понеделник, 23 април 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 2

Един незначителен пример е духовният ритуал "празник на кръщението", кръщавана вода и т.н. На 19 януари всяка година от комплексите на Луната в определено време се предава програмата за определяне на енергийно-информационното комплексно състояние на водата с тенденции за цяла година. И в същото време - със съответната пълна последваща корекция на всичките й състояния. По-конкретно, прогнозираните промени във водата са настъпвали между 21 октомври и 18 януари всяка година, а на 19 януари програмната информация е била предадена отвън за състоянието й за цялата година. Ежегодната корекция на енергийно-информационното състояние на водата е предопределяла някои от характеристиките на програмата, свързани с протичането на Програмата за развитие на енергийната биогенеза на плътта.

За цялата година са определени особеностите на метаболитните процеси на живата клетка с интегрално активно участие на водата във всичките й състояния - било за всички хора на планетата, било за определени групи от тях, които се различават по географски или друг признак. Географското пребиваване на хората в определени райони много сериозно засяга тяхното местоживеене, да поддържат същото здраве. И особено това е забележимо днес - когато хората се движат на дълги разстояния. Например, когато промените мястото си на пребиваване. Програмите "СветЛ" в тези процеси са от значителна помощ, но също така трябва честно да се признае, че те не винаги могат да решат задачата, свързана с преместването на потребителя, например, на дълги разстояния, свързани с промяната на континентите. Но за това по-късно.
Как се осъществява този ефект върху цялата плът на човешкото тяло, как е придобита хармонията на енергийните състояния на плътните клетки с получените водни състояния? Всичко това е истинско чудотворно тайнство, което трябва да бъде опознато до истинската му същност и да бъде взето под внимание при практикуването в битието на хората! Всяка географски различна територия и съответно всяка група хора, разположени на нея, се нуждаят от "СВОЯ" специфична вода. Това е много важно днес.
От друга страна, чрез корекцията на енергийно-информационното състояние на водата бяха определени програмните рамки на някои промени, които бяха необходими по програмата "Развитие на генотипите на мозъка". Това са още по-сложни процеси, с помощта на които ежегодно се проектират фрагменти от определена предварително определена селекция и потенциално активиране на бъдещата изпълнителска дейност на такива индивиди със специфични генотипи на мозъка, които е трябвало да участват в някои общи или конкретни действия или събития през следващата година. В сравнение с този процес програмите "СветЛ" също "поставят" определен обхват на промените, които сега са необходими на мозъка и плътските клетки. Тези програми са "краткосрочни" и лични - за конкретен потребител или по-точно за неговия мозък. Ето защо са разработени и дадени препоръките за "структуриране" на водата с помощта на Комплекси и "Гривни".
Колкото и странно да е за лаиците, но в такива процеси не се искат решения, мнения и волета на лидери от никое ниво или представители на социалните науки. А за придобиването на специфична черта на съзнанието (по-социална) за определен период, това енергийно-информационно състояние на водата влияе, и то в значителна степен. В научната и светска среда и досега се задава въпросът без отговор: "По какъв начин и какво се е променило във водните състояния всяка година?" Тритият оказва най-голямо влияние върху подобна промяна във водата във всичките му разнообразни енергийни състояния! Защо е нужна водата на биоструктурите като цяло, а в този случай на някакъв тритий (особено от самата таблица на Менделеев)?


Автор:

петък, 20 април 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 1

Потребна необходимост

Задайте си въпроса - каква изтънчена събитийна всеобхватна хармония, която в миналото е обхванала всички народи на планетата, какво стриктно спазване на времевия събитиен такт в етапа на развитие, как би могло всичко това да бъде възприето от хората? Сякаш действително последователното развитие се е осъществило по естествен начин, включително и развитието на самото познание! Кой контролираше всичко? Някои исторически фигури? Как хората, постепенно променящи интереса си към познанието, възприемат обкръжаващата обективна реалност с изненадващо непостоянство? Но именно в определеното събитийно време те обръщаха любопитното си око към някакъв СПЕЦИФИЧЕН фрагмент на НЕПОЗНАТОТО, "изследваха го" и накрая "получиха елемент на предполагаемо по-съвършено познание" като поредна стъпка в развитието на техния възглед за света? Защо бе нужно хиляди години да мъчат хората? Може би е по-добре да научите наведнъж всичко и веднага, т.е., много по-рано? Но кой се противопоставя или контролира този процес?
Преди целесъобразното време никой не е изобретил нищо, не е създавал, не е могъл да изненада с някакво необикновено откритие в познанията си за света. Всичко е било направено, открито, измислено и приложено стриктно в такт с програмната нужда от цялостно развитие на цивилизацията на хората. В същото време това също е важна част от Векторите на целите за БЪДЕЩИ ЯВЛЕНИЯ, действия и събития в частта, която по някакъв начин се отнася до развитието на цивилизацията с използването на хора. Не развитието на хората, а развитие - с тяхното приложение.
Може ли елемент на случайност да се прояви в тази стабилност? Разбира се, няма шанс. По този начин работи и се проявява цялата комуникационна система на слой 6 на атмосферата, реализирайки две стратегически програми: "Развитие на генотипа на мозъка" и "Развитие на енергийната биогенеза на плътта". И те мислеха, хранеха се и бяха географски жизнено определени и социално устроени, и практически всичко послушно възприемаха като "естественост" на заобикалящата ги реалност, и покорно понасяха БЕЗВОЛИЕТО и НАСИЛИЕТО над себе си и т.н. Всичко е само според Програмата, включително самото формиране на съзнанието във всичките му форми на живот. Скептиците могат да възразят, демонстрирайки като доказателства някои фрагменти от отклонение от общото преобладаващото ниво на процесите на събития, бунт или неподчинение от страна на отделни индивиди или групи от тях. В крайна сметка, в историята на много страни има доста примери. Как трябва да приемем твърдението за някаква контролируемост отвън, непосредственото поклонение в действията и подчинението на съдбата, т.е. за някакъв вид програма за контрол? Скептицизмът, особено с демонстрирането на факти, отделени от историята, е възможен, но мащабът на индивида и съответният мащаб на неговите (скептични) преценки зависят от МАЩАБНОСТТА на собственото му СЪЗНАНИЕ. Веднага щом всички исторически процеси на всяко изследване бъдат доведени до целия планетарен мащаб на преценките, тогава веднага произволно формираните фрагменти от историята стават НЕЗНАЧИТЕЛНИ и могат да бъдат пренебрегнати.
Но ние ще се върнем към връзката с Луната и Слънцето, докоснати в предишните глави. Необходимо е да отговоря на много въпроси, които, както разбирам, вече са натрупани. Връзката беше организирана със Комплексите, разположени на Слънцето, Луната и спътниците на планетите. Тя се осъществява, както вече беше казано, чрез "комуникационните тръби", изградени на определени честоти на енергия, включително гравитационна комуникация и взаимодействие на постоянна основа (според изграждането на самите енергийни решетки - подобно телевизионната кула Шухов в Москва). Но те ставаха по-активни за прилагането им (приведени в активно състояние) само с определена програмна периодичност, в зависимост от степента на неотложност и важност на предаването на информация, придържайки се към строгия такт на събитийното време. Между другото, това не е само по определен начин, а се отразява съществено върху характеристиките протичането на процеса и на определен период от време от организираното битие на хората, като се вземат предвид:
географски и други различия;
извършване на определена цикличност на различни масови исторически мероприятия;
спазването на определени традиции, празници и други ритуали, които формират определен начин на живот за хората от текущия исторически етап.


Автор:

сряда, 18 април 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 18

Биологична сфера

ЛИКВИДАЦИЯТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА сама по себе си е много сложна и фина, но всъщност това е процес на системно ниво, без хората да се включват в нея.
В бъдеще ще се ограничим само до рамката на формираната връзка на слоевете на атмосферата, организирани да съпътстват местообитанията, условията на управляваната околна среда, и само в частта, която пряко се отнася до биологичната сфера, включително битието на хората, както и управлението на техните изпълнителски действия в програмните процеси за развитието на вменената цивилизация и насилственото им участие във всички тези процеси. Всичко, което се отнася до програмируемите управляеми процеси на развитие на условно наречената "природа", т.е. флора, фауна и други, сама по себе си е не по-малко значима, сложна, а и необходима за съществуването на хората и познаването на заобикалящата ги реалност в бъдеще, ако хората възнамеряват да живеят осъзнато в бъдеще.
Частично показах значението на Програмната връзка със Слънцето, Луната и сателитите на планетите не само от техническа гледна точка, но и ролята, която тя играеше в цялостния процес на РАЗВИТИЕ на цивилизацията на хората и развитието на съзнанието на индивида и на обществото.
На първо място именно чрез тази връзка беше предварително определено насилственото запазване на действията на хората в състояние на тяхното материално използване във всички програмни процеси, контролирани от Интервентната система, и съответно постепенното проактивно развитие на индивидуалното и общественото съзнание преди всяка историческа крачка на изпълнение.
Образуването на съзнание се осъществява чрез практическото осигуряване на всички необходими информационни инсталации със "стратегическа и актуална" природа, които за дълъг или кратък период се излъчват за Комплекси, Обекти и формирани Управляващи Системи. Последните, на свой ред, чрез енергийно-информационната емисия от тях управлявали, т.е. определяли всички последващи условия на изпълнение и необходимите команди, свързани с развитието на конструкцията, функциите и изграждането на самото енергийно-информационно излъчване за хората и развитието на мозъка им по време на дългия процес на тяхното т.нар "природно" съвършенство. Чрез подобни програмни инсталации, като екипи, се осъществи процесът на развитие на материализираните хора, реализиран от Интервентната система.
Това до известна степен е достатъчно, за да се разбере значението на слой 6 на атмосферата и вменените връзки чрез него с Луната, Слънцето и спътниците на планетите. Ако обърнете внимание на историята чрез осъществени действия и събития, то наистина се създава уверено впечатление за някаква определена последователност на развитие. Хората имат неоспоримо доверие в "естествеността" на историческото развитие на усъвършенстването на техния живот. Историята на цивилизацията може да бъде изразена в шест думи: колкото повече знаете, толкова повече можете. Но искам да добавя, че колкото по-малко знаете, толкова повече вярвате. Вярата без знание е мъртва.


Автор:

понеделник, 16 април 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 17

Какво е било осигурено с помощта на такава връзка и до колко е била функционално важна в цялостното развитие на вменената цивилизация и формирането на съзнанието, в частност? На първо място, трябва да се отбележи, че такава интервенционна връзка, но вече в енергийните решетки на кубичната структура (k-структура), не се различаваше в постоянността на шаблона по своето състояние в процеса на цялото развитие на събитийното време (18000 години). Тя имаше прогресивно развиващ се характер на своето съвършенство, продиктуван от цялостната програмна хармония на целия процес на своето развитие в рамките на вменената интервентна цивилизация. Строго в хармония с въведения такт на събитийното време се осъществяваше постоянен процес на усложняване не само на самата същност, но и на някакво "техническо съвършенство" на цялата система за управление битието на привнесените октави на енергиите. Дори самата конструкция на изграждането на информацията като такава бе подобрена и приведена към вменената версия на нейното изграждане на цифрова основа. Хората възприемаха това като преход към цифрова база на техническото си съвършенство. Но скоро тя ще бъде ликвидирана.
Имаше постепенен процес на постигане на хармонията на такова битие на енергиите, образованието и усъвършенстването на вменения интервентски разум, поетапно постигане на идеалното сходство на предполагаемата "истинската цивилизация на Земята" и т.н. Това, като най-висша самоцел е основно преследвано от интервентната система. Защото без такава изкуствено създадена "прилика с предполагаемата цивилизация на Земята", самото пребиваване и всички усилия от завземането на Земята биха били напразни. Те (интервенционистите) не биха реализирали своята СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ - проникването в изкуствено създадения от тях образ на "илюзорното сходство на земната цивилизация" в общата йерархия на развитието на цивилизациите за планетите, притежаващи условия на живот с разумна ориентация. Просто проникване в структурата на такава йерархия на планетите е невъзможно за тях, тъй като те биха били ликвидирани веднага от по-мощно и съвършено "въздействие отвън". Самостоятелно, т.е. без завладяването на Земята и последвалото образувано илюзорно цивилизационен образ на подобие, като Системата на планетите с друго предназначение те биха били напълно изолирани от такава форма на съвършено развитие на собствената им цивилизация с последващо възможно проникване на цялата верига на подобни планетарни формации в общата йерархия на цивилизациите изобщо.
Разбира се, това е извън всякакви холивудски фантазии по темата "Междузвездни войни", но всъщност е несъизмеримо по-високо от всякакви предели на мащабните възможности и способностите за такива представи от мозъка на хората. Особено при условията на тяхното съществуване в условията на материално принудително състояние. По-голямата част от недостъпността на информацията за хората, както в познанието, и в осъзнаването на истината за всичко, което се случва - това беше ОРГАНИЗИРАНо и проведено изкуствено по такъв илюзорен начин, че всичко се случва като естествена природа.
Освен това системата на интервентите, като цяло, притежава недостатъчно ниво на развитие и "технически оформено съвършенство", за разлика от планетите, притежаващи и задоволяващи условията на живот на разумна ориентация.
Аз вече писах подробно, че Земята, като сложен строго идентифициран планетарен моноклъстер, имаше целия необходим набор от енергийно-технологично комплексно състояние (независим), а системата  на Ебровските интервенти нямаше толкова концентрирана управленска "окомплектованост" на нито една от доставените от нея планети. Интервенционистите имаха нужда точно от такава планета, каквато е Земята, тъй като тя беше единен междупланетен клъстерен комплекс за развитието й за всичките осем етапа на цивилизационното развитие и те биха могли да създадат за себе си приемливи условия за своето програмно съществуване. Следователно, въздействието на интервентската инвазия е било приложено към целия моделен комплекс. Но след инвазията започна общият процес на самоусъвършенстване, и то не само на Земята. Следователно, цялата връзка, която беше преустройвана и оформена от Интервентната система в този слой на атмосферата на Земята (№ 6), беше от СПЕЦИАЛЕН стратегически характер. А нейните функции, особено за подпомагане (чрез свръзка) на вменените условия за местообитания и условия на контролирана околна среда, имаха изключително важна значимост не само за първичното материализиране на хората и за управлението на техните изпълнителски действия в програмната рамка, но и за изпълнението на всички стратегически цели на интервенцията като цяло.


Автор:

петък, 13 април 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 16

Отделно многостепенно функционално значение има слоя на свързване на атмосферата № 6 (6400 ÷ 8800 м), в който интервентната система формира 12 основни вида вменено свързване, а именно:


Предназначение системных функций связи Ликвидировано Будет ликвидировано
1 Связь всех индивидов 4хх генотипов Мозга с Луной (размещение на Луне программы «Развития генотипов Мозга» и её трансляция для УК на Землю). 2010.12.30
2 Связь индивидов 441, 442 генотипа Мозга с Солнцем (размещение на Солнце Программы «Энергобиогенезиса плоти», её трансляция на Землю через УК, последующее функциональное наделение индивидов с учётом генотипов и их географическое размещение). 2010.12.30
3 Связь индивидов 4хх генотипов Мозга со спутниками планет (отдельные фрагменты Управляющей Программы «Развития энергобиогенезиса плоти», касающиеся, в том числе, и вопросов формирования обществ). 2010.12.29
4 Связь с Луной: трансляция всех видов нагрузок для всех биоструктур (Программная коррекция функций, размножение, ликвидация, в том числе и болезней, исполнение «альбомных» записей).
2011.01.02
(начало)
До апреля
2013 года
5 Связь с Луной: специализированные целевые формы Программной информации для 4хх генотипов Мозга. Управление исполнительскими действиями в рамках текущего Вектора Цели явлений, действий и событий. Введение «Альбомных записей» для исполнителей с 4ХХ генотипом Мозга (с 2005 г.).
2011.01.01
(начало)
2012.04.24
6 Связь с Луной: Программная целевая информация для Комплексов и Объектов. (Формирование стратегий общих Программ, Вектора Цели в рамках Хронопроцесса, трансляция Программ формирования и Управления развитием Цивилизации). до 2007 г.
7 Связь с Солнцем: задание такта обменных процессов для всех биоструктур и такта событийного времени (1,0007 сек.) с 2011.01.02
до конца
2013 г.
8 Связь со спутниками планет: доставка трития со спутников (изменение его энергетических состояний, хранение, распределение и учёт потребления). до 2007 г.
9 Связь со спутниками планет: нагрузки для всех индивидов 4хх генотипа Мозга (астрология, т.е. программная коррекция «по образу и подобию», подготовка для последующего применения под реконструкцию Мозга и его замену на интервентский Мозг по функциям). до 2007 г.
10 Связь со спутниками планет: получение потенциалов частот по 18 завезённым базовым октавам энергий. (Конструктивное обустройство Управления, коррекция Программ для Систем и Управляющих Комплексов). апрель 2007 г.
11 Техническая связь со всеми разработанными интервентскими системами на Земле, расположенными выше и ниже слоя. (Энергетические решётки для обеспечения работы всех видов технической связи, применяемых людьми). с 2011.12.31 до конца 2014 г.
12 Техническая связь для перемещения всех видов объектов, находящихся в данном слое (движение в слое, т.е. перемещение в решётках слоя всех видов НЛО, созданных людьми самолётов, ракет, зондов и т.д.).
с 2010.12.31 (для НЛО)
с 2011.02.20 (для летательных Аппаратов)
НЛО — до конца 2012;
для остальных, в течение 3-4 лет

Връзката на индивидите от 4хх (421, 422, 423, 441, 442 и 461) мозъчни генотипове с Луната и спътниците на планетите (функции 1 и 3 в таблицата), както и за индивидите от 441 и 442 мозъчни генотипи със Слънцето (функция 2) се явява най-важния компонент на целия комплексен набор от формираните интервентни "Условия за управлявана околна среда". Те са не по-малко значими и неотменими като основните, тъй като без тях самото съществуване и съпътстващо управление на всички вменени процеси в условията на друг живот на завладяната от нашествениците Земя, просто не може да се случи изобщо, защото истинските бяха унищожени. Когато разглеждаме гореспоменатата връзка, за да разберем същността й, не трябва да имаме само обикновеното опростено разбиране за нея, както се разбира под всички видове на сега съществуващата и усвоена от хората техническа комуникация за всекидневния живот, като комплекс от организационни и технологични мерки и действия за предаване, получаване и обработка на тяхната информация. Свързването на всички индивиди от 4XX мозъчни генотипове с Луната, Слънцето и спътниците на планетите е неизмеримо по-дълбоко, по-сложно.

Автор:

сряда, 11 април 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 15

Подход

Този слой на атмосферата (№4), с цялото си комплексно функционално разпределение не само осигурява биологичното съществуване на хората, но и служи като основа за излъчването на цялата информация, осигурена от Системата с познавателен и управляващ характер, като обективна необходимост за тяхното осъзнаване на обективната околна реалност. Следователно този слой от това най-функционално управлявано присъствие в определена от програмата степен е повлиял върху формирането на ПОЕТАПНО развиващото се индивидуално и обществено съзнание като основа за всички следващи програмни изпълнителски действия на хората.
По какъв начин слой 4 съучаства в такъв сложен процес като формирането на съзнанието като такова? Този слой е суперклъстерна система на локалното-целево управление за формиране на зададените програмни условия на местообитание. Той съчетава няколко функции, а именно:
- приемане и запазване на информация в стабилно, неразрушимо състояние за определен период от време;
- целева ориентация за нейно по-нататъшно идентифицирано транслиране за хората;
- рециклиране на отработената информация;
- изграждане на информационна структура от елементни компоненти до по-сложна и много други.
Базовата октава на енергията за изграждането на решетки от този слой е 63 октави. Това беше основната октава на управлението на човешкия мозък за цялата група индивиди с 4ХХ генотип на мозъка. Едновременно с това, в границите на честотите на същата октава на енергиите протичаше значителна част от т.нар. Външно управление на системата от страна на управляващите комплекси и обекти, която засяга активността на повечето нередуктивни функции на мозъците на хората. В допълнение, ДВЕ СЪСТОЯНИЯ на мозъка на хората, а именно антинеутринно и неутринно са конструктивно подредени по такъв начин, че базовата основа на такова подреждане на енергийните решетки при проектирането на тези състояния на мозъка е същата 63 октава с нейните идентифицирани мантиси, обезпечаващи възможността да не се унищожава формата на информацията, която получават в тази октава. В това няма нищо случайно. Тези три много важни основни обстоятелства със своето присъствие  основно обезпечаваха сложния процес на цялото управление на битието на хората, включително и формирането на съзнанието. Всичко това ставаше в хармония с такта на събитийното време в рамките на общия хронопроцес като образуване на един вид енергийно-информационен клъстерен модул с временна стабилност за определен момент (в сферата на антинеутринното състояние на мозъка).
Създаването на такъв индивидуален или колективен вид клъстерен информационно-управляващ модул въз основа на получената информация от когнитивен и изпълнителен характер, като Управляващо начало за всички по-нататъшни изпълнителски действия на индивиди или групи от тях, е същността на формирането на съзнанието, както индивидуално, така и обществено. Впоследствие от това конструктивно състояние на мозъка се излъчва цялото по-нататъшно управление върху действията на индивида чрез неговата протонна (материална) част от мозъка. Физическото протичане това се осъществява под формата на енергийно-биохимични процеси в неговата среда и в средата на ЗАДЕЙСТВАНИТЕ плътски клетки. Последната фаза или етап, с помощта на технически средства и различни методи за контрол се наблюдава от много изследователи, които са увлечени от проблемите на функционирането на мозъка с различни цели. По този начин в тази част от мозъка, която може да бъде достъпна за хората за техните "изследователски и експериментални действия" (протонното, т.е. материалното състояние) - СЪЗНАНИЕТО не се формира, а само се осъществява неговата следствена форма на влияние върху индивида за последващи процеси на изпълнение и действие.
Но дали само процеса на общата енергоинформационна транслация от страна на управляващите комплекси и обекти не е единственото "чудо", което по-рано е формирало съзнанието на хората? Нужна беше и връзка като допълнителен информационен съпровождащ програмен фрагмент, но с кого и с какво? УК и самите обекти носеха само изпълняващата функция на излъчване, но не можеха да формират програмите на концептуално ниво. За да се осигури възможност за получаване на информация с програмен характер от някои информационни източници на по-високо ниво на управление отвън, бе формиран специфичен слой от атмосферата. Такива функции са предвидени за слой от атмосферата №6. Накратко за него.Автор:

понеделник, 9 април 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 14

Ако внимателно "разберем" програмите "СветЛ", това е един вид персонална корекция на условията на околната среда, а в общи линии - на системите за подпомагане на живота на определен човек (ползвателят на "СветЛ" програмите). По този начин условията на обитание и условията на контролирана околна среда не са едно и също, както често се бъркат в настоящата научна и светска среда, а в програмата "СветЛ" - още повече. Няма да конкретизирам действието и приложението им по отношение на собствениците в този аспект, тъй като това е тясно специализиран проблем, който е много важен, защото имаше всякакви опити с агресивно намерение и дори техническа намеса в тези процеси. Те бяха неуспешни, но все пак образуваха някои неприятности, най-вече на онези, които от любопитство и егоизъм решиха да "експериментират" с програмите, абсолютно неразбирайки нито физиката на процеса, нито тяхното предназначение за околната среда (средата на собственото жизнеобезпечение). Но това е относно програмите. А по отношение на слоевете на атмосферата сега има достатъчно последици от "проучвателната любознателна дейност" на лудите специалисти от територията на Аляска, които сляпо генерират технически и енергийни въздействия с агресивна разрушителна природа върху слоевете на атмосферата. Между другото, това не остава без последствия върху територията на Северна Америка. Така че нека се "опитат" за другите, но природата ще ги "насърчи"! 

Необходимо е да се отбележи едно много важно обстоятелство - състоянието на настоящите условия на обитание и условията на управляемата околна среда са подложени на много активен възстановителен процес и неизбежно елиминиране на всички последствия, които са свързани с предишното интервентно изкривяване на истинската конструкция на атмосферната решетка по отношение на слой # 4. В същото време не се вземат предвид никакви общи административни, научни, религиозни, както и всякакви индивидуални решения и мнения от страна на хората, независимо колко важни и смислени по отношение на тяхното приемане са те. Важно е да се разбере, че промяната на условията на живот и условията на контролираната околна среда води до задължението да се промени цялата Структура на организираното съществуване на хората чрез ЕЛИМИНАЦИЯТА на старата и СЪЗДАВАНЕТО на нова Конструкция. Това също е неизбежно поради конструктивните промени в управлението и поддържането на битието на енергията като цяло, както са неизбежни и всички други последствия и промени от вече протичащите процеси на пълното възстановяване на слой # 4. От мненията и решенията на административните структури от състава на сегашното властващо ниво, особено по въпросите за запазване на сегашния световен ред, то също не зависи от това. Времето на събитийни процеси за битието на хората, определени от предишните вменени "ползи и удовлетворение на личните интереси на незначително малцинство въз основа на насилие и паразитизъм над преобладаващото мнозинство" - ЗАВЪРШИХА и вече не се поддържат от новата система за управление. Времето на разума е дошло. И това е напълно различна основа, преди всичко, за формирането на нов мироглед.Автор:

петък, 6 април 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 13

Функционалните характеристики, вменени на основните слоеве на атмосферата, могат да бъдат изразени накратко по следния начин, без да се придържаме към последователна йерархия по отношение на тяхното значение. При построяването на специална конструкция на енергийните решетки на базовия слой № 4 (0 ÷ 1200 м) се прилагат всички енергийни честоти в диапазона от 12 до 224 октави, чиито хармонизирано контролирано битие и самият процес на управление на такава енергия заедно са неразделна част от основната формация, което се определя като управлявани "условия на обитание" за ВСИЧКИ биологични структури, материализирани от Интервентната система, включително хората.
Условията на живот за биологичната сфера са процес на интегрирано управление на всички елементи на живота, включително изпълнителските действия, независимо от нивото, в което са въплътени (включително зайците, чиято плътност на размножаване толкова ангажира много учени в техните изследвания).
Независимо от факта, че това звучи донякъде патосно, а това трябва да бъде подчертано от позиции, които са повърхностно основани на религиозна догма, но в действителност "всичко и всички мисли и дела се вършат на Небето". В рамките на точно тези изкуствено наложени условия за съществуване на живот, които наблюдаваме днес, е било поставено цялото управление на биологичното съществуване като цяло, и точно от този слой на атмосферата, т.е. чрез него и с негова помощ. Програмите "СветЛ" в областта на възстановяването и "взаимодействието" с мозъка също "работят" в този слой на атмосферата. Но това е само по въпросите на "възстановяването".
Ето какви са те, специално оборудваните от Твореца "Небеса". Това не е единствената, а само влиятелна част от общия набор от елементи на живота на Земята като такъв. Поради това към "условията на местообитанията", освен процес на Управление, съществуват и допълващи, но в не по-малка степен важни елементи, чиито функции са частично вградени в други слоеве на атмосферата и дори извън тях, като осигуряващи и съпровождащи, включително връзката с Луната, Слънцето и спътниците на планетите. Всичко това трябва да се отнася и до програмите "СветЛ". По друг начин не може и да бъде, защото генераторът, създаден от Н. Левашов, е "вписан" във всички тези частично осветени процеси.
Такива са обезпечителните функции на вменения живот на Земята, с които са частично надарени и други слоеве на атмосферата, а именно:

- управление на техните хармонични състояния чрез комплекси и обекти, включително и управление на материалните и нематериалните състояния на газовия слой;
- осигуряване на носеща среда за превод на енергийна информация за осигуряване на контролируемост в жизненоважната дейност на живите клетки и изпълнението на стриктно диференцирани разпознаваеми функции;

- oсигуряване на програмни изпълнителни действия или въплъщение на индивидуалното функционално предназначение на всяка биологична единица;
- енергийна подкрепа на тяхното функционално организирано съществуване, на всякакви видове и методи на възпроизводство;
- функционирането на мозъка;
- осигуряване на проходни коридори за α-, γ- и β-фотони, като неразделна част от биологичния живот и много други.

Всичко това се свързва в една концепция, която се позиционира като управлявани "условия за околната среда".


Автор:

сряда, 4 април 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 12

Основные слои атмосферы и происходящие в них изменения как ликвидация последствия интервенции
1 -4400 м
-2200 м
Решётка связи мозга Атмосферы, размещение мозга Атмосферы 128 октава
В этом слое были размещены все Комплексы и Объекты интервентской Системы, а также её Энергетические «Шнуры» и объёмные структуры энергетического взаимодействия Комплексов и Объектов. Кроме УК «Альпы 2», который будет убран после завершения реконструкции по слою 0÷1200 м, и УК «Урал», который будет убран после завершения «работ по Чёрному морю», — все остальные уже полностью нейтрализованы с ликвидацией их Программ, а сами объекты законсервированы. Большая часть из них — ликвидирована (землетрясения). Скорость перемещения сигнала равна «скорости света». Слой полностью блокирован от проявления активности интервентских Объектов и Комплексов.
2 -2200 м
0 м
Гидрофонный слой 88 октава
Была одновременно размещена и Система Контроля Атмосферы.
3 -1280 м
0 м

88 октава
Слой толщиной в 1280 м воды был «сброшен» при организации «потопа». В этом слое тип решётки один, но свойства воды различные. В течение переходного периода слой будет ликвидирован, а «лишняя» вода энергетически разрушена, и энергия выброшена в Космос (торнадо и т.д.).
4 0 м
1200 м
Базовый слой 63 октава
В слое были сформированы условия для существования биоструктур, материализованных интервентами. На сегодня: 33%Р, 33%GP k-структур и 66% Р, 45% GP в Di-структурах. С 2011.01.07: 11% Р, 11% GP k-структур и 100% Р, 122% GP в Di-структурах. С 2010.12.30 началась Программа — «Ликвидация роботов» и большей части материализованных биоструктур. P-плотность электрического потенциала заряда, GP-плотность гравитационного потенциала заряда, Os (187) — готов к ликвидации.
5 1200 м
6400 м
Накопительный слой 65 октава
Основные функции:
- основной слой обработки трития. Все материальные структуры воды формируются в этом слое;
- слой (был) для частоты каналов по перемещению гуманоидов (для индивидов 4хх Генотипа Мозга и др. биоструктур);
- в слое находятся частоты связи трития с окислителем (структуры, которые имеют возможность связывать только тритий), назван кислородом. Для связи и образования воды используется только О21. Последний поступает с Земли, создаётся путём разложения лития (его запасы полностью сконцентрированы в пустыне);
- в слое сформирована решётка с частотами, фильтрующими сигналы; (пропускает только определённые частоты, является изолирующей средой для других);
- управление накоплением трития. При его концентрации выше 122% он уничтожается до 0% путём формирования молний. Озон — распад несгоревшего трития. На 2010.12.30 содержание трития в слое 11%, что соответствует 4-5 метрам снега. Литий создаётся Солнцем, регулирование в каналах слоя (Комплекс Урал). Содержание лития не может превышать содержание трития. Поступление О21 с 21 марта и до 21 декабря. Формирование воды и снега регулируется температурой;
- слой имеет опорную частоту 65 октавы, в слой поступали все гуманоиды 4хх. На сегодня в слое гуманоидов больше нет, все они по каналу выброшены в Космос. Реинкарнация, как интервентская Программа, ликвидирована навсегда!
- слой имеет весь диапазон созданных частот от 15 до 128 октав. С 2010.12.30 в слое 33%Р и 33%GP k-структур плюс 88%Р и 88%GP Di-структур;
Максимальная скорость ветра 127 м/с (457 км/час).
6 6400 м
8800 м

61 октава
- опорная частота слоя 61 октава (использовалась для Управления исполнением Программ всеми индивидами 4хх генотипа Мозга);
- имеет структуры (гирлянды), обеспечивающие работу в октавах 21÷77. Остальные октавы имеют каналы прохода сквозь слой;
- все роботы 4хх имели опорную частоту (при построении биоструктур) 61 октавы. Если её снять, роботы исчезнут (аннигиляция плоти тела);
- слой — был главным для хранения всех видов гуманоидов насекомых (включая и тех, которые были созданы до 0 года). По состоянию на 2010.12.30 все гуманоиды насекомых выброшены в Космос, 45% структур в слое имеют 0% Р и —123,99% GP k-структур. Слой имеет 12 типов структур для организации широкополосной связи.
Максимальная скорость ветра 224 м/с (806,4 км/час ). Вся система Гуманоидальной связи в данном слое полностью ликвидирована. Завершается процесс полной зачистки для информационного контакта с индивидами «Конактёрами».
7 8800 м
12400 м
Слой материализации
В том числе, в этом слое происходила материализация НЛО после их подъёма по «Трубкам подъёма». Ликвидация с 2010.12.31 в течение переходного периода окончательно.
8 12400 м
23100 м
Слой защиты Атмосферы До 512 октавы
Формирование «антигравитации», воссоздание прежней «Защиты».
9 23100 м
62400 м
Специальная информация До 512 октавы
Формирование «антигравитации», воссоздание прежней «Защиты».
10 62400 м
127600 м
Специальная информация До 512 октавы
Формирование нового состояния защитных слоёв от внешних воздействий.
11 127600 м
450000 м
Специальная информация До 512 октавы
Формирование нового состояния защитных слоёв от внешних воздействий.
12 450000 м
1284000 м
Специальная информация До 512 октавы
Формирование нового состояния защитных слоёв от внешних воздействий.

понеделник, 2 април 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 11

В общия случай, този сложен процес на подмяна на цялата конструкция на енергийните решетки на атмосферата беше ПРИНЦИПНО ВАЖНО за системата Eбра. Чрез такива промени се развиха други условия на местообитание, които бяха необходими и подходящи преди всичко за тях, а впоследствие за всички, които те успяха да материализират адаптирано, включително хората, от които се нуждаят в периода след почти пълно унищожаване на всички живи същества на планетата Земя.
Трябва да се отбележи, че хората са им били необходими във формата на тяхната УНИКАЛНА ПЛЪТ и с учудващо перфектния дизайн на мозъка, от който е възможно да се създаде точно това, което е подходящо и приемливо за тях (Ебровската интервентна система), освен това Мозъкът на Системата за управление, създаден по техен собствен дизайн, като необходим набор от управлението на техните внесени Комплекси, Обекти, построени на места Системи, подреждащ комуникацията помежду им, намираща се в слоя -4400 ÷ -2200 м, -  всичко това позволява да се обслужва само такова състояние на управление на организираното съществуване на енергии, което интервенционистите налагат според своите програмните цели и намерения. 


Това условие и състоянието на цялата система за управление, особено по отношение на управлението на процесите на битуването на енергията, включително развитието на цялата биологична среда, предопределиха ПРИДАВАНЕТО на действията на хората вмененото състояние на тяхното МАТЕРИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ. Такова състояние на материалното приложение на хората придаде на целия процес на развитие на техния разум СИЛНО ОГРАНИЧЕНО и изолирано от истината ниво и посока, дозирайки информационния процес на познанието по отношение САМО на Интервентските програми: "Енергоинформационно развитие на генотипите на мозъка" и "Развитие на енергийната биогенеза на плътта". Така беше разработено и внедрено протичането на всички програмни процеси за развитието на вменена интервентна цивилизация, разделяйки нейния единен хронопроцес на определени етапи от събитийното време.
Цялата комуникация с целия контролен пакет за външен контакт (спътници на планетите, Луната, Слънцето) се осъществяваше в мащабната скала на планетата Земя, но само за целите на функционирането на нейната интервенционна система. И само за своето програмно развитие. Те не позволиха друг процес на развитие и всичко беше строго контролирано. Поради редица причини, свързани с принудителното задържане на много функции на бившата (интервентна) система за контрол на мозъка, за да се осигури пластична адаптация на прехода на енергията към ново състояние, тук се предоставя част от ограничената информация с основен фокус върху функционалната цел на пластовата конструкция на енергийните решетки.


Автор:

петък, 30 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 10

Вариации

Необходимо е да се отбележи допълнителен, но много важен момент. Променената конструкция на атмосферата трябваше да е и такава среда, в която може да се осигури (т.е. съпроводено от енергия) и да се движат без никакви препятствия РАЗЛИЧНИ подвижни апарати с почвено и морско разполагане, внесени от Обектите, така наречените НЛО, изпълняващи част от контролната функция на интервенционната система за всички произтичащи процеси и състояния на енергиите, включително в материалния свят, включително цялата биологична среда. Тези различни видове НЛО използват като "гориво" само тритий и се придвижват само в атмосферните решетки (в средата), които задължително трябва да бъдат изградени въз основа на к-структури. При друга конструкция на решетката те не можеха да се движат.
Основните складове на внесения тритий са поставени в големи резервоари за прясна вода (предимно в езера) и дозирано са давани в решетките на атмосферата, гарантиращи нивото на необходимото състояние на атмосферата. Тритият, който е в несвързано състояние в морската вода (хидрофорният слой на атмосферата), играе съвсем различна роля, но за морско базираните НЛО е приложим. Тритий от морска вода в големи количества е използван по-специално от Комплекса за управление, разположен по протежение на източното крайбрежие на Съединените щати и Канада (Бермудски комплекс на интерветната система). Доставянето му се осъществява с помощта на управлявания океански поток (течение), който океанолозите наричат Гълфстрийм. Този океански поток беше окончателно ликвидиран през 2011 г., за да се локализират действията на Бермудския комплекс с цел по-нататъшното му елиминиране.


В допълнение към това планетата Земя с цялата си енергийна възможност също е уникална в своята мощ и универсалност като източник на генериране. Тя е била "принудена" да предостави своите енергийни възможности за генериране на сложни състояния, осигуряващи предаване на енергиите на отделните октави за работата на различни Интервентни Комплекси на Луната, Слънцето и отчасти върху внесените спътници на Планетите. За да се прехвърли голям обем от такива генерирани енергии и да се организира връзката с нейните "насилствени потребители", беше необходима и специална атмосферна конструкция, която да ЗАСТАВЯ ЗЕМЯТА да генерира енергия, да я натрупва и своевременно, по команда да я "прехвърля, а също и да приема нейната възвръщаема част обратно в модифицираното конструктивно състояние и да я разпределя по интервентните комплекси и обекти, разположени на Земята.
Функционирането на "Короната на Слънцето" като атмосфера на тази планета до голяма степен се реализира благодарение на предадената енергия от Земята (на 54 октави). А частично върнатата от Слънцето енергия (в октавата 54.25-54.35 + мантис, подобно на радиационната октава) осигурява, наред с други неща, "осветяването" на нашата планета, отново с помощта на конструкцията от решетки на променената атмосфера. Това далеч не е пълния списък на вменените функции, които бяха извършени с помощта на въведената атмосферна конструкция.
Ще отбележа, че северното сияние е феномен от областта на физическия процес, който е свързан с горепосоченото предаване на енергии. По-точно, това е процесът на доизгаряне на "излишък от енергия", който всяка година е бил натрупан за осем месеца, но оставащ след завършване на процеса на изпращане до "потребителите" (управление чрез УК "Урал"). Да се съхраняват такива обеми в такива енергийни състояния в решетките на атмосферата за по-дълги периоди не беше възможно и не е било предвидено от Интервентната система. Поради това те бяха принудени да "горят" като излишъци. Така неразумно се използваше генериращата сила на Земята. Това е истинската същност на физическия годишен феномен (в миналото) с очарователен външен вид - "Северното сияние"! Това не е единственият пример за неразумното "управление" на интервенционистите при прилагането на енергийния потенциал на Земята, което е свързано с особеностите на вменената конструкция на решетката на атмосферата.Автор:

сряда, 28 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 9

Дебелината на слоевете на атмосферата също беше променена по всички основни параметри, коригирани от Интервентната система за подходящо полагане на конструкцията на k-структурите с вменяване само на техните комуникационни честоти, които могат да обезпечат също постоянен собствен контролиран информационен контакт със своите планетни спътници, Луната и Слънцето, т.е. с целия си интервентен флот на планетите. Освен това цялото техническо развитие на Интервентната система беше придружено от въвеждането на такива новосъздадени честоти и в онези слоеве на атмосферата, в които трябваше да работи САМО тяхната "техническа система за транслиране" на енергийно-информационна подкрепа за цялото управлявано и организирано от тях битие на енергията като симулиращ процес на развитие на земната цивилизация като цяло. Освен това, в предишните (естествени) истински слоеве на атмосферата бяха направени допълнителни, целенасочени структурни промени. Например, с тяхна помощ са създадени всички условия за получаване на тритий от сателитите на планетите (като от транспортиращи "складове" - необходими за функционирането на техните обекти и комплекси) като единствената приемлива форма на енергия, която консумират (по-подробна информация за трития ще има в следващата глава).
В допълнение към получаването на такава форма на енергия като тритий, е важно и още нещо. Необходимо е било да бъде трансформиран, съхраняван в приемливи енергийни състояния, подходящи за употреба, както и да е разпределен дозирано както за обектите (обикновено наричани НЛО), така и за биоструктурите, а именно само тези, които успяха да материализират за своите планове и за своите следващи програмни нужди. Именно чрез използването на такъв необходим приет и трансформиран тритий беше вменен и цялостния процес на превъплъщение на цялата конструкция на енергийната информационна система и състоянието на всякакви различни видове вода върху планетата. А чрез тях промененото комплексно състояние на водата беше последвано от най-важните промени в образуването, осигуряващи подкрепа и управление на всички комплексни условия, без които не е възможно съществуването на целия живот на Земята. И това не е всичко, което беше засегнато от модифицираната конструкция на решетките на атмосферата във всичките й слоеве. Това вече беше НЕИСТИНСКИЯ "Създаден свят", който промени и изкриви всичко на нашата планета. Въпреки тези сериозни конструктивни промени с Планетата Земя, тя съхрани позицията си в общата йерархия на планетите с разумна ориентация. Но в действителност на нея протичаше процес на "ИМИТАЦИЯ" на развитието на цивилизацията през последните 18 000 години.Автор:

понеделник, 26 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 8

Разбиране

След завземането на Земята структурите на енергийните мрежи на всички слоеве на атмосферата бяха изцяло променени от интервенционистите, които им придадоха "привнесени базови октави на енергия и своите монтажни форми за проектиране на енергийни мрежи, но само в диапазона от 15 до 128 октави. Факт е, че в общия ескорт на интервенционистите, както вече писах, пристигнаха три луни. Но със саморазрушаването на Планетата Фаетон най-съвършените две бяха ликвидирани. По тази причина е ограничен предела на "доставените" октави на основните импортирани енергии. В границите на октавата на енергиите по слоеве изцяло е бил унищожен целият истински конструктивен пълнеж на енергийните решетки в Ди структурата и е заменен с кубичен, т.е. K-структура. Но от 129 до 224 октави са останали истинските естествени базови честоти на енергиите във всички слоеве на атмосферата в предишното конструктивно състояние (Ди-структури) като факт на недостъпност в своята елементна конструкция, поради ограничените технологични разрушителни възможности на интервенционистите. Въпреки това, през цялото това време (т.е. над 18 000 години) потенциалите (потенциална плътност) на честотите в тези истински октави на енергията (129 ÷ 224 октави), не бидейки в поддържано състояние на "презареждане" на енергия, се доближиха до нулата и до декември 2012 г. трябваше да изчезнат (да се разпаднат в съответствие с плановете на интервентската програма), а структурата на атмосферата след това разрушаване би трябвало да съдържа само вменени k-структури до ниво от 128 октави. Така би станало необратимо окончателно завладяно състояние на конструкцията на атмосферата, в чиито случай Земята действително щеше да извърши своята самоликвидация като цяло. Искам да отбележа, че програмата "СветЛ", подобно на самия Генератор, след своето "създаване" също изисква известна енергийна "захранка", защото всичко това е "създадено" в предишните интервентски октави. Това запълване се изпълнява първо от самия Н. Левашов, а след това така наречената "Генерираща матрица" (на създаването) чрез генератори, оставени от Н. Левашов за пряко приложение. Но да не се разсейваме. Цялата информация за фантастичния "ужас по сценариите на Холивуд", символизираща някакъв "апокалипсис", всъщност чрез различни представители (главно индивиди от 423 и 441 генотипи на мозъка) се излъчваше по-рано от Интервентната система през последните няколко века като вид провидение на различни армагедони. Но и този процес на управлявана поддръжка също е елиминиран. Сценариите за "края на света" си отидоха. А самият процес на елиминиране на последствията от намесата в част от ново споразумение за пресъздаване на енергийните мрежи на атмосферата и връщането й в предишното, т.е. "девствено" състояние, се случва без намесата им и не според тяхната воля и усърдие. Но според истинския сценарий този процес ще бъде още по-тежък от фантастичните рамки на техните хитри "режисьори" - апокалипсисът не само стартира, но и протича УСПЕШНО с нарастващо темпо. Незначителна част от неговата проява, т.е. произтичането в материалните състояния на октавите на енергиите се наблюдава и ще продължи да се наблюдава от хората през целия преходен период.


Автор:

петък, 23 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 7

Как низшето може да опознае висшето? Въпрос, на който, изглежда, никога не може да се отговори. Не е съвсем така, тъй като низшето може да узнае всичко само под попечителска информационна подкрепа, управление и контрол от по-висшето състояние. Това трябва да се отнася и до програмите СветЛ. Трябва да отговорите и на въпроса, на който преди не можеше да се отговори: как мозъкът може да опознае сам себе си? Той може да опознава себе си, но само ако части от конструктивните му функции (по-малки или по-големи - няма значение) са изменени на по-високо ниво на ОКТАВАТА. Това не е състояние на озарение или предшественик на състоянието на някакво научно откритие, то е много по-съвършено състояние на много порядки, като предшественик на промяната в нивото на октавата на мозъка като цяло. Това все още предстои да бъде предадено на хора, които напряко се интегрират в бъдещето. Искате ли да проверите? Задайте си мислено въпроса - "КОЙ съм аз?" Веднага всички емоции ще изчезнат, защото мозъкът ще попадне в "ступор". Той не е в състояние при сегашното ниво на октави да отговори на въпроса за себе си - кой е той? Но Разумът трябва да бъде "включен", което ще позволи "да получи" директна информация от системата за управление, което от своя страна влияе на повишаването на мозъчните октави. Така че всичко, както виждате, е взаимосвързано.
Достатъчно е да зададем въпросите с необикновено за науката звучене - какъв вид разум могат да ни дадат интервентите, как и с каква конструктивна и функционална ориентация са го развили, какъв разум са вменили на хората и с какви последващи цели на програмата? За какво са им нужни хора изобщо и именно с това състояние на разума, което беше представено и вменено? Ще се опитам да отговоря на тези въпроси, но преди всичко ще е нужна информация за конструктивното интервенционно изграждане на атмосферата, което в това отношение играе важна роля в техния "създаден свят", който по същество осигурява условията на живот и обитаване на Земята, приемливи за "интервенционистите".
Тази част от "Сътворения Свят" в религиозни и научни догми често бива определяна като някакви апофатични небеса, които наистина притежават огромен набор не само от определена смес от газове, за които се предполага, че са необходими за живота и за чудесата в тях, но и истински величествени тайни, неизвестни досега.
Достатъчно е да се изброят такива неизвестни досега умозрителни прояви и ефекти на физическите процеси в небесата, които не играят водеща роля в самото предназначение на небесата, като гръмотевици и светкавици, северни сияния, произхода на системни и несистемни въздушни течения, дъги, валежи, звучен и плашещ тътен, който сега се появява в определени райони на планетата и други.


Нека се върнем към разглеждане на подреждането на истинската конструкция по отношение на непълния набор от всички по-рано установени функции по слоевете на атмосферата. Факт е, че този въпрос се явява много тясна специализация в процесите на управление на живота на Земята като цяло, което значително засяга същността на трансформациите в близко бъдеще. Следователно НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ публикуван в условията на остатъчната агресия, като комплексно взаимосвързано състояние на ЧАСТИТЕ на вменените функции на мозъка на индивиди с определен генотип на мозъка, автомоторно формиращи предишното ниво на съзнание сред някои от хората на сегашното време, носещи в себе си вменените пороци и насилие.
Това, което се предлага на читателите за конструкцията на атмосферата, е само някаква ПОВЪРХНОСТНА съставна част на общото познание за НЕРЪКОТВОРНИЯ "Създаден свят", ограничена от обхвата на дадените обяснения.


Автор:

четвъртък, 22 март 2018 г.

Основни функции на атмосферните слоеве и формирането на Съзнанието на хората - 6

Основата на проблема

Излагайки тази информация и разбирайки цялата специфичност на засегнатите теми, на първо място я насочвам към хора, чиито цели не са ограничени в рамките на този свят, а отиват в областта, да го наречем метафизика. Наистина искам тази информация да се превърне в основната, която може и трябва да тласка нагоре, ако, разбира се, има желание. Нарочно "опростявам" информацията от Н. Левашов, А. Хатибов и Изследователския институт на НИИ, правейки я (според мен) по-достъпна за читателя. Невъзможно е обаче да се въведе такава основна информация за мнозинството чрез логика. Дори и най-опростеният текст още на следващия ден или след няколко дни мнозина ще забравят и ще се върнат в подсъзнателното си положение - не защото ще намерят логично несъответствие, а защото информацията ще противоречи на съществуващите подсъзнателни настройки. Безсъзнателното е по-силно от съзнателното. Но наистина искам да се надявам, че съзнателното ще стане по-силно, ако самият човек го поиска. Ето защо аз постоянно ще повтарям това, което вече съм написал, но в по-широка форма. НИКОГА нямам съмнения, че хората, които сега участват в програмите "СветЛ", ще имат дълбоко вникване в същността на това, което е написано. Но за сега тези хора все още са недостатъчни и ако другите до известна степен се заинтересуват - това ще бъде пробив.
Но нека да продължим изложението. Най-сложната истинска Конструкция на цялата СЛОЕВА структура на атмосферата преди интервенцията съдържаше такъв комплекс от енергийни мрежи, при който във всеки слой е приложен комплексен набор ("рецепта") от група честоти на енергия от 12 до 224 октави, а дори с отделни елементи до 512 октави (само от ди-структурата). Тази слоева енергийна конструкция на решетката на атмосферата ОСИГУРЯВА формиране и запазване в зададената програмна хармония на цялото специфично необходимо разнообразие от прогресивно развиващо се хармонично битие на енергиите в нематериално и материално състояние. В същото време, постепенно и стриктно по отношение на зададения такт на събитийното време и на рамката на общия хронопроцес възниква процесът на усъвършенстване на битието на енергиите като цяло и хармонично към тях - протича Развитието на Разума на планетата Земя и Разумът на човека.
Разумът сам по себе си не е нещо неясно и безформено, т.е. неконструктивно, неконтролирано и несистемно съществуване на енергиите. Разумът също е комплекс от функционално диференцирано битие от всички възможни граници, подходящи за контролиране на октавите и състоянията на енергиите над енергиите на другите октави и техните състояния, прилагани към всеки конкретен етап в развитието на цивилизацията. Шаблонно-машинният, т.е. някакъв механичен "програмно-компютърен" или ограничен систематично-математически подход към методологичните форми на осъзнаване и опитите да се прецени Разума в този случай е неприемлив. Той (т.е. Разумът) в своето развитие придобива такова ПОЕТАПНО усъвършенстване на тези програмни функции и способности на Управление на всички процеси на развитие на Цивилизацията като цяло, които му са вменени още при моделирането на планетата Земя. Той има свойствата на контрол и самоконтрол, функционалните възможности на управление, състоянията на различните форми на контакт, включително с индивиди (четете хора), обекти и комплекси на Управление и Поддръжка, предаване, приемане, декодиране и съхранение на информация. Той притежава и неотменните условия на напълно различно ниво на дефиниция на "Живот" като форма на съществуване и състоянието на комплекс от целия "набор от енергии" като програмна истинска същност, изпълнявайки ролята на водеща ориентация и контрол над "правилното" развитие на цивилизацията като цяло. Това изобщо не е стихиен, а е конкретен предметен и предварително ориентиран ЦЕЛЕВИ процес за развитие на методи и форми на управление, които с всеки етап се подобряват. И НАЙ-ВАЖНОТО - Разумът е материален, тъй като част от конструкцията на Разума за нашата планета е представена от "материята на магнитната енергия" в рамките на определени граници на октавите на енергиите! Освен това, тази материя има способността да се движи, и в същото време няма никакви пречки в своето движение, скоростта на такова движение е много по-голяма от тази, която разбираме и сравняваме със скоростта на светлината (фотоните). Разбирането на това ми даде възможност да започна "експерименти" с "въздействие" върху конкретни обекти, включително хора - най-напред чрез комплексите, включително комплекса "Svetl-Flora", а после и директно с мозъка на определен човек с цел подобряване на здравето. За мен това беше голяма победа.


Автор: