четвъртък, 2 май 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 17


Какво може да се постигне с енергийна работа?
Мерките за отстраняване на астралната пъпна връв се определят на първо място от това какво искате: дали да сложите край на връзката си или, ако вече сте го напра­вили - да се освободите от продължаващите енергийни влияния, или пък да я съхраните, но в променена форма. Всеки от партньорите трябва да оттегли участието си в пъпната връв, като си даде сметка за него и го прерабо­ти. Всички посегателства, страхове, желания за превес и склонност към оказване на контрол трябва да бъдат осъзнати и трансформирани. В зависимост от силата и дълготрайността на астралната пъпна връв този процес може да отнеме месеци, та дори и години. Тя не може да се отстрани просто така, с магическа пръчица, без да се замени с нищо.
Енергийната работа с участието на въображението е вмешателство в полето и на двамата партньори. Съществуващата отдавна симбиоза не може да се прекрати изведнъж. Рязкото разрушаване на енергийната форма поражда вакуум, който тепърва трябва да се запълни с но­ва положителна енергия. Но тази нова енергия няма от­къде да се вземе, преди да сте постигнали яснота относно взаимозависимостите и скритите причини. Ако не знаете какво всъщност искате да промените и ви липсва ново разбиране за нещата, ще повторите някогашните модели.
Интензивността, с която астралната пъпна връв влияе на връзката
Астралната пъпна връв е свързана винаги с борба за власт. Според това доколко целенасочено се стремят партньорите да доминират и откога съществува тя, ин­тензивността на влиянието й върху живота им е различ­на.
1. Кармичната връзка от едно или повече минали прераждания по принцип е силно обсебваща; същото важи и за всяка дългогодишна връзка - било със собствените ро­дители или с други хора.
2. Болните или въобще хората в беда създават за крат­ко астрална връзка, чиято сила зависи от тяхната емоционалност и психически способности. Колкото по-без­надеждно се чувства човек (което не би трябвало да има нищо общо с обективната сериозност на заболяването или на бедата), толкова по-здраво ще се вкопчи.
3.  Срещат се обаче и хора, които са склонни често и бързо да завързват астрална връзка, за да си извоюват психично надмощие над другите, например - в разговор или спор. Така те се опитват да манипулират опонента или да го обезоръжат. Не е изключено да са движени от несъзнаван рефлекс и дори от страх или несигурност. Но понякога става дума за истинска енергийна атака.
Освен всичко изброено, силата на астралната пъпна връв неминуемо зависи и от нейния емоционален заряд. Колкото по-наситени са чувствата, а и желанието да изкопчиш нещо определено, толкова по-осезателно е влия­нието й.
Правилото е, че краткотрайната енергийна връзка се прекратява по-лесно от дългогодишната, като важен фактор при диагностицирането й е колко време все пак е била поддържана. Ако е създадена неотдавна, а функци­онира с голяма интензивност, е възможно да е с кармичен произход.
Но вашата отговорност не отпада дори в този случай, защото никой не би могъл да се свърже астрално с вас, ако не сте му позволили, било то и без да съзнавате. Все някога трябва да сте го допуснали да проникне в систе­мата ви. Кога е могло да се случи това? Лудото влюбва­не е единият вариант. Едното желание да сте с другия е достатъчно. Така е било на времето и по отношение на родителите ви, с които бездруго сте свързани напълно естествено от самото начало. Кармичната връзка се мас­кира много умело. Да не говорим, че може да е била на­товарена с негативен заряд още преди няколко инкарнации - тогава най-вероятно ще се натъкнете на човек, кой­то ще ви се види отблъскващ или ще ви вдъхва страх по абсолютно непонятни причини.
Аз бих проверила веднага как стоят нещата на астрал­но ниво и открия ли пъпна връв, бих я прекъснала също веднага, преди да съм се вкарала в нови неприятности. Може да се наложи да повторите процедурата много­кратно, за да елиминирате различните кармични аспек­ти във вашите отношенията. После ще изпитате вероят­но и симпатия или още по-силни положителни чувства, което може да ви се стори абсолютно ирационално - но нали всяка връзка в началото се поражда от непреодоли­мо привличане. Не се впечатлявайте, а продължете отделянето, докато емоциите ви се уталожат и се изпълните с вътрешен мир.
Кармичното освобождаване изисква голяма доза го­товност за осъзнаване на скритите причини и зависимо­сти, особено когато става дума за съществуваща връзка. Не можете да отстраните онази карма, от която имате да учите важни неща. Няма да се справите и ако все още ви липсва решителност. Най-напред трябва да позволите на надигащите се чувства да достигнат съзнанието ви, за да ги приемете, а сетне и да ги освободите. Само което е осъзнато, може да бъде отхвърлено или трансформира­но. А неосъзнатото ще продължи да си съществува, като ви дразни и ви влияе и занапред.
Ако сте узрели да работите върху себе си и да осъзна­вате, ще продължите да провокирате такива преживява­ния с кармичния партньор, които ще допринесат за из­чистване на вашата карма. И тогава ще видите, че про­цесът протича съобразно личните ви потребности и вът­решната ви готовност.
Може би болните се прикачват към вас, защото сте грижовни, симпатични и умели. Вие от своя страна се отваряте за тях емоционално (астрално), щом си позво­лите да се ангажирате лично. Ако ви е мъчно за някого (обърнете внимание на езика!), то той ще ви причини мъка. Състраданието няма нищо общо с любовта, а се числи към сферата на астралната пъпна връв. Който го проявява, от една страна се възприема като по-силен и по-влиятелен от обекта на чувствата си, поставяйки го така в неравностойно положение, а от друга - се отваря за съ-страдание.
Астралната пъпна връв между здрави и психичноболни или обременени с проблеми хора може да доведе до­там, че посредством нея здравите да отработват и изстрадват чужди проблеми и емоции. Болните за съжале­ние нямат никаква полза от това, защото никой не може да поеме върху себе си чужда съдба и да учи вместо друг! Енергийната атака също трябва да получи емоциона­лен отклик от адресата, за да постигне целите си. Нео­чакваният психически натиск поражда страх, несигур­ност или чувства за вина (ако не желаете например да ку­пите скъпия предмет, който надареният с психически способности продавач ви навира в очите). Тези съвсем нормални емоции ви правят астрално уязвими. Който не се плаши, печели. Когато се усещате атакувани, не си ме­рете силите, което хаби енергия, а спечелете време, по­молете за почивка, идете до тоалетната, кажете си съ­всем откровено, че ви е нужна отсрочка, за да размисли­те и затова не желаете сега, на момента, да подпишете договора или там каквото и да било. Това вече означава прекъсване на кратковременния рапорт. После веднага очертайте своя защитен обръч (вижте раздела Енергийна работа и защита").
Как се отразява отделянето?
Емоционалното съдържание на една астрална пъпна връв определя и начина за нейното отстраняване. Ако възнамерявате да съхраните партньорството си, е важно да си дадете време за намиране на нови форми на пове­дение - без ничие надмощие и зависимост. Както казах­ме, това става най-добре и най-бързо, когато участват и двете страни. Да продължите да мислите за бившата си любов и след физическата раздяла означава по принцип да предизвикате нейното продължение на астрално ниво. Прекъсването на пъпната връв води до завършек, до окончателен край на връзката. Ако тя е била кармична, натрапливият цикъл от приливи и отливи в отношенията ще приключи. Една част от кармата е отработена. Сега астралните близнаци могат да поемат всеки по своя път са готови - да останат заедно, без да водят бор­ба за надмощие.
Прекъсването на пъпната връв с болни и страдащи служи на първо място на собствената ви защита от енер­гийно изчерпване и обсебване. Помолете се за тях (а за­що не и за злонамерения нападател?) да получат изцеле­ние и благодат от един по-голям източник, който да ги поддържа и коригира енергийния им дисбаланс. Тази практика обаче не бива да замества дължимата им физи­ческа помощ.
Прекъсването на астралната пъпна връв възстановява енергийната самостоятелност на личността и полага на­чалото на психическото й преобразяване и освобождава­не, което пък се отразява и на цялостното й развитие. В идеалния случай, когато и двамата участват в еднаква степен, моделът на отношенията се трансформира в съ­жителство на взаимно уважаващи се и взаимно приема­щи се равнопоставени хора.
Емоционалната атмосфера помежду им се характери­зира с овладяна, ненатрапчива сърдечност, която проявя­ват и към другите. Това чувство не изважда никого от равновесие и не кара никого да напуска контекста на жи­вота, изпадайки в краен възторг. Тъкмо обратното - нивелира ярките различия между хората, тъй като приема другостта им. Тази безусловна любов е толкова всеоб­хватна, защото се подхранва от любовта на космическия Дух. Същевременно отделният човек се смирява пред висшата воля - за разлика от обсебващия влюбен, който иска да диктува събитията съобразно егото си. Немалко проблеми тръгват оттам, че хората са откъснати от вис­шия си Аз и съответно - от висшата воля, а виждат Бо­жия пръст в своите новосъздадени или кармични връзки. Любовта на висшия Аз обаче не предполага никакво до­миниране, обсебване, вкопчване, които по своята същ­ност са производни на страха и омразата.
Новата форма на съвместен живот изисква ясни спо­разумения (договори[1] между партньорите, гарантиращи взаимната поносимост) и се основава на напринудено благоразположение, искреност и честност, а не на психично-астрално насилие и утвърдени механизми за упражняване на власт.
Според моето виждане за епохата на Водолея, такова ще е развитието през следващите десетилетия и то вече се очертава както в рамките на личните, така и в рамки­те на социалните и политическите отношения по целия свят. Онези, които упорито се придържат към старите поведенчески модели, ще бъдат изолирани и ще останат сами. Убедена съм, че тези модели един ден просто ще се окажат несъвместими с живота на хората на тази плане­та. Изживялата времето си форма на неравностойни от­ношения (а с това и астралната пъпна връв) бавно ще от-мира, щом не се намери кой да я възпроизвежда.
Това, разбира се, е музика от далечното бъдеще ..., но всяка успешно прекъсната астрална пъпна връв доприна­ся за крайно необходимата промяна на ценностите в ця­лото общество, дори и тя засега да се осъществява само в личната сфера.
Позволих си да отклоня вниманието ви към глобалните взаимовръзки напълно преднамерено и неслучайно, преди да започна да говоря за техниката на освобождаването.
Много хора се страхуват от тотален срив на контакта с партньора след отстраняването на астралната връзка, както и от твърде голям индивидуализъм и отделност, самотност и изолация. Това обаче не е вярно. Ние не по­падаме в пълен вакуум, дори непоправимите сред нас от­начало да са нещастни и огорчени. Пробуждането на сърдечния център у индивида и на любовта у хората като цяло води в истинския смисъл на думата до едно по-широко схващане за устройството на отношенията, което допуска повече човешка другост и повече различни фор­ми на заедност. Никой човек не живее и не ще живее без каквито и да било контакти само защото се бои да не из­падне в зависимост и да не изгуби свободата си. Опасе­нието от изолация е продиктувано от противоположния полюс, тоест от изискването за абсолютна слятост в схе­мата на близнаците, която предвижда прекалена отдаденост на един конкретен образ с всички зависещи само от него както позитивни, така и негативни преживявания, докато останалият свят бива изключен.


[1] Непреводима игра на думи: от нем. - Vertag - договор; (sich) vertagen - понасям (се). - Б. пр

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.