неделя, 31 март 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 9


Енергийна зависимост
Възникването на една връзка не винаги е придружено, със съзнателно доминиране. През фазата на влюбеността сме движени сякаш по-скоро отвън. За да си обясним интензивността на отношенията, ние спрягаме Бог, съд­бата или някоя друга небесна инстанция. Но силите, ома­гьосали ни до такава степен, не са нито небесни, нито съдбовни, а само проявления на астралната пъпна връв. Топлата вана на влюбеността е енергиен импулс, кой­то ни държи в нещо като наркотично опиянение дори ако любимият човек отсъства физически. Когато той мисли за нас, както често става в началото на всяка връзка, по­стоянният и несъзнаван приток на енергия се увеличава чувствително. Има ли повишен интерес и силни чувства, образуването на астрална пъпна връв е неизбежно. Повечето хора искат да узнаят възможно най-бързо всичко за новия си партньор. Техният стремеж към психически контрол нерядко е продиктуван от горчив минал опит, страх от разочарование или потребност от сигурност. За съжаление, ние долавяме и подсъзнателно чуждата рев­ност, несигурността и страха от загуба, тъй като пъпната връв е проводник на всички емоции.
В нормалния случай с времето отношенията се приземяват, т. е. пъпната връв се прекъсва на астрално ниво. Партньорите вече се познават, знаят всичко един за друг и са се почувствали достатъчно сигурни, за да си дадат взаимно свобода. Сега те могат да се сближат като инди­види, които продължават да се харесват въпреки всички­те си различия, вътрешни отстояния и специфични осо­бености, като всеки позволи на другия да запази личното си пространство.
Често обаче и двамата не желаят да се лишат от това особено нещо във връзката си, защото им се струва, че точно то я дефинира и че без него тя току-виж се разпаднала. И тогава ставаме свидетели на феномена, който аз наричам  собствен  астрален  живот  на енергийната връзка.
По-нататък астралният рапорт е факторът, който диктува отношенията, а не съзнателните действия на партньорите и още по-малко - истинските им чувства един към друг. Мощната енергийна форма на астралната пъпна връв постоянно ще се опитва да намери и физиче­ски израз. Стига се дотам партньорите да не могат пове­че да живеят един без друг. Същевременно обаче усещат, че в симбиотичния съюз вече няма място за личностна изява.
Така възниква двойната обвързаност „нито с теб, нито без теб", която в края на краищата, при наличието на здрав инстинкт за самосъхранение, взривява отношенията или - в неблагоприятния случай - завършва с погубване, съответно - със завладяване на единия от участниците. Нерядко именно по този начин приключват отноше­нията, започнали като най-голямата любов. Те не издър­жат на взаимното освобождаване, което всъщност - кол­кото и да е парадоксално - би гарантирало трайността им. Обтегнатата пъпна връв, енергийната симбиоза, да­рила някога партньорите с особена близост, застрашава индивидуалността на всеки от тях.
Каквото и да говорим, един съюз не може да просъ­ществува без известна дистанция. Силният стремеж към продължително енергийно сливане в повечето случаи е знак за нерешени проблеми със собствената майка. При­чините трябва да се търсят в ранното детство, когато майката е упражнявала настойчив контрол, като е възможно между нея и детето и все още да съществува астрална пъпна връв. Тази пъпна връв може да задейства рефлекс за повторение в брака или партньорството. Ето защо тя трябва да се премахне, ако целта е постигане на трайна промяна. 
Структурите на подобна болезнена привързаност мо­гат да доведат и до физическа зависимост от осъществя­ваното по тях енергийно зареждане на собственото поле. Те са средоточие на целия спектър емоции и реакции - от страстта до бягството - които като правило се изявяват в конкретни физически форми.
Енергийната зависимост си проличава в общуването, като от енергия бива лишена по-силната личност. Това важи не само за вече установените връзки. Понякога в ежедневието си се сблъскваме с хора, в чието присъствие нашето енергийно ниво сравнително бърза спада, сякаш всеки момент ще останем без сили. Близо до ума е, че от­срещната страна се чувства превъзходно. Ние вече ин­стинктивно избягваме вечно нещастните; този обаче ни­то е болен, нито се оплаква от нещо, а и разговорът ни не е бил обременителен или напрягащ. И въпреки това сме изчерпани и отпаднали.
Ако това се повтори и при следваща среща, трябва да предположим, че имаме пред себе си енергийно нестаби­лен човек. Зависимостта има много лица, не е изключе­но той вече да се е свързал астрално с нас. Но да го уко­ряваме за слабостта или пък да му обясняваме нещо, ко­ето за него е несъзнавано и невидимо, е колкото нера­зумно, толкова и безсмислено, тъй като отчасти и сами­те ние носим отговорност за възникналата енергийна връзка. И все пак защо да си вредим, като, поддържаме енергийно зависимия от собственото си енергийно поле както майката храни детето.  Освен това така зависимостта му още повече се задълбочава. Та значи е по-доб­ре и за двамата, ако без думи и много шум прекъснем връзката и се погрижим за защитата си. Споменатите до­сега начини ще опиша подробно в следващите глава.
Може би онзи, който ви отнема енергията, не би имал нищо против да усвои методи, с чиято помощ ще може сам да зарежда енергийното си поле. Би могъл да си послужи с кристали или с други предмети на силата, за да не се прикачва към близките си. Навярно ще успеете да му предложите нещо в тази посока. Но нека решението си бъде лично негово.
Да спасяваш зависими не е лесна работа. Вживявате ли се прекалено, възниква въпросът дали пък не се нуж­даете от такива хора, за да се правите на спасител. Всяко желание за промяна или лечение трябва да дойде от са­мия човек. Единствено действащият по своя воля може да постигне някакъв резултат.
Просто не забравяйте да се предпазвате и нито един „крадец на енергия" не ще ви навреди. Това не е проява на жестокост, а тъкмо обратното: стимул за откриване на собствените енергийни източници. Общувайте съвсем нормално и бъдете учтиви, но пазете своите граници.
Ако„не се дадете" и не приемете астралната връзка, човекът току-виж станал и останал самостоятелен и независим, което ще е от полза и за двама ви.
Пренасяне на астрална енергия или астрално пътуване
Друго необичайно явление е чувството, че онзи, с когото сме свързани енергийно, е постоянно с нас. Значи докато мислим за него, той не е само в ума ни, а като че ли и в стаята ни. Това състояние изобщо не е въображаемо, а обичайно за хората, които умеят да се движат в астрала.
Астралното тяло може да „отпътува" несъзнавано и неволно, например по време на сън. Случва се обаче да се автономизират и само части от него. Затова съветвам всички, които експериментират с астрални пътувания или спонтанно са преживели нещо подобно, да внимават за „личните си неща". Астралното тяло ще ви послуша, ако му забраните да „се разхожда" така. Визуализира­ният защитен обръч върши добра работа (вижте абзаца, отнасящ се до енергийната работа и защитата).
Във връзка с казаното дотук следва да отбележим, че чрез пъпната връв се предава такова количество енер­гийна субстанция, което води дори до манифестации на материално ниво. Понякога се чуват отчетливи шумове с необясним произход, доловими за всички, намиращи се наблизо, друг път се усеща докосване или тежест (като от полагане на ръце). По-рядко се появява самият човек, но това зависи от други фактори, един от които е светли­ната.
Адресатът на „астралната пратка" обикновено не е до­статъчно чувствителен, за да я забележи. Тогава предаде­ната енергия, ако е достатъчно силно концентрирана, ще се разтовари в околното пространство и ще се прояви съобразно намерението на изпращача: да кажем, от сте­ната ще падне не която и да било картина, а тъкмо сним­ката на онзи, който иска да привлече вниманието ви.
Тоест между енергията и породените от нея форми ви­наги съществува смислена връзка. В отношенията си с Марчело преживях редица такива случки, които до голя­ма степен бяха показателни за неговото влияние. Пово­дът за първата ни среща бе един хороскоп. Бързо устано­вихме, че имаме общи интереси и кой знае защо Марче­ло от самото начало изпита потребност „да ми разкаже всичко", което прави благодарение на своите психически способности.
Това по-късно ми даде възможност да подложа на проверка собствените си възприятия. Срещата ни бе ня­как обгърната в мистика и на мен ми се прииска да раз­бера какво се крие зад всичко това. Започнах да туширам въздействието на излъчващата се от него безкрайна дъл­бочина, като си водех точни записки за всичките ни раз­говори и усещания и понякога ги споделях с други хора. Така у мен полека-лека се затвърди отначало неясното предположение, че Мадчело се смята за относително просветлен поради онова, което умее.
Докато дискутирахме, той многократно се опитваше да ми насади своите възгледи с претенцията, че са един­ствено правилни. В глъбините на сърцето му кипеше борба между Доброто и Злото, която той постоянно про­ектираше върху външния свят. Зная, че понеже не срещ­на отклик в мое лице, се беше опитал да въздейства на подсъзнанието ми. Но след като и това не даде резултат, силните му мисловни форми атакуваха избраните от мен духовни символи. Вещите ми взеха да падат или се оказ­ваха разбъркани непонятно как, без някой да ги е докос­вал. Марчело пък ме упрекваше, че не го допускам до се­бе си и му нямам доверие!
Все по-често ми се струваше, че цялото ми жилище е изпълнено с чужда енергия. Нощем на пода се стоварва­ха саксии, тоалетното казанче се задейства само два пъ­ти за една седмица, съвсем в унисон с моите символи: тъкмо така ми се искаше - да пусна водата върху цялата тази история, в която се бях забъркала тогава, и да я из­пратя в канала ведно с Марчело! Случките, свързани с вода обаче често са синхронична подсказка от духовния свят. Спомняте си, че астралното ниво се числи към елемента вода. Този елемент има отношение към емоциите, които пък на нивото на грубата материя съответстват на водата или съдържащите вода течности. Ако вашата ин­туиция се опитва да насочи вниманието ви към някакви психични процеси, обикновено като символ се появява водата - насън, в картите таро (бокалите) или в ежедне­вието под формата на необичайни явления.
Жилището или собствената ни стая е по принцип на­шата трета кожа (втората са дрехите) и е символ на са­мите нас. То е нашето гнездо, защитеното ни простран­ство. Та моят партньор по рапорт Марчело, който дори проявяваше активност в дома ми, се беше вселил все ед­но в мен.
Такива феномени не се наблюдават без наличието на енергийна взаимовръзка. Те не са свръхестествени знаци и чудеса, а манифестации на енергията, която - ако гово­рим за хората - „се произвежда" от силни желания, наго­ни, емоции, не винаги породени от положителни нагласи и приятелски чувства.
Но всички сме чували и разкази за знаменателни случки точно в часа на нечия смърт. Те пък явно са отра­жение на енергийна връзка, подобна на астралната пъп­на връв. Причината за тях не би трябвало да се търси не­пременно в преминаването отвъд, а и - както видяхме - в действията на живите.
Все пак мнозина изпитват страх - от една страна за­щото споменатите феномени крият в себе си нещо злове­що, което буди съмнение в собствения разум и собстве­ните възприятия, а от друга - защото хората си мислят, че любимият им човек може би се намира в беда. Голяма част от опасенията, свързани с проявленията на астралната пъпна връв, са обаче напълно излишни.
Най-добре ще си помогнете, ако погледнете трезво на ситуацията и останете здраво стъпили на земята, факти­те са сигурна почва, която не подхранва преувеличения­та и страховете. Пренасянето на астрална субстанция, и то толкова силно, че да се прояви в материалния план говори за наистина сериозно въздействие, което в първия момент плаши и често пъти е равнозначно на атака. Важното е да запазите самообладание. Другите имат над вас ни повече и ни по-малко власт от онази, която им по­зволите да имат: значи вашето поведение също е опреде­лящо за изхода от такава една ситуация.
Енергийното нахлуване не винаги е така очевидно. Ако психическите способности на партньора ви по ра­порт не са особено големи, той не ще ви стряска със събаряне на предмети. Но чувствителната ви аура все пак ще долавя чуждата енергия и не е изключено да реагира­те спонтанно чрез някакво символно действие.
Инстинктът ви за самосъхранение ще ви подтиква да заключвате входната врата, макар досега да не сте го правили. Внезапният страх от крадци, неизпитван нико­га по-рано и несвързан с подобно преживяване в минало­то, също би могъл да е знак за енергийно нахлуване. Об­ръщайте внимание и на сънищата си, в които присъстват врати и граници, огради и зидове и т. н. или се виждате да заключвате стаи, или пък се движите голи не по свое желание, тоест - вашата втора кожа не ви предпазва. Не­ка те ви наведат на мисълта да се погрижите за жилище­то и аурата си.
Наред с описаните по-нататък методи за предпазване и защита съществуват и много други възможности за париране на зловредните външни въздействия. След като се съвземете от първоначалния уплах, веднага, с целена­сочено движение на ръката, изтрийте от тялото си усе­щането за докосване. Ако намесата е предизвикала необясними шумове с неоткриваем източник, отвърнете с някакъв свой шум или извикайте силно „Не!", „Марш оттук!" (което може да ви изглежда смешно, но благода­рение на вашия глас ще повлияе неимоверно стабилизи­ращо), или си пуснете силна, приятна музика (не блудкаво-сантиментална!). Проветрете помещението и по въз­можност оставете да стане леко течение. Осигурете си достатъчно добро осветление. С включването на лампи­те привиденията ще се изпарят, а вие ще се убедите, че в стаята няма крадец, и ще си отдъхнете.
Знайте, че във всички тези случаи става дума за нор­мални енергийни явления. Цялата вселена се състои от чиста енергия. Нищо в космоса не е свръхестествено, ма­кар изследователите да не са още съвсем наясно с движе­щите сили в него. Но и излъчването на хората впрочем под формата на енергийни вълни не е никак за пренебрег­ване, а мнозина не знаят нищичко за това. Вие обаче се старайте да разчитате знаците и решително се ограждай­те по отношение на онзи, който прониква в личната ви пространство, а и въобще в ежедневието, в разговорите и действията ви като цяло. Когато разберете кой се крие зад въпросните странности, не се гневете и не се подвеждайте да го атакувате или усмирявате мислено. Омразата, желанието за отмъщение и страх не само че облекчават достъпа на нападателя до вас, но и прокарват нови нишки помежду ви. Всяка борба подхранва именно оно­ва, срещу което се борим! Да не забравяме, че може са­мите вие да сте инициатор на свързването и съответно - неволен причинител на сегашните си преживявания. И току-виж сте се оказали в ситуация, която вече не сте в състояние да управлявате.
Моят съвет е да не се паникьосвате, а да се заземите веднага, тоест - да се съсредоточите върху нещо физичес­ко, нещо от този свят. Не мислете за човека. Хапнете си, като се постарайте да дъвчете бавно и да се наслаждава­те на всеки залък. Почувствайте как храната слиза по хранопровода и стига до стомаха ви и т. н. Парчето шо­колад също е добро средство за заземяване! Всичко това ще ви помогне да се завърнете в тукашната реалност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.