сряда, 30 март 2011 г.

ЛИПСАТА НА РАЗЛИКА МЕЖДУ ЗДРАВЕ И БОЛЕСТ

Физикът Лари Доси смята, че въображението не е единственият инструмент,
който холографският ум може да използва, за да постигне изменения в тялото. Друг
инструмент е просто признаването на неделимата цялост на всички неща. Както
отбелязва Доси, ние имаме склонност да разглеждаме болестта като нещо външно
спрямо нас. Болестта идва отнякъде си и ни обсажда, като разстройва нашето
благоденствие. Но ако пространството и времето и всички други неща във вселената
са наистина неотделими, тогава ