сряда, 6 март 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 2


Енергийна комуникация
Енергийната връзка представлява излъчен от аурата биофотонен поток, фотоните са миниатюрни количества светлина (кванти) с характера и на частици, и на вълни -те могат да бъдат научно доказани и измерени; наричам ги биофотони, защото се изпращат от живо същество. фотонния поток аз оприличавам на нишки от светлина или лъч, достъпен за вътрешното зрение, но и за вън­шното - на способните да виждат аурата.
Светлинните кванти служат на междуклетъчния ин­формационен обмен, функциите на физическото ни тяло се управляват не само по химичен път, но и от енергий­ната ни система. Както нашите клетки общуват помеж­ду си посредством най-фини енергийни връзки, така и енергийните ни тела разговарят с енергийните тела на други хора (животни, растения и дори на камъни ...).
Между хората се установява енергийна връзка още преди да е изречена първата дума. Спонтанната симпа­тия или антипатия няма нужда от никакви материални отправни точки. Тя се основава на информацията, въз­приемана от собственото ни енергийно поле. Един миг е достатъчен, за да сме наясно по отношение на другия. Иска ли още питане откъде се получава това знание? След като клетките на едно тяло обменят информация благодарение на тази невидима система, логично е енер­гийното въздействие върху нея да се отрази и на тях, и на физическите им функции.
Ако инцидентно се случи нещо нередно, цялата систе­ма обикновено се възстановява веднага. Но масираните и дълговременни въздействия могат да се проявят и на физическо ниво. Това се отнася не само за зловредните, но и за лечебните.
По-нататък ще съсредоточим интереса си предимно на астралните, т. е. на психичните връзки. Астралното ниво остава за нас общо взето несъзнавано, макар да сме „въплътени" и там и астралното ни тяло да се движи в не­го. В нормалния случай астралното тяло е близо до физи­ческото, а то пък е фиксирано в сферата на материята чрез своята бавна вибрация. Както установяваме физиче­ски контакт, така е възможно да общуваме и ментално (с мислите си), астрално (с душите) или духовно (надличностно). Всяко от тези нива има свой енергиен модел, соб­ствена честота, на която излъчва. Не само клетките ни, но и слоевете на нашите аури си изпращат съобщения, носе­ни от най-фини фотонни потоци. При това взаимодей­ствие различните честоти биват адаптирани от чакрите.
Една астрална информация например, която трябва да бъде предадена на менталното тяло (рационалното съз­нание), първо се преобразува в чакрите до ментални сиг­нали. Чак тогава може да бъде възприета от съзнанието. Тази е причината, поради която понякога имаме смътно чувство във връзка с някакви обстоятелства, а едва по-късно успяваме да го обясним рационално. Времето, необходимо за трансформиране, зависи от пропускливостта и дееспособността на чакрите. Още по-дълго трае придвижването на духовната информация до менталното ни съзнание, защото тя трябва да премине два прага и да бъде двукратно преобразувана. При това е възможно в чакрите на тези нива да се получат грешки при „превеж­дането", които да я изкривят, или пък езикът на по-гру­бото ментално ниво да се окаже недостатъчно богат, за да предаде вярно нейните символи.
Когато премине прага към астралния слой, духовната информация може да бъде „затрупана" да речем от лич­ни емоции, които са способни да възпрепятстват едно съобщение от висшия Аз дотолкова, че съзнанието вече да не успее да го разпознае.
Астралното въздействие, обременено винаги и с емо­ционален заряд, също е смущаващ фактор. Енергийната форма на астралната пъпна връв обикновено сериозно влияе на разгръщането на висшия Аз на човека. В резул­тат всичките му усилия да стане онова, което му диктува неговата дарба или вродена нагласа, биват унищожени от несъзнаваното психично облъчване от страна на зао­бикалящите го хора.
Енергийните връзки между хората се различават не само по честотата на вибрациите, но и по съдържанието си. Менталните са предпоставени от осъзнато желание и стремеж и приключват, щом желанието и стремежът угаснат в съзнанието, но същевременно са подчинени до голяма степен на волята и лесно могат да бъдат направ­лявани. Ментална връзка възниква например при опит за предаване на мисли.
Астралните връзки като правило не се осъзнават - по­не в началото - нито от изпращача, нито от получателя. Те се образуват неконтролируемо и най-често неволно и са подвластни предимно на емоциите ни. Астрални влияния откриваме във всички случаи, в които едно нещо е съвсем ясно от позицията на разума, но ние импулсивно постъпваме или го усещаме другояче.
Душата е една много по-фина и по-обемна енергийна форма от рациото. Ето защо и астралните връзки се раз­вързват по-трудно от менталните, подчинени на будния ум. Почти всяка енергийна връзка е смесица от съзнава­ни и несъзнавани импулси.
Освен изброените съществуват и духовни енергийни връзки, в чиято основа не лежат никакви лични интереси. Те образуват нещо като комуникационен канал в гра­ниците на един биологичен вид или от висш Аз към висш Аз, или пък към други, не човешки, а духовни силови полета и същности. Тези връзки просто са и не могат да бъ­дат повлияни, а най-често и разбрани, независимо от спо­собностите на егото. Те представляват изявления на Бо­жията воля и свързват хора, които - искат или не искат - имат да изпълняват заедно определени задачи или тряб­ва да усвоят важен за развитието на душите си урок в съответния живот.
Духовните енергийни връзки не крият каквато и да било принуда с отрицателен знак и с тях няма как да се злоупотреби за удовлетворяването на лични, егоистични интереси - за разлика от астралните или менталните връзки. Те не се отличават с онази обсебеност и алчност, често наблюдавани при наличието на астралната пъпна връв. Смисълът им може по-скоро да се сравни със сми­съла на понятието предопределение, защото е продикту­ван от предрождения план за житейския път на даден чо­век. А в този план може да е предвидена среща с друг човек в определен момент от живота. Духовните връзки са надличностни. Те служат за пряко получаване на напътствие свисше, но биват активирани, ако от по-ниско-честотните нива се появи импулс за това, ако човекът сам се отвори по своя воля и стане възприемчив за тех­ните съдържания.
Ние сме свързани с Първопричината на енергията, а следователно и с всичко, което е, посредством най-вън­шните и най-фини слоеве на аурата си и най-малките енергийни кванти в ядрата на нашите клетки. Там се съ­хранява знанието ни за възникването на вселената и за другите реалности в по-висшите измерения, както и за онова, което би могло някога да се случи.
Съзнанието ни е в състояние да се разшири до духов­ното ниво само в редки мигове от живота. Наричаме ги „моменти на просветление и на мистично изживяване на Целостта", която е наистина всеобхватна и в която ние сякаш се претопяваме. Душата е в покой в неподвижно­то битие на космичния Дух, който само наблюдава тво­ренията Си. На това ниво не съществуват нито личностни граници, нито външни въздействия. Всичко е Едно. Когато разглеждаме цялата тази проблематика на астралното доминиране, енергийните посегателства, по­ставянето на граници и защитата, не бива никога да заб­равяме прозрението, че всички сме Едно. Онова, което можем да опазим или отстраним, очертавайки граници­те на индивидуалното си силово поле, е само частичка от Цялото на едни по-отчетливо диференцирани нива на би­тието. Защото: на най-високото духовно ниво индивиду­алният Аз е пълна илюзия. Там ние сме свързани с най-върлия си противник. Само че той вече не ни е против­ник, тъй като произлиза от същия Божествен първоиз­точник като нас и като всичко, което е.
В Първоосновата няма разделение, няма полярност. В абсолютното единство законите на физиката не важат. Нашата връзка с Първоизточника е единствената истин­ска, безсмъртна и непреходна връзка, която имаме. Всички участваме в нея; все едно къде из вселената се на­мираме. Мисълта за същинската Цялост, за светостта ще придобие особена важност по-късно, когато стане дума за освобождаването от психични зависимости.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.