неделя, 19 май 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 22


Връзки с други живи същества
За да бъда изчерпателна, искам да спомена и още ед­на възможност. Хората се свързват енергийно не само помежду си, но и с животни, растения и с други същества в материалния план, както и със същества извън човеш­ката сфера - духовни или божествени, с енергийни поле­та и същности, изобщо с всякакви форми от такова есте­ство в космоса. При преминаване на определени граници влизат в сила същите закономерности, характерни за астралната пъпна връв в отношенията между хората.
Човек може да изгуби индивидуалността си и в астралния или в духовния свят. В първия случай този фено­мен се нарича обсебване, във втория - одухотвореност или религиозен екстаз. Обсебването идва от света на раз­рушителните или демонични същества, чиито проявле­ния са произволни, неконтролируеми. Религиозният ек­стаз говори за свързване на човешката душа с божество или висше духовно същество.
В състояние на транс шаманът например също става медиум на своите духове-лечители, които работят чрез него. Важно е да се намери правилният баланс между Тук и Отвъд, защото ако бъде нарушен, може да се полу­чи трайно изместване в другия свят (лудост). Тези отно­шения, както и всяка астрална пъпна връв, не се създа­ват едностранно, а въз основа на резонанс. Тоест - от не­видимия свят не може да бъде повикан никой, който не желае това.
Астралната връзка между човек и животно не е ня­каква рядкост и възниква, когато домашният любимец придобие голямо емоционално значение за стопанката или стопанина си. Понякога животните биват държани като заместители на партньор или дете. Позицията на човека е, разбира се, определяща и те биват формирани според волята му, като понякога започват да се държат по напълно несвойствен за вида си начин. Превръщат в обект на проекции и в играчка на неизживените и непре­работени емоции на притежателя си. Такива отношения обикновено са проблематични и животните инстинктив­но се съпротивляват, тъй като той не ги оставя да си бъ­дат животни, каквито са, и не ги уважава. Понеже не по­нася повече прищевките му, някое кротичко кученце из­веднъж започва да хапе. Тогава се намесва зоопсихологът, макар всъщност човекът да има нужда от лечение.
Животното може да ви бъде добър и верен приятел, но тази дружба не е като дружбата между хората. Ако след смъртта му не преодолеете мъката си по него, ще ви е необходимо да прекъснете пъпната връв. Тъй като души­те на животните също могат да останат привързани към земята, не бива да им се пречи да преминат на духовно ниво в енергийното поле на техния вид и да продължат да се развиват. И в този случай прекратяването на енергий­ната връзка се прави по аналогичен за хората начин.

А занапред ...?
Астралната пъпна връв в междучовешките отношения по принцип е масов феномен. Тя функционира с различна интензивност в зависимост от нагласите на участниците и тяхната готовност да я използват. Една от най-съществе­ните причини за съществуването на астралната симбиоза е заложена и в системата на нашето общество, чиито ос­новни ценности са благополучието и успехът. Проспериращият човек трябва да е не само добър, силен, красив, той постоянно трябва да бъде по-добър, по-силен и по-красив от останалите. Стремежът към първенство и над­мощие се възпроизвежда, и то още с идването ни на бял свят. А както вече говорихме, родилият се в това технологизирано общество е по начало с изтръгнати корени.
Другата важна причина се крие в това, че духовната страна на човека беше отричана поголовно, особено в за­падните държави и особено през изминалия век. Съвре­менните представители на истинските общочовешки ценности са малцина, а в духовната целина навлизат все нови и нови лъжепророци, които държат на земните бла­га и не служат на Цялото, а се опитват да съсредоточат в ръцете си колкото се може повече власт. Във всички епо­хи това винаги е водило до разруха. Същевременно светът се намира на прага на нова ера. Човечеството се обръща отново към света на фината материя.
Господството на материалното и рационалистичното през последните векове елиминира необяснимото, дока­то сега се осъществява обратният процес, изразяващ се в разширяване на съзнанието и преоткриване на дълго време пазени в тайна езотерични техники и неподозира­ни взаимовръзки. Те вече са достояние на широк кръг хо­ра, а не само на онези, които са ги пренесли до нас, и то­ва в крайна сметка означава поемане на повече лична отговорност. Индивидуализирането на човешката духов­ност прави излишни закостенелите, изградени на йерар­хичен принцип институции. Неслучайно социолозите и църковните водачи наблюдават с недоверие тази вече на­бираща сила тенденция. Навярно отчасти защото промя­ната едва се е очертала и нейният ход може да бъде сму­тен, но с още по-голяма сигурност - защото по-голямата част от хората са вкопчени в миналото. Все пак аз мисля, че това е крачка напред от еволюционно значение и огромен шанс за всички нас. Продължаващото въпреки всичко поголовно вникване в енергийното естество на причините и тяхното осъзнаване е показателно за бъде­щето, тъй като единствено то ще доведе до преобразува­нето на изживелите времето си структури.
Очевидно е, че сега хората се преориентират. Мнози­на съвсем спонтанно се сдобиват с магични (психични) способности, а и с човечеството като цяло се случва тък­мо това; след като западният свят отхвърли религиозния догматизъм, всички спокойно избират по кой път да по­емат, без да се страхуват за живота си. фактът, че пси­хичните енергии не само съществуват, но и влияят на фи­зическата реалност, вече не може да се заобиколи.
В него се крие голямата сила, но и отговорността на отделния човек. Никоя житейска сфера не се нуждае от полузнание. Неконтролираното и несъзнавано боравене с тези енергии причинява сума вреди, които могат да се избегнат, ако човек е наясно как да ги използва. Астрал­ната пъпна връв, бидейки психо-енергийна връзка, се числи към тяхната сфера.
Всеобхватната комуникационна мрежа на компютър­ния свят ми изглежда като огледало на езотеричното раз­витие. Това са аналогични процеси на нашето време, с които би следвало да сме запознати. Телепатията и пси­хичните енергии са точно толкова реални, колкото ра­диото, мобилните телефони или сателитната телевизия.
Но както законодателите умуват над създаването на ефективна защита на информацията, така и всеки човек би трябвало да се замисли доколко отговорно си служи с ендопсихичния информационен поток. Ако ускореното разширяване на съзнанието бъде приравнено към стари­те структури, чийто характер е конкурентен и властови, то само ще подхранва овехтелия модел. С този проблем ще ни се наложи да се борим и занапред. Човекът с бло­киран слънчев сплит няма как да разбира света по друг начин освен като основан на сила и безсилие. Който не е с него, е против него; щом някой не му е приятел, значи му е враг. Тази позиция съответства на състезателния принцип в нашето общество. Новото съзнание и пробуж­дащите се психични енергии предполагат и ново отноше­ние към себеподония, признаване на неговата индивиду­алност и приемане на потребностите му.
Макар да изглежда парадоксално, но е истина, че кол­кото повече се сближаваме и изпитваме чувство за об­щност, толкова повече всеки от нас трябва да внимава за себе си и да зачита границите на другия. Свързването на информации или енергии, все едно от какъв вид, трябва да бъде разбирано като ангажимент към цялото. А то не е някаква безименна маса на приобщени на еднакви на­чала носители на функции; то е мозайка от работещи в синхрон индивиди.
Ние навлизаме в епоха, която ще е белязана от инди­видуализъм. Разпадът на големите политически и рели­гиозни централизирани структури е предвестник на ново­то време. Основна характеристика на това време е вза­имното уважение и опазването на индивидуалността на отделните единици. Отношенията под формата на висо­комерно анексиране или демонстрация на колониална мощ са отживелица. Съюзите на бъдещето ще са добро­волни и ще служат на осъществяването на една обща идея.

В тази идея най-сетне трябва да се види наличието на планетарно съзнание и глобална отговорност. С други думи: организмът човечество трябва да излекува своя слънчев сплит, ако не иска да стане жертва на тотално разрушение. Началото на този процес се полага у всеки човек. Нашата вродена способност за вътрешна револю­ция и преображение е градивен елемент на основите на бъдещето. През епохата на Водолея в някои езотерични кръгове се говори за пришествието на нов Спасител, кой­то да обедини света. Не вярвам, че на сегашния ни ста­дий на развитие такова нещо е по силите на един-единствен човек (освен ако не въведе глобална военна дикта­тура).
Пък и това очакване на Единия, който най-сетне ще започне да прави нещо, търсенето на Свръхчовека, както и на силния мъж в политиката ми изглеждат останки от предходната епоха на Рибите, когато широките маси са били едно безлично цяло и са следвали идеала за водача. Наследство от тази епоха обаче би трябвало да ни бъде и знанието за властта и нейните механизми.
Ако тя остане съсредоточена върху интересите на от­делни индивиди или само в ръцете на един човек, отгово­рът на масите винаги е разпад на структурата, което ка­то правило започва с колективно разрушение. Това се практикува от 2000 години и следователно се очаква хо­рата да са узрели за коренна трансформация на съзнание­то си, така че повече да не влагат енергията на отредено­то им време в борба със споменатите отживели форми. През епохата на Рибите прозряхме, че в трансцедентната Първопричина всичко е Едно. Посланието на Водолея ни дава разбирането за равнопоставеността на всяко същес­тво в неговата различност и многоликост.
Време е да престанем с очакванията друг човек или пък инстанция извън самите нас да ни управлява и да по­ема отговорност за живота ни. По-скоро всеки би следвало да се приобщи към цялото и да носи отговорност за него. За духовната сфера това означава да открием Бог в себе си, вместо да Го търсим навън. Спасителят не ще да е някакъв специален пратеник, а промененото мислене и променената чувствителност у всички ни. А те са произ­водните на едно ново духовно съзнание, което предпола­га социална, политическа и екологична отговорност по отношение на цялото човечество. Само това съзнание може да сложи край на връзките, чиято характеристика се съдържа в понятията „властване" и „зависимост"; то и само може да доведе до взаимно приемане, уважение, съ­чувствие, свобода и самостоятелност, да обедини жите­лите на планетата и да ги обърне към Първоизточника.

Приложение
1. Предпазващи и лечебни утвърждения за създаване на ментален филтър:
Сега отричам всички мисли и чувства, които не са мои и не принадлежат на моето настояще. (Забележете: който не умее да казва „не", той не може да казва и „да"! Форму­лата е подходяща и за кармичните процеси, на които сме подвластни, тъй като отричането означава и отбрана.)
Аз съм напълно сигурен и защитен.
Аз съм свободен и независим.
Аз съм здрав - аз съм цял.
Внимавам за своите граници и ги пазя.
Вървя по своя собствен път.
Живея със силата, която извира от мен.
Вселената ме храни и пази. В нея аз съм на сигурно място.
Сега следвам своя вътрешен глас.
Само аз управлявам собственото си съзнание, никой друг.
Подкрепям себе си, обичам себе си, приемам се такъв, какъвто съм.
Обичан съм такъв, какъвто съм. Добре познавам потребностите си. Зная кой съм. Всичко, което не е мое, сега напуска енергийното ми поле. Почивам в себе си.
Сега отпращам всички чужди очаквания. Аз съм свобо­ден и живея своя собствен живот.

Изберете си формулата, която смятате за най-подхо­дяща, и я повтаряйте, докато се проникнете от нейния смисъл и нейната истинност. За да започне да действа, тя трябва да ви изпълни докрай. Ефектът е най-добър вечер преди заспиване, сутрин - като първа мисъл или по вре­ме на медитация. Можете да възобновите това си зани­мание в метрото или докато се разхождате или лежите в хамака. Ако ви е приятно, придружете го с прехвърляне на молитвена броеница. Тя е доказано духовно помощно средство, използвано в много древни, дохристиянски кул­тури (Гърция, Монголия, Тибет и др.). Всеки път, повта­ряйки изречението, премествайте по едно мънисто. До­пълнителният магичен ефект от това е, че мънистата се зареждат полека-лека с утвърждението и се превръщат в нещо като талисман. Така бива задействана мощна вът­решна сила, която ще доведе до реализиране на афирмацията.
2. Пентаграмът като особен символ на защита.
 

Петолъчната звезда (пентаграмът) е древен, широко разпространен символ на защита. Той символизира чове­ка, човешкото съзнание, Божествения дух, намиращ про­явление в хората. Енергийното му поле носи силен заряд и може да послужи в случай на крайна опасност, когато имате чувството, че аурата ви е нарушавана от неиденти­фицирани или несвързани с човека сили. С него от неже­лани енергии се пазят и помещения и предмети. Визуали­зирайте на известно разстояние пред себе си син пентаграм (синьото неутрализира страха и пречиства). Сега за­почнете бавно да го приближавате. Ще видите, че е го­лям - по-голям от вас. Той вече е толкова близо, че поч­ти се докосва до аурата ви. Помолете неговата светлина и енергия да влезе в нея и да я зареди. Някои хора уста­новяват, че пентаграмът си остава в аурата, като само връхчетата му стърчат и излъчват навън. Важното е да знаете, че на ваша страна е една много действена защит­на сила. Оставете създадения образ да избледнее с ми­сълта, че ви пази и ви помага.

3. Речник на понятията
Астрален близнак: енергийно свързан с още някого човек. Енергийните връзки винаги са и емоционални, т. е. душевни или психически.
Астрална визия: видяното с вътрешното зрение; вът­решните образи; виждането на медиума.
Астрална пъпна връв: психична енергийна връзка, която като правило е признак за неравновесие на силите. Тя е необходима и полезна за нуждаещите се от защита деца. В живота на възрастните най-често се превръща във връзка, водеща до обсебване и психична зависимост.
Астрален фрагмент: отцепена от астралното тяло част, състояща се от чувства, желания, нагони, които кръ­жат около предмет или човек. Астралните фрагменти са способни да се отдалечават доста от своя източник и така да отслабват енергийното му поле. Тогава човекът е раз­сеян в истинския смисъл на думата. Непрецизно изпъл­нени магически упражнения (например използване на астрална ръка или астрално око) могат да оставят след се­бе си фрагменти.
Експлицитен, имплицитен и супра-имплицитен поря­дък: понятия, формулирани от физика Дейвид Бом в края на 50-те години, описващи физическия парадокс на динамиката на енергийните вълни и частици. Като „експлицитен порядък" Бом обозначава всички видими и сетивно доловими явления от нашия свят, резултиращи от имплицитния, тоест от неразгърнатия в него самия порядък. Този имплицитен порядък пък е продукт на един далеч по-мощен суперквантов потенциал, който физикът нарича „супра-имплицитен порядък". Послед­ният функционира като интелигентност, сътворяваща другите две структурни нива.
Енергийна форма: определено количество енергия, преследващо дадена цел и стремящо се да намери израз във видимия свят. Така едно силно, неотстъпно желание или всякаква друга концентрирана мисъл или страст мо­же да образува енергийна форма, представляваща про­грама от фина материя, която търси проявление в мате­риалния свят. Енергийни форми се създават както съзна­телно, така и неволно. На такъв принцип действа между другото магията; кармичните връзки също функциони­рат посредством енергийни форми, поради което много магични и духовни школи поставят на първо място в обу­чението абсолютното владеене на мислите и чувствата.
Карма: ако приемем идеята за многократното въплъщаване на душата - сумата от извършените някога дела, която се явява причина за даденостите в настоящото пре­раждане. Кармата често се използва като предупрежде­ние, отнасящо се до нравствеността: добрите дела създа­ват добра карма, а тя благоприятства идване в тяло при благоприятни обстоятелства; лошата карма, резултат от лоши дела, води до прераждане в трудни житейски усло­вия. Аз разглеждам понятието „карма" като разширение на кондиционирането, модела на душата, актуален и из­вън рамките на сегашния живот. Моят опит сочи, че тази гледна точка улеснява и интеграцията на травматизиращите обстоятелства от ранното детство, защото душа­та приема живота си отговорно и си създава представа за взаимовръзките на по-висшето ниво, която ще я подтик­не да изостави пагубното си поведение на жертва напри­мер. Разбира се, важно е да се има предвид, че приемане­то се предшества от един по-цялостен и многостранен процес на психологическо отработване и осъзнаване. Разбирането на висшата закономерност не може да бъде наложено преждевременно, нито пък е редно кармата да се използва за назидание (Сам си си виновен!), което би било цинично.
Проекции: изживяването на собствените несъзнавани мисли и чувства в огледалото на другите хора. Всяко ма­гично действие или визуализиране също е една (съзна­телна) проекция, която изобразява нещо определено в това огледало, за да привлече очакваното отражение.
Психични енергии, сили, способности: психични енер­гии, породени от електрическа или електромагнитна трансмисия или от влиянието на все още неизвестни в областта на физиката променливи величини. Те предиз­викват паранормални явления като телепатия, видения, виждане на бъдещето, телекинеза (преместване на пред­мети с психична енергия).
Рапорт: в същинския смисъл на думата - съобщение чрез докладване. С това понятие обикновено се обознача­ва обменът между хипнотизатора и хипнотизирания по време на терапевтичен сеанс. Този обмен също е резул­тат на една (в случая целесъобразна и желана) неравно­стойна връзка, прокарана от будния и осъзнаващ всичко терапевт към неконтролиращия онова, което го заобика­ля, хипнотизирай пациент.
Симбиоза: много тесен, взаимноизгоден съвместен живот на две различни същества, който обаче ги поставя в значителна зависимост едно от друго. Енергийна сим­биоза = симбиоза в сферата на фината материя.
Фотони: светлинни кванти („порцийки"), енергийни кванти на електромагнитното излъчване.
Чакра: енергиен център в силовото поле на човешка­та аура. Понятието произхожда от индийските йогийски учения и означава колело.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.