петък, 15 декември 2017 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 5

Подготовка и четвърти етап от насилствената намеса

От 6534 г. пр. Хр. до 6234 г. пр. Хр. (300 години):

подготвителен процес за повторно внедряване на програми от Управляващ характер;
почистване от последствията от текущи експерименти;
повърхността на Земята е била насипана на h = -1200 м (спрямо текущото ниво), на формираната повърхност са положени 8640000 енергетични шини с междуполюсно направление (географите ги наричат меридиани, въпреки че те не са 360, а малко повече), свързващи всички контролни системи и спуснати обекти;
създават се възли (контролни сървъри и сървъри за разпределение на енергия);
след това фино инженерство, цялата сложна "инсталация" е засипана до h = -100 m;
От хидрофорния слой на атмосферата бяха изсипани огромни маси вода с височина 1500 м и от този момент се образува морска вода за първи път - това е "световният потоп";
повърхността на Земята приемаше форми, близки до съвременните.
Започнаха да използват хуманоиди, вмъквайки в тях честотите на мозъка на паяка. Последователното задаване на честотите доведе до добри резултати. При материализацията всички хуманоиди получиха мозъка на паяците и формираха модерна цивилизация.
От 3761 г. пр. Хр. с получените хора бяха проведени много краткосрочни експерименти, за да се доближат до външния вид, който човекът е имал преди намесата на Земята. До средата на септември 3761 г. пр. Хр. този процес на тяхното фигуративно сходство е завършен (т.е. приказката за "образ и подобие" в Библията и други легенди).
От 0 г. от н.е. интервенционистите започнаха да въвеждат голяма група генерирани от тях честоти на производни енергии (в сравнение с въведените от тях основни) и да подобряват самата Система за контрол. Интервенционната система се усложняваше и усъвършенстваше от  създаденото от тях Управление на Земята. Въведен бе контрол върху състоянието, изпълнителското поведение и контрола на качеството на произтичащите аспекти на групите и на отделните индивиди от хората. Една изключително важна стъпка беше въвеждането на програмата за прераждане. Това беше единственият изход от трудната ситуация за цялата система на Ебра, която не успя да реши проблема за несъответствията между голямата продължителност и непрекъснатост на необходимите изпълнителски функции на хората с ограничения период на техния живот. Те не успяха да стигнат до четвъртия кодон на ДНК и усвоиха само три от тях, и само поради тази причина животът за хората, създадени от тях, е толкова ограничен във времето.
В бъдещето програмните цели на интервентите (ебрите) относно хората са значително усложнени. Те се стремяха да получат хора като представители на своя Космос (защото хората изглеждат много по-прилични и потенциално по-съвършени), но притежаващи мозъка на Паяците и възможността за преминаване към октави на енергии 44 и 56 (т.е. над 31-те октави от материалния свят) в случай на непредвидени извънредни ситуации на Земята. Освен това група от паяци, разположени на Слънцето като техен ВИСШ ЕЛИТ в количество от 1 200 000 души, са били длъжни по тяхната Програма да съставят "златен елит" на Земята, но с вече по-съвършен Мозък - 72 октави.


Автор:

сряда, 13 декември 2017 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 4

Третият етап на интервенцията

Условната "трета цивилизация" (всъщност, третия етап от интервенцията) има продължителност от 4070 години, т.е. от 10604 г. пр. Хр. до 6534 г. пр.н.е. Това беше най-наситеният с експерименти етап във всички области - от създаването на стабилно интервентско управление във всички течения на собственото цивилизационно развитие до опитите за въвеждане на самостоятелно създадени елементи в сферата на флората и фауната (като се вземат предвид получените хуманоидни фрагменти от Луната). Детайлите не са толкова важни, тъй като нашествениците не успяха да пресъздадат истинските подобия. Трябва обаче да се отбележи една важна точка, а именно, че Системата за контрол на интервенционистите все още не е съвършена. По тази причина истинската система за Управление на Земята НЕЕДНОКРАТНО и НЕЗАБЕЛЯЗАНО се намесваше чрез нейната управителна корекция в определени епизоди на настоящото Управление на битието на енергиите в материалния и нематериалния свят.
По този начин възникна постоянна необходимост от задължителната минерализация на прясната вода с тези възможни форми, които са се развили до настоящия момент. Това позволи до известна степен да се пресъздадат при първото сближаване някои от условията на живот в прясната вода и да се придаде на подводния свят някаква моделна структура и функционално значение, ориентирани в интерес на осигуряването на хората с протеини и минерали от воден произход. Такива незабелязани корекции се извършваха в сферата на флората и фауната и не позволяваха ИЗЦЯЛО и окончателно да се отдръпнат в своето развитие от своите протоформи.
В процеса на пресъздаване на хората през този дълъг период  експерименталните опити са много. Общо 42% (приблизително 400 милиона) пленени хуманоиди (енергийно-информационни душевни същности на прото-Човек с предишното ниво на Мозъчните 96-124 Октави) са използвани за тази цел. Какъв беше фокусът на вниманието на интервенционистите? Беше продължена само една програма "Развитие на енергийната биогенеза на клетката на плътта". За тази цел в решетките на атмосферата по целия периметър започнаха процеси за преустройство на "Мозъкът на атмосферата", за да придадат известна управляемост на съществуването на хора, без да ги прикрепят към обекти от тип 440. Но през този период той не беше напълно завършен. Много внимание беше обърнато на промените в мозъчното управление на хората чрез метаболитните процеси на плътските клетки. През този период хората са били доведени до състояние на метаболитни процеси, при условие че са пригодни и способни на месоядство (отначало без топлинна обработка на храната). За тази цел е било необходимо структурно и значително да се променят, например, функциите на панкреаса и съответно да се придадат допълнителни функции на мозъка по неговия контрол и управление върху метаболитните процеси на плътската клетка. С това информирам онези, които обичат вегетарианството и други "експерименти".
Що се отнася до коригирането на конструкцията на Мозъка на хората, всички опити бяха насочени главно към:
запазване на НИСКАТА октава на мозъка (до ниво 31 - за придаване на пълно покорство и изпълнително състояние, пресъздаване на ограничена част от логическите функции за извършване на елементарни действия и движения, изключване на бунтовно поведение в процеса на съжителство и т.н.);
продължаване на опитите за комбиниране на мозъка на хората с КОНСТРУКЦИЯТА и функциите на мозъка на интервенционистите (включително и изпратените от Луната хуманоиди - техните родствени индивиди);
удължаването на биологичния живот на човешките индивиди (от предишния етап това така и не се разви) чрез намеса в структурата на ДНК и много други.
Въпреки това, значителни резултати в реконструкцията на хората като подобия на прото-човека, но напълно подчинени - не са достигнати.
Скоро, в течение на няколко дни този етап бе спрян през 6534 г. пр.н.е., а цялата експериментална плътска основа бе премахната. По този начин т.нар. "Трета цивилизация" стигна до края си. След унищожаването й имаше подготвителен процес на програмни преинсталации от контролен характер, както и изчистване от последствията от проведените експерименти в продължение на 300 години (т.е. до 6234 г.пр.н.е.). Освен това, имаше доста промени във физическия план.


Автор:

понеделник, 11 декември 2017 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 3

"Втората цивилизация"

Втората фаза от насилствената "цивилизация" на Земята е продължила 3150 години - от 13344 г.пр.Хр. до 10194 г. пр. Хр.
На този етап програмата "Енергобиогенезис на плътната клетка", въведена от интервенционистите (програмата "Енергоинформационна диалектика за развитие на генотипа на мозъка" все още не е формирана), е придобила по-значителна активност в усилените опити за създаване на хора (като подобия на прото-човека), защото плътта на паяците е несъвършена и неприемлива за опита да се "влезе в йерархията на развитието на цивилизацията с разумна ориентация" (както и конструкцията на техните мозъци). За тази цел интервенционистите използват 21% от заловените хуманоиди (душевни същности), т.е. около 200 милиона души (от състоянието на тяхното битие на пленници не във физически план). Основният акцент бе поставен върху управлението на мозъка на хората от първичното енергийно излъчване (с контролиращ характер) чрез обекти от тип 440. Поради тази причина, всички настанени хора са се формирали в обсега на тяхното излъчване.
Тъй като резултатите бяха постигнати, бяха направени опити да се комбинира плътта на хората (телата на хората във физическия план на тяхното съществуване чрез изграждането на Мозъците им на ниво и при условията на прехвърляне към ниски октави до 31) с възможностите за сходство с мозъка на паяците. Това бе във фокуса на вниманието.
Специално внимание на интервенционистите е насочено към опитите да се намесят в модела на ДНК, удължаването на биологичния живот на индивидите (средната продължителност беше достигната само до 18-22 години), корекцията на метаболитните процеси на плътната клетка, опитите да се прехвърлят метаболитните процеси в условията на месоядното хранене на хората и много други. Но човекът не се оказа толкова прост за възможността лесно да се "скрои" неговоо подобие, защото той е плод на творението на Създателя! В тази връзка интервенционистите не са постигнали значителен напредък. Те също въплъщават други програмни процеси за промяна на обкръжаващата реалност.
Водата придобила само прясно състояние. Нейното количество е увеличено с много преобразувания, предишните минерални примеси практически вече не съществуват. Освен това, тя е носител на тритий. Програмата за задължителното наличие на тритий във водата бе устойчиво вменена, чрез промяна на честотните характеристики и плътността на съдържанието му във водата, като източник и носител на енергия, за да се гарантира функционирането на Мозъците на хората на ниско ниво на октавата. Създадени са вид "тръби" с диаметър 300-400 м за пренасяне на вода до обекти, които също изискват тритий (тези тръби съществуват и до днес на дълбочина от -2200 м до -3000 м). Водата беше силно наситена с тритий.
Повърхността на самата планета претърпя ИЗМЕМЕНИЕ, на този етап нивото на грундиране на повърхността на планетата беше "повдигнато" още и достигна стойността h = -3000 м (спрямо днешното ниво). Сухопътната география се е разширила значително. Проявява се известно подобие на континентална разграниченост на земната повърхност. Но това е само първичното сходство, което лишава от илюзии много от днешните геофизици, чието познание за географското разграничение на повърхността на нашата планета се основава на теорията за разделението (и съответното по-нататъшно "пътуване" на континентите в различни посоки) на части.
Истината за образуването на континентите обаче се опира на "земеройната база" като на неоспорим факт, и на следите от интервенции, а не на теорията на разрастването и пътуването на цели континенти.
С разширяването на континенталните райони, от страна на нашествениците започнаха АКТИВНИ опити за формиране на флората и фауната като сложен елемент и процес от общото "цивилизационно" развитие на Земята. В допълнение към съучастното положение на флората и фауната при осигуряването на храна и организирането на живота на хората, беше необходим активен процес на тяхното съучастие в образуването на минерали от природно естество. По принцип всички опити за възстановителна реанимация, особено във фауната, бяха обречени на НЕУСПЕХ. В развитието на флората не е било възможно възстановяване на предишното й състояние, причината за всичко е фундаментална промяна в основните константи в целия интервентски възглед за битието на енергиите. Цялата обкръжаваща действителност се промени съществено. Бившата програма за управление на "синтезата" на дървета и растения не би могла да съществува. Структурата на новите химически елементи не позволила да стигнем до почти никаква прилика в сферата на флората. Така нашествениците започнаха да формират ТАКАВА флора, която беше получена като някакъв ХИБРИД от миналите и привнесените процеси за контрол на синтеза. Настоящите специалисти в областта на флората все още са изненадани от това колко рязко и фундаментално в това далечно време се променило нейното състояние. Те се опитват да открият причините за такива резки промени в нестабилността на климатичните условия, без да са сигурни в това. А причините са съвсем различни. Имаше активно експериментално търсене на най-целесъобразния асортимент в областта на флората за прехода към сложните процеси на бъдещи промени, особено свързани с развитието на хората, съвършенството на разума им и разума на планетата и т.н.
На този етап започна активното ФОРМИРАНЕ НА ПИРАМИДИ като основен приемо-предаващ аксесоар за функционалната работа на обектите и управленските комплекси. Височината на пирамидите не надвишава 8820 м (с изключение на пирамидите в Бермудския регион, h = 840 м ÷ 9940 м), а конструкцията (и формата, включително) се определя от предназначението и функциите на обекта или комплекса, поставени под него. След като създаването беше завършено, пирамидите започнаха да бъдат покривани с пясък. Отделни незасипани пирамиди са създадени в различен вид тяло, например под формата на планина (Кавказ, Алпите, Тибетски хребет, Андите и др.).


Поради негативните резултати от "цивилизационното развитие" в частта, свързана с хората, тази така наречена "Втората цивилизация" беше ликвидирана за няколко дни. Всички ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ОСОБИ бяха ликвидирани за няколко дни. В края на втория етап на интервенция в цивилизационното развитие на Земята, в продължение на 200 години стана процеса на подготовка на програмата и частична корекция на функциите на Управление на създадените Управляващи Комплекси и (спуснатите) обекти за преминаване на всички следващи процеси (промени) към Трета фаза. През това кратко време с няколко "доставки" от Луната бяха прехвърлени първите образци на "родните" (лунни) хуманоиди (в тяхната душевна енергийна същност), а също така и някои видове риби и птици.


Автор:

петък, 8 декември 2017 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 2

Опити за създаване на хора

От 16684 г. пр. Хр. до 13344 г. пр. Хр. (т.е. за 3340 години), системата на Ебра направи първите си опити да създаде хора.
Условна "Първа цивилизация", но в действителност - първият етап от извършената интервенция.
След първото агресивно нахлуване, в течение на 1040 години всички ПЛАНЕТИ са напълно поробени. Заробването е завършено през 17914 г. пр. Хр. Самото заробване е условно, защото всички главни комплекси на планетите от клъстерния Междупланетен комплекс на Земята са били изключени. Без да познават структурите на тяхното изграждане, имайки по-ниско ниво на познание, атакуващите просто свързват всички планети с гравитационни тръби (по-късно - и комуникационни тръби), включвайки импулсните базови генериращи честоти на радиационната защита от Слънцето, заобиколили планетата със "спътници" (като конвойна охрана) и се преместили към Голямата мечка, за да достигнат зоната на активния й обхват. Но по пътя на движението бе решено да не се губи време и да се проведат възможни процеси на промяна в своя полза.
Вече казах, че завземането на самата Земя беше придружено от унищожението на човечеството (в техния физически план на съществуване) и на тези контролни обекти, намиращи се в условията на повърхностно местоположение. Всички хуманоиди, като енергийни състояния на същности от цялото многообразие на биосферата в нефизичния им план, така и душевните същности на проточовека с ниво на Мозъчната октава в рамките на 96-124, които в момента са били в структурата на атмосферата на Земята (в октави на решетки от 32 до 72) бяха пленени. Те не могли да се скрият "надолу", тъй като всички Комплекси преди атаката бяха изключени. Както бе отбелязано по-рано, запазиха се САМО душевните същности с 224 ниво на мозъчната октава. Пленените хуманоиди били задържани в "камерите" на обектите на Интервентите (главно тип 440), които се намират на Земята.
След това започва първото "изливане" на повърхността на планетата със "собствена вода" (с тритий) и образуването на пясък от тази вода. Този процес е продължил около 620 години, докато повърхността на Земята се е променила значително и е достигнала нивото от h = -4300 м (спрямо сегашното ниво на нейното измерване). Атмосферата на Земята не е била конструктивно променена, но в състава на нейната газова комплексност бяха добавени газовете, необходими на Ебро-същностите за дишане (в техния физичен план на съществуване) - това беше техния кислород и флуор (по-късно съставът ще бъде заменен).
Веднага след инсталирането на интервенстките комплекси от тип 111, 222, 333, 444, 555, 000000 и спомагателните комплекси (осцилаторите на часовниковия цикъл, като Стоунхендж и др.), след кацането на единствения оставащ основен обект днес (тип 960, може да бъде "Йерусалим" или Трети Рим - като ви е удобно - на Червения площад в Москва) и след кацането на ВСИЧКИ обекти за проследяване, се проведе пробен "пуск на програмата" за материализиране във физическия план на първата група (2%, т.е. приблизително 17-20 милиона) от заловените хуманоиди (т.е. земни душевни същности от прото-Човека с отминалата октава на мозъка от 96-124), които преди това са приведени към състоянието на енергиите до ниво от 31 октави (опит за опростяване на мозъка, защото самите нашественивите не разполагаха с това ниво).
Самите "извънземни" в истинската форма на тяхното появяване са били спуснати едва след уреждането и създаването на условия за тяхното съществуване, т.е. подходящи за тяхното общо състояние на условията на тяхното местообитание (първично управление) и създаването за тях на комплексна газова атмосфера.


Пришълците (Ебрите) са паяци с височина от 2,5 до 4 метра, в зависимост от тяхната принадлежност към съществуващата им йерархия (за сравнение, прото-Човека не надвишава 1,88 м).


На първо място, мозъкът на хората (приведен към 31 октави) бе изключително ограничен в способността за разбиране на реалността, логическите функции са практически блокирани. Енергоинформационният превод на управляващия характер не съществува, само се възпроизвежда функцията за контролиране състоянието на плътната клетка и ограничените възможности за контролиране на метаболитните процеси. На повече от това интервенционистите тогава не са били в състояние в своите влиятелни експерименти с хора. За опитите на по-високо ниво, ориентирано към моделиране на дизайна на мозъка на прото-Човека за неговото заместване в плътта на човешкото тяло с цел по-опростена конструкция на мозъка му, те не бяха готови поради загубата на възможностите си след гибелта на Фаетон.
На второ място, територията на запазената (образувана) суша след нейното първоначално запълване с вменена вода заема само 5-6% от общата площ на планетата. Създадените "континентални" формации основно са само в местата на внасяните (транспортирани) и инсталираните (първични стационарни) интервентски комплекси за управление или съоръжения.
Трето, всякакви опити за създаване на "само-генерираща се" фауна поне за по-дълъг сезон са били напразни. Причината е, че управлението на синтеза, като задължителна програма за съществуването на фауна като цяло, тогава не съществуваше. Земята ПРИДОБИ вид на мъртва, почти гола планета, наводнена с изкуствена вода, на повърхността на която са протекли мащабни процеси от разрушително естество, варварско унищожение на всичко, което можеше да бъде запазено случайно по някакъв начин. А такива фрагменти имаха своето място през този първи етап, дори и в началния период на съществуване на запазените проточовешки групи. Над плочите на защитната верига, преди водата да бъде излята от интервенционистите, е образуван слой магма, така че никой хуманоид да не може да се спаси и да се изключи всякакъв опит на земните комплекси и системи да противодействат на интервенционистите.
В такъв активен разрушителен режим в продължение на 3960 години, беше извършен първият етап от намесата на Земята, създаден е един Чужд ЖИВОТ за Земята, основан на паразитизъм и насилие. Някой може да е запазил определението за този етап като за първата цивилизация (очевидно те имат за това непоклатими "родови" причини). Тя е унищожена безжалостно за 2 дни през 13954 г.пр.Хр., тъй като всички експерименти с такава "вменена цивилизация" завършват с нейния колапс и пълен фалит. Системата на Ебрите не е била готова за такива сложности и не е взела предвид нивото на съвършенството на Земята, макар да са били известни всички формални знания, особено основните константи на конструктивното устройство на сложния енергиен модел на Земята и неговото съществуване.


Автор:

понеделник, 4 декември 2017 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 1

Първият етап от насилствената "цивилизация" на Земята

Ако дадена особа може само да взима и да не създава, и не може да компенсира или да ликвидира последствията от направеното, тя не може да бъде определена като човек. Това дори не е човек, а контролирано биологично същество. Тя може да има само ограничени автомоторни функции на мозъка за битово подобрение и временно обезпечение на живота, като унищожава хармонията на околната си среда и собствената си допълнително предназначение, извън своята воля и желание, като биологичен обект за изпълнение на планове и програми за външно управление, спуснати от чужди комплекси и системи. Такива особи трябва да се наричат - Хора. В такова състояние Човекът бил управляван, докато изпълнявал процесите на старата Програма. И ето как се случило.
От 17304 г. пр. Хр. до 16684 г. пр. Хр. (620 години) имаше активна подготовка за изпълнението на програмата "Енергобиогенеза на плътската клетка". Изолацията на плочите на защитния контур на планетата беше направена със слой магма и други трансформации.
Приземяването на Земята се случи през 16300 г. пр. Хр. Преди всичко, бяха създадени райски кътчета, всички комплекси на Земята бяха унищожени заедно с всички, които бяха там. За да се адаптира планетата към нужното жизнеобезпечение, беше необходимо да се унищожи съществуващото на планетата население. През този период на Земята живеят 1,240 милиона души. Населението на Земята беше напълно унищожено и всички хуманоиди бяха пленени. Разтопената земя, която е намерена в Сибир на голяма територия, може да служи като малък пример за въздействията на нашествениците. Всички намерени факти за съществуването на древна, силно развита цивилизация са внимателно скрити и все още се крият от обществото.
Нашествениците са разработили свои собствени биоструктури, но въз основа на образците на бившите хора. Новите биоструктури имат мозъчни октави от 31 до 44. За да контролират получените биоструктури, ебрите довели от Фаетон 12 милиарда хуманоида - програмируеми енергийни "манекени". Те са били съхранявани в Съединените щати - в района на Големите езера, Перу, Тибет и Австралия.
В допълнение към внесените честоти, на корабите бяха докарани и проби от флора и фауна. Но тъй като условията на Земята бяха много благоприятни и енергично обезпечени, всичко растеше в гигантски пропорции. Време беше за динозаврите. Този експеримент се оказва неудачен, тъй като е много енергоемък и всичко е унищожено.


Автор:

петък, 1 декември 2017 г.

Да четем знаците

“Ако човек умира от глад, дай му хляб. Но виж за какво ще мечтае той, когато се насити. Няма ли да поиска целувкова торта, шампанско и красива компания?”
Зов
Познато ни е онова състояние, което не може да се обърка с никое друго. Понякога то субективно се преживява като внезапно обхванала ни любов. Друг път като неудържимо привличане от нещо – пътешествие към далечни страни и култури, към наука или изкуство, към даден човек, към определена религия…
Зовът може да прозвучи още в началото на съзнателния ни живот или в друг някакъв момент, може да бъде свързан с външни обстоятелства, или с вътрешното ни развитие. Възможно е да поиска пълна или частична промяна в начина на живот. Но във всеки случай ние усещаме, че нещо ни зове натам, където можем да се реализираме и да на­мерим себе си. Това именно представлява зовът на егрегора, който чуваме тогава, когато се открие канал за връзка.
Никой егрегор не търпи половинчатост. Той винаги изисква пълно отдаване, трябва му целият ни живот. Доброволно би ни пуснал на свобода, само когато заедно с него сме изпълнили определена кармична задача и сме придобили опит и умения. Опитите да прекратим служенето на егрегора преди това се заплащат много скъпо. Понякога ние се примиряваме и му служим пълноценно. Понякога изтласкваме този факт в подсъзнанието си. А в редки случаи успяваме да затворим канала за връзка с егрегора, но това е временно. Рано или късно, може би в следващ живот, каналът отново ще се отвори и егрегорът пак ще ни овладее. Но вече в много по-твърда и нехармонична форма.
Възможно е и обратното схващане – че егрегорът се грижи за нас, създавайки определени ситуации на обучение, изпитание, изкушение. Преминавайки през тях, придобиваме необходимия същностен опит и се учим да работим и живеем чрез неговите специфични енергии.
В своя живот ние трябва да почувстваме всички видове енергийни потоци и сами да отхвърлим всички изкушения. Изкушенията винаги са във вид на “сладки” енергии. Но това отхвърляне не трябва да става от етични съображения, като следваме съвестта си или примера на учителя. То трябва да става по вътрешно усещане, че това не ни е нужно.
Бели и черни учители
Вървейки по своя еволюционен път, във всеки момент човек е сякаш “разстлан” по еволюционната стълбица. В нещо той е извисен, тоест – работи на високи енергийни потоци, в друго – на ниски. Степента на “разстланост” по стъпалата на еволюционната стълбица е различна за различните хора. Има хора с необичайно широк диапазон, в който са включени и много ниски, и много високи прояви. Съществуват и такива, които работят само на една и съща енергийна честота: това е твърде нетипично и по-скоро е проява на задръжки в поведението.
Еволюционният растеж протича в две направления. От една страна човек повишава своята горна еволюционна граница. Той разширява съзнанието си, учейки се на любов, добро, милосърдие, мъжество, саможертва, мъдрост. С други думи – работи на високи енергийни потоци, в което му помага белият учител. Неговата задача е да оказва помощ при избирането на път нагоре.
От друга страна, при еволюционния растеж трябва да бъде повишавана долната граница. Трябва да отмират низшите части на “аз”-а. Необходимо е човек да се раздели с егоцентризма, лакомията, леността, склонността към насилие и прочие. Но низшите части на “аз”-а не си тръгват сами. Те съществуват във вид на определени програми в подсъзнанието и са включени в цялостната психика на човека. Първият етап на ликвидиране на низките програми се състои във въвеждането им в съзнанието. С други думи, преди да се преборим със злото в себе си, трябва да го открием. И точно тук е нужна помощта на черния учител – изкусителя, съблазнителя. Той създава такива ситуации, при които извиква на живот низшето начало у човека. Предлага му “забранения плод”, тоест – енергиен поток с вибрации, ниски за дадения човек. Така чрез тях му се показва съответната “низша” подсъзнателна програма.
Откривайки низшето начало, човек започва да го съпоставя със съществуващото висше, тоест – с горната еволюционна граница. А то го кара сериозно да се замисли. Именно това е отправната точка за съзнателна еволюционна работа.
“Черната” и “бялата” роля са много динамични. Един и същи човек може за някого да бъде бял учител, а след това неочаквано за същия човек да стане черен учител. Може също да бъде бял за един и черен за друг. Черните и белите учители биват изпращани от определени егрегори, за да подпомагат еволюционното развитие на хората. Понякога и самият егрегор може да изпълнява ролята на черен или на бял учител. Той създава ситуации, включващи дадени подсъзнателни програми. Тук много зависи от нашия избор. Ние можем да се отстраняваме от дадена ситуация, откривайки в нея своето низше начало и възкликвайки ужасено: “Но това не съм го направил аз!”, и да се постараем повече да не попадаме в подобни ситуации. Тоест – да се изключим от егрегора. А низшата програма да я натикаме дълбоко в подсъзнанието си. Но можем и да си кажем: “Я, това още не съм го изпитвал!” – и да се гмурнем в глъбините на греха, очаквайки все някога да изплуваме обратно нагоре. И наистина, ще изплуваме, но още “по-разстлани” по еволюционната стълбица.
Единственият ефективен начин за борба с низшите програми е те да бъдат въведени в съзнанието. Това е трудно и изисква вътрешна честност, която също се създава в борба с низшето начало.
За щастие или за нещастие, кармичните закони са безразлични към нашите желания. Животът ни учи, без значение искаме или не. Ако дадена черта на характера се намира на ниската ни еволюционна граница и в един чудесен ден се превърне в главна пречка за нашия еволюционен растеж, егрегорът започва да ни създава една и съща ситуация, в която се проявява тази черта. И това става дотогава, докато ние не се досетим, че именно това е препятствието. Ако пък не се досетим или пък досещайки се, не стигнем до същнос­тна промяна, тогава егрегорът превръща тези стереотипни ситуации в по-твърди варианти, включващи безумие или дори смърт. А в следващото превъплъщение – като в нова учебна година – започваме от онова място, където сме спрели.
Служене
Зовът на черния учител /независимо човек или егрегор/ субективно се преживява много по-силно от зова на белия учител. Всички извънредно силни емоции са белег, че е включено низшето ни начало. Белият учител не се натрапва, не призовава съвестта, не вменява в дълг, не съблазнява нито с висши, нито с низши блага. Той просто казва: на теб това ти е нужно, на теб това не ти е нужно. И ние чуваме отзвука в душата си и знаем, че това е правилно. Друг въпрос е дали ще намерим сили да реализираме посочената програма. Гласът на учителя /черен или бял/ може да прозвучи отвън, но е възможно и да го чуем и вътре в нас. Важното е как ще се отзове душата ни и на какъв егрегор ще служим.
Целият човешки живот, колкото и да е странно, представлява служене. Връзката на човека с егрегора е по-интимна от връзката на плода с майката в утробата. Егрегорът ни снабдява с енергия, изпраща ни чувства, мисли и подбуди. Поставя ни в различни ситуации и винаги получава нещо от нас. Човешката свобода се проявява в стила на служене, в инициативата и в най-малка степен – в избора на егрегор. Човек не може да прекъсне служенето, докато не е изпълнил определена програма. Едва след това егрегорът го пуска доброволно. От човека зависи дали ще изпълни тази програма по-бързо или по-бавно, по-хармонично или по-грубо. Дали ще извлече за себе си по-богат или по-беден опит.
Големите егрегори извършват групова работа и постоянно преразпределят ролите – както на своите подегрегори, така и на хората. За кратки срокове те се явяват ту като бели, ту като черни учители. Черният учител изпълнява необходимите за егрегора фикции и съответно получава от него заплащане в черна валута Затова се казва, че най-чистата радост е злорадството. То е типичен пример за черна енергия. Друг пример е енергията на скандала, след който участниците се разделят наситени с мръсна, но все пак хранителна енергия. Наистина, понякога се появява усещане за смътно отвращение от себе си и от света, но рядко.
Индивидуалната свобода се определя главно от еволюционното равнище на човека. Но колкото и да е малка тя, никаква сила не може да я намали. Невъзможно е да се коригира чужда грешка. Затова отговорността за развитието на ситуацията и в крайна сметка, за еволюцията, пада върху всички участници.  Разбира се и ситуацията, и човекът, за своето развитие се нуждаят както от черни, така и от бели учители. Но тези роли не са предопределени. Те често биват заемани по желание на участниците. Никак не е без значение коя роля ще играем. Ролята на бял учител често е много по-сложна и се “играе” на по-високи честоти, така че не всеки да може да я изпълнява. Ролята на черния учител обикновено е по-лесна, тъй като се “играе” на по-ниски вибрации. Реакцията на егрегора съответно не закъснява. Той предлага “планини от съблазни”. Най-тежка карма се създава в ситуация, когато човек е длъжен да бъде бял учител, а става черен. Подобни ситуации са дисхармонични и създават големи нарушения в еволюционния процес. И никак не е лесно те да бъдат балансирани. В съответствие с това се утежнява и кармата на” виновника”.
Егрегорът поставя човека в дадена ситуация и очаква реакциите му. Под ситуация тук се схваща съвкупност от всички външни и вътрешни обстоятелства в човешкия живот. С други думи, егрегорът формира не само външните ситуации, но и вътрешното ни отношение към тях, начинът, по който ги възприемаме и ни подсказва различни поведенчески варианти. И от тези възможни варианти ние трябва да изберем един. Изборът може да не бъде особено богат, както понякога ни се струва, но е важен за егрегора. Човешкото творчество влияе силно върху съдбата на егрегора, в замяна на което егрегорът получава възможност да управлява съдбата си косвено, чрез човека, като му оказва въздействие според направения избор. Егрегорът го възпитава и учи, като го наказва или награждава.
Обучение
Как да четем символите? Това изкуство е езотерично и в наши дни е почти мъртво.
Всяка съвкупност от стереотипни ситуации, срещащи се в живота, трябва да ни накара да си зададем следните въпроси: Какво стои зад това? Какво иска да ме научи егрегорът и къде са моите пропуски? Ако ситуацията е премината правилно, тя повече няма да се повтори. Или ако се повтори, ще бъде на по-високо равнище, изис­кващо други средства за разрешаване. Нещо повече. За сериозните изпитания егрегорът ни готви предварително. И ако преминем успешно началните етапи, завършващият етап може да бъде силно смекчен или дори отменен. Това е така, тъй като главната цел на егрегора е обучението, а проверката играе спомагателна роля. В наши дни обикновено смятаме, че ако не ни върви в повтарящи се ситуации, това е случайност. А мисълта, че човек сам привлича подобни ситуации, изобщо не ни хрумва.
На наплашения човек, който непрекъснато среща хулиганчета по тъмните улички, обикновено ще му дадат съвет да тренира бокс или някакво бойно изкуство. Или пък да се държи по-нахакано. Но никой няма да му каже: “Изживей страховете си и тогава няма да срещаш никакви гадни типчета!”
Ако дадена жена копнее да се омъжи, а никой не ще да й “поиска ръката”, причината често е нейното неразумно отношение към кандидатите. Безполезно е да й внушаваме, че има правила на поведение. Каквото и да я съветваме, в решителния момент егрегорът ще включи стереотипна низша програма, жената ще “забрави” всички съвети и за пореден път ще оплеска работата. А всъщност истината е, че егрегорът не желае нашата героиня да се омъжи. Защото тогава тя би концентрирала вниманието си върху семейството и би потъна­ла до шия в семейния егоизъм. А тя има друга кармична задача.
Който се е опитвал да се бори със своя егрегор, знае колко трудно е това.

Един от кармичните закони се състои в това, че на нас ни се задават въпроси, съответстващи на нашето еволюционно равнище. Това означава, че човек винаги е в състояние да преодолее препятствията и изкушенията, които му изпраща егрегорът. Но правилният изход от трудна ситуация се открива само при напрежение на силите. И изисква използване на всички способности.
В западната религиозна традиция Бог обикновено се свързва с любовта. На Изток съществува друго схващане. Съгласно него религията дава знание, а знанието е сила. Не абстрактна, не косвена, а реална и пряка сила. Човек, постигнал тайната на света, виждащ законите на кармата в живота, умеещ да разчита символите, бива надарен с реализационна власт над света. Той може по свое желание, разбира се, в рамките на своето еволюционно равнище, да променя кармата си, тоест – да властва над света. Границите на тази власт биват определяни от равнището на знанията, които очертават границите на достъпната му информация.
Човекът, тръгнал по пътя на знанието /джнана-йога/ върви като през гъста мъгла. Първоначалната информация винаги е някак разлята, абстрактна, противоречива. И не е ясно как може да бъде използвана.
Само след дълго и трудно пътуване гъстата мъгла започва да се разсейва, и в съзнанието се появява яснота. А точното мислене се оказва възможно. Но това става, едва когато общото еволюционно равнище е достатъчно високо.
Затова създаването на точни и ясни ментални модели на света, разбираеми от всички, по принцип е невъзможно. То води до дисхармонична хипертрофия на менталните тела у хората и цивилизациите, тъй като еволюционният растеж не се изчерпва само с менталното развитие. Но работата не е само в това. Самата идея, че теорията трябва да бъде ясна и разбираема за ученика още в началото, не отговаря на естествения процес на познание. Яснотата е последният етап. В начало ученикът обикновено почти нищо не разбира, обърква се и получава яснота едва след дълга и мъчителна борба.
Именно затова истинската мъдрост винаги се явява като в мъгла. Човек принципно не може да постигне истината на определения етап на своето развитие, тъй като съзнанието му не може да регистрира енергийни потоци на по-висока честота. Затова той може да си представи само някаква смътна идея за истината, опитвайки се след това да я съзре в живота. И тя му се открива постепенно. Той проумява какво е било скрито зад редовете на свеще­ните книги, но огорчено открива, че в процеса на познание той сам се е променил. И сега не е в състояние да открие истината на своя син.
Положението с кармичните закони прилича на ситуацията на уличното движение в огромен град. Ако трябва да се обясни на даден човек как да стигне до определено място, най-напред трябва да се изясни какво знае той за уличното движение. Ако човекът е обитател на този град, обяснението ще бъде кратко. Но ако идва от някой малък град, тогава ще трябва да му се обяснява дълго и подробно. А ако човекът е израснал в далечно село и не знае разликата между тролей и трамвай, обяснението ще бъде много по-дълго и подробно.
А представете си, че той вижда, но не разбира онова, което вижда.
-  Ето, това е кола.
-  Знам.
-  А това какво е?
-  Не знам.
-  Това също е кола. А това!?
-  Кола!
-  Не, това е детска количка!

Така протича и целият процес на обучение, тоест – на откриване на очите за висшите закони. И тук най-доброто е това, че човек все пак иска да се учи!
 ”Карма и егрегор”, Авесалом Подводни
http://www.med-i-center.com/blogini?view=entry&id=4762

сряда, 29 ноември 2017 г.

Първата верига от преживявания

След като Висшият Аз се измори от това, което Боб Монро нарича оригинален „дом”, той разкъсва веригата от преживявания, свързани с този оригинален „дом” и започва да търси нещо повече. Това може да включва доста странстване и търсене. Помнете, че всички решения се вземат единствено от Висшите Аз – никой не им казва какво да правят.
Даден млад Висш Аз може да попадне на сценариите за Играта в трета плътност разигравани в различните галактики.
Без изключение Играта започва на пътя на последователните инкарнации. Именно там Висшият Аз събира основните си преживявания от трета плътност. Висшите Аз с последователни инкарнации се събират на големи групи, в зависимост от това коя част играят в Играта – например Висшите Аз на влечугоподобните се събират толкова близо, че ако ги гледате отстрани ще ви се сторят като разстлан огромен лист опаковъчна хартия с малки мехурчета по него. Помнете, че всяка последователна инкарнация има един Висш Аз – това прави много на брой такива Висши Азове.
Те избират една от групите последователни инкарнации, защото групата, която стои заедно, прилича на групата дейности от оригиналния „дом” на Монро. Влечугоподобните са зелените пулове на дъската на Играта. Плеядианците са жълтите. Сириусианците са кафявите и т.н. Това са само етикети, които им давам тук, за да илюстрирам разликите в последователните участници. Поради това, че имат по една инкарнация и се групират заедно, техният напредък като цяла единица се извършва изключително бавно. Това показва, че групата ви забавя, когато сведете прогреса си до нейния.
Това продължава милиарди години. След това, както в описания от Монро сценарий на оригиналния „дом”, някои Висши Аз се отегчават от рутината и от бавните вериги от преживявания, които срещат на пътя на последователните инкарнации. „ТРЯБВА да има нещо повече”, мислят си те. Ето кога няколко групи Висши Аз се отделят от своите групи и това включва ВСИЧКИ последователно инкарниращи се групи. Тези Висши Аз търсят нещо повече. Ето кога те откриват пътя на едновременните инкарнации.
Отварянето на пътя на едновременните инкарнации в Играта е съвпаднало с експериментите на генетичните учени на Орион/Сириус на Земята и разделянето на древните земни хора на два пола. Така започнали преживяванията, свързани с едновременните инкарнации. По-неспокойните Висши Аз напуснали прекалено претрупаните групи от Висши Аз еволюиращи чрез последователни инкарнации, и се придвижили към областта на висшите Аз еволюиращи чрез едновременни инкарнации. Те се превърнали в нова част от Играта, но техният брой бил твърде малък в сравнение с астрономически високия брой Висши Аз с последователни инкарнации.
Онези Висши Аз, които са избрали да останат на бавния път на последователните инкарнации, знаят за едновременния път, но още не са преодолели своите страхове от това да работят самостоятелно и независимо и да скъсат веригите от преживявания, свързани с пътя на последователните инкарнации. Тяхното мото е безопасността. Ще стигнем там, когато ни дойде времето, смятат те. Този подход е валиден за тях. Що се отнася до Висшите Аз, които искат повече, обаче, те се движат по пътя на едновременните инкарнации. Придвижването от последователни инкарнации към едновременни е постоянно, но това не пречи на Висшите Аз с последователни инкарнации да се опитват да повлияят на членовете на бившия екип, за да ги накарат да се опитат да се върнат въпреки, че това е невъзможно.
Обикновено това се наблюдава при някои контактьори и техните извънземни посетители, които им казват: „как някога са били един от тях” – това добавя нови преживявания към веригата от преживявания на съответния контактьор. Вместо да ги насърчат да Напредват, те правят опити да забавят развитието им – това важи за онези Висши Аз, които се опитват да извадят от строя даден бивш член на екипа. Това е друг фактор в Играта.

Вал Валериан

понеделник, 27 ноември 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване" - 12

Църквата

Още когато Земята беше създадена, бяха положени 8640000 меридиана (в науката те се наричат магнитни меридиани), дълбочина - около 1000 метра. Това са енергийни кабели. Бяха измерени само нискооктавни честоти (под 42 октави). Но тези меридиани са проводници и на високи октави, няма прибори за измерване на силата им, но последиците от тяхното присъствие се появяват. В допълнение към меридианите има и спирала, във възлите между меридиан и спирала се формират възлите на Хартман, Кюри, Рентген. Възлите на Кюри са възли на повишено напрежение. Ако терминалът е поставен над такава възлова точка, тогава потенциалът на решетката на атмосферата ще се увеличи в определен радиус. Ако добавите малко повече "миризма" (запалите свещи), тогава човешкият мозък може да получи нещо от атмосферата, например НОВО ПОЗНАНИЕ. Има и обратен ефект - мозъкът да се изчисти от цялата информация.
От момента, в който са въведени честотите контрол за определен генотип на мозъка (от 0 години), на Земята в голямо количество започнали да строят терминали - църкви, джамии, будистки храмове.
Имайте предвид, че във възела на Кюри е увеличена ПЛЪТНОСТТА на потенциалите за честоти на всички октави - от 16 до 128, но човек възприема само 62 (къде да отиде или за кого да гласува). Днес 66, 68 са текущи програми за мозъка (запомнете това). Октавните честоти, свързани с неинерциалната маса, са над 70. При материализацията им в честоти от 28-32 октави могат да се появят и сълзи по иконите, т.е. върху определен материален носител, който в структурата си има олово, сяра и някои други компоненти. Това не се отнася към божествените чудеса - вземете мокра кърпа и я разклатете в МОМЕНТА на появата на друго "чудо" - получавате сноп искри. Ако такъв сноп се прояви на голяма територия, очаквайте земетресение. Това вече не е чудо. За да могат всички "овце" навреме да получат това, което им е предоставено са разработени и създадени култови конструкции. Никой представител на църквата не може да ви каже защо формата на луковицата е избрана за църковния купол, защото за тях това е въпрос, който не се подлага на съмнение.


Всички съществуващи църкви не са изградени случайно. Контролната система е пирамида, чийто връх е църквата. Местоположението на църквата не е случайно - върхът (острието на купола) съвпада точно с оста на пирамидата.
Това важи както за православните църкви, така и за католическите катедрали и минарета (джамии).
Църквата е двойно действаща помпа. При четене на информация (по празници) стрелката е надолу (одухотворението напуска църквата). При запис на информация стрелката е нагоре - запис с изхвърляне през острието на боклука и стара информация (светещи облаци над църквата при голямо събиране на хора). Хората излизат с нова информация и пристъпват към изпълнението на това, което е написано. Всички празници и всичките дни за снемане на информация са разписани и пуснати в обръщение за подвеждане към божествените и свещени събития. Информацията най-напред получават служителите на църквата, поради което изборът на духовенството не е случаен. Тъй като информацията идва чрез църквата, тя се смята за основата на всичко - и морал, и наука, и всичко, което е предписано от програмата. Формата на купола е луковица, а конусът също не е случаен. Ако под него няма нещо, което да прекъсва връзката, формата на луковицата или конуса улеснява изтеглянето на потенциала от всички присъстващи. Каските, будьоновките изпълняват същата функция - по време на война мозък не е необходим.
Системите за обмен на информация са много, но по характера на презентация те са различни. Всички генотипи 421 посещават само синагоги, нямат нужда от църква (с честоти на контрол, те получават и предават информация, заобикаляйки празниците). Всички останали (гоите) се задоволяват с трохи, но дори и там разделянето на касти се определя от формата на купола.
Православните християни СТОЯТ последни по ред, формата на луковицата не пропуска честотата на директна комуникация (обвивката на луковицата - спектралната форма на водорода (Hc) +) - положителен водород в централна позиция. Това впоследствие създава голям проблем в неконтролируемостта на егрегора на православната християнска църква - няма информация - няма подчинение (дори и във висшата йерархия). На дневен ред бе поставен въпроса за унищожаването на православното християнство. Католиците са първи в информационната линия - техните храмове са точно изчислени според конуса и цялата информация, която трябва да знаят само избраните гои, идва до тях. Минаретата и джамиите нямат такива разчети, поради което над 99% от информацията се разпръсва, въпреки директния достъп до източника на информация.
На дълбочина 1270 м под морското равнище се разполага информационна плоскост по типа на риболовна мрежа с възли в зоните на Кюри. Ако гравитационният потенциал на к-структурите се поддържа в Кюри възел (на дълбочина) над 122%, във възела може да се образува топка при 63 октави. Диаметърът на топката е от 2 до 33 см и тя вече има свойствата на пиезоелектричен елемент. Именно над такава топка е необходимо да се построи църква. Ако няма пиезоелемент, църквата е черна дупка (Храм на Христос Спасител).
Топката - концентратор е създадена изначално - при създаването на информационната мрежа. Ако църквата (джамията или храма) не стоят по оста на топката, тогава те нямат смисъл и са обект на унищожение (както в епохата на развития комунизъм). Преди това всеки търговец се опитвал да построи църква за себе си (четиридесет и четиридесет църкви само в Москва, включително храма на Христос Спасител). Само онези църкви, които са на правилно място остават. Катедралата Христос Спасител е извън района на Кюри и следователно е безполезна, с изключение на ритуалните служби. Отклонението от оста не трябва да надвишава 12 см (тръбата на оста), мястото на купола трябва да е точно, в противен случай църквата е безполезна.
Енергетиката на първата пирамида е на 71 октави, т.е. директен достъп до мозъка. Енергетиката на вторичната пирамида е 43,5 октави, т.е. преработена чрез съответния транслатор (музикален) информационен блок. Но според Програмата за 2005-11-14 е необходимо да има 49,5 октави за транслация, в противен случай всички слушатели няма да разберат какво искат да им предадат. Ролята на преобразувателя се изпълнява от втората пирамида (с изхода към кръста).
От двете възможности - да преустроите църквата или да копаете фундаментна яма - за предпочитане е втората. До 1000-та година броят на концентраторите е 3260, останали са по-малко от 1000 (останалите са износени и подлежат на замяна), поради което общият брой на правилните църкви, храмове, джамии не трябва да надвишава броя на работещите концентратори. Ако погледнем напред, ще кажа, че ситуацията, която се разви през 2005-11-22 при стартирането на автомати за съпровод към информационните блокове, е много интересна. Цялостният контрол преди това показа наличие на октава 49.5 (самата пирамида е възстановена), избраният състав има Мозък с контрол на 49.5 октави, поради което автоматите ще отхвърлят всичко, което е зададено според програмата и дори повече. Преброяването на гласовете е направено стриктно в съответствие с матриците, а изпълнението е гарантирано, както преди, от системата за контрол (плюс съпроводните автомати).
Има непроверена информация, че топката е святия дух (приблизително като в антиклерикалната песен на В. Висоцки: "Аз се завръщам от работа, слагам дръжката на стената ..."), който понякога посещава избрани дами за сътворението на следващия Христос, използвайки НЕПОРОЧНО зачеване.
Така че църквата е терминал не само за получаване на Програмна информация, но и за почистване на мозъка от натрупаните боклуци. В синагогите се използват концентратори - свещи, но боклука остава в мозъка. Този боклук може да е причина за много заболявания (това разбиране ще бъде от полза за читателя в бъдеще за познанието). Между другото, в прилични ресторанти (а в Западна Европа и в къщи) по време на обяд се палят свещи (за красота). Реалната цел на свещите е да увеличат потенциала на решетката, при което процесът на храносмилането се подобрява. Същите свещи се използват от всички магьосници, магове, знахари. Свещите трябва да бъдат направени само от парафин, продукт от нефт. Този продукт съдържа сяра, чиито честоти са основни в атмосферата.
За "златния милиард" системата за управление РАЗРАБОТИ реинкарнацията, или "Христос", т.е. вечният живот на създадения мозък: прераждането, във връзка с началния процес на "внасяне на ред във всичко и всеки, както преди инвазията" - премахнат от 2000-та г. - в църквата процесът се нарича Антихрист и самата църква става БЕЗПОЛЕЗНА, което вече се наблюдава от пръв поглед.


Автор:

петък, 24 ноември 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване" - 11

Някои странности

Радиусът на Земята R = 6378 km;
Радиусът на Луната R = 1738 км;
RЗемя +RЛуна = AB = 8116 км;Ъгъл на наклона на пирамидата = 51.5040; 4 * С = 8 * R = 51024 km;
Р = 2 * 8116 * π = 50994,331953 ..;
Разлика = 29.7 (в рамките на грешката в измерването). Съотношението на площта на квадрата (около Земята) към площта на окръжност с радиус AB D = 0.78631 ... и Arcsin (D) = 51.840.
Масонски кръст (компас).
Периметрите на кръга и квадрата са равни.
R = f2 = 1.618 ... С = 2 * R * π = 10.1664 ...
Страна на квадрата
а = 2.5416017 ... (дюйм);
a / 2 = 1.2708. AB = 0.6944678.


Дюймът се получава от задачата "квадратура на кръга". a / R = 0.7850258 .. α = arcsin(a / R) = 51.757927.
Примерно ъгъла на пирамидата на Хеопс. Точността при изчислението може да бъде всякаква. Стойността на дюйма е независима от физическите величини.
Камерата на фараона - площта на напречното сечение е равна на половината от площта на основата на пирамидата.


Основата на пирамидата е S = 53185.5844 m2;
Площ на нивото на камерата на фараона
Sk = 26592.7922 m2;
Половината от страната на основата
P = 115.31 m;
Половината от страната на среза
Pk = 81.5364829 m;
Камерата на фараона е на височина
h = 42.98207986 m;
PK / PV = 6,1988
PK / h = 0.555614874105621
Реципрочната стойност на Pk / h = 1.79980782565739;
Стойността 0.555 играе изключителна роля в генетиката. Това е кодът на комплекса.
И трите пирамиди стоят на спирала от златното сечение. Посоката на погледа на Сфинкса е Сириус. Това е открито през 1985 година.
Пътечката, идваща от третата пирамида е насочена точно към другата точка в съотношението f1 от голямата страна на правоъгълника със златното сечение. Ще разделим правоъгълника вертикално. Тази линия минава точно и успоредно на равнината на вертикалния фронтон на главата на Сфинкса. Ако удължите линията на южната основа на втората пирамида, тя ще докосне дясното рамо на Сфинкса, маркирайки специално място.
Централната линия, равна на дългата страна на правоъгълника, минава точно по предния край на главата. С други думи, краят на главата отбелязва точно центъра на надлъжната посока на правоъгълника със златно сечение, доказвайки, че Сфинксът не е поставен случайно в пясъците.
Защо е отбелязана линията В? Астрологичното колело е взето, свързано към Северния полюс и поставено на една линия с Кайро. Краят на линията попада в специално място на планетата Земя - зона с 4 ъгъла в САЩ - границите на щатите Юта, Колорадо, Ню Мексико и Аризона. За индианците зоната на четирите ъгъла е белязана от четири планини. Ъгълът на наклон на пирамидата (изчислен) 51051'24 ".
Ако пирамидата е построена правилно, тя ще изпомпва вода без движещи се части.


Ако начертаем кръг на Земята, неговият диаметър ще бъде 4 километра. Вярвало се, че Изтокът е посоката, накъдето гледат пирамидите и Сфинкса, но това не е вярно. Три източно ориентирани ъгли на пирамидите са на линии, събиращи се в една точка на хоризонта (по дъга). Точката на хоризонта е точката на хеликалното издигане на Сириус, която не се намира директно на Изток.


На 23 юли Сириус се издига за минута преди слънцето да изгрее и в този момент Земята, Слънцето и Сириус образуват прав ред. Очните ябълки на Сфинкса гледат на едно и също място. 12 сектора - колелото на времето. На Земята бяха поставени три пирамиди точно в съответствие с трите звезди на Орион. Отклонението от 3,6' е свързано с ориентацията.


Пирамидите са в съзвездията Дева и Лъв. Ако от върховете, ъглите и т.н. се спуснат прави линии през центъра, това би насочило към спектър от точни дати между Водолей и Риби, т.е. за периода от време, в който живеем - епохата на Рибите, която преминава в епохата на Водолея.
Тук е уместно да поговорим за "приказки, открития, предположения, глупости" и т.н.
Племето ДОГОН в района на Тимбукту (Мали) има скални рисунки на риба, Сириус А и Сириус Б (който се върти около Сириус А), описания на сириусианците. Информацията е потвърдена около 80-те години. Догоните знаеха как са изглеждали Нептун, Плутон и Уран. В скалите са изобразени траекториите на Сириус А и Сириус Б за периода от 1912 до 1990 година. (потвърдено чрез изчисления). В Африка, където живеят Догоните, звездата Сириус изчезва от хоризонта и става невидима няколко месеца, а след това в утрото на 23 юли отново се появява на небето, миг преди Слънцето да се издигне - рубиненочервена, блестяща, почти точно на Изток. След 60 секунди Слънцето се издига - това е хелиакически (в лъчите на зората) изгрев на Сириус. В този момент Сириус, Слънцето и Земята са подравнени по една линия (както казахме по-горе).
В много храмове има малка дупка в стената, същата малка дупка е в друга (срещуположна) стена и така нататък до някаква тъмна стая. В тази стая обикновено има нещо като куб или златен правоъгълен гранит, разположен точно в центъра и имащ малък знак. По времето на хеликалното издигане на Сириус рубинено червената светлина пада върху олтара за няколко секунди, което означава началото на новата година и на първия ден от сирийския или Сотичния календар.
Установено е, че Слънчевата система се движи в Космоса по спираловиден модел, по продължението на продълговата спирала. Тясна връзка със Сириус.
Не само догоните, но и шумерите знаеха за всички външни планети - как изглежда Слънчевата система, когато я приближите от Космоса. Шумерите описваха сравнителните размери на различните планети, сякаш минаваха покрай тях в Космоса. Те описват как изглеждат планетите, какъв цвят са те (3000 г. пр.н.е.). Те знаеха за прецесията на равноденствията. Те са знаели, че наклонът на Земната ос до равнината на орбитата около Слънцето е 23 градуса и че прави пълен кръг в период от 25,920 години.
Между Марс и Юпитер имаше планета Тиамат (или Фаетон, разрушена от нашествениците).
На всеки 3600 години планетата Мардук влита в Слънчевата система (тя е Нибиру за шумерите). Тази планета "влетяла" в последно време се превърна в истинска заплаха за Земята. Движението на планетите обикновено е между Марс и Юпитер.
Третата планета, излязла от Сириус Б (Океания), е дом на китове и делфини. Планетата е напълно под водата.
Всички пирамиди са свързани чрез структура, изградена на принципа на спиралата на златното сечение.
Започвайки от Ушмал (полуостров Юкатан) са построени 7 храма, аналогични на 7 структури по Нил. От Ушмал до Лабна, после до Киба, после до Чичен Ица, после до Тулум, близо до океана, после се спуска, минавайки край Белиз и Коунлих и се простира по протежение на континента към Паленке. От Паленке структурата се разделя на север и на юг.
На юг - до Тикал в Гватемала (началото на нова октава). В края на спиралата има места като Мачу Пикчу и Саксаюман, близо до Куско в Перу. Една от основните спирали завършва на място, наречено Чавин в Перу (където е бил най-важният религиозен център на империята на инките). Оттук отива до езерото Tитикака до точка на половин миля от острова на Слънцето (Боливия), след това прави завой на 900 и отива на остров Пасха и накрая до Mуреа, където отива под Земята. Тази структура носи името "женски компонент на решетката". Това е информационна структура, която минава през основните комплекси на Земята. Тя е предназначена за контрол.
"Мъжкият компонент на мрежата" се движи на север от Паленке. Преминава през руините на ацтеките и се издига нагоре през пирамидите на американските индианци (Албакърки, Ню Мексико). След това спиралата отива до Синьото езеро близо до Таос (Ню Мексико), което е близнак на езерото Титикака. Това е една от най-важните области на Съединените щати, отдавна защитавана от индианците таос. Близо до Синьото езеро отново има обръщане на 900. Оттук спиралата се движи по планината, преминавайки през планината Ут (близо до границата с Колорадо) и други планини и изкуствени структури. Преди да напусне брега на Калифорния, спиралата продължава през езерото Тахо, езерото Донер и езерото Пирамида. Оттук, през подводната планинска верига, тя достига до Хавайските острови, където един от основните й възли е кратерът Халеакал, след което отново се връща на юг. Преминава през веригата на Хавайските острови, които се простират на хиляди километри до остров Муреа.
Това е огромен незатворен кръг, който се движи по Земята, от Ушмал (образувайки перфектни спирали по посока на и наобратно на часовниковата стрелка) до остров Муреа в южната част на Тихия океан.
Eбрите са построили няколко пирамиди и на Тибет.
Пето заключение. По време на пребиваването си на Земята Ебрите (шумерите, догоните и др.) са блокирали системите за подпомагане на живота на Земята, като поставят на пътищата за преминаване на силовите системи КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ, за да предотвратят тяхното използване.
Шестото заключение. За да контролират движението на Земята в определена посока, ебрите използваха собствените си структури и обекти, като им осигуриха изкуствени контролни структури под формата на пирамида на Хеопс.
Под сфинкса има затворени една в друга 9 кристални вази (от теориите).
Музей на Изтока (Ташкент): 9 топки, вложени една в друга. Топките не са изключени, всички са видими.
Император Ашока, Индия, от 273 г. пр. Хр. - общество от 9 неизвестни с дешифриране на имена:
Техниката на пропагандата и психологията на войната.
Физиология.
 Микробиология.
 Трансформации на метали.
 Средства за комуникация - земни и неземни.
 Гравитация.
 Космогонията.
 Свойства на светлината.
 Социология и закони на еволюцията на обществата.
Всеки от деветте членове на обществото имал книга, в която знанието е влязло и непрекъснато се допълва в определена област на науката. Между другото, били известни 64 начина за криптиране на текстове. В допълнение към референтната функция, пирамидата на Хеопс все още изпълнява функцията на комуникация.
Да разгледаме мястото в горната част на пирамидата и като норма за обичайната пирамида и получаваме: Ъгъл = 20,9051550 ... това е ъгълът в додекаедрона (връх на додекаедрона, център, половина на лицето). Като се има предвид, че атмосферата на Земята има външна додекаедърна структура, тази пирамида е пирамида на свръзката.
Октава на свръзката 51,125,125.
Контурът на пирамидата е радиационната решетка 53.375 октави.


За разлика от решетката за ориентация, която има отклонение 6' на юг, пирамидата на свръзката е точно по оста на йонната пирамида.
Ориентировъчната пирамида има структурата 53,625. УСТРОЙСТВА, които определят тази честота, НЯМА, но тя се възприема биологично. Пирамидата е проектирана да работи в първоначалната структура на атмосферата (додекаедър). Обръщам внимание на това.
При отправна точка - мястото на пирамидата на Хеопс, те получиха златна пирамида. Предвид неточността при предоставянето на входни данни (размери), те все пак получиха резултат, който показва не само смисъла на пирамидата на Хеопс, но също така и това, че не са я построили онези, които са тичали с лъкове и стрели.
Златната пирамида: NM / 2 * PM / NM = 1,6180339 ... и това е свързано с комуникационната система. В продължение на хиляди години йонната структура се е променила, но стриктното съответствие се запазва и днес, за сметка на радиационните контури.
Сега, разчитайки на тази информация, ще разгледаме нещата, които са по-близо до нас по местоположение.Автор:

сряда, 22 ноември 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване" - 10

Пирамида на Хеопс

Да отбележа: Пирамидата на Хеопс се намира на територия с координатите от 300 с.ш. и 300 и.д. Северната равнина на пирамидата е ориентирана на север, точността е 2 '.
Първата пирамида с наклон на равнината 520 и с вход под ъгъл 280, от която се виждаше Полярната звезда, беше пирамидата край Медум. Тя е унищожена (счита се, че е имало земетресение). Размерите й бяха по-малки от тези на по-късната - Хеопсовата.
Желанието да поддържа ъгъла от 520 и наклонът на входа с визуално наблюдение на Полярната звезда не е случайно. В допълнение, съотношенията на някои стойности показват ъгъла на наклона на пирамидалната равнина.
Да построим кръг с радиус R = h, т.е. равен на височината на пирамидата (h)
Съотношения:
h = 146.75 m;
a=230,62 м;
R=146,75 м;


Второто заключение. При изграждането на пирамидите се използва система от физически единици, която остава загадка. Преводът на съществуващата система от единици не дава представа за смисъла и целта на пирамидата.
Някои пропорции на величините в пирамидата на Хеопс сочат съществуването на скрита (вероятно основна) пирамида, която съвременната технология не може да открие (определи).
Да разгледаме пирамидата на Хеопс от гледна точка на Системата за управление (пирамидата на Хеопс е контролен датчик за системата за управление на Земята и на слънчевата система).
Индексът на СУ ДЗ и CC = 555 (от текстовете на командите).
Параметри на пирамидата на Хеопс:
Страна: AB = 230,62 м;
Височина: OG = 146.75 м;
Височина по отношение на среза: SG = 138,38;
Страна: OA = 219,38 м;
Проекцията на страната OA (AG) = 163,07 м;
Ъгълът на наклона на равнината е 51,840;
Входна височина = 18 м;
Обем (без отрязания връх): V = 2601238 m3.


Контурът на пирамидата на Хеопс граничи с друга пирамида, която е основната.
Пирамидата на Хеопс има някои особености: югоизточният ъгъл е 2 см над северозападния ъгъл.
Размерът на входа е строго изчислен (виж по-долу).
Отклонение на страните = 3,6 '(по ориентация към частите на света).


Ъгъл AOB = 63.40 = 63025
2 * AB / OG = 2 * 230.62 / 146.75 = 3.1430;
Страна на платформата An = 13.15359 m;
Площта на платформата Sn = 173,0169419885 m;
Съотношението А на базата / An = 17.532855436.


В съответствие със законите на златното сечение, ние имаме:
Ъгълът β = FCK = KCG = 25054'49 ";
Ъгълът FCG = 2 * β = 51049'38 ";
KQCG е пълен ромб.
Това е ромбът, който образува спиралата на златното сечение, ромбовият формат е вграден в ъгъла на наклона равнината на пирамидата.
По височина пирамидата е преместена с 60 на юг, съотношения:
AB=230,62 м     CS=71,27     MG=113,9     NG=FG = 128,82
AC=115,31 м     AS=44,04     OA=186,63     OE=128,56
OC=146,75 м     S’G=174,00     MQ=132,36     CS/AC=0,618
ОP=173,05 м     FP=18,188     FM=58,00     4*AC/OC=3,1430
OF=174,00 м     EG=101,02     OM=116,00     OM/OF=0,6666..
OR=264,00 м     EE’=13,512     GA’=18,188     FR*OM=100*AB
FR=198,54 м     GE’=114,53     ON=MN=FM=58
    
Точката S 'е диаметрално противоположна на точката S.

Ъгъл на BFC = 67.50 - зрителния сектор.

SIN 60 = 0.1045284 ..;

COS 60 = 0.9945219 ..;

TG 60 = 0.1051042;

Ъгълът OAC = 51.840.

Ъгълът FOP = 60. Точка F - Фокус, посоката на линията - към гравитационния център на Земята.
Ъгъл FRO = 41.2305770;
Sin (41.2305770) = 0.4537626;
Ъгълът G''FR = 26059'7.2 "(26.9853470);
Линията GF е конус, звездата се появява в гнездото на 12 ', G1G2 = 0.4461769 m. Страната G1G2 има деление на 6 части, Meгрец преминава една секция за 144 цикъла на предаване, т.е. за 2 минути.

Ако йонната решетка има 32.22502250 връзки на структури, то скритата пирамида има решетка от 53.625. Между другото, ИМЕННО в тази пирамида се крие "проклятието на фараоните" - честотата на излъчване (гама-лъчение).


Ъгълът GFR = 25015 '. Точно тази линия (по-скоро ъгълът 25015 ') определя наклона на екватора на Земята да достигне 0 албедо и не може да бъде нарушена поради пълния дисбаланс на системата за управление.
Параметри:
EG=101,01863 м;

FA”=119,21 м;

G’A”=41,628819 м, GA”=45,724163 м, GGv=3,2125163 м;

GA”—G’A”=4,095344 м;

Tg  25,25=0,4716306;

Tg 19,25=0,3492156;

Tg 20,985347=0,3835706.

Последователност на преминаване на световния полюс:
π, η на Херкулес;
τ на Херкулес (VIII - VII пр. Хр.);
ι Дракон (5500-3500 г. пр.н.е.);
α Дракон (Тубан) 3500-1500 г. пр. Хр .;
β Maлката Мечка (Koхаб) от 1500 до 1 н.е.;
Кохаб и Киносура Малката Мечка (Пазители), когато между тях се намираше полюсът на света;
α Малката Мечка (Киносура) 1100-3300 г.;
Полярната (а Mалката Мечка - Киносура) ще премине полюса на света с точност 27’ през 2100 год.


Тъй като полюсът на света се разхожда по съзвездията, това означава, че заедно с него променят местоположението си звездите и небесния екватор, и точката на пролетното равноденствие, от която се измерват небесните координати.
Цикълът на прецесията на Земната ос е Платоничната година.
Третото заключение. Движението на слънчевата система до звездата Мегрек се извършва по спиралата на Архимед.
ИЗЧИСЛЯВАНЕТО по спиралата на Архимед позволи да се установи времето на пристигане на Ебра на Земята, а еднородното въртене на полюса на света, когато се движи по спиралата на Архимед е неправилно.
Четвъртото заключение. Ебра се появи на Земята преди около 18300 години, унищожавайки мозъка на предишната цивилизация.
Да се върнем към пирамидата на Хеопс. На първо място, има някои съотношения:
β = 23027 '= 23,450 - наклон на екватора на Земята към равнината на еклиптиката;
γ = 5008'43,4 '' = 5,14540 - наклон на екватора на Луната към равнината на еклиптиката;
α = 28035'43,4 '' = 28,59540 - Сумарен ъгъл;
За 1 година (365.26 дни) Земята преминава разстоянието L = 149.6 * 2 * a * 106 km = 939964520 км;
30 Скоростта V = 29.785678 км / сек;
Vверт = 14.256062 км / сек;
Lверт = 449887100 км.
Сумата от ъглите (направление към полярната звезда на пирамидата плюс наклона към еклиптиката): 46054 '= 46.90;
Ъгълът на наклона на пирамидата е 51,840;
Разлика = 4.940 = 4056.4 '. Разликата с Луната = 0.20540 = 0012'19.4 ";
Разстоянието AB = L = 939964520 км;
Разстояние AC / 2 = 131352001 км (разстояние до Слънцето, или 1 астрономическа единица).


Слънчевата система се движи по спирала. В тази система Земята се движи по двойна спирала (въртене около слънцето и въртене заедно със слънчевата система).


Спиралата на Архимед
1 - траектория на Земята при въртене около Слънцето; 2 - траекторията на Слънцето.
Според астрономическите наблюдения Слънчевата система е била променяна пет пъти от Полярната звезда, но науката не е установила как и защо.
Разстояние между завоите на спирала = 2 * p * Sверт / w;
w = 28.59540 = 28035'43.4 "= 0.4990838 рад.
Ако вземем w = 28.647890 = 0.5 рад, тогава разликата = 0.0524897 рад = 3'8.96 ".
Точност на ориентацията по страните на светлината в пирамидата на Хеопс = 3,6 '= 3'36 ".
За точна ориентация е необходимо да промените ъгъла на наклон към Eклиптиката, за което е необходима втората (скрита) пирамида. Това е пирамида с плаваща геометрия (до 54 октави). Ако ъгълът е постоянен, получаваме логаритмична спирала.


Автор:

понеделник, 20 ноември 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване" - 9

Налични средства

Ако сте били спуснати в лодка в средата на океана, тогава няма да проучвате структурата на лодката и начините за закрепване на рамките. На първо място, с помощта на импровизирани средства, ще се опитате да определите координатите на вашето местоположение и след това да плувате в посоката, която знаете. Това направиха точно онези, които дойдоха на Земята преди хиляди години. На първо място бяха определени координатите, подредени "важните етапи" и създадени условията за преместване на цялата Система (като Гъливер от Дж. Суифт, който влачеше корабите) в НУЖНАТА посока.
Специално място в изследванията на "древните" заема Голямата Мечка, което е описано подробно от Н. Морозов в многотомната му работа "Христос". Освен това на Земята са построени много пирамиди (за какво са построени - няма разумен отговор), и тъй като координатите са усъвършенствани, много от тях стават ненужни (пирамидите на маите, пирамидите в Еквадор и др.).
Както показват изчисленията, пирамидите са установени като контролни системи по пътеките на силовите линии на земните комплекси. Рамките на пирамидите в Еквадор сочат към звездата Бенеташ от Голямата мечка. Всички пирамиди са построени не на произволно избрано място и, разбира се, не са правени с изчисления върху пясъка. Точността на изчисляването на някои константи е до 124 знака (определена чрез косвени изчисления, когато съотношенията на размерите водят до константа) СЛЕД запетаята.И така - първото заключение. При пристигането си на Земята, която вече имаше собствена цивилизация, Eбрите (извънземни, според Н. Морозов) преди всичко отбелязаха местоположението си, като отбелязаха и установиха "важни етапи", а за целта използваха бордовата изчислителна система на НЛО.
Как е разположена слънчевата система и къде се движи днес е отделна тема. Да разгледаме една от значителните стари контролни системи - пирамидата на Хеопс.
На пирамидата на Хеопс (както и на пирамидите изобщо) са посветени много научни произведения и всички те констатират съществуването на пирамидата, натрупват теория за строителството и също така извличат практически резултати чрез местене на мумиите от пирамидите до музеите.
Много смъртни случаи на изследователи на пирамидите са свързани с "проклятието на фараоните" към онези, които нарушават техния покой. Виждаме само йонната част на комплекса, а за да се изучи неинертната маса на пирамидите, Човечеството все още не е разработило инструментална база. Аз ще приведа изчисленията на А. Хатибов, само малка част от които стана публично достояние в наши дни.


Автор:

петък, 17 ноември 2017 г.

Ниво на планетарна секретност или "операция разкриване" - 8

Поробването на планетата Земя

Преди 18300 години се осъществи поробването на планетата Земя от силите на останалата звездна флота от интервенционисти. Всички структури за поддръжка на живота на мозъка на планетата бяха унищожени и той загуби потенциалите до ниво от 3%, което впоследствие доведе до елиминирането на всички жители на Земята за кратко време.
Същевременно възникнаха следните събития:

унищожаване на истинските Земни управленски комплекси, разположени на повърхността;
формиране на райски места за съществуването на интервенционистите; унищожаването на системите за подпомагане на живота на Марс;
изключване на системите за подпомагане на живота на други планети; формирането на система от спътници около планетите;
началото на промяната в структурите на заловените планети.

Мозъкът на Земята преди атаката имаше 512 октави. Атакуващите планетарни нашественици имаха мозък от 224 октави. Впоследствие, поради редица причини за несъвместимост в новите условия на Земята, този мозък на интервенционистите до 66 октави беше унищожен. Останалите структури на Земята успяха да съхранят за кратко време мозък с 57 октави (главно в екваториалната полоса). При по-нататъшно намаляване на нивото му, населението намаля с 67-68% и останаха само около 2 милиона души, които впоследствие също изчезнаха.
Комплексът от Пасха, като един от основните родни ескортни комплекси (разположен под остров Пасха при h = -12450 м), беше напълно изключен. След извършването на редица програмни процеси от интервенционистите, Човекът се превърна в някакво биологично същество, което не притежаваше предишната независимост на мозъка. Това е основната информация, която дава възможност да се разбере какво се е случило по-късно, до наши дни.
Каква е връзката на тази програма със Слънцето, Луната и спътниците на планетите, каква роля играе в цялостното развитие на цивилизацията на хората и развитието на съзнанието на индивида и обществото, по-специално?
Тази връзка, от техническа гледна точка, е ОПРЕДЕЛЕН комплект от сформирани "комуникационни тръби" между Земята, от една страна, и Луната, Слънцето и Сателитите на планетите, от друга. С помощта на такива комуникационни тръби цялата информация се предаваше от генерираните и управленските Комплекси на интервентската система, разположени извън Земята, към комплексите от същата Система за управление, разположени на Земята. Тази програмна информация съдържа всичко необходимо за управление на цялостното развитие на вменената цивилизация на концептуално ниво.
На първо място, чрез тази връзка бе предопределено принудителното удържане на действията на хората в състояние на тяхното материално използване за всички програмни процеси, контролирани от Интервентната система, а съответно, и постепенното проактивно развитие на индивидуалното и общественото съзнание пред всяка историческа събирателна стъпка. С помощта на тази информация се осъществяваше управлението на концептуално ниво на всички процеси от съществуване на енергиите като цяло в промененото им конструктивно състояние. Осъществява се контрол и се образува защита, за да се предотвратят конструктивни промени в енергийните мрежи от страна на истинските комплекси на Земята, задържането на тези комплекси в "затворено" състояние и т.н.
На Земята съществуваше население, което се различаваше в биологията. Затова беше решено да се унищожи мозъкът на Земята и да се трансплантира Мозъкът на Паяците в човека (биологична структура).
През последните 4000 години Суперсистемата-интервент16 чрез модифицирана система от заобикалящи структури извършва огромен брой програмни процеси (включително с всички системи за подпомагане на живота, биоцентровете на Земята, създаващи и поддръжащи човека) и директно със самия човек.
За тези цели интервенционистите въведоха Програмата "Енергобиогенезис на плътската клетка", която придоби по-голям капацитет в усилените опити за създаване на хора (като подобие на прото-Човека), защото ПЛЪТТА от паяците (които бяха нашествениците) НЕ Е СЪВЪРШЕНА и е неприемлива за "вход в Йерархията на развитието на цивилизацията към разумна ориентация "(както и конструкцията на мозъка им). Това в крайна сметка стана една от причините за прекратяването на такъв експеримент и началото на процеса на връщане към първоначалната "точка", което всъщност се случва днес пред нашите очи. Кой и как го разбира - това е вторично. Първичното е това, че се случва и никой и нищо не може да спре процеса.


Автор: