неделя, 17 март 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 5


Астрологични констелации на партньорите
Има една астрологична особеност, която е свързана с наличието на астрална пъпна връв и явно благоприят­ства нейната поява. Разбира се, един-единствен аспект не е от решаващо значение, ако не се прибавят и други фак­тори. Но наблюдаваните от мен рапорти винаги бяха съ­пътствани от връзка между Венера и Плутон в синастрията на партньорите.
В резултат на тази констелация двамата могат да се окажат дълбоко очаровани един от друг, без да успеят да назоват конкретни основания за чувствата си. В зависи­мост от натюрела им констелацията може да отключи интензивна до маниакална страст, която не е задължи­телно да е кармично обусловена, но току-виж се превър­нала в по-сетнешна карма.
В синастрията впечатляват най-вече съвпадът (0-8° разстояние между планетите), опозицията (около 180°), квадратурата (около 90°) и секстилът (около 60°).
Веднъж наблюдавах истинска астрална симбиоза при точен съвпад на Плутон с Венера и доминираща позиция на Нептун в двата хороскопа (много силни медиумни способности). Връзката продължаваше повече от 10 го­дини, но и двамата я усещаха като прекалено интензивна, за да послужи като основа за съвместен живот. Про­явленията на астрална пъпна връв се допълваха от точен квинконкс (150°).
За изчисляването на аспектите между Венера и Плу­тон при партньорите са необходими или точните данни за мястото, деня и часа на раждане и таблици за разполо­жението на небесните тела (ефемериди), или компютър­но изчислена натална карта. В първия случай проверява­те в ефемеридите положението на Венера и Плутон в де­ня на раждането. Зодиакалният кръг обхваща 360°, за­почва с 0° Овен и завършва с 30° Риби. Всеки от 12-те знака разполага с 30°.
Разстоянието по зодиака между 28° Лъв и 4° Стрелец е 96°. И затова тук става дума за квадратура, чието влия­ние продължава да се усеща при орбис от 8°. Колкото по-прецизни са аспектите, толкова по-интензивно е дей­ствието им.
Ако разполагате с изчислените графики, просто нане­сете планетите на единия партньор в хороскопа на дру­гия. После можете да отчетете разстоянието между тях по външната част на кръга.
С това не искам да кажа, че наслагването на тези ас­пекти в двете натални карти неминуемо ще доведе до силна психо-енергийна зависимост. Хороскопът показва само заложеното, което в течение на живота може да бъ­де култивирано, развито или загърбено. Както се казва: „Звездите не ни задължават с нищо!" Човекът е онзи, който решава как ще използва и реализира даденостите. Хората с такава квадратура помежду си би трябвало да държат на своите граници и да контролират потребността си да властват. Връзката им вероятно съществува, за да бъде отработена тази проблематика, и следователно служи като шанс за освобождаване от натрапливите поведенчески модели, които могат да възникнат от нега­тивното отношение между двете планети. Венера е отда­ващата се, стремящата се към сливане сила в нас; а Плу­тон е привлечен от всяка възможност за проява на власт. В резултат на това често се получава пълно себеотдаване или принудително подчинение на тази власт.
Тъй като Венера представлява женската страна на сексуалността, а Плутон - като господар на знака Скор­пион - владее цялата сексуална сфера, резултатът от комбинацията може да е (според зодиакалния знак и раз­положението на планетите в домовете) силно и дори свръхсилно сексуално привличане. То също създава из­ключително благоприятна почва за възникване на трай­ни енергийни връзки, тъй като сексуалната енергия е един от главните окултни енергийни потоци на земния живот.
При тези предпоставки отношенията, чиято природа като правило не е сексуална (например в работната среда, между близки роднини), също могат да придобият субтилна сексуална окраска, която по понятни причини трябва да остане непроявена. Ако заложеното по приро­да не бъде осъзнато и изяснено с необходимата откритост, целият този комплекс може да се премести на астрално ниво, особено когато става дума за хора със силно въображение. Същевременно се образуват мощни енергийни връзки, които транспортират субтилната ин­формация целенасочено и при определени обстоятелства могат да послужат дори за астрално отреагиране на въз­никналото напрежение. Голямата доза несъзнавани емо­ционални и сексуални съдържания  със сигурност води до постепенно нарушаване на общуването рано или  късно причинява експлозивно действие, което внезапно ги изкарва на повърхността.
Констелацията Плутон-Венера в двата хороскопа в много случаи говори за необяснимо фино упражняване на власт или пък за неудържима страст, съответно - без­силна любов, и най-често е индикатор за наличието на астрална пъпна връв. Ако преживее избавление или развитие (като се освободи от индивидуално присъщото властолюбие или безсилие) връзката Плутон-Венера обещава дълбоко удовлетворение в емоционален и сек­суален план и истинско свързване на сексуалност и любов.
Сексуалност                               
Сексуалността способства създаването на фини връз­ки между психичните центрове в аурата на човека, а по време на половия акт - и между всички чакри. Така се осъществява не само физическо сливане на телата, но и енергийно. Сексуалността се отличава с по-широк об­хват, а не се свежда единствено до полово общуване. При наличие на пълно отдаване сексуалният акт е равнозна­чен на цялостна енергийна баня в общото силово поле.
Ако не се разпадне след него, така че участниците да възстановят своята отделност, създадената връзка в повечето случаи устава под формата на астрална пъпна връв. Тя е резултат от детския копнеж да си постоянно слят с другия. Астралната пъпна връв, възникнала на сексуална основа, е изключително силна и много­пластова.
Някои хора сменят сексуалните си партньори некол­кократно през живота си. Тук е мястото да се каже, че енергийната връзка всеки път трябва да се прекъсва, инак може да се случи душите на бившите любими и след години да изпращат или да черпят енергия посред­ством астралната пъпна връв. Това до такава степен оказва влияние на човека, че току-виж не успее да се отвори истински за следващото партньорство. Между другото бившият любим е истински трети участник в съ­юза, най-малкото - на астрално ниво. Сантименталните копнежи, трепетът или непреодоленият гняв са сигурен белег за неприключила докрай връзка.  Най-доброто средство за контрол в случая, както и въобще в живота, е оптималната осъзнатост. Иска ли ви се да потънете в обятията на обекта на вашите чувства, опасността от ас­трално обсебване е особено голяма. Някои хора направо  хипнотизират партньорите си, макар че навярно не го правят нарочно и не го осъзнават. Отдадеността е съставна част на щастливото сексуално преживяване, но тя не би трябвало да се бърка със самоподчиняването, нито пък с отсъствието на самоуважение. Колкото по-осъзна­то и будно се наслаждавате на физическия контакт, тол­кова по-отчетливо ще почувствате разликата в състоя­нието си, след като се отдръпнете в себе си, и съответно ще разберете дали и другият е успял.
Завръщането в собствената енергийна обвивка и пазенето на собствените граници е предпоставка за нова, ра­достна среща. То е като вдишването и издишването. Ед­ва когато си издишал, можеш отново да вдишаш. И само ако си прекратил контакта, можеш да го подновиш и при това да откриеш неподозирани качества на партньора си.
Магията на влюбеността – любовната магия
Най-ярък пример за възникване на силна психо-енергийна връзка е любовта от пръв поглед. Наблюдава се мълниеносно "енергийно „скачване" на участниците. Влюбеността е топла енергийна баня най-вече затова, за­щото по връзката постоянно протича енергия в двете по­соки и се осъществява продължителен обмен, от който партньорите са истински окрилени. Чрез нея вътрешни­те им акумулатори се зареждат несъзнавано и взаимно. Това, разбира се, е изключително приятно и двамата изобщо не желаят да се откажат от него.. Магията на влюбеността по принцип не е нищо друго освен астрална пъпна връв.
Към основната дума „магия" в случая се числи и лю­бовната. Магически услуги, предимно за щастие в лю­бовта, се предлагат в безброй малки обяви във всеки вестник. Нещата отново опират до нещо като прокарва­не на астрална пъпна връв от мага, щом енергията се на­сочи към някоя определена личност. Ако магията дей­ства, то винаги става дума за принудителна, а не за доб­роволна любов!
Това би трябвало да е ясно на всички, които искат да „вържат" някого по този начин. И още: те би следвало да помнят, че така закрепостяват вовеки и себе си. Освобождаването от астралната пъпна връв най-често е продължителен и болезнен процес.
С всеки магичен акт се обръща някаква стрелка и влакът на живота се отклонява в друга посока. Нищож­но малко са специалистите по магия, които са в състоя­ние или пък полагат усилие да предвидят напълно отго­ворно дали новият път води към глух коловоз или към по-добро бъдеще.
Ако една връзка е предопределена свише, тя така или иначе неизбежно ще се осъществи. Ако обаче човек бъ­де привлечен от друг насила, то тогава принудата и над­мощието ще бъдат винаги съставна част на отношенията им и ще се проявяват по неприятен начин в ежедневието, защото каквото влагаш, това и получаваш!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.