неделя, 5 май 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 18


Как да започнем?
Най-напред трябва да се убедите, че връзката ви на­истина е обременена с астрална пъпна връв. Вглеждайте се в ежедневието си и си записвайте по-странните инци­денти. Спомнете си как е започнало всичко. Понякога възникването на пъпната връв може е съвсем осезаемо. Усещането напомня прословутите „пеперуди в стомаха", когато влакчето в лунапарка полита стремглаво надолу, после в областта на слънчевия ви сплит се разлива то­плина.
Трябва да сте сигурни, че една значителна част от описаните признаци, начини на поведение и форми на общуване важат и за вашата връзка. Ако някога по-рано едно от тези неща ви се е случило, но повече не се е пов­торило и като цяло останалото не съвпада, следва да се предположи, че не сте свързани астрално с партньора си. Имате ли някакви подозрения, запитайте се дали пък проблемът не е у самите вас. Очертайте около себе си за­щитния обръч и работете с чакрите. Това може да ви по­могне да разберете правилно случващото се.
Ако вече имате цял списък с очебийни факти, прецен­ката ще е значително по-лесна. Важното е да не си въоб­разявате нещо, което изобщо не съществува.
● Упражнение
Виждане на астрално ниво
Проверете наблюденията си на физическо ниво със средствата на вътрешното си зрение. Затворете очи и се отпуснете. Можете да сте в легнало или седнало положе­ние, но с изправен гръб. Вдишайте и издишайте дълбоко и бавно няколко пъти. После визуализирайте аурата си, която ви обгръща като бяла мъгла с формата на яйце.
Опитайте се да се погледнете фронтално. По аурата се открояват енергийните вихри на чакрите. Обърнете вни­мание на слънчевия сплит. Излиза ли нещо оттам, което да напомня светлинна нишка? Ако излиза, проследете я до другия й край и тогава би трябвало да ви се открие кой се намира там.
Сега всъщност бихте могли веднага да прекъснете та­зи „нишка". Но има сериозни причини да не го правите така прибързано. Вие също сте допринесли за възниква­нето й и навярно се нуждаете от другия човек, както и той от вас. Запитайте се най-напред какво точно очаква­те още: . Доколко сте привързани към него? Доколко (и за какво) ви е нужен?
•    Водите ли изобщо някакъв собствен живот? Или вече сте се посветили напълно на партньора/ партньорката си (детето, приятелите, началниците)?
•    Какво място бихте отредили на връзката си (какво време бихте отделили)?
•    Какво е усещането ви за собствената ви стойност? Колко струвате без половинката си? Чувствате ли се пълноценни само когато някой се нуждае от вас?
•    Какво умее притежава човекът до вас, което вие не умеете/ не притежавате (но бихте искали на драго сърце)? Завиждате ли му?
•    Как мислите, че би се справил без вас? Грижа ли ви е твърде за това?
Направете си равносметка колко от себе си сте дали на партньора си до този момент! Бъдете честни и си приз­найте зависимостта (също и материалната), желанието си да доминирате, вкопчването си в него и претенциите си към него. Дори от това да ви дострашее или заболи.
Но не забравяйте: само неосъзнатото има власт над вас и не може да бъде променено. Осъзнатото обаче мо­же по всяко време, стига да поискате! А сега вие искате тъкмо това.
В една любовна връзка е много важно и двамата парт­ньори взаимно да си дадат свобода и да се приемат един Друг като самостоятелни същества. Това би било немис­лимо, ако не се разделите с илюзията за трайно сливане с любовта на живота си. Преживяванията на човека про­тичат по определена времева ос. Надвремевi е само на­шият висш Аз. Вкопчването на астралната душа в соб­ствените й емоции поражда въздействие с определена продължителност, като същевременно допринася за пов­торението им в присъщата им проявна форма. Тоест - тя също знае какво е време и запаметява възприятията си за отделни негови отрязъци от различните инкарнации. Следователно връзките между душите са ограничени във времето - инак кармичните щяха да са нерушими. И веч­ната любов на две души е наистина романтична илюзия, за която евентуално би могло да се умре, но не и да се живее. Тоталната любов на нашия безсмъртен висш Аз е свръхперсонална. Тя не се насочва към един определен обект на желанието, а просто е всеобхватна. Ако любов­та между двама може да бъде оприличена на лазерен лъч, то космическата вселюбов е като мека светлина, която облива всичко край себе си.
Митът за голямата любов прави от партньорите не­що толкова изключително и специално, „каквото светът никога не е виждал". Навярно благодарение на преживе­ните психически феномени сте създали във фантазията си една абсолютно свръхестествена, богоизбрана, съд­бовна, страхотна връзка и същевременно - съответства­щата й енергийна форма, която - извисена над земното ежедневие - тормози и двама ви с вложената в нея пре­комерна претенция. И тъй, слезте от сцената, забравете за ореола на връзката си, свалете лавровия венец както от своята глава, така и от главата на партньора/ парт­ньорката си и действайте.
Би било по-просто, ако раздялата вече се е състояла, защото посоката ще е съвсем ясна и няма да е необходи­мо тепърва „да си уреждате сметките" и да се съобразя­вате с развитието на другия. Но и тогава съществува още известна доза зависимост и някакъв стар емоционален товар, който трябва да бъде отхвърлен, преди астралната пъпна връв да се отстрани.
Незабавно освобождаване препоръчвам в случай на истинска атака, в случай, че някой се опитва да ви упра­влява против волята ви и „ви притиска с психическа си­ла в ъгъла" или ви досажда на астрално ниво. И все пак, при възможност изчистете и стабилизирайте най-напред чакрите си (вижте следващия абзац). Ако имате отноше­ние към кристалите, вземете в ръка своя камък! Той ще ви балансира, тъй като прекъсването на пъпната връв може да причини обратен удар и съответно - да се полу­чи недостиг или излишък на енергия в зависимост от то­ва какъв процес е протичал към началото на процедура­та - дали вие сте се зареждали от близнака си или той от вас. Енергийният удар обикновено бива усетен като вне­запно завиване на свят или прилошаване.
До момента системата на отдавалия психична енер­гия е работила на високи обороти, за да предотврати евентуален енергиен спад и да удовлетвори потребности­те. След отделянето на близнаците тази система функци­онира още известно време по стария начин, докато се на­годи към новата ситуация. През това време обаче аурата на човека се оказва залята от излишъка. И наопаки - по­лучавалият психична енергия след прекъсването на пъп­ната връв може да се почувства слаб и празен и да поис­ка да зареди енергийното си поле.
Енергийна работа и защита
В следващите дни, преди да пристъпите към прекъс­ването на връзката, всекидневно укрепвайте аурата си. Най-добре е да си дадете няколко седмици време.
Щом сте допуснали създаването на пъпна връв, може Да се окаже, че сте зависими от астралния си близнак. Ако сами захраните енергийната си система, той няма да ви е нужен за тази цел. Но ако захранвате и него, ще се чувствате изморени и изчерпани, особено когато по-дълго сте заедно. Системното чистене и зареждане на чакрите ще ви помогне да възстановите загубите си. То се прави обикновено веднъж месечно, 2-3 дни поред. В кризисни моменти и при наличието на силна астрална пъпна връв - и всяка седмица, а ако е нужно - и по-често. Работата с ча­крите е ефективно средство за постигане на положителни промени в психиката, както и за усилване на енергийното поле. Служете си акуратно с това лечебно средство! С вре­мето то ще повиши нивото на вашето съзнание и усета ви за фината материя. Така ще започнете да разбирате все по-ясно от какво боледуват отношенията ви с партньора.
● Упражнение
Чистене на чакрите и защитен обръч Аз изчиствам чакрите си, като ги визуализирам, за­почвайки от коренната. Представям си се застанала сре­щу себе си. Можете да правите упражнението седнали на стол или на пода по турски. Проследявам чакрите си в съответните им основни цветове като енергийни вихри в аурата. Ако функционират нормално, те би трябвало да се въртят по посока на часовниковата стрелка. В противен случай, докато преминавам мислено през тях, им повлия­вам да се задвижат правилно. После, отново отдолу наго­ре, ги изчаквам да заблестят една по една с бяла светли­на или дори да запламтят като огън. Можете да изберете и друг цвят, но белият, бидейки неутрален и духовен, е най-подходящ за лечителска работа. Отделете на чакрите толкова време, колкото е необходимо, за да се заредят и изчистят от всички тъмни петна и замърсявания. След това нека продължат да се въртят всяка в своя си цвят.
Приключила с упражнението, визуализирам защитен обръч от бяла светлина, който ме опасва подобно пръ­стена на Сатурн (освен всичко друго в астрологията Са­турн символизира и отграничаването). Той образува бариера срещу негативните влияния и отнемането на енер­гия. Можете да си представите и ауричната си обвивка, кълбо от светлина, пирамида или нещо друго, което за вас означава защита и цялост. Отначало прибягвайте ви­наги до един и същ образ, за да се затвърди, а вие да се почувствате по-стабилни във визуализирането.
Важното е да сте сами в своето очертание. Да няма никого другиго! Най-малкото пък човека, с когото сте свързани. След сексуален контакт веднага отново се оградете. Така ще попречите на трайния рапорт между свързалите се по време на контакта чакри. В някои рели­гии този род енергийно сливане се разглежда като ре­флексия на съединяването на двете биполярни творчески енергии - на изначално съществуващата двойка богове. В тантризма ритуалният полов акт е смятан за свързване на творческата сила и мъдростта. Тази архетипна пре­гръдка на Божията творческа сила и на космическата мъдрост в действителност е безкрайна, защото символи­зира непрестанното създаване на нови форми и съще­ства. Но с безкрайност се отличават само Божественото ниво и архетипните богове!
Когато една човешка двойка осъществява такъв риту­ален акт, в мига на екстаза и двамата влизат за малко в архетипните роли и докосват собствените си божествени искри, а с това - и нивото, където всичко е Едно. За хо­рата този кратък миг не може да се удължи до вселенска­та безкрайност, тъй като нашата функция и форма са ограничени. Всяко вкопчване след такъв акт може да съз­даде астрална връзка като сурогат на Божествената лю­бов и свързаността с всичко, а това би лишило ритуала от истинския му смисъл и би привързало хората към по­родени от илюзията проекции. С други думи, копнежът по астралния близнак би могъл да бъде и несъзнавано и ориентирано в погрешна посока търсене на Бог. От това става ясно колко важно е възстановяването на връзката с висшия Аз, с Бог в нас като абсолютно необходим фак­тор за самоосвобождаване.
Никъде не е казано, че като прокарвате защитната си граница, затваряте плътно вратите си. Енергийното ви поле си остава способно да осъществява обмен, но е осигу­рено срещу чужди влияния и отнемането на енергия. Защи­тата е символ на вашата цялост и индивидуалност. Затова вложете в своя обръч задължението да ви предпазва на всички нива. Той трябва да отблъсва физическите, менталните, психическите и духовните влияния, които не хармонират с вашия висш Аз. Тоест - да служи като преграда за всичко, което не ви е нужно, а да пропуска безпрепятстве­но онова, което ще стимулира развитието ви. Ако систем­но прилагате тази техника, с времето ще усещате все по-яс­но своя висш Аз и все по-рядко ще допускате да ви откло­нят от предопределения ви път. Редовната грижа за защи­тата не означава нищо друго освен отговорност към самия себе си. А отговорността към самия себе си е предпостав­ка за широкообхватно съзнание (за отговорност).
Устойчивостта на защитния обръч е все пак лимити­рана. С еднократния ритуал не се постига за съжаление резултат с неограничена трайност, доколкото във вселе­ната всичко е в постоянно движение ("Бог наново създа­ва света всеки ден"). Една сила винаги предизвиква антисила и така вашата-красива бяла защитна обвивка от­слабва, ако не я зареждате непрекъснато. Тя се изчерпва например от други хора, от електромагнитни полета, от земните лъчения, от стрес, преумора, болест и т. н., пора­ди което би трябвало да я визуализирате по-често - ми­нимум по два пъти на ден (сутрин и вечер). Не е лошо да я активирате и когато съществува опасност събеседници­те ви да ви окажат натиск.
Носенето на черен турмалин или кварц, в който има черни турмалинови жилки, осигурява нещо като щит сре­щу енергийно вмешателство. Аз лично намирам визуализирането на защитната обвивка за по-ефективно, но ако в началото не вярвате особено на представната си способ­ност, уповавайте се на камъка. Той определено прави ау­рата по-плътна[1] и възпрепятства бързото изчерпване на енергията. Нарисуваният от мен символ на силата е под­ходящ за талисман. Той ще ви помогне, ако имате трудно­сти с визуализирането и не успявате да си представите своята обвивка. Направете си копие, влезте в медитативно състояние и го гледайте, докато се изпълните с чувство за сигурност и защитеност. Повтаряйте упражненията, за да се запечата той трайно в съзнанието ви досущ пътен знак и само щом хвърлите поглед върху листчето, да се из­пълвате със спокойствие. Символът е толкова елемента­рен, че ще го запомните без проблем и после по всяко вре­ме ще можете да го извикате пред вътрешния си взор.


[1] Още по темата: Д. Ешуърт, „Което нашите очи не виждат", Аквариус, София, 2006

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.