неделя, 12 май 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 20


Прекъсване на пъпната връв
Директното прерязване на астралната пъпна връв става с въображаеми средства или с магическо действие, което по принцип пак не е нищо друго освен предназна­чен за вашето подсъзнание образ. Ако се научите да пъ­тувате из астрала, ще можете да приключите направо на астралното ниво.
● Упражнение
Представата като средство за освобождаване
Една такава операция изисква предварително да си осигурите Божията подкрепа. Помолете за съдействие своя висш Аз, своя Бог, ангел хранител или някоя друга духовна инстанция, която според вас носи избавление и изцеление. Те ще ви окажат помощ и тогава ще можете да сте сигурни, че пъпната връв наистина е прекъсната. Визуализирайте около себе си пръстен от светлосиня светлина. Той като правило служи за защита при из­вършване на магически ритуали за изцеление.
После си представете енергийната връзка между ва­шия слънчев сплит и слънчевия сплит на бившия си партньор. Осланяйте се на първото нещо, което ви се яви. Като правило полученият образ е съвсем конкретен. Цветът и съставът на връзката ще ви дадат символично обяснение на същността й. Виждала съм златножълти плоски ленти, тъмносиви шнурове с подобно на варовик покритие, веднъж дори някакво зловещо, проблясващо в черно-червено нещо. Старите, попресъхнали отношения с родителите изглеждат като тръбичка от смачкан лист хартия и т. н. Ето това образувание прережете сега пред вътрешния си взор с нож, ножица или с меч, които съот­ветстват на елемента въздух, на бистрия ум. Така демон­стрирате своята воля.
Възможно е в този момент да ви залее вълна от енер­гия или да останете изведнъж без сили. Не обръщайте внимание, а решително действайте по-нататък.
Сега си представете факла, запалка, клечка кибрит или свещ и подпалете двата висящи края, после ги поча­кайте да изгорят досами аурите. Този образ съответства на елемента огън, на духовната сила. С това връзката е унищожена.
Енергията, която се освобождава, се връща там, откъ­дето е дошла. Следващата крайно наложителна стъпка е да сложите светлосиня лечебна лепенка върху своите чакри и върху чакрите на бившия си партньор, някакъв щит от светлина или нещо подобно. Можете да придаде­те на лепенката красива форма - на цветче, на лист от дърво, на пентаграм.
Това приключване е много важно, то свидетелства за вашата отговорност не само по отношение на себе си, но и на другия, тъй като по този начин мястото на свързва­нето и при двамата бива излекувано. Същевременно да­ва да се разбере, че извършената процедура не е злонаме­рено нападение.
Ако сте действали достатъчно съсредоточено, със си­гурност сте излъчили в менталната сфера силен образ на намеренията си, който ще бъде отразен в астрала и в све­та на чувствата и там ще даде ефект.
Благодарете на своя висш Аз или на своя духовен во­дач, оставете синия обръч да се разсее в пространството, а нещата - на естествения им ход. Освободете се, не мис­лете повече за направеното, не бързайте да разказвате за него на когото и да било. Така нещата могат да се възобновят. За да се осъществи вътрешна промяна, са необхо­дими около три месеца, докато се образуват нови трайни психически модели. Имайте търпение!
Стъпка 1: Изразяване на волята


Стъпка 2: Изгаряне


Стъпка 3: Връщане на енергията
                


Стъпка 4: Лечебна лепенка

Четирите стъпки на отделянето

● Упражнение
Освобождаване чрез магически ритуал Описаните действия могат да се повторят съвсем бук­вално. Отново си осигурете духовна помощ, като се по­молите или се концентрирате върху своя висш Аз.
Вземете панделка или просто лента от плат като сим­вол на пъпната връв. Решително я разрежете на две и из­горете частите й на предварително запалена свещ. Лейко­пласта заменете с изречение, като например: „Да бъде за доброто и на двамата!" Благодарете на всички същества, разсейте защитния обръч и заровете някъде пепелта. Ефектът от този малък магичен трик също се отразява на астрално ниво и може да доведе до емоционална транс­формация и освобождение.
