сряда, 14 март 2012 г.

Начало на началата Бог се Вглежда В своето отражение - част 10

   Само в това невзрачно предградие на Вселената, където чудеса все по-трудно се случват и където гении все по-трудно се раждат, само в тази епоха, в която стандартите за образование на образова­ните класи все по-стремглаво девалвират, само в това време и само в това пространство хората смятат, че материята предхожда съзна­нието. Във всички друти пространства и във всички други времена хората са вярвали в обратното. За тях би било абсолютно невъз­можно да си представят как някой може да вярва в това, в което вярваме ние.
Тайната история смята, че тази промяна се дължи на промяна­та в човешкото съзнание. Според езотеричния разказ за Сътворе­нието и битието съзнанието се променя много по-бързо и ради­кално, отколкото конвенционалната история би допуснала. Надя­вам се тази книга да е успяла да ви докаже, че ако само преди ня­колко поколения хората са споделяли философия, в която съзнани­ето предхожда материята, то това не е последица от някакъв офи­циален дебат, когато са се събрали и са гласували в полза на идеа­лизма, а просто защото всички до един са преживявали света по идеалистичен начин.
Замислете се само колко различно е вашето съзнание от съзна­нието на родителите ви! Вие вероятно сте много по-либерални, по-толерантни, по-способни да оцените гледната точка на хора от друга раса, класа, пол, сексуална ориентация и т.н. В някои отношения вие вероятно познавате себе си много по-добре. И тъй като идеите на Фройд вече са инфилтрирани на всички нива в обществото и мис­ленето, за вас съществува далеч по-малка вероятност да останете в неведение за сексуалната основа на вашите житейски подбуди. Или за вашите икономически мотиви - благодарение на Маркс.
Вие вероятно не сте толкова потиснати, не изпитвате такъв го­лям страх от авторитети, задавате повече въпроси и не се чувствате толкова силно обвързани със семейството. Вие вероятно по-лесно изричате лъжи, имате по-слаба концентрация и далеч по-малка го­товност да се отдавате на досадни задачи с оглед постигането на дългосрочни цели. И макар че жанровете на популярната култура се надпреварват да възхваляват романтичната любов, вие, както и по­вечето хора около вас, вероятно изобщо не вярвате в нея. Малцина от вас биха желали да останат с един и същи сексуален партньор цял живот. Всъщност, както подчертава и Рилке в своите Тетрадки на МалтеЛауридс Бриге ", част от вас няма търпение да се отърве от отговорността да бъде обичан.
Следователно нашето съзнание е твърде различно от съзнание­то на нашите родители и безкрайно по-различно от съзнанието на нашите баби и дядовци. Проектирайте тази скорост на промяна на­зад в миналото и веднага ще стане ясно как само преди няколко по­коления будното съзнание на хората е било такова, каквото е наше­то по време на сън. Този извод обаче поставя въпроса: каква е насо­ката за промяна на съзнанието ни в близкото бъдеще?
Според гледната точка на философията, постулираща превъз­ходството на съзнанието над материята, мисълта е създала физич­ната Вселена именно с цел да отгледа човешкото съзнание и да му помогне да еволюира.
Какво следва от това за нашето съзнание?
   Според езотеричното ХРИСТИЯНСТВО Исус Христос е живял на Зе­мята точно в средата на историята на Космоса. Неговият живот е ключовата, повратната точка в историята. Всичко след нея е огледално отражение на всичко, случило се преди това. Следователно днес преживяваме великите събития от предхристиянските времена, но в обратен ред, а бъдещото ни развитие ще ни върне към началните етапи

Например    през 2000 г. сл.Хр. животът е отражение на живота на Авраам от 2000 г. пр.Хр., когато се е раз­хождал сред идолопоклонническите небос­търгачи на Урук. Съв­ременните небостърга­чи могат да бъдат оп­ределени като символи на фундаментализма. От една страна са край­но десните християни, които с чиста съвест можем дапоставим редом до най-крайните  форми на исляма. И двете крила държат на    всяка цена да изтрият свободната воля на индивида, да потиснат интелигентността му , да 
го примамят към непросветлен екстаз. Тако­ва е влиянието на Луцифер. От друга стра­на е войнстващият на­учен материализъм, който държи да задуши завинаги човешкия дух. Машините ни правят машиноподобни. И това е влиянието на Сата­ната, който мечтае да стигне докрай - да изстиска до капка духа ни и да ни превърне в чиста материя.
И точно както Луцифер някога се е преродил, така сега ще се прероди и Сатаната. Ще го направи като писател. Целта му ще бъде да унищожи духовността, като я „обясни" и напълно я лиши от сми­съл. Този човек ще притежава способността да създава свръхестес­твени събития, след което без всякакъв проблем ще им дава редукционистко научно обяснение. Първоначално ще изглежда, че е благодетел на човечеството, В началото дори самият той няма да съз­нава, че е антихристът - може би ще си вярва, че всичко, което пра­ви, е в името на човека и за благото на човека. Ще успее да се пребо­ри с опасните суеверия и ще работи за обединението на религиите по целия свят. Ала внезапно в живота му ще настъпи миг на безум­на гордост, когато ще осъзнае, че започва да постига неща, които дори и Исус Христос не е успял да постигне. И точно в този момент ще осъзнае своята идентичност и своята мисия.
Как да разпознаем Сатаната? Или всеки фалшив пророк? Как да разпознаем фалшивото, повърхностно духовно учение? Фалшивите учения обикновено нямат никакви или почти никакви морални из­мерения. Такова например е учението, препоръчващо събуждането на чакрите, но единствено с цел за „лично израстване". Истинските духовни учения поставят на първо и последно място любовта към другите и към човечеството.
Тази история ви предложи изобилие от доказателства, че инте­лигентните хора във всеки момент от човешката история са били добре запознати с едно или друго от теченията на езотеричната фи­лософия. Използвали са тайни техники, за да постигнат променено състояние на съзнанието, в което са разполагали с достъп до най-високите нива на Космическия интелект. Доказателства сочат също така, че хората, членове на тези тайни общества, са се ръководели от върховната цел за изковаване на нови, много по-интелигентни форми на съзнание. Езотеричното мислене е имало огромно, реша­ващо влияние върху развитието на човешката мисъл - факт, който в наши дни целенасочено се пренебрегва.
Съобразно този начин на мислене някога човеците са разполага­ли с неограничен достъп до света на духовете. Ала след това мате­рията се е втвърдила и този достъп постепенно е изчезнал. Днес бариерата между нас и духовния свят отново започва да изтънява. Материалният свят се износва и става все по-рехав и прозрачен.
Възможно е да започнем все по-често да осъзнаваме моделите, които ни се подсказват от „случайните съвпадения" и от синхронността на преживяванията ни. Възможно е да започнем да забеляз­ваме в тях очертанията на дълбиините закони. Възможно е вече да не прибързваме да отсъждаме интуитивните си прозрения или бри­лянтните си идеи като изцяло наши собствени и да се осмелим да допуснем, че са ни подсказани някъде отвън.
И паралелно с началото на осъзнаването, че може би около нас има безтелесни същества, които ни помагат и ни дават идеи, нищо чудно да започнем да прозираме, че сме свързани един с друг много по-силно чрез мисленето, отколкото чрез речта и физическото наб­людение. Възможно е да се сдобием с усещането, че взаимодейст­вието ни с другите е процес, далеч по-загадъчен и мистериозен, от­колкото до този момент сме допускали. В близко бъдеще вероятно ще се научим да гледаме на роднинските си и приятелски връзки в контекста на прераждането. Може би ще започнем да осъзнаваме как свързаността ни от предишните животи оказва влияние върху днешните ни „подсъзнателни" чувства на харесване и омраза, въз­никващи у нас в мига, в който срещнем непознати.

"Aпокрифната история на света"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.