сряда, 18 юли 2018 г.

Приемствеността на научните знания и огледалото на съвременната наука - 6

Oт "конския подход" към научна методология

И така, в момента имаме:

в горната част на пирамидата са математиците, които създават псевдоструктури;
гениите-самотници, те са единици и всичко, което получават е само това, което могат реално да въплътят;
творци, изпълнители и други научни деятели. Тук е събрано всичко, от критиката до създаването на собствени теории.

И така, веднага щом се появи "динамиката", израстнаха ефиродинамиката, ритмодинамиката и т.н. по аналогия с факта, че веднага щом в компютъра се появи "виртуална памет", във филмите се появиха "виртуални убийци".
Гледната точка на науката за материалния (и нематериалния) свят е следната:
Твърдо тяло → течност → газ → неорганизирана плазма.
За съжаление, официалната наука започва процеса на формиране на идеи за материята с "края", т.е. с изучаването на твърдото тяло - търсенето на атомните структури в него. А за това тя създава синхрофазотрони, колайдери. A.M. Хатибов, като учен, който разбира важността на методологията на науката за правилното формиране на мироглед, предложи различна гледна точка:
"Строго организирана плазма → материални структури (газообразни → течни → твърди). Тоест последователността от октави ((128) → (126 - 74) → (72 - 66)) → (64) → (62 - 34) → (32-28) - (24-26) → (22-16).
Атомните структури трябва да се разглеждат само в горните октави на плазмата.
Контролната система днес има к-структура, всички решетки са изградени върху кубове (в органичната химия кубът се превръща в хексахедрон).
Ето защо свойствата на химичните елементи зависят не само от състава на веществата, тяхната структура, динамика, но и от пространственото разположение на частите от състава на веществото, тъй като качеството на пространствената структура (размерност) на мястото на атомите на веществата определя техните свойства (виж рис. 1 и 2). Не е съвпадение, че съвкупността от Платоновите тела (куб, икосаедър, додекаедър) са последователно вплетени един в друг. Икосаедър и додекаедър са взаимно допълващи се.Дискретността и структурираната материя на по-ниските нива на организация, в съответствие със законите за развитие на системата, води до структуриране на пространството, в което се намира материята.
Тези геометрични форми (тетраедър, октаедър (куб), икосаедър, додекаедър) приемат много кристали в процеса на растеж.


Суперпозицията на различни части от спектъра на електромагнитното лъчение - от гама-лъчение до дълги електромагнитни вълни, разпределението на материята в нехомогенно пространство в съответствие със законите на синергетиката и хармонията, формира съответните структури, например решетки (Хартман, Кюри). Тук самата хибридна материя участва в това взаимодействие, като структурира пространството около себе си и вътре в себе си, създавайки кристални и други мрежи до Големия Космос.


Автори:

понеделник, 16 юли 2018 г.

Приемствеността на научните знания и огледалото на съвременната наука - 5

Нека се опитаме да разберем какво е науката от гледна точка на Новото Знание.
Науката е непрекъснато развиваща се система за познаване на обективните закони на природата, обществото и мисленето, които се получават и превръщат в директна производствена сила на обществото в резултат на специалната дейност на хората, придружена и коригирана от Системата за управление на Земята.
Науката може да се разглежда в различни измерения:
Като специфична форма на обществено съзнание под формата на мироглед, чиято основа е системата от знания;
Като процес на познаване на законите и закономерностите на обективния свят на всички негови йерархични нива;
Като определен вид социално разделение на труда, насочено към подобряване на качеството на живот и поддържане на хармонията на обществото и природата;
Като един от важните фактори за социалното развитие и като процес за производство на знания и тяхното използване за получаване на полезни за обществото резултати.


Ще приемем, че етапът на "конската диплома" е изчерпал потенциала си за развитие, въпреки че все още използваме голяма част от миналите инструменти по инерцията на мисленето в зараждащата се наука, наречена обобщено - Новото знание. Така че, нека да дадем някои определения, с които все пак ще си имаме работа.
Основната характеристика и основна функция на науката е опознаването на обективния свят и използването на знанието за подобряване, запазване, развитие на живота и света около нас. Науката е създадена, за да идентифицира непосредствено основните аспекти на всички явления на природата, обществото и мисълта, за да ги поддържа в хармония.
Инструменталната база на познанието на околния свят е ограничена от способностите на инструментите (максималната октава не е по-висока от 62), а на този етап - и от възможностите на човешкия мозък.
Отхвърляйки позицията, че познаването на околния свят в съвременните условия е възможно само въз основа на научно обоснована методика за познание, родена на базата на анализа на огромен брой артефакти, ще се опитаме да разберем какви са елементите или инструменти трябва да има тази методология, за да може от СУЗ да се получава необходимата и вярна информация.
Освен инструментите, науката включва в себе си изследователските методи. С методите на научните изследвания се занимава науката методология (метод - познание и логос - учение за методите, които представляват набор от когнитивни операции в научните изследвания). Основната цел на методологията на науката е изследването и анализа на методите, средствата и техниките, чрез които се придобиват нови знания в науката, както на емпиричните, така и на теоретичните нива на познанието, в процеса на който се използват един или друг метод на познание, които формират мирогледа на учения.


Автори:

петък, 13 юли 2018 г.

Приемствеността на научните знания и огледалото на съвременната наука - 4

В методологията цари бъркотия. Метафизичният метод, който позволява замяната на реалните феномени с въображаеми за решаването на задачите, се прехвърля от приложната физика към фундаменталната и философите го наричат "нова диалектика, създадена от самите физици", а самите физици (виж "Квантова физика от А.Б. Мигдал) разделят Диалектиката на Айнщайн, диалектиката на Бор и т.н.
Разликата между тези "диалектики" се състои само във факта, че Айнщайн е измислил само математически модели на въображаеми феномени на природата, а Бор - математически и предметни.
Липсата на методология за научни изследвания е като скитане в тъмнината, където има известна вероятност да се препънем върху обект, който потенциално може да стане обект на откритие.
Съдейки по методологията и съдържанието на теориите, физиката се развива като изкуство за решаване на приложни задачи, т.е. като приложна математика (математическа физика), и наричайки я наука за природата, физиците превръщат желаното в действително. Поради това има и неразбории в теориите.
Вместо изкривена представа за света, се дава частична инструментална база (математика). Цялостното развитие на науката на всички етапи е развитието на математиката и моделирането без практически смисъл. Науката толкова се увличаше от моделите, че пропусна "златното сечение", без което е невъзможно да се доближи до елементарната атомна структура и т.н. Но тук възниква въпросът: "случайно ли го пропусна?" А нашите предци използваха в практиката си матрицата на руския Всемир, изградена върху законите на хармонията. Изглежда, че в бъдещата науката между параметрите трябва да има само числови съотношения, при което те трябва да бъдат безразмерни и свързани със законите на хармонията, т.е. "Златното сечение", закона за качествената симетрия и закона за нарушената симетрия.
Просто казано, за сега математиката като инструментариум е просто "нож с вилица", позволяващи да се дисектира всяка "научна храна", в която има определени числови отношения. Но наред с всичко това, тя не е длъжна да даде представа за вкуса и другите качества на тази "храна". Тя се опира на модела, който изследователят измисля в главата си. С други думи, математиката е просто инструмент (не най-добрия и не най-лошия в даден период на развитие на науката), затова не е нейно задължение да прави открития. 


Късметът достига откривателя тогава, когато успешно бива открит математически модел на изследваната система или в случаите, когато поради математически особености бяха направени открития "на самия ръб" (откриването на позитрона, на Уран и т.н.), които нямат нищо общо с научната парадигма (в този случай П. Дирак). Просто се проявяват закономерности и правила на математиката (например корен от 4 е ± 2 или ± m - при откриването на позитрона). От тази гледна точка математиката по никакъв начин не може да бъде "Царицата на науките". Тя е добър инструмент, но нищо повече.
Тази ситуация е добре отразена в работата на А.М. Хатибов "Има ли наука?".


Автори:

сряда, 11 юли 2018 г.

Приемствеността на научните знания и огледалото на съвременната наука - 3

А има ли наука?

Известно е, че всяко изследване се основава на специфична инструментална база и резултатът от изследването се определя не само от точността на тази база, но и от смисъла на нейната конструкция, както бе писал А.М. Хатибов. Инструменталната база на съвременната наука и тази, която сам създава, той привежда в сравнителна таблица. Ето някои извадки от нея.


Современная наука Холодный ядерный синтез
1
Математика
- знаки операций (+, -, *, /);
- трудоёмкость решения задач управления (класс «Системный анализ и исследование операций») N! (N факториал)
Математика
- знак определяется комплексной функцией, например, вместо +, – используется 32 знака;
- трудоёмкость решения задач управления N (без факториала).
2
Физика
Модель атома-Бора и тому подобное, в основе лежит некая масса (протон, электрон, электрино, гравитон и т.п.)
Физика
Частотно-волновая-пучковая модель с конкретной морфологией и конкретными структурами связи.
3
Химия
Таблица Менделеева – построена в зависимости роста атомного веса (по модели Бора). Реакции – по типу взаимодействия масс.
Химия
Гравито-электро-магнито-пучково-волновая таблица Максима. Реакции – взаимодействие различного типа волн и их энергий.
4 Морфология и симметрия
- 11 осей симметрии (включая время);
- 1 пространство;
- 1 форма массы.
Морфология и симметрия
- 18 осей симметрии + 6 трансляций (без функции времени), 24 аддитивных и 108 мультипликативных вариантов симметрии,
- 3 пространства расчётных и 8 пространств действующих;
- 36 вариантов преобразования одной формы.
5
Время
Отнесено к эталону число колебаний атома цезия.
Время
Отнесено к магнитному полю макрообъекта.
6
Вакуум
Пустое место, Е= 0 (Г.И. Шипов, Теория физического вакуума). Пустота управляет миром (все создалось из ничего). Закон Хаббла на основе красного смещения. Максимальная скорость сигнала = С.
Вакуум
Строго фазированное пространство с конкретными значениями гравитационных, электрических и магнитных составляющих, суперпозиция частот при прохождении сигнала. Радиус Вселенной не изменяется. Максимальная скорость сигнала=1056 *С.
7 Типы полей и взаимодействий
- электромагнитное;
- гравитационное;
- сильное;
- слабое.
Остальные – см. статью «Главные понятия в жизнедеятельности человека»
Типы полей и взаимодействий
- гравитационное;
- электрическое;
- магнитное;
- гравито-электрическое;
- гравито-магнитное;
- электро-магнитное;
- гравито-электро-магнитное.
512 типов взаимодействий этих полей.

Сравнението на табличните графи показва, че между съвременната наука и Новото знание, основателите на което са Н.А. Moрозов, Н.В. Левашов, A.M. Хатибов и други руски учени, има огромна пропаст, която показва, че приемствеността се наблюдава само при запазване на терминологията, с която те са свикнали и която се променя по-бавно от промените в парадигмите на науката. До сега науката не се интересува от това, което е извън нейното разбиране. Веднъж в един частен разговор, Н. В. Левашов изрази идеята, че по принцип е необходимо да се разбере явлението и изследваният обект. В крайна сметка имаме най-мощния инструмент - мозъкът, който на определено ниво на развитие ще ни позволи да проникнем в дълбочината на материята, при което ще бъде възможно да се разгледа не само един атом, а и структурата му ... И това вече не е фантастика.
Според М. Планк, отказвайки се от разработките на предметни модели и наричайки математическите модели физически теории "... физиците са се потопили в мъгливата атмосфера на матриците и вълновата механика, в математическите операции. Те направиха правилни изводи, но в същото време не разбраха физическата реалност, стояща зад тях"
"Какво е физиката?" - пита А.М. Хатибов и самият той отговаря: "Няма достатъчно основание да наричаме физиката наука за природата".


Автори:

понеделник, 9 юли 2018 г.

Приемствеността на научните знания и огледалото на съвременната наука - 2


Във физиката е обичайно да се предполага, че "новата" теория трябва плавно да преминава в "старата" теория при определени условия. Например: специалната теория на относителността на Айнщайн, когато скоростта на движението на обекта е много по-малка от скоростта на светлината, гладко преминава в механиката на Нютон. Например: кинетична енергия според Айнщайн при
v<.
mv21 + 1-v2c2 = mv21 + 1 = mv22, където m-m01-v2c2
Но това не е обективен критерий. Например във физиката, с промяна на парадигмата, се променят смисъла и съдържанието на предишните термини. С настъпването на нови теории "старите" се разглеждат като пределно състояние на новите, при което "старите" теории се отричат като обективно отразяващи изучавания свят. С други думи, с формализирането на теорията, т.е. с въвеждането на математическия апарат, истинската представа (образ) на обекта е размита и се въвеждат псевдо представяния на математическия апарат, под формата на математически модели или представи, които нямат нищо общо с реалния обект (цвят, очарование, странност и т.н. за кварките). Почти всичко това е по представите на К. Прутков.
Например, в теоретичната физика думата потенциал често се използва абстрактно, в същия смисъл, както е прието в математиката. Също така в теоретичната физика терминът потенциал често служи като кратък синоним на термина потенциална енергия. И понятието потенциална енергия се появи по време на развитието на механиката на твърдите вещества. Но този термин постепенно премина към квантовата физика, а след това към всички други нови теории. Понятието беше просто изпълнено с нов смисъл, но то има и свои граници на приложение. Например: електромагнитният потенциал е четиримерна величина (4 вектора - три пространствени и една времева координати), характеризираща електромагнитното поле. Или: гравитационният потенциал в Нютоновата теория на гравитацията е скаларна величина, която характеризира гравитационното поле; в съвременните теории за гравитацията - обикновено е тензорно поле. 4-вектор и тензор са чисто математически понятия. Понятието потенциал се разпростира върху много явления, където вече губи първоначалното си значение и придобива, основно, абстрактно значение или отразява някои функционални характеристики: термодинамични потенциали; химически потенциал - термодинамична функция; потенциала на електрода; Електрохимията използва и понятията: галваничен потенциал (Потенциал на Галвани); волтов потенциал (потенциал на Волт) и т.н.
Например, под доста общоприетата представа за албедо, Хатибов разбира не отражателната способност на веществото, а разликата в мащабите на енергийните потенциали на разглежданата структура (свойството за промяната на електрическия потенциал под действието на магнитен импулс и гравитационна вълна). Всичко това отново подчертава бедността на научния език, придобит в опит да се определят недвусмислено определени понятия.
Така че общоприетите термини мигрират от "стари" теории към нови, но с нов допълнителен, изкривен смисъл. Което не може да се каже за самата математика, където веднъж установено правило, първоначално максимално формализирано, остава практически непроменено дори след появата на нови теории. Например, след появата на теорията на групите, която ни позволява да определим, без да решим уравнение от n-та степен, дали това уравнение има корени. Но в тази ситуация и досега теоремата на Виет се използва за решаване на уравнение от втората степен или: алгоритъмът за решаване на уравнение с една или две неизвестни остава непроменен, с появата на редица математически теории. Това се дължи на факта, че математиката е без значение за сферата на човешките интереси - тя може да се използва навсякъде, където има цифрови взаимоотношения между параметрите на обекта или явлението, което се изучава, било като функция, или като аргумент. И веднъж намереният алгоритъм за решаване на определен тип уравнение се използва - независимо от новите теории. А съвременната физика е осеяна с много различни математически модели, пределно опростяващи и както се предполага - описващи изследваните явления, обекти и т.н. В това отношение A.M. Хатибов написа: разработването на нови модели, основани на предишни разработки (логически спекулации, превъзходство на субективното над обективното):

 гравитони, магнитони, електрони, фотони (кванти на въображаеми физически полета);
модели на планетарни атоми (изградени от електрони и протони, за които се предполага, че притежават електрически заряди);
силни взаимодействия (те удържат в ядрата на атомите отблъскващите се един от друг протони);
вълните на Шрьодингер и Дьо Бройл (отразяват въображаемия корпускуларно-вълнов дуализъм на електроните);
квантово действие (константата на Планк) и принципа за забрана на Паули (появяват се, когато физиците коригираха хипотетичния планетарен модел на атома - Нагаоки-Резерфорд) и т.н.
В този случай под поле се разбира ограниченото пространство около субекта и съществуващо независимо от него, имащо комуникационна структура (например мрежови възли), метод на комуникация (например нишка между възлите) и притежаващо способност да променя състоянието си под въздействието на външни или вътрешни фактори, в строго съответствие с времето за реакция на такова въздействие. Възможно ли е такъв подход да се нарече годен за научна научна парадигма?Автори:

петък, 6 юли 2018 г.

Приемствеността на научните знания и огледалото на съвременната наука - 1

Приемствеността в науката

Науката, като всяка система, има минало, настояще и бъдеще. Технологията на познанието и развитието на науката е проста - тя се основава на опит и грешка или на метода на "научното разклащане", но като цяло науката се развива в съответствие с обективните закони на развитието на системата - най-важният компонент в системата на научното знание. Следователно, тя преминава през съответните етапи на своето развитие, които се различават един от друг (както ембрионът и неговите фази на развитие от формирания организъм), но в същото време тези етапи са свързани един с друг, защото всяка нова фаза носи отпечатък от предишни етапи. Това се нарича приемственост.
На всеки етап от развитието науката има свой концептуален апарат, формиран въз основа на придобитите нови знания. В науката имаме работа с научни системи, които представят набор от представи за определена природна или изкуствена система, свързани помежду си така, че да са достатъчни, за да опишат съответната (природна или изкуствена) система на даден етап от нейното развитие. Същевременно науката има (или трябва да има) своята инструментална база и методология на познанието, които като по правило не се справят с бързите промени в самата парадигма на науката. Нещо повече, самата система се развива по-бързо от нейния концептуален апарат, което води до недоразумения в науката, когато представите, въведени в нея в началото на пътя на нейното развитие, мигрират към по-късни етапи.
Това е добре показано от А.М. Хатибов в много от трудовете му. Така например, в ранните етапи на развитие на механиката на мезосвета е било достатъчно да се измери силата в "конски сили", защото конят е бил основната теглеща сила и може да служи като еквивалент на сила. На тази основа се базират всички съвременни науки, т.е. Пирамидата на знанието, отклонението от която бива строго наказано от комисията за борба с псевдонауката в Руската академия на науките. Академик В.Л. Гинзбург, обобщаващ развитието на съвременната наука, изведе основните тенденции в развитието на физиката през XXI век въз основа на неговите догми: от 1964 г. РАН забрани критиките на Айнщайн, а академикът в своята статия във вестник "Съветска култура" подчерта, че този, който критикува А. Айнщайн - ще е неговият личен враг!
Това, всъщност, е връхната точка на "конския" подход към науката и мракобесието в нея.
Целта на тази наука е "... да формира камшик в полза на експлоататорската класа (или някаква мафиотска структура) за управлението на обществото, както на нивото на социалните отношения, така и с използването на новите технически средства".
И това беше в реда на нещата до определен момент.
Но времето и задачите, пред които е изправена науката, се променят: на определен етап от развитието учените започват да "гледат" в тайните на природата не само със силата на ума си и въображението си, но и с изобретателските средства за разбиране на макросвета (космоса) и микросвета. Да се използват старите концепции в нови условия и да се изразят, например, силите, действащи тук в "конски", е доста неподходящо. Може би не е уместно и да се назовават единиците за измерване с имената на техните откриватели. Това е добре показано във филма "Девет дни от една година", в който един ядрен физик казва на другия, че би било забавно да се въведе нова измервателна единица за енергия, на името на откривателя на нов ефект - Гусев, величина на една "гъска".


Автори:

сряда, 4 юли 2018 г.

Ако има вяра в душата, защо ни налагат всякакви чужди "чудеса"?

Свещеният огън - той се смята за един от основните аргументи в полза на святостта на йерусалимските места. Очакването на този момент винаги е тържествено оповестено от медиите както в Русия, така и в чужбина.

Епископ Порфирий Успенски в XIX век по покана на Имперската академия на науките беше изпратен от императора и от синода на изток, за да инспектира и опише обстоятелствата на гръцката църква. В предговора към първия том на дневниците на епископ Порфирий Успенски от името на Имперската академия на науките се казва следното: "Може да се каже с пълна увереност, че никой от дошлите представители на Русия в Сирия и Палестина не е запознат с тези страни лично, с наблюдения и посещения, по такъв подробен и подробен начин, както архимандрита (ръкоположен в епископ през 1865 г.) Порфирий" (стр. 10). Този, както го наричат, най-правдив епископ, наблюдавайки всичко при гърците, пише следното: "Йеродяконът, който се качва в параклиса на гроба, когато според общото вярване Светия Огън се спуска, видял с ужас, че огънят се запалва просто от лампа, която никога не изгасва и така Светия Огън не е чудо. Самият той ми разказа за това днес"("Книга на моето Битие: дневници и бележки на епископ Порфирий Успенски, том 1, 1841-1844 г., стр. 671). След това епископ Порфирий, който е бил в Палестина на 4 август 1848 г., чул от един йерусалимски митрополит и записал: "През онази година, когато известният сирийски и палестински господар Ибрахим, египетският паша, беше в Йерусалим, се оказа, че огънят, получен от Божия гроб на Велика събота, не е свещен, а е запален, както бива запален всеки огън. На този паша му хрумнало да се увери дали огънят на покрива на Божия гроб на Христос е наистина внезапен и е чудо, или е запален със сярна клечка. Какво направил той? Той заявил пред наместниците на патриарха, че иска да седне в гроба по време на получаване на огъня и да гледа зорко как точно се появява и добавил, че ако това е истина, ще им бъдат дадени 5000 пунги (2,5 милиона пиастри), а в случай на лъжа, нека да му дадат всичките пари, събрани от измамените поклонници, и че ще публикува във всички вестници на Европа за мръсната фалшификация. Наместниците - Петроавийският митрополит Мисаил, Назаретският митрополит Даниил и Филаделфийският епископ Дионисий (настоящ - Витлеемски) отишли да се посъветват какво да правят. В течение на съвещанието Мисаил признал, че той запалва огън в гигантска лампа, скрита зад подвижната мраморна икона на Христовото възкресение, която е до Божия гроб. След това признание бе решено той смирено да помоли Ибрахим да не се намесва в религиозните дела. И отговорникът на светогробската обител бил изпратен при него, при което му казал, че няма смисъл да разкрива тайните на християнското богослужение и че руският император Николай (I) ще бъде много недоволен от откриването на тези тайнства. Ибрахим паша, като чул това, махнал с ръка и замълчал. Но оттогава Светогробското духовенство вече не вярва в чудотворното появяване на огъня. След като разказал всичко това, митрополитът допълнил, че само от Господа Бог се очаква прекратяване на набожните ни лъжи. Както Той знае и може, така ще вразуми и ще успокои народите, които сега вярват в огненото чудо на Великата събота. "Ние - продължи той - информирахме патриарх Атанасий, който тогава живееше в Константинопол за тормоза на Ибрахим паша, но в посланието си към него написахме "свещен огън" вместо "свети огън". Изненадан от тази промяна, блаженият старец ни каза: "Защо назовахте светия огън по различен начин?" Ние му разкрихме самата истина, но добавихме, че огънят, запален от Светия гроб от скритата лампа, все още е свещен огън, получен от свещено място" («Книга Бытия моего», т. 3, 1846-1849 и часть 1850 гг.; издание Императорской Академии Наук, СПб., 1896 г., стр. 299).
Така се оказва, че според служителя на руската църква, епископът Порфирий Успенски, изпратен от императора и от Синода в Йерусалим "за проверка", огънят, който сега се нарича "благодатен", е ръкотворен. Първоначално той бил наречен "свят", после монасите, признаващи за фалшификацията, го обявили за "свещен", а сега името му дори се опрости "чрез намаляване на мярката за святост" и огънят сега се нарича "просто" "благодатен" ... Какво може да се добави към тази история, освен че всичко скрито винаги става явно?
Жалко е, че "благодатният огън" като "чудо" е станал религиозно изкушение за укрепване на вярата.
Ако има вяра в душата, как могат да помогнат на човека тези "чудеса", парцали и кости? Всеки руски вярващ има в червения ъгъл на своята къща икона, и то не една. Говорете директно със Спасителя, ако наистина имате нужда. И именно заради това първият привлечен, който се покланя на чуждестранните "чудеса" е именно нашият Владимир, така че вярващите и невярващите да изгубят всякакви съмнения: "Щом самият президент целува мощите..."
Но междувременно е ясно, че за организаторите на вноса на чуждестранни мощи-кости това е чист бизнес. Исус Христос изгони подобни от храма, а ето как в наши дни те печелят добре в Москва ...


Автор:

понеделник, 2 юли 2018 г.

Още подробности за контролната система на Паяците - 3

Изводи

Евреите са експериментален биоматериал за "златния милион", който трябваше да се появи след края на програмата - те са ЕБРИ, а техните "дрехи" трябваше да се превърнат в дрехи на хора.
Експериментът продължи над 5700 години. Бяха въведени само еднакви честоти на контрол, повече от 140 (базови).
Евреите бяха избрани като йоги (имащи "приемно-предавателно устройство" в мозъка, за да комуникират със системата за живот на ЕБРИТЕ). Всичко останало, разбира се, са гои.
На евреите се дава възможност да коригират настройките на честотата чрез медицински експерименти с гоите, с пълната подкрепа на системата за управление на ЕБРА.
Разрастването на антисемитизма е проява на недоволство сред онези евреи, които не са получили нови честоти и търсят възможност да бъдат евреи, в противен случай всички те ще бъдат унищожени.
Еврейските музиканти могат да съставят и изпълняват само музиката, която е според командния ред. За гоите е разработен рокът, който не съдържа команди.
Първите евреи на Земята бяха арменците, но те получиха всички необходими настройки, имат код xx.44, където xx е последователността на честотите в октавите. Това означава, че те вече не могат да бъдат използвани от Eбрите, тъй като е достигнато честотното ограничение и най-вероятно те би трябвало да са просто унищожени.
При завършването на програмните установки евреите вече не са били необходими и е трябвало да бъдат премахнати от Eбрите като отпадъци. Пристигането на СУР трябваше да се посрещне от "златния милион", образуван от евреите и около 240 милиона от слугите измежду тези народи, които са обединени от думата РУС (СУР - планета от 4-та звезда на Голямата мечка, от която са дошли Ебрите).
От изследванията на руския учен Н. Морозов е известно, че всички астрономи са се занимавали именно с Голямата мечка. В справочника по математика всички забележителни криви се отнасят до небесната механика.
Входната такса за "златния милион" беше измама, не беше възможно да влезеш в това число, без да имаш нужните честоти.

Заключение

Какво е известно за всичко останало? Има ли някакво противопоставяне?
Смея да ви уверя, че няма противопоставяне и не би могло да има - всичко беше унищожено през последните 18 000 години. Използвана бе само Системата за подпомагане на живота на ЕБРИТЕ, която в рамките на своята Програма доведе до отхвърляне на тези форми на живот, които не биха могли да съществуват след въвеждането на "златния милион".
Затова не си струва в наши дни да сме изненадани от изобилието на мъртва риба, перфорациите на червата при елени, масовата смърт на прасета, пилета (от всякакъв грип) и така нататък.
Най-благоприятното местообитание за тях е територията на северната част на Русия, близо до извора на Волга, където срочно бяха построени цели градове, сега "замразени".
Разбира се, най-изпълнителните евреи биха могли да бъдат съхранени като модел за подражание, като им се предостави привилегировано положение и подкрепи съществуването им, но те не можеха да имат и нямат целия набор от честоти на "златния милион".
Сега за възрастта. Имайте предвид, че изпълнителите на всички рекламни ролички са на възраст под 30 години. Това е възрастта, която трябваше да бъде обезпечена за "златния милион" без превъплъщение. Само "златният милион" трябва да има възможностите на Месинг, Ванга, Нострадамус и други. Евреите вече няма да се нуждаят от това, а днес - още повече.
Оставено в "работен режим" е това, което за кратък период от време ще бъде ликвидирано - всички видове наркотици заедно с производителите и дистрибуторите (и потребителите), изкоренява се алкохолизма, всички роботизирани убийци се отстраняват, изчезват проституцията, мошеничеството (заедно с носителите).


Автор:

петък, 29 юни 2018 г.

Още подробности за контролната система на Паяците - 2

Сега да разгледаме всички съотношения от различна гледна точка. Нека ебрите (евреите) също да са хора. Какво следва от това? Това означава, че никаква външна структура не може да бъде преместена за живот в условията на Земята, без да се унищожи всичко, което е на Земята, и да се въведе нова атмосфера и собствена система за подпомагане на живота.
Обаче всичко това не се изискваше. Достатъчно бе да се намери експериментална база за тестване на всички настройки с последващо прехвърляне на необходимите честоти в нормални "дрехи".
И така - първи пункт. От цялото население на Земята, останало след пленяването му, бе избран конкретен биоматериал за отработка на всички жизненоважни функции. Изборът беше успешен - племена без местообитания, изгонени отвсякъде за кражби, свикнали с трудностите, неспособни да постигнат цели, в по-голямата си част съставени от убийци - всичко това определило след кратко колебание избора им като основен материал за провеждане на експерименти.
Известно е (от историята, от произведенията на психиатри и т.н.), че процентът на пациентите сред евреите е по-голям от този на други народи, т.е. новите честотни настройки не винаги се инсталират благополучно. При нормален изход структурата се формира в нормална здрава дреха (като Чубаис). Отпадъчният материал се изхвърля, има много начини (включително и холокоста). С масовото вмъкване на следващата честота имаше и големи загуби - по-голямата част от биоматериала напълно губеше всичко, което вече им беше въведено, и тогава се разработваха разрушителни схеми по естествен път, а всички антисемити са бивши евреи, които не можаха да получат нов мозък, за тях има "СТЕНА НА ПЛАЧА", СИНАГОГИ, туристически бази и места за почивка.
Максималният брой на установките е 6 милиона и поради това, започвайки от Средновековието (чумата в Европа) звучи това число.
Известно е, че за "болните", върху които се извършват експериментите, се създават идеални условия за успешното им завършване, докато програмата бъде завършена. За евреите всичко е създадено - религия, "знания", специалности, способност да заемат всякакви постове и да изглеждат като гении.
Въпреки това не е възможно да се осъществи програма за въвеждане на нови честоти без вътрешен контрол и корекция. Някои грапавини могат да бъдат коригирани на място, за тази цел са създадени всички условия.


Еврейските лекари трябваше да проверят ефекта на лекарствата, използвайки различен биоматериал.
Еврейските банкери трябваше да принудят цялото население да се подчини на всички настройки на програмата.
Еврейските адвокати не трябваше да позволяват преследване на евреи за експериментите им (създаване на лагери, психиатрични болници и други "домове за отдих" за гоите). Системата за управление се грижи за благоприятното съществуване на евреите, на които им беше казано, че с появата на Мошиах (2008 г.) "златната ера" ще започне за тях. "Пристигна", но кацането беше трудно и "ИДВАНЕТО" - не се състоя и няма да се случи - НИКОГА.
За 2000 години и резултатите от експериментите се натрупаха и беше решено да се преместят в пълен обем всички тези, които съставят "златния милион" (общо 980 000 матрици).

Освен евреите, и други народи са били използвани - татари, жители на Централна и Мала Азия - над 4 милиарда души заради 1 милион. След нормалното преместване на ЕБРИТЕ целият биоматериал би трябвало да бъде унищожен като отпадък. Начало - есента на 2007 г. (не се получи).
Тъй като вниманието на целия свят е фокусирано върху евреите и антисемитизмът нараства, тяхното унищожение ще бъде посрещнато с радост, въпреки че никой не подозира защо са съществували и защо Всемогъщият ги е подкрепял само тях.
Именно за евреите създали ореола на мъчениците, те "имат възможност да комуникират с Бога без посредници", сред тях има най-много екстрасенси (особено в наши дни, всъщност вече няма никакъв смисъл) и всяка нова въведена честота изисква "специално отношение" към тези, които са били тествани.
Няма и не може да има евреин, който да получи пълен набор от всички необходими честоти. Както е прието в медицината, всяко ново лекарство се тества на отделен пациент. Невъзможно е да се даде всичко на болния - не е известно от какво може да му стане лошо. Следователно стандартният набор за всеки евреин са животинските функции и нещо от новите честоти. Ако той съществува с тях повече от 90 години, тогава доказаният канал за прехвърляне вече работеше върху тези матрици, които трябваше да са съществували в перфектните "дрехи".


Автор:

сряда, 27 юни 2018 г.

Още подробности за контролната система на Паяците - 1

Според определението на академик Н. Морозов, автор на фундаменталната работа "Христос", "ЕВРЕЙ" - ЕБР (ЕМИГРАНТ).

Няма обаче данни за произхода на преселването и как е станало. Няма данни за това, откъде произлиза изразът "ЙОГ" и съответно "ГОЙ" - по типа "БАР-РАБ". Защо е забранена нотата за настройка на всички музикални инструменти "LA" (440 Hz), като "ЧИСЛО НА САТАНАТА"?
Защо само евреите имат право да заемат длъжности като лекари, архивари, банкери, юристи (обикновено адвокати)?
И накрая, какво представлява антисемитизма, Холокоста?
Да започнем с нотата "LA". В нотната поредица DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI - нотата LA е шестата. Звездата на Давид също има 6 ъгъла. Трикратно повторение на нотата LA (666) е кодирането на входните и изходните сигнали на мозъка, предназначени за обработка на последващия текст, предаван от 12-ти регистрационен ред (преводна таблица 12x12).
Никой никога не се е опитал да дешифрира таблицата за превод, в която например DODO е буквата "а".
Сканирането на таблицата е решение на "задачата на Хамилтън" за размерност 256 - (за да се получи резултат са нужни милиарди години).
На всеки 36 месеца в репер №2 (Израел), дълбочина - 4510 метра от нивото на повърхността, се появява НЛО (код 216, октава изместване - 288, октава състояние - 76, работна октава - 50). Последното пристигане е през април 1995 г.
Всеки евреин (и мутант, съответно) има кодов запис в малкия мозък - дължината на записа е 54 точки от 24 бита (всеки пункт). Записът е в двоичен код.


Това е скала на състоянията. Тя бива изпитвана от НЛО (сканирал се е целият състав на Земята) на октава от 33 Mi. В скалата за състоянието има копия от 16 команди. Когато има съвпад на заповедта (НЛО) и командите, следва изпълнението. При неизпълнение на командите в рамките на 36 месеца от момента на подаването им (до следващото "пристигане"), следвала команда за самоунищожение.

Последователност за получаване на команди:
След октавата 32 Mi следва групата: (MiDo) 32 (повторение 32 пъти), последвана от група на октавата на повторението - подготвителна.
Втората серия - (DoMi) 32 - изпълнителната серия, а след нея - изпълнителната серия от команди. Ако има запис за извличане на информация, тогава по време на записа се повишава информационната октава.
За унищожение в скалата на състоянията са посочени повече от 1 милион начина - на практика изборът не е ограничен.
Пример за серия:
((MiDo)32(ReFa)48;(DoMi)32(FaRe)48
Цялата серия се повтаря 6 пъти.
Това е първият слой контролируеми системи, последвани от роботите (на Земята има вече 0.6 милиарда души) и "киборгите" (на Земята - 0.3 милиарда). Те в наши дни съставляват тази част от евреите, които се явяват (И СА ПЛАНИРАНИ) като "недосегаеми".

 серия команди:
Наименование
Код команды (подготовительные)
Код команды исполнения Октава команды Число Повторений Примечание
1 Самоуничтожение
(DoRe)16
(NaDo)16
(DoNa)16
(DoRe)16
16 Na 16 Обычно — ритуальное
2 Самосохранение
(SolDo)33
(DoRe)33
(DoSol)33
(DoRe)33
33 Sol 33 «Прячься», объединиться
3 Ожидание (DoSol)24 (SolDo)24 24 Fa 24 По людям
(DoRe)24 (ReDo)24 24 Fa 24 По вещам
4 Исполнение (ReDo)8 (DoRe)8 8 Do 8 Уничтожение материального
(ReNa)8 (NaRe)8 8 Do 8 Убийство кого-либо
5 Съём информации (ReLa)44 (LaRe)44 44 La 44 По материальному
(ReFa)48 (FaRe)48 48 Fa 48 С людей

За формирането на заповеди се използва редът: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, NA (таблица 8x8).
И така, "йогата" има мозък, способен да обработва кодове, "гоят" няма такъв мозък. (Днес този "процес" е спрян и протичат някои други процеси).


Автор:

понеделник, 25 юни 2018 г.

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ НА АТМОСФЕРНИТЕ РЕШЕТКИ

Този видеоклип, "случайно появил се" в Интернет, отлично илюстрира материализацията на решетките на атмосферата.
Основното е, че е заснет от МКС и е много добре анализиран от автора на видеото.
Около това явление, което не е разбираемо за мнозина, включително мнозинството учени, възникват много измислици и мистични предположения, които при липсата на наука са съвсем разбираеми!
Какво можем да научим от този клип?
Нашата атмосфера е малко по-различна от това, което учените са ни наложили !!!
Илюзията за скитащи се облаци насам-натам, които сами по себе си се водят, някаква спонтанна промяна в налягането и температурният спад на въздуха, нямат подплатена основа!
Интересно е, че те впоследствие произволно отдават водата си, но минимум от 1200 м височина, за което бих искал да насоча вниманието ви.
Вероятно си струва да обърнете внимание на факта, че облаците, обгръщащи цялото небе, могат да се излеят веднага над вас, а и могат да се носят в продължение на няколко дни в посока, която им е известна, без да пролеят и капка!
Нашата атмосфера е строго структурирана, управляема и доста предсказуема (с правилното и вече съществуващо знание), затворена (временно) за нас система.


Ето и снимка, която може да даде представа за атмосферните решетки. Тя е заснета случайно в планините на Осетия, по време на дъжд.Ето нещо, за което вече е писано неколкократно: "Преди да бъде въведена новата програма, процесът на изтегляне е бил в диапазона +/- 2%, поради което честотите на k-структури, t-структури, DI-структури не се пресичат. Въвеждането в експлоатация на новата програма от 2000 г. насам изисква значителни мощности за изпълнение, а изтеглянето започва да достига (+/-) 33%, което води не само до граничните стойности на формата (почти до скъсване на връзките), но и до смесване на честотите, а тогава вече се материализират честотите на DI-структурите. Единични случаи имаше преди 2000 г., но те за тогава са уникални, докато от 2000 г. насам това е често срещано явление".
В наши дни тази информация е много полезна.


Автор:

петък, 22 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 28

А дали обектите на Ебра летят днес? Да, летят. Вече написах, че ВСИЧКИ спътници от планетите ще бъдат "събрани" (и това става) към Слънцето. Целият "Парад на планетите", който наблюдаваме от време на време, е "обкръжен" от спътници. Планетите са все още в плен на системата на Ебра. Около Сатурн се "въртеше" огромен брой сателити, които не слизаха на него. Сатурн не "разреши" това. Но той ги държи в плен и не ги пуска. Всяка планета е надарена със своята функция в тази клъстерна система на Земния модел. При настъпването на пленническото състояние, конструкцията на техните атмосфери е била почти унищожена. Сега процесите на реконструкция на атмосферните решетки във ВСИЧКИ планети на клъстерната система на Земята са в ход (и вече са в най-активното състояние). Някъде е реконструкция, а някъде наново построяване. Комуникационните тръби между планетите са запазени, но са преустроени от системата на Ебра. Разбира се, неграмотно е да се нарича "гравитационна комуникационна тръба", защото няма нищо общо с гравитацията, но по друг начин, за съжаление, сега мнозина (а не само потребителите на програмите "СветЛ") няма да разберат. Ако разкрия, че няма никаква гравитация, мнозина ще изпаднат в такъв потрес, затова ще се въздържа за по-добри времена. А сега, за да разберем какво се има предвид под гравитация, достатъчно е да отбележим, че МАТЕРИАЛНАТА ЕНЕРГИЯ е привличане и отблъскване. Луната, например, се държи от тръбата на гравитационната връзка като "куче на каишка".
Мнозина не знаеха и все още не знаят, че всички женски жизнени цикли са пряко свързани с Луната! Ето защо днес, както казват те, нашите възлюбени (и изобщо всички) жени "не си намират място", без да разбират какво се случва с тях. Луната ще бъде отстранена от Земята. Радостните ще бъдат много.
Радваме се на Слънцето, на неговата светлина и топлина чрез трансформацията на енергиите, изтеглени от Земята. Формата на енергиите в октавата е 53,25-43,25 - това са условията за поддържане на живота. Те са неестествени за Земята като цяло. В процеса на реконструкция на земната система "услугите" на Слънцето вече не са необходими ... Земята ще осигурява всичко! Тя е толкова технологично съвършена, че не е необходимо да има намесване. Денят и нощта няма да бъдат отменени. Температурата, а по-точно - климатичните условия в процеса на възстановяването вече се променят към по-добро. Сигурен съм, че Русия ще изгради курорти в районите Архангелск, Мурманск, в Република Коми, на брега на всички северни територии. Погледнете внимателно зимите в периода 2015-2017 г. - това е само началото. Текущият Северен пояс, където средната годишна температура ще бъде + 22 ° С, ще се използва за посеви. Това ще позволи събирането на две или три култури годишно с малък брой засети площи. Необходимостта от комплекса "СветЛ-Флора" автоматично ще отпадне. Природата ще настъпи към градовете. От това не трябва да се разстройвате, просто се радвайте. Не само Н. Левашов и аз, но всички, за които написах, вярваха и вярват, че едно от функционалните насоки на човечеството е: да имаш попечителство по отношение на Природата. Флората и фауната след пресъздаването ще станат производители на онези минерали, които са необходими за живота на човечеството и природата. Но това е един от най-сложните процеси, който хората ще преживеят най-трудно. Това изобщо не е ликвидация. Това е ликвидация на последствията от интервентната намеса в клъстерната система на планетата Земя. Това е целесъобразност, която ще бъде осъществена!


Автор:

сряда, 20 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 27

Какво да очакваме? Как да се тълкува?

Преобразуващата целенасочена транслация на СУЗ в Русия започна през 2013 г., на 25 октомври в 3:14 часа. В нощта на 25 октомври бе направен преход на състоянията на Управление, осъществен от СУЗ на ниво по-тежко (т.е. по-малко пластично) влияние. От напълно тежък преход за сега няма нужда, но ако е необходимо (а точно натам се отива в светлината на събитията, които следват), той ще бъде по-малко пластичен. В какво се проявява това? Хората все още не го усещат. Но съвсем обективно има повече умозрителни ефекти от, например, преди 2013 г. Нищо трагично на 25 октомври не се е случило. Тази промяна е от голяма полза за бъдещето, тъй като е започнал по-активен процес в по-уплътнен такт на събитийното време ... Предишните условия на местообитанията се пресъздават. И на първо място - Управлението. Това вече е засегнало околната среда. За наблюдателите радостта стана много по-голяма - повече започнаха да се търкалят различни блестящи "топки" на небето. Не се страхувайте - това не е НЛО ... Нито едно НЛО, въведено от системата на Ебра, няма да може да излита повече. Основният комплекс за управление на тяхното движение е напълно "източен", той е неработоспособен. И всички днешни "НЛО", за които пишат, които виждат, заснемат и качват снимки в мрежата - това са "блестящите топки" в небето. Но те се появяват, ако анализираме тяхното появяване, винаги във връзка с някои събития в областта на появяване, планирани в рамките на т. нар. Целеви вектор на събитията под контрола на СУ. Забележителен пример за това е така нареченият "метеорит Челябинск" (15 февруари 2013 г.). Ще пиша повече за НЛО в по-късна глава. Това е полезно за познанието.
В последно време са се "появили" особено много плазмоиди!


Различни видове плазмоиди са използвани и продължават да се използват. Те представляват движещи се сензори от различни видове и с различни функции ... Те самите (с изключение по енергиен път) не могат да създадат някакъв вид неприятности. Те не са способни да имат разрушителен характер и не е нужно да се пазим от тях. Плазмоидите започват да се появяват като последица от процесите за създаване на истинска СУЗ. Те са създадени в рамките на Системата за управление на Земята. В бъдеще те ще станат още повече - НЕ трябва да им обръщате внимание. И ако сте толкова любопитни, не се намесвайте с любопитството си в това, което се случва. Където днес има проява на необосновано любопитство, има и противодействие. Това важи и за комплексите "СветЛ" и техните програми. Необходимо е да привикнете към факта, че любопитството не трябва да е за всичко! Това трябва да е ЗНАНИЕ и желание да се знае.
Много хора се интересуват: "А какви са тези обекти близо до Слънцето?" Близо до слънцето те са почти от 18 години (към април 2017 г.), а съвсем отскоро е възможно и да бъдат наблюдавани и виждани. И ако се вгледате внимателно, можете да видите 4 добри "куфара", които летят, работейки със Слънцето - отстраняват от него НЕГАТИВНИТЕ аспирации срещу Земята. Земята отдава все по-малко енергията си. Принудително в своето пленническо състояние, преди това тя отдаваше безпрепятствено. А сега обемите на трансфер на енергия от Земята в 53-тата октава намаляват. Това е програмният процес. Всички остатъчни процеси, които се появяват в различни области под формата на северно сияние, са процесите на ДОГАРЯНЕ на подготвената, но НЕИЗПРАТЕНА енергия. И не обръщайте внимание на цвета.


Написах всичко това поради причината, че тези, които са прочели информацията за прекратяване на Северното сияние като процес на Ебровската система, щяха да задават въпроса - "Но Хатибов пишеше, че Северното сияние вече няма да го има, но то все още продължава ..."


Автор:

понеделник, 18 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 26

Например, за проявяването на неединични индивиди, т.нар. "Нови руснаци" или просто "олигарси", е било необходимо да се извършват сложни експерименти от страна на системата в областта на енергийната биогенеза на плътта и в коригирането на много функции на мозъка, т.е. към бъдещия "излишък в хайвера, парите, яростта на пазарните отношения и сивата икономика" постепенно приучваха и разработваха функциите на мозъка. Това включва най-малко четири поколения "програмно-мозъчни донори", върху които беше тестван модулът на БЪДЕЩИ индивиди за последващо въвеждане на такава програмна и функционална ориентация по получаване на информация от Системата за новия мироглед и предстоящата социална реорганизация чрез безжалостното разрушаване на всичко съществувало преди тях.
Пълният списък на такива изработени и внедрени индивиди е възпят от социолозите в историческите анали - от Горбачов и Елцин до Чубайс с всички подобия на отделната порода Гайдаров, включително и по-нататък присламчила се към тях плиткоумна и заблудена младеж с неопределена функционална и друга ориентация като въвлечени програмни изпълнители  на иминантна основа на информационното възприятие. Те нямат свои "мозъци", но външно са подобни на своите мозъчни донори.
След като честотите са установени и проверени в работата, цялата маса на по-рано участващите "програмно-мозъчни донори" вече не е била необходима и Системата се е отървала от тях, като е извършила ПОЧИСТВАНЕ с цел да не допуска по-нататъшно развитие на такива функции на мозъка в масата на бившите донори или в роденото от тях поколение.
По този начин системата за управление е програмно усъвършенствана, практически осъществява обработка на всяка функция на мозъка, т.е. като избирайки най-добрата опция за сработване по всички функции, включително контрол върху изменената програма за работа на отделни вътрешни органи, установявайки такъв "достигнат опит" за хората от т.нар. "Златен милиард и милион". Тази версия на материалното използване на хората изисква количествено увеличение на "експерименталния материал" и това е една от причините за значителното увеличение, многообразието в изискваното качество и съответното конкретно количество население на планетата. Колкото по-сложно е бил инсталиран програмният генотип на мозъка в процеса на неговото развитие от 42 до 46 генотипи, толкова повече експериментални процеси са били необходими с многократна проверка на състоянията на мозъчните функции - както за външното, така и за вътрешното управление. Това не означава, че такъв процес на развитие се осъществява чрез метода на произволни селекции, т.е. "на сляпо". Той е свързан с изключително сложен програмен процес на едновременно комбинирано развитие не само на функциите и способностите на мозъка, но и със сложна програма за развитие на енергийната биогенеза на плътта на самите индивиди, отработвайки невероятно сложни и многовариантни прграмни процеси в комплекса. Отработеният "материал" след завършването на такава програма бива премахнат от Системата. Между другото, такива организиращи изпълнители на изчистване на голямо количество и на големи територии трябваше да станат Саакашвили, Лев Качински, президентите на трите балтийски републики, Курманбек Бакиев и др. Но те не позволяват да се изпълни такава "историческа функция". Те просто бяха "отписани", а програмата бе ликвидирана със съответните последици.


Автор:

петък, 15 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 25

Биомаса

Важен функционален фрагмент се явява контролът на състоянието на така наречената "биомаса". Колкото и жалко да звучи, под "биомаса" трябва да се разбира голяма част от населението на хората, която не е била обект на програмни процеси за въвеждане на генотипи на мозъка. Тази част е била използвана в ограничена степен в развитието на енергобиогенезата на плътта, но е била използвана в по-голяма степен като така наречените "програмно-мозъчни донори", прилагайки се за извършване на някои промени във функциите на мозъка и провеждане на някои изследвания за контрол на промените след извършване и въвеждане на промени в местообитанията.


H. Левашов, щадящ психиката на неподготвените хора, пише, че "прехвърлянето на същностите е (и е бил) обективен процес"! Но той не пише (макар че той знаеше за това, а ние обсъждахме този въпрос, който за мен тогава беше нов), че НЕ във всички тела (дрехи) при образуването на плода се е случило ПРЕХВЪРЛЯНЕ на същности, за които е предназначено развитието. Колкото и тъжно да звучи, това е така. Всички обществени фигури от сферата на властта, занимаващи се с демографските проблеми на Земята, могат спокойно да свалят цялата тежест на такава отговорност и да почиват спокойно, защото всички тези проблеми са измислени от тях. Количественият и качествен състав на цялото население на планетата е УПРАВЛЯЕМ програмен процес и само Системата може да реши такива важни епизоди. Причината за всичко това е все по-усложненият процес на разработване и подобряване на елементите на системата за контрол и развитие на функциите на мозъка в определените за целта генотипи и всичко останало е вещно приложение на текущия процес на развитие. Ако мозъкът на даден индивид от цялата контролирана маса се прояви по някои показатели на функциите на мозъка като получил по-добри свойства на приемане, обработка и индикативна способност на новата функция с други полезни изпълнителски оперативни качества, свързани с проявяването на по-перфектен контрол върху работата на определен вътрешен орган, тогава такъв индивид се превръща в "програмно-мозъчен донор". Подобрената характеристика на работата на мозъка му по управление на дейността на даден орган се възприема от системата за контрол като положителна, т.е. най-добрия опит.
Такива проявени варианти по планирани отклонения от преди това тестваните честоти на контрола бяха фиксирани и по-късно, след многократно и масово тестване на програмно-мозъчни донори, бяха дублирани за последващите им установки "Златен милиард и милион" (мозъчни генотипи 42, 44 и 46). Такива процеси изискват СЪЩЕСТВЕНО ВРЕМЕ и развитието се извършваше за много поколения от донори. Всъщност това не е казано от Н. Левашов.


Автор:

сряда, 13 юни 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 24

Трябва да се обърне внимание на факта, че "шнуровете" (директно по тяхното конструктивно устройство) работят по слой 3 в зоната на екваториалната полоса, но информацията се поема по цялата зона между южните и северните полярни кръгове. Това е само един допълващ контролен елемент към 120 контролни системи от 18 системи за управление на Земята. Контролът на "шнуровете" в повечето случаи протича "безболезнено" за човек (възможно е повишаване на кръвното налягане, вкус на метал в устата и подобни малки краткосрочни "неприятности").
Шнурът е нещо като завеса, простираща се от Северния полярен кръг до Южния полярен кръг. До 120 км - сегмент до h = 10240 м. Следващите 120 км - до h = 12400 м. Височината над повърхността е най-малко 124 метра.Плътността на структурата на кабела е неравномерна. Гравитационният потенциал има поетапно разпределение. Максималната възможна плътност за структурата на тетраедрата е 148GP (за куба -124GP). Това означава, че ако при работата на шнура през него премине всякакъв обект с кубична структура, тогава той ще изчезне (ще се разтвори в атоми). Дебелината на шнура в основата не надвишава 1 метър, а на височина от h = 12400 м дебелината достига 32 м. Животът на кубичната структура в шнура не надвишава 1 секунда. Работният график на шнуровете се формира въз основа на исканията на системите за управление.


Базовые шнуры контроля
№ п/п Октавы Используются Местоположение
1 11 — 511 15 — 124 Примерно 33 км от побережья в сторону Хабаровска, вдоль меридиана
2 11 — 511 15 — 124 + 1047 км западнее №1
3 11 — 511 15 — 124 + 1047 км западнее №2
4 11 — 511 15 — 124 Примерно 120 км восточнее Цюриха
5 11 — 511 15 — 124 + 1047 км западнее №4
6 11 — 511 15 — 124 Центр Бермуд
7 11 — 511 15 — 124 + 1047 км восточнее Бермуд
Има 32 основни шнура, но те се включват веднъж годишно за Великден. И поотделно всеки от 7-те шнура, посочени в таблицата, се включва веднъж седмично (не непременно последователно). Съществуват и допълнителни шнурове за контрол на решетката на атмосферата в слоевете от 0 до -2200 м, а броят им е 48. Допълнителните шнурове за удобство е по-добре да бъдат дефинирани като шнурове за нискочестотен контрол. Сега този контрол "работи" под влиянието на новата система и е крайно актуален.
Шнурът не е неподвижен обект. От момента на зареждането и формирането му се създава "фантом" на шнура, който за 2 часа и 10 минути минава около Земята (самият шнур остава на мястото си). Чрез разликата между потенциала на шнура и фантома, системата за контрол формира искане за съответния комплекс, който добавя или премахва необходимите потенциали.


На снимките моментът на преминаване на фантома на шнура в периода на включване на електрическото оборудване на кулата.
 

99% от всички подводни видове са в зоната на Северния тропик - Южен тропик, поради което в тази полоса основният контрол на решетката е от 0 до -2200 метра.
Контролната система е създадена заедно със Земята, поради което обхватът на нейните октави е от 11 до 512. Кубичните структури използват контрол от 15 до 124 октави. Ако например се включи контрол на 128 октава с натоварване, по-голямо от 136% от гравитационния потенциал, тогава всички кубични структури от 15 до 124 октави ще изчезнат заедно с техните носители.
Когато контролът над Човека се упражнява във връзка с изпълнението на "вмененото изпълнителско направление" в рамките на решаването на специфични проблеми, това може да бъде доста болезнено. Колкото повече "внимание" към човека, толкова повече "параметри" се "отстраняват" (заявени от мозъка) и толкова повече "неприятности" (неприятни усещания като остра болка в сърцето, замайване и т.н.). Аз изпитах това през септември 2013 г., а после още няколко пъти през следващите няколко години. Това обяснява и оплакванията на потребителите на програмите "СветЛ" през последните години за "понякога остри болки (краткосрочни), сърцебиене, рязко увеличение на кръвната захар и замаяност до загуба на съзнание".  Бих искал обаче да насоча вниманието ви към факта, че ако дадено лице има някаква връзка с конкретна информация, излъчена и потвърдена днес от функционално зададеното и съответния набор мозъчни функции, то НЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ възможността за контактно състояние, чрез което да получи такава информация и съответното ПОЗНАНИЕ. Грешките са изключени технологично. Човек, който добре пече хляб, не може да получава (възприема) информация за ядрен физик, освен ако, разбира се, на "хлебаря" не е подменен мозъка по една или друга причина. Но това не означава, че хлебарят днес не може да не разбере, че всичко свързано с атомната енергетика е ПОВЕЧЕ ВРЕДНО, отколкото полезно. В настоящия момент функционалното разпределение на индивидите може да бъде РЯЗКО променено - променено в съответствие с това, което се случва (искам да кажа - недейте "да се отпускате"). Мозъкът, който не е подготвен за това, в повечето случаи може да не приеме тази информация, но потребителите на програмите СветЛ ще я "приемат" с голяма сигурност и ще станат съизпълнители при изпълнението на планирания целеви вектор. Това е голям шанс за "ИНТЕГРАЦИЯ" в бъдещето. Време е това да се каже ОТКРИТО.
Другите слоеве на атмосферата несъмнено влияят върху процесите на осигуряване и функциониране на създадените местообитания и условия на контролираната околна среда, но тяхното влияние върху самия процес на формиране на съзнанието е ПРОИЗВОДНО. Поради тази причина няма да ги разгледаме.


Автор: