неделя, 10 март 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 3


Близки отношения и завладяване
В тази книга се говори за силната и свръхсилната енергийна връзка, която, докато всичко върви добре, се окачествява като огромна любов, а вземе ли негативен обрат - като маниакално вкопчване (с жажда за мъст). Най-често двата полюса се оказват в обхвата на едни изискващи изключителна отдаденост психо-енергийни отношения, започнали като луда любов и сведени до зависимост и упражняване на власт. В началото им винаги стои установяването на физически контакт, породен от симпатия или любовно чувство. След дълго, белязано от доминирането на единия съществуване, те може да се пропият с омраза, но и в този случай причината е няко­гашната симпатия.
Такава обвързаност се нуждае от социална база, от желанието за приятелство, партньорство или от някакъв друг емоционален интерес, съставляващ конкретно осно­вание за обмен. Ние не можем да станем зависими от хо­ра, които са ни абсолютно безразлични, нито пък да установим с тях продължителен енергиен рапорт. (Да ра­портувам означава: да докладвам нещо.) Енергийният рапорт ориентира астралната пъпна връв къде се нами­рат обвързаните. В екстремните случаи посредством него помежду им непрекъснато се предават чувства и мисли.
По този начин започват естествено всички връзки, приятелства и партньорства. Но има голяма разлика между благоразумно създадените отношения и отноше­нията, основани на астрална пъпна връв: първите се поддържат от обич и внимание. Те също не са лишени от енергийно обвързване, но то служи на продиктуваното от свободната воля на хората даване и вземане, което нито е едностранно, нито изискващо или задължаващо. Енер­гийното сливане в здравото партньорство подхранва и подпомага директното общуване и полека-лека изблед­нява след прекратяване на физическия контакт. То нико­га не закрепостява участниците, но макар и „гъвкаво", е изключително устойчиво. Каква е тайната на щастливо­то партньорство?
Главният фактор за него е взаимното освобождаване с любов, независимо от характера и личността на двама­та. Важно е полярността, която е резултат от техните личностни специфики и която запазва напрежението във връзката, да продължи да съществува. Това означава респект и уважение към другата душа и нейното непов­торимо развитие.
Такива отношения не допускат завземане на властта, а чувството за свързаност - колкото и да е чудно - създа­ва доста голяма психическа дистанция, тоест - двамата могат да се самонаблюдават и да анализират действията си. Така конфликтите се смекчават и психическите про­екции се редуцират. Това не значи, че отношенията са лишени от страст, но партньорите управляват съзнател­но емоциите си, а не са управлявани от тях.
Вредната психо-енергийна връзка си проличава по неравностойното разпределение на властта в нея и по сери­озното психическо вкопчване, което често е резултат от безсилието пред произвола на собствените чувства. Тези наблюденията валидни за енергийната сфера. Употребя­вам понятието „власт" не в смисъл на обществена по­зиция, а в смисъл на психически потенциал за надмощие на даден човек. Той е различен у отделните хора, както и индивидуалните потребности от доминиране. Съществува например надменният тип, чиято аура изглежда прекалено надута и винаги пращяща от енергия. В повечето случаи за него е особено важно да минава за велик и да играе определена роля в своето социално обкръжение.
„Тихата вода" пък е човек, който не демонстрира своята сила. Не може веднага да се познае какво се крие в него, но се усеща, че притежава определен енергиен по­тенциал. Аурата му изобщо не заема чак такова про­странство като аурата на надменния, но при необходи­мост може да стане също толкова голяма.
Това са само два най-общо скицирани човешки типа, но в тях разпознаваме и два различни вида упражняване на власт: в първия случай то е явно и натрапчиво (все ед­но дали зад него стои добра или лоша мотивация), а във втория е сдържано, завоалирано, но в някакъв момент -ударно и внезапно. Магнитното привличане на тези два типа е изглежда неписан закон. Причината се таи във факта, че те прекрасно се допълват, доколкото се стре­мят към едно и също нещо. Експанзивността на единия се компенсира от кротостта на другия. Двамата заедно образуват едно цяло.
Астралната пъпна връв съдържа романтичната пред­става на астралните близнаци за взаимно допълващите се половинки на душата. С времето тя се превръща в тясна устойчива връзка. Екстремата на това състояние се изразява във възникването на общ за двамата астрален организьм, който напълно заличава индивидуалните им личностни особености.
Пъпната връв, тази психологическа компенсация на споменатите човешки типове, се закотвя с времето в слънчевия:.сплит. „Силни сме, когато сме заедно! Взети поотделно, не сме нищо повече от две половинки!" В ре­зултат се появява формулата „Имам нужда от теб!" или още по-лошото: „Не мога да живея без теб!" Тогава все­ки от тях е предал на партньора си своята собствена ця­лост. И то не само във външните структури на материал­ния свят, но и в сферата на менталното и душевното. Причината за енергийното привличане на двама души е напрежението, създавано от тяхната специфичност, от полярността им. Въпреки това, общо взето, различното се разбира и приема като допълване. Но именно илюзия­та за взаимното допълване и премахването на поляр­ността води до зависимост от партньора. Ако сам по себе си съм едната половина на цялото, то без другия нещо ми липсва.
Устойчивата астрална връзка би могла да бъде сред­ство за понасяне и надмогване на физическото отсъствие на партньора. Но тук вече опираме до проблема за упражняването на власт в нея. Заредено ли е с напреже­ние, различието на двете личности няма да се запази. Може би поради страх от непознатото, от другостта на полярното и съответно - от неговата непредвидимост. А може би поради това, че напрежението е непоносимо силно.
Енергийният поток между двама души е сравним с енергийния поток между два електрически полюса. Без напрежение между полюсите през връзката не протича никакъв ток. Тя ще бъде скучна и немощна и ще „тъпче на едно място".
Перфектните астрални близнаци са като излезли от един и същи калъп, еднакви като вадейки. Сега високият емоционален градус на началото, когато пъпната връв „е била инсталирана", бива редуциран до безопасна величи­на. Взаимният контрол се увеличава, скрепявайки полю­сите един за друг и по отношение на тяхното душевно и кармично развитие.Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.