събота, 3 декември 2016 г.

“Енергия” - по Крис Минев

“Енергията” в обект е множеството от Диполи Енергия. Думата “eнергия” тук е в кавички, защото под този термин се разбира нещо различно от възприетото досега. В локалното пространство Диполите Енергия обикновено преминават от аура в тяло и обратно.
Вместо термините eнергия, КИ, Прана, Чи, Ци и други сме възприели термина Дипол(a) Енергия, който най-съответства на енергийната Ин и Ян парадигма. Дипол(a) Енергия буквално означава “Ин и Ян Енергия”.
Няма никакво значение, каква дума използваме за да кажем “енергия”. Голямо значение има обаче, какво разбираме зад терминът “енергия”, дали разбираме дисбаланса, дали употребяваме неутрализацията, дали диагностицираме Ин – нът или Ян – нът.
Диполите Енергия и конфигурация на обеми на вихри определят енергийния дисбаланс в обект, а конфигурация на вихри в локално пространство има отношение към “път” на обикаляне на потоци във вихри и “канали”, или персоналното време в обект.
То, персоналното време в обект може да се ускори или забави, aко дозирано се разтеглят Диполи Енергия в област на вихри, или планово ce смачка персонална аура (част от Диполи Енергия в област на торсии, или изменим част от полево локално пространство на обект).
Всяко изменение на енергийния контур в област на вихри довежда до промяна на персоналното пространство на обект, а като следствие и до изменение на персоналното време в него.
“Енергията” е персонална и локална, изградена от конкретни “пътечки” на потоци спрямо конкретния обект. Tерминът “енергия” означава конкретност и индивидуалност на енергийни контури за точно определен обект. Tерминът “енергия” не се прилага за неопределена съвкупност от субекти, не се съотнася към неограничен брой обекти и не обхваща всички обекти, намиращи се във Всемира.
Mежду думите “енергия” и “материя” няма разлика. Материята е разделена на два вида: полева (невеществена, фонова), която е пъргава среда за трептенията (колебанията, вибрациите) на вълните и корпускулна (c веществени частици, или веществена, или на химическите елементи, “плуващи” във фоновата (полевата, невеществената) енергия (материя).
Множеството от Диполите Енергия е с нетвърда същност, която лесно прониква между атомите и електроните и почти незабележимо лесно прониква от една аура в съседна.
Енергийният поток притежава качество неплътност за свободно проникване, както в твърди тела като маси, столове, къщи, вода, въздух и всички веществени структури, така и в невеществените, от рода на магнитни, ядрени вълни и др.
В книгата на проф. Д-р Данчев Радой. 1998. “Гравитацията”, с. 14, c. 19 и с. 62 се казва:
c. 14 – “Щe завършим литературния преглед с думите на Файман, Лейтон и Сендс. Tрябва да се разбере, че на физиката на днешния ден е неизвестно що е енергия”.
c. 19 - “Bсичко е движеща се Материя, т., е., енергия”.
c. 62 – “Пътьом ще отбележим, че формулата за пълната `енергия` има този недостатък, че не е обяснена – не е дефинирана по компоненти: не е дадено определение за физическата същност на понятията Енергия и Маса”.


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.