Тези два начина за прекъсване на енергийната връзка представляват ритуали за изцеление и би следвало да се извършват в неутрално настроение и с желанието за по­стигане на цялост и избавление както за вас, така и за другия (а ако искате - и за всички хора, които са свърза­ни с пъпна връв).
По принцип не предприемайте никакви действия, ко­гато сте емоционално възбудени, гневни или пък обзети от желание за мъст, защото емоциите ви се вливат в ри­туала и влияят върху последствията! Тогава няма да постигнете намерението си, а само ще възпроизвеждате чувствата си.
Как става така, че магичните действия и визуализа­циите дават ефект? И защо не е достатъчно само едното желание, за да промените за в бъдеще всичко според своите цели? Спомнете си: астралното ниво няма нищо общо с менталното, тоест - с нивото на разума. В астрал­ното господства подсъзнанието. То не знае нищо за това какво сте разбрали с ума си от текста на тази книга на­пример. На подсъзнанието трябва да се дават образни обяснения, да му се показва какво да направи. В него дейс­тва вътрешното дете, чиито възприятия са многоизмерни. Неслучайно децата се себеизразяват творчески и спонтанно, но пък според понятията ни за рационалност са нелогични и хаотични. Те черпят направо от нивото на подсъзнанието, а там възможностите за образно изразя­ване са в изобилие, докато мисловните процеси на менталното ниво протичат селективно и последователно във времето.
Магическото действие и визуализирането служат за пряко препрограмиране на подсъзнанието. Същевремен­но цели невронни полета в мозъка се преобразуват и пре­програмират и на материално ниво.
Невронните полета са съвкупности от мозъчни клет­ки (неврони), които - свързани в мрежа - вибрират като отделни звена с определена обща честота на трептене.
Те ни диктуват начина, по който възприемаме опреде­лени сфери от живота. Съществуват невронни полета за езика, за коментирания вече модел на отношенията и т. н. Магичното визуализиране означава мощно въвеждане на определена информация в съответното невронно поле, която - в случай на успех - променя вибрацията му.
Промяната на честотата води до умиране на част от невроните ни, другите обаче поемат новата вибрация и затрептяват в унисон с нея. Това е то съответствието, тоест преобразяването на материално ниво, до което во­дят предизвиканите с магически действия процеси, тъй като физическото тяло е отражение на финото енергий­но тяло; по същата причина след всяка работа с цел пре­програмиране, било то от психологически или енергиен характер, човек се чувства изчерпан и физически.
Такъв вид намеса ускорява следователно желаната промяна. Едно е важно - да знаете какво точно искате и да сте достатъчно решителни, за да въведете еднозначна информация. Прекъсването на астралната пъпна връв е безсмислено, ако все още сте вътрешно вкопчени и зави­сими или ви владее омраза и желание за отмъщение; ако не сте в състояние истински да простите или пък тайно се надявате, че връзката може и да не се разпадне напъл­но; ако си мислите, че цялата тази работа бездруго не е много за вярване. Вашето подсъзнание обаче регистрира всичките ви разсъждения и усещания и насочва усилията си съобразно тях - тоест, то ще работи за освобождава­нето ви дотолкова, доколкото сте постигнали вътрешна яснота. Астралната пъпна връв не може да бъде прекъс­ната само донякъде или само от понеделник до петък, когато по-скоро ви пречи. Успехът на ритуала зависи от рационалната и емоционалната ви категоричност. На­вярно сега най-сетне ще разберете защо отхвърлянето на зависимостта, съществувала може би от векове, не ви се удава току-така отведнъж, а неминуемо предполага да се потрудите над душевната си структура. Докато вземате емоционалната зависимост и вкопчването за любов, вие също ще допринасяте за възстановяването на неравно­стойните отношения.
● Упражнение
Прошка от нивото на висшия Аз
Истинското освобождаване от неблагоприятната сим­биоза е възможно, ако простите не само на другия човек, но и на себе си (задето сте го допуснали толкова близо). Това понякога не е никак лесно, но всяка мисъл за по­миряване, отмъщение или дори реабилитация ви привър­зва отново и ви държи в положението на жертва. А кой­то не се пуска, няма как да се отдели.
Не успявате ли да простите от все сърце, визуализи­райте кълбото от бяла светлина, символ на вашия висш Аз, на около 50 см над главата си. После го помолете да пролее над вас светлината на опрощението, като се отво­рите за нея и я оставите да изпълни всяка ваша клетка, и накрая я излъчете към някогашния си партньор. Отдайте се на това преживяване. Не е изключено то още веднъж да породи у вас силни емоции. Не им обръщайте внима­ние. Те вече са без значение - фрагменти от спомени, ко­ито не би трябвало да се подхранват. Сега можете да сте сигурни, че в някаква степен сте надмогнали себе си!
Ако отделянето се е състояло, отношението ви към он­зи, с когото сте били свързани, скоро ще е съвсем неутрал­но. Но всеки път, щом в съзнанието ви изплува някоя случка, която ви изпълва с гняв и желание да си отмъсти­те, се обръщайте към своя висш Аз и го молете: „А сега прости и това!" В случай, че ви е трудно да се приемете та­кива, каквито сте, можете, разбира се, да поискате прош­ка от висшия Аз и за себе си. Който иска, нему се дава!
Като правило довелият до симбиоза модел се преобра­зува дълго и трудно. Затова пък възобновяването на връз­ката става бързо, дори да сме го позволили неволно. Ето защо ритуалът трябва да се повтаря периодически. Не си мислете, че това означава крачка назад, напротив - всеки път се променят още и още аспекти на вашия енергиен модел.
Докато изпълнявате ритуала, внимателно следете какво усещате и какво предизвиква вътрешната ви съ­протива. Така ще получите точна представа за нагласата си в момента. След всяко следващо освобождаване ще ви се изясняват неподозирани взаимовръзки, които сега ве­че ще могат да се трансформират. Което ще рече, че прекъсваните нишки никога не са едни и същи.
Какво се случва след отделянето?
След като се убедите, че сте се отървали от пъпната връв, бъдете дваж по-внимателни и занапред не допус­кайте близост, която би нарушила както вашите, така и чуждите граници. Заявете спокойно или просто дайте да се разбере, че не желаете да поддържате неравностойни отношения! Това е първата крачка към затвърждаване на извоюваната свобода.
Визуализирайте често защитния пръстен, защото така сигнализирате на подсъзнанието си, че душата ви запаз­ва своята цялост. Това важи с особена сила при среща с някогашния любим. Разделили се окончателно с него, повече не търсете среща или - в зависимост от обстоя­телствата - я избягвайте поне няколко месеца.
Психичните енергии, образували до неотдавна пъпна­та връв, започват да се завръщат при притежателите си, полагайки началото на тяхното себеосъзнаване. И така някой ден ще прогледнете за онези части от личността си, подхранвали стремежа ви да властвате над другия ц да го третирате като свое притежание.
Възможно е да изплуват свързани с него чувства, да ви споходят видения, сънища или внезапни духовни проблясъци. Възможно е да се доберете до кармични съдър­жания, вътрешни образи, надигащи се от подсъзнанието ви в мигове на спокойствие или нарочно извикани на по­върхността му чрез подходяща техника за релаксация и тренинг, които да засвидетелстват съществуването си и да се разсеят.
Енергийната защита в тези дни е особено важна. През първата фаза на преориентирането има вероятност вкопчването да се засили, тъй като липсата на траен ра­порт може да се усети като дистанциране. Такъв проб­лем възниква най-вече тогава, когато партньорът не знае какво се случва. Но дори ритуалът да се извършва по вза­имно съгласие, пак могат да се появят страхове. Аурата веднага регистрира и най-малката енергийна промяна и се опитва да възстанови равновесието. Погледнато съв­сем безпристрастно, налице е отклонение от енергийно­то статукво, а то внася известен дисбаланс или необичай­но усещане, което вдъхва несигурност. Най-голямото опасение е, че без лепкавата връзка отношенията между партньорите ще секнат. Причината за него обаче е в то­ва, че те не познават другите измерения на любовта.
Цялата наша активност следва предначертанията на определен модел. Когато той ни бъде отнет, отначало се чувстваме ощетени и неспособни да „се движим по инер­ция". Трябва да действаме по нов начин и да се научим да се справяме извън коловоза на старите навици. Съхра­няването на отношенията след прекъсването на една твърде силна пъпна връв би било възможно, ако и двама­та партньори проявят готовност да променят подхода си един към друг. Практиката показва, че изразените на глас от тях намерения да потърсят нови форми на заедност и взаимност и да бъдат търпеливи и доброжелател­ни, дават резултат.
Всяка астрална пъпна връв е съпроводена с известно приспособяване към близнака. Щом бъде отстранена, из­веднъж се оказваме сами. Безмълвната безпроблемна адаптация вече не функционира, а още по-малко - психи­ческият контрол или, в негативен смисъл, „шпиониране-то" на фино ниво, което се изразява в интуитивно отгат­ване желанията на партньора. Значи, веднага след отде­лянето са възможни търкания в ежедневието, борби за надмощие, които целят да инсталират старите програми. Но и тази съпротива е преодолима, стига да бъде осъзна­та, доколкото всеки малък сегашен конфликт е знак за някогашни неразбирателства и пресечни точки, в които сте се конкурирали. В много редки случаи, най-вече ко­гато астралната пъпна връв на една интензивна, същест­вуваща от ранното детство симбиоза бъде прекъсната в зряла възраст, има вероятност температурата ви за мал­ко да се покачи. Не е изключено в енергийната сфера да се стигне до краткотрайна регресия, т. е. възрастният да реагира така, както би реагирал като дете.
Някои деца вдигат температура внезапно и рязко мал­ко преди да направят първите си стъпки. В преносен сми­съл прохождането за детето е равносилно и на първите стъпки към самостоятелността. Сега то само ще решава дали да се приближи към майка си или да се отдалечи от нея. Преди това е било напълно зависимо от нейното приближаване и отдалечаване.
Ако една майка следва детето си на всяка крачка, та ако ще да е само мислено или емоционално, то няма шанс да се освободи от симбиозата в хода на своето раз­витие. Като духовна причина за температурата Луиз Хей посочва: „Гняв, изяждане, изразходване." Малкото съще­ство вдига температура при мисълта за своята самостоя­телност и изгаря яда си срещу своята майка, която чрез пъпната връв често инстинктивно пречи на стремежите му към независимост. Дори и когато психическата при­чина за температурата е очевидна, физическата би след­вало да се търси и третира от лекар.
След като вече сте прекъснали връзката на енергийно ниво, ще ви е почти невъзможно да убедите партньора или партньорката си в необходимостта да помислят за защитата на своята аура.
● Упражнение
Измолване на защита за други хора Възможно е обаче да се погрижите вместо тях, като се помолите. Но - както и при енергийната благословия -не бива да се намесвате току-така в живота им, а трябва .   да се обърнете към някой духовен източник. Да бъде не волята на вашето его, а висшата воля.
В противен случай отново „ще се обзаведете" със за­висимост, в която ще играете ролята на ангел хранител, или пък - с чувство за вина поради това, че сте прекъс­нали подаването на енергия. И тъй, освободете човека, визуализирайте пръстен от бяла светлина или неутрална бяла аурична обвивка около него и после помолете с про­сти думи Бог, своя висш Аз, любимия си архангел и т. н. да го закрилят: „Моля те, пази Н. Н. на всички енергий­ни нива." Останалото ще си стане от само себе си. Може би пред вътрешния ви взор ще се появят картини, които ще го потвърдят, и вие ще забележите аурата на Н. Н. да променя цвета си, като понякога приема тъкмо онзи, от който той се нуждае, за да бъде добре защитен. Или ще видите как в нея се влива водопад от светлина.
Но не се опитвайте да създавате такива образи предна­мерено, а се доверете на творческата сила на Духа. Не е необходимо да повтаряте молбата всекидневно, както всекидневно активирате собствената си защита. Духовна­та инстанция ще осигури на партньора ви всичко необхо­димо. Ако успеете да се освободите от склонността да се чувствате отговорни за всичките му интереси и дела, ще сте направили следващата крачка към своята отделност. Сега вече можете да се отпуснете и да се посветите изця­ло на себе си и на големия въпрос кои сте самите вие.
Цветните есенции на д-р Едуард Бах ще подпомогнат успешно процеса на обособяване и трансформация, тъй като също въвеждат в аурата подходящи и благоприятни за целта енергии/информации. Подобно на високите по­тенции на хомеопатичните лекарства, Баховите извлеци съдържат само енергийната вибрация на съответното растение. Материални молекули в тях няма. Затова аз ги причислявам към енергийните средства за изцеление.
Готови за приемане комбинации по желание на кли­ента се приготвят вече в доста аптеки (в Германия -б. пр.), така че не е необходимо непременно да си набавя­те шишенцата с концентрати от желаните цветове.
Количеството на една комбинация е 30 мл и съдържа изворна вода плюс една чаена лъжичка алкохол или пло­дов оцет за консервиране и по две до четири капки от концентрата на отделните есенции. Дневно се вземат че­тири пъти по четири капки от готовата смес - сутрин, по обед, късно следобед и вечер преди лягане.
Комбинацията от червен кантарион и цикория ще ви предпази от повторно заплитане в неравностойни отно­шения, особено ако сте били „зависимият и използва­ният" партньор. Борът ще ви помогне да избегнете чув­ството за вина и угризенията на съвестта, когато се авто-номизирате и заживеете съобразно собствените си по­требности. Червеният кестен работи срещу синдрома на помощника и прекалената загриженост за другите хора. Това е добро средство за „особено усърдни" медицински сестри и болногледачи или за жертвоготовни майки.
Орехът укрепва защитата на аурата и пречи на връ­щането ви към досегашната ситуация. Стимулира проце­са на промяната и го стабилизира. Дивият овес (отделно или смесен с ореха) е особено подходящ за периода след окончателното прекратяване на отношенията и отърсва­нето от зависимостта. Той дава яснота и ви показва по .    какъв път да поемете, за да се самоосъществите. Помага ви да осъзнаете истинските потребности на душата си и ви открива подходяща лично за вас посока след раздяла­та. Така се предотвратява повтарянето на стария модел със следващия партньор. За бързо изчистване на аурата след среща с недобронамерен човек препоръчвам кисели­ца - вътрешно, външно - по 10 капки във ваната или съ­щото количество, добавено към малка бутилка вода с пулверизатор - като спрей за аурата.
От серията Калифорнийски цветни есенции много държа на белия равнец за защита на аурата и за укрепва­не на енергийното поле. Той пречи на проникването на отрицателните вибрации и е особено подходящ за чувствителни и свръхсетивни хора. По подобен начин дей­ства т розовият равнец, но от него се нуждаят по-скоро онези, които приемат без съпротива душевните отпадъци и негативизма на другите, тъй като не могат да казват „не" и да се ограждат в разумна степен от чуждите проб­леми.
Разбира се, цветните есенциите не са панацея, а и лич­ностната промяна изисква определено време. Ето защо продължителността на прием варира от няколко седми­ци (едно шишенце от 30 мл стига за около З седмици) до няколко месеца. Успехът винаги зависи и от вашата го­товност за промяна. Като допълнение към останалата енергийна работа цветовете на д-р Бах са все пак добри стабилизатори, с които можете да си помагате дотогава, докато се почувствате изпълнени с достатъчно вътрешна сила.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.