понеделник, 23 април 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 2

Един незначителен пример е духовният ритуал "празник на кръщението", кръщавана вода и т.н. На 19 януари всяка година от комплексите на Луната в определено време се предава програмата за определяне на енергийно-информационното комплексно състояние на водата с тенденции за цяла година. И в същото време - със съответната пълна последваща корекция на всичките й състояния. По-конкретно, прогнозираните промени във водата са настъпвали между 21 октомври и 18 януари всяка година, а на 19 януари програмната информация е била предадена отвън за състоянието й за цялата година. Ежегодната корекция на енергийно-информационното състояние на водата е предопределяла някои от характеристиките на програмата, свързани с протичането на Програмата за развитие на енергийната биогенеза на плътта.

За цялата година са определени особеностите на метаболитните процеси на живата клетка с интегрално активно участие на водата във всичките й състояния - било за всички хора на планетата, било за определени групи от тях, които се различават по географски или друг признак. Географското пребиваване на хората в определени райони много сериозно засяга тяхното местоживеене, да поддържат същото здраве. И особено това е забележимо днес - когато хората се движат на дълги разстояния. Например, когато промените мястото си на пребиваване. Програмите "СветЛ" в тези процеси са от значителна помощ, но също така трябва честно да се признае, че те не винаги могат да решат задачата, свързана с преместването на потребителя, например, на дълги разстояния, свързани с промяната на континентите. Но за това по-късно.
Как се осъществява този ефект върху цялата плът на човешкото тяло, как е придобита хармонията на енергийните състояния на плътните клетки с получените водни състояния? Всичко това е истинско чудотворно тайнство, което трябва да бъде опознато до истинската му същност и да бъде взето под внимание при практикуването в битието на хората! Всяка географски различна територия и съответно всяка група хора, разположени на нея, се нуждаят от "СВОЯ" специфична вода. Това е много важно днес.
От друга страна, чрез корекцията на енергийно-информационното състояние на водата бяха определени програмните рамки на някои промени, които бяха необходими по програмата "Развитие на генотипите на мозъка". Това са още по-сложни процеси, с помощта на които ежегодно се проектират фрагменти от определена предварително определена селекция и потенциално активиране на бъдещата изпълнителска дейност на такива индивиди със специфични генотипи на мозъка, които е трябвало да участват в някои общи или конкретни действия или събития през следващата година. В сравнение с този процес програмите "СветЛ" също "поставят" определен обхват на промените, които сега са необходими на мозъка и плътските клетки. Тези програми са "краткосрочни" и лични - за конкретен потребител или по-точно за неговия мозък. Ето защо са разработени и дадени препоръките за "структуриране" на водата с помощта на Комплекси и "Гривни".
Колкото и странно да е за лаиците, но в такива процеси не се искат решения, мнения и волета на лидери от никое ниво или представители на социалните науки. А за придобиването на специфична черта на съзнанието (по-социална) за определен период, това енергийно-информационно състояние на водата влияе, и то в значителна степен. В научната и светска среда и досега се задава въпросът без отговор: "По какъв начин и какво се е променило във водните състояния всяка година?" Тритият оказва най-голямо влияние върху подобна промяна във водата във всичките му разнообразни енергийни състояния! Защо е нужна водата на биоструктурите като цяло, а в този случай на някакъв тритий (особено от самата таблица на Менделеев)?


Автор:

петък, 20 април 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 1

Потребна необходимост

Задайте си въпроса - каква изтънчена събитийна всеобхватна хармония, която в миналото е обхванала всички народи на планетата, какво стриктно спазване на времевия събитиен такт в етапа на развитие, как би могло всичко това да бъде възприето от хората? Сякаш действително последователното развитие се е осъществило по естествен начин, включително и развитието на самото познание! Кой контролираше всичко? Някои исторически фигури? Как хората, постепенно променящи интереса си към познанието, възприемат обкръжаващата обективна реалност с изненадващо непостоянство? Но именно в определеното събитийно време те обръщаха любопитното си око към някакъв СПЕЦИФИЧЕН фрагмент на НЕПОЗНАТОТО, "изследваха го" и накрая "получиха елемент на предполагаемо по-съвършено познание" като поредна стъпка в развитието на техния възглед за света? Защо бе нужно хиляди години да мъчат хората? Може би е по-добре да научите наведнъж всичко и веднага, т.е., много по-рано? Но кой се противопоставя или контролира този процес?
Преди целесъобразното време никой не е изобретил нищо, не е създавал, не е могъл да изненада с някакво необикновено откритие в познанията си за света. Всичко е било направено, открито, измислено и приложено стриктно в такт с програмната нужда от цялостно развитие на цивилизацията на хората. В същото време това също е важна част от Векторите на целите за БЪДЕЩИ ЯВЛЕНИЯ, действия и събития в частта, която по някакъв начин се отнася до развитието на цивилизацията с използването на хора. Не развитието на хората, а развитие - с тяхното приложение.
Може ли елемент на случайност да се прояви в тази стабилност? Разбира се, няма шанс. По този начин работи и се проявява цялата комуникационна система на слой 6 на атмосферата, реализирайки две стратегически програми: "Развитие на генотипа на мозъка" и "Развитие на енергийната биогенеза на плътта". И те мислеха, хранеха се и бяха географски жизнено определени и социално устроени, и практически всичко послушно възприемаха като "естественост" на заобикалящата ги реалност, и покорно понасяха БЕЗВОЛИЕТО и НАСИЛИЕТО над себе си и т.н. Всичко е само според Програмата, включително самото формиране на съзнанието във всичките му форми на живот. Скептиците могат да възразят, демонстрирайки като доказателства някои фрагменти от отклонение от общото преобладаващото ниво на процесите на събития, бунт или неподчинение от страна на отделни индивиди или групи от тях. В крайна сметка, в историята на много страни има доста примери. Как трябва да приемем твърдението за някаква контролируемост отвън, непосредственото поклонение в действията и подчинението на съдбата, т.е. за някакъв вид програма за контрол? Скептицизмът, особено с демонстрирането на факти, отделени от историята, е възможен, но мащабът на индивида и съответният мащаб на неговите (скептични) преценки зависят от МАЩАБНОСТТА на собственото му СЪЗНАНИЕ. Веднага щом всички исторически процеси на всяко изследване бъдат доведени до целия планетарен мащаб на преценките, тогава веднага произволно формираните фрагменти от историята стават НЕЗНАЧИТЕЛНИ и могат да бъдат пренебрегнати.
Но ние ще се върнем към връзката с Луната и Слънцето, докоснати в предишните глави. Необходимо е да отговоря на много въпроси, които, както разбирам, вече са натрупани. Връзката беше организирана със Комплексите, разположени на Слънцето, Луната и спътниците на планетите. Тя се осъществява, както вече беше казано, чрез "комуникационните тръби", изградени на определени честоти на енергия, включително гравитационна комуникация и взаимодействие на постоянна основа (според изграждането на самите енергийни решетки - подобно телевизионната кула Шухов в Москва). Но те ставаха по-активни за прилагането им (приведени в активно състояние) само с определена програмна периодичност, в зависимост от степента на неотложност и важност на предаването на информация, придържайки се към строгия такт на събитийното време. Между другото, това не е само по определен начин, а се отразява съществено върху характеристиките протичането на процеса и на определен период от време от организираното битие на хората, като се вземат предвид:
географски и други различия;
извършване на определена цикличност на различни масови исторически мероприятия;
спазването на определени традиции, празници и други ритуали, които формират определен начин на живот за хората от текущия исторически етап.


Автор:

сряда, 18 април 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 18

Биологична сфера

ЛИКВИДАЦИЯТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА сама по себе си е много сложна и фина, но всъщност това е процес на системно ниво, без хората да се включват в нея.
В бъдеще ще се ограничим само до рамката на формираната връзка на слоевете на атмосферата, организирани да съпътстват местообитанията, условията на управляваната околна среда, и само в частта, която пряко се отнася до биологичната сфера, включително битието на хората, както и управлението на техните изпълнителски действия в програмните процеси за развитието на вменената цивилизация и насилственото им участие във всички тези процеси. Всичко, което се отнася до програмируемите управляеми процеси на развитие на условно наречената "природа", т.е. флора, фауна и други, сама по себе си е не по-малко значима, сложна, а и необходима за съществуването на хората и познаването на заобикалящата ги реалност в бъдеще, ако хората възнамеряват да живеят осъзнато в бъдеще.
Частично показах значението на Програмната връзка със Слънцето, Луната и сателитите на планетите не само от техническа гледна точка, но и ролята, която тя играеше в цялостния процес на РАЗВИТИЕ на цивилизацията на хората и развитието на съзнанието на индивида и на обществото.
На първо място именно чрез тази връзка беше предварително определено насилственото запазване на действията на хората в състояние на тяхното материално използване във всички програмни процеси, контролирани от Интервентната система, и съответно постепенното проактивно развитие на индивидуалното и общественото съзнание преди всяка историческа крачка на изпълнение.
Образуването на съзнание се осъществява чрез практическото осигуряване на всички необходими информационни инсталации със "стратегическа и актуална" природа, които за дълъг или кратък период се излъчват за Комплекси, Обекти и формирани Управляващи Системи. Последните, на свой ред, чрез енергийно-информационната емисия от тях управлявали, т.е. определяли всички последващи условия на изпълнение и необходимите команди, свързани с развитието на конструкцията, функциите и изграждането на самото енергийно-информационно излъчване за хората и развитието на мозъка им по време на дългия процес на тяхното т.нар "природно" съвършенство. Чрез подобни програмни инсталации, като екипи, се осъществи процесът на развитие на материализираните хора, реализиран от Интервентната система.
Това до известна степен е достатъчно, за да се разбере значението на слой 6 на атмосферата и вменените връзки чрез него с Луната, Слънцето и спътниците на планетите. Ако обърнете внимание на историята чрез осъществени действия и събития, то наистина се създава уверено впечатление за някаква определена последователност на развитие. Хората имат неоспоримо доверие в "естествеността" на историческото развитие на усъвършенстването на техния живот. Историята на цивилизацията може да бъде изразена в шест думи: колкото повече знаете, толкова повече можете. Но искам да добавя, че колкото по-малко знаете, толкова повече вярвате. Вярата без знание е мъртва.


Автор: