вторник, 26 март 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 8


Признаци за наличие на астрална пъпна връв и нейните проявления
Видима прилика
По какво може да се познае дали в даден случай дей­ствително става дума за астрална енергийна връзка и пъпна връв или тя е само плод на нашето въображение? Осъществяването на рапорт по нея се издава с много раз­лични симптоми, които могат, разбира се, донякъде да ни заблудят, а погрешните ни преценки за близките ни -да породят недоверие и гняв.
Доближаването до нас на астрално ниво обикновено не ни е приятно. Наложителна е прецизна проверка, осо­бено когато се отнася за отскорошно познанство или за чужд човек, вървял неотдавна по улицата пред нас. Има обаче няколко признака, които са толкова очевидни, че изключват всяко съмнение.
Продължителната връзка на психично ниво води до заличаване на границите между собствените и чуждите потребности. Представата ни трябва да е за нещо като астрални сиамски близнаци. Това вече не са два индиви­да, които се срещат и общуват помежду си, а един двоен астрален организъм, оформил се постепенно и приел окраската на доминиращия полюс. Така те стават енер­гийно зависими един от друг.
Сгъстяването на енергията стои в основата на проце­са на сътворение, протичащ в цялата вселена. Когато енергията се компресира до форма, възниква материя.
Специфичната енергийна форма не се проявява по различни начини на материално ниво, а само по един-единствен, съответстващ на нейния план. Ето защо при свързаните с рапорт партньори започват да се наблюда­ват изумителни прилики в чертите на лицето, поведението, жестовете, мимиките и т. н. При по-възрастните се­мейни двойки те са просто фрапиращи и са все последи­ца от астралното сливане. Двете личности са се отказали от своята индивидуалност и са станали едно. Ако еди­ният умре, другият в повечето случаи не живее дълго след него.
Това е безспорно екстрема. Но има и други варианти на този феномен. Аз самата няколко години живях в тра­ен рапорт, т. е. в много тясна връзка с най-голямата си любов. Приятелят ми следваше музика и бе поканил у нас на обяд преподавателя си по пиано. Когато дойде, до­центът спонтанна възкликна: „Ама вие си приличате ка­то брат и сестра!" Обективно погледнато, изобщо не си приличахме чак толкова, но днес разбирам, че такъв е бил ефектът от астралната пъпна връв. Човекът бе доло­вил неволно нашето енергийно родство и му бе намерил тази странна формулировка.
Тогава не го осъзнавах, но днес разбирам, че силното поляризиране е било резултат от психо-енергийната връз­ка и много близките ни отношения в съвместния живот.
Манифестираната потребност на някои двойки от сливане съответства на доста популярния в някои перио­ди „партнерлуук" в облеклото и прическата. Тенденция­та към изкуствено постигана оптична еднаквост е нещо повече от каприз на модата: зад нея се крие дълбокото желание за идентификация с партньора, а често и краен вариант на астрална пъпна връв, която е послужила за сливането на двата организма.
Психични феномени
Наличието на трайна психо-енергийна връзка е съпро­водено с впечатляващо струпване на психични феномени. Телепатичните преноси не са рядкост, както и спонтанно­то медиумно приемане. Те се случват под формата на яр­ки визии, сънища, чуване гласа на партньора и т. н. Към тях се числят и емоционалното съзвучие или едно малко прекалено състрадание. Така свързаните астрално парт­ньори могат да изпитват еднакви чувства по едно и също време. Когато единият е тъжен по някакъв повод, другият също бива споходен от внезапна, непонятна тъга.
Понякога се наблюдават необясними колебания в на­строението, които поне при единия не произтичат от ста­ващото в момента. Необходимо е обаче да се изясни да­ли той все пак няма вродена склонност към депресии. Щом и това предположение се отхвърли, не е изключено причинителят да се окаже неговият любим. Или още ня­кой, с когото го свързва пъпна връв.
Подобни случаи могат да се изследват и проверяват ем­пирично. Ако очевидните промени в настроението са че­сто явление, моментът на настъпването им би следвало да се отбелязва, за да може по-късно да се направи сравне­ние. Имал ли е другият партньор подобни емоции горе-долу по същото време, най-вероятно става дума за психична връзка. Но нека да обърнем внимание на това, че когато той е погълнат от много важни неща, предаването на чув­ства и състояния може да бъде значително отложено във времето. Просто някакъв психически филтър възпрепятства достъпа на несъзнаваните съдържания и информации и бариерата му се вдига едва след като човек се успокои. Тъй_като чувствата чакат на вратата, докато ги забележат, току-виж това станало едва вечерта след работа.
За медиумното приемане е редно да се каже още, че един медиум, който черпи информация от енергийната среда, съзнателно се стреми към подобен рапорт и създа­ва психично-енергийна връзка с клиента си.
Във всеки случай тя функционира далеч по-успешно не когато се осъществява между двама души, а с посред­ничеството на т. н. астрален „контрол" - контакта в ду­ховния свят с духовния водач на медиума, например. То­зи водач е психична инстанция, един вид защитна мем­брана за двете страни, която предотвратява предаването на нежелани енергии. Директният рапорт от друг човек към човек предизвиква смесване на енергиите, а то вреди на лечителя, тъй като той започва да възприема енергийните форми на болестите от пациентите си. Ето защо не бива да се предприема предаване на енергия без съответната защитна мярка.
Веднъж срещнах един човек със силни медиумни спо­собности, който все още не долавяше напътствията на своя духовен водач, но въпреки това усърдно лекуваше и облекчаваше страданията на хората. Той притежаваше някакви спонтанно получени, но не съвсем изчерпателни знания за енергийните взаимовръзки, може би на базата на предишни прераждания. Това го бе превърнало в един, както се казва, медиум по природа. Понякога такива вне­запно придобити психични сили трудно се удържат и контролират. Ето защо той се освобождаваше от напреже­нието, като често им намираше приложение, без особено да се замисля, че дори и съвсем несъзнателно. Този човек, когото тук ще нарека условно Марчело, работеше във фризьорски салон и докато ондулираше косите на кли­ентките си, „четеше" аурите им и предлагаше всякакви свои виждания за необходимите им манипулации като из­чистване на чакрите, предаване на енергия и други подоб­ни. Ако проявяха интерес, вечер след работа започваше да се труди на астрално ниво. Доколкото знам, правеше го предимно в състояние на транс или като предприема­ше астрални пътувания, в които се беше специализирал. След това обаче не прекратяваше астралната връзка.
Така „си навлече" десетки рапорти, като се учудваше защо изведнъж плувваше в пот, защо му прилошаваше, докривяваше или енергията му намаляваше. От друга страна се издигна доста в собствените си очи поради фак­та, че толкова много хора имаха нужда от него. Инстинк­тивно се ориентираше правилно, но не му беше ясно, че сам предизвиква тези феномени. Усещаше се като кос­мически канал, а на страдащите, които бяха свързани с него, бе позволено да пият по всяко време от извора му. Обясняваше ми, че ако се нуждая от енергия, винаги мо­га да си я набавя, като се възползвам от услугите му.
Няма нужда да споменавам, че такъв дееспособен ка­нал би могъл да бъде само някой светец в пълно сливане с избрания архетип[1]. Явно беше, че Марчело не бе ни­какъв светец - неговата мания да доминира и неговият нарцисизъм много скоро се показаха иззад това погреш­но разбрано човеколюбие. И все пак трябва да добавя, че Марчело бе човек с ярко изявени психични способности, до които прибягваше постоянно и използваше съвсем импулсивно, за да влияе и властва, осигурявайки си така други изгоди.
В този контекст ми се струва убедително твърдението му, че медиуми като него никога не доживяват дълбоки старини. Тъй като нито един обикновен човек не може дълго време да бъде канал за космически енергии, впли­тането на Марчело разсипа естествено и собствената му субстанция.
Аз също се озовах в тази мрежа и ми се даде да пре­живея онова, което навярно се случва на хората, свърза­ли се със съмнителен лечител. Една от причините беше,  че Марчело и аз имахме изразена кармична връзка. Да  не говорим, че преди да въздейства върху нечие поле на астрално ниво, той не винаги изчакваше съзнателното съгласие на съответния човек. И още - от него се излъчваше нещо, което ми се иска да обознача като притегателна сила на гуруто: сякаш помежду ни не съществуваха никакви граници, поради което на мен от самото на­чало ми се струваше, че той не седеше на масата срещу мен, а вътре в мен. Този феномен се намира в пряка за­висимост от астралната пъпна връв и нейната манипулативна функция. Именно отношенията ми с Марчело ме накараха да обърна специално внимание на енергийната компонента на общуването и любовните връзки, и ето че в резултат на моите преживявания се появи настоящата книга. По-нататък ще се връщам отново към неговата история, понеже тя е особено показателна за последици­те от астралната пъпна връв. Ако обаче двама души с не толкова изострена сензитивност се свържат по такъв на­чин, много от психичните феномени ще се изявяват доста по-слабо и по-нарядко или ще останат незабелязани.[1] Светец е човек, който се разтваря напълно в някое от качест­вата на човешката душа (архетип), например състрадание, и по този начин самият той се превръща в това качество. - Б. а.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.