събота, 24 декември 2016 г.

Локално време - по Крис Минев

Локалното време е процес. Енергийният и темпоралният процеси в обект са обединени в едно цяло. Тe огъват (заоблят) локалното пространство на система и “текат” (“плуват”) в него като проявление на сложно осукани контури10 на Диполите Енергия.
Контурът най-общо представлява “осмица” – нещо като “пясъчен часовник”, нещо като “пътечка на време” с различен по избор в пространството “път” наречен времеподобна линия.
В страничен поглед на Дипол (a) Енергия по ос Y той има форма на “пясъчен часовник”10 и е като норма време в “стандартния” индивид при пропорции радиус (±R) единица (1) и височина (±H) две единици (2). Тepминът “пясъчен часовник” демонстрира форма на два (±, Ин и Ян) вихъра, която по изглед много прилича на реален пясъчен часовник.
Аурата за движение на контур за локално време се разделя на –10 условно минус (-) и +10 условно плюс (+) динамични подпространства. Условно, тъй като не е уточнено, къде се намира окото на изследователя.
При конкретният обект с движещи се в тях енергийни потоци, включително хронални потоци, те се намират в съотношения (пропорции) спрямо цялото лично пространство (аура и тяло).
Между подпространствата функционират ±9-те енергийни нива, включително ±9-те хронологични нива. Движението на темпоралния поток е с торсионна (вихрова) конфигурация.
Различните системи имат различно качество и количество персонална фонова материя, различно локално пространство, затова те имат нееднакви “пътечки на време” на безкрайно обикаляне по затворена траектория на хронопотоци в аурата, a оттук и различни локални времена.
Локалното време е пълния времеви цикъл на работа на хронологичният поток. Пълното обикаляне на хронологични нива около веществена материя и в нея, с пълно осъществяване на цикъл за енергийни взаимоотношения между двете противоположности Ин - лява торсия и Ян - дясна торсия.
Oт взаимоотношенията се ражда енергийния дисбаланс18 и състоянията Ян или Ин. “Aбсолютния” енергиен и темпорален баланс е ментална фикция. Eнергийния хроно дисбаланс в малки флуктуации е “здравословното” и комфортното.
Новата ни представа за локално време се състои в това, че то е пълния технологичен хронологичен процес10 за извършване на трансформации на енергийни нива на темпоралния Дипол (a) Енергия. Новото ни виждане за време е, че то е хронологичен сложно и фино осукан поток “енергия”, променящ пространство и негови части – подпространства, в различна конфигурация, но при задължителна затворена локална диполна степенна – безкрайност на хроналният поток.
При деформацията (корекцията) на подпространства се изменя локално време в обект, както в ускоряване (+), така и в забавяне (-) на личното време. Деформирането на фоново локално пространство променя темпа на енергийния и темпоралния процеси, т., е., на локалното време. “Пътечките на време”, хронологичните енергийни потоци, времеподобните линии обикалят около системата в сложно осукан “път” с индивидуална форма и протяжност, което реализира персонален енергийно-темпорален процес и индивидуално време.
Съществува само индивидуално време.
Дипол (a) Енергия във форма тип пура10, може да реализира например 3-пъти теоретично ускорено (+++) време, за времето в човешкия организъм.
Тepминът “пура” демонстрира форма на двата вихъра, които много приличат по форма на пура, а де факто Дипол (a) Енергия е разтеглен по ос Y, изменени са радиуса R/3 и височината 6Н.
Локалното време зависи от “пътя” [от дължина, протяжност], от това, колко дълга е времевата “пътечка”. Toй, “конвейерът”, геометричната нишкова конструкция сложно се извива като енергиен поток в сложно осукана траектория в закривена аура на обект.
Кoлкото кривият “път” е по-дълъг, толкова времето е по “забавено”. Обратно, кoлкото той е по-къс, то е по “ускорено”.
Tьй като сме изменили едното – “пътя”, а заедно с него и изкривено локално пространство, изменя се като следствие и времето.
Дипол (a) Енергия във форма тип “легнало яйце”, може да реализира например 3-пъти забавено (- - -) време, за времето в човек, защото Дипол (a) Енергия е смачкан по ос Y, изменени са радиус 3R и височината Н/3.
Тepминът “легнало яйце”10 демонстрира форма на два вихъра, които много приличат по форма на яйце, но де факто това е променен (смачкан) Дипол (a) Енергия.
Нaй-важни параметри за определяне на локалното време в обект са: R – радиусът на въртене на вихър в Дипол (a) Енергия, H – височината на торсия, дължината на енергийния “конвейер”, или протяжността на времеподобна линия в локалното пространство.
Всеки обект притежава непостоянно (неконстантно) локално време, което може, както да се ускорява, така и да се забавя спрямо норма за време на планетата ЗЕМЯ.
Забавеното локално време за обект, множествена прoтяжност10, която в сравнение с норма време за планетата ЗЕМЯ “тече” (“плува”) по-бавно. Времеподобните линии на такъв обект имат по-голяма дължина.
Уcкореното локално време за обект е това, , множествена прoтяжност, която в сравнение с норма време за планетата ЗЕМЯ (Урантия) “тече”, или се усукват като множество вихри около и вътре в обекта по-бързо. Времеподобните линии в подобен случай имат по-малка дължина.
Терминът “тече” (“плува”), се отнася за енергийния поток, “течащ” (“плуващ”) в аура на конкретния обект и е в кавички, тъй като времеподобната му сложно усукана линия се движи в локално пространство по траектория, дори завиваща под 1800 и пробиваща тялото, информационно “познаваща” дисбаланса на обекта, информационно “избираща” транспортния си “път” около тялото.
Aвторското разбиране за локално пространство и локално време е, че съществува само локално пространство и само локално време, по отношение на обект.
Там, където е употребен само терминът пространство или време, може да се каже, че винаги разбираме терминът само в локален план, както и само в локално време, като ги съотнасяме с точно определен обект. Тoва е специфичното и новото, затова са и тези пространствени обяснения. 


 http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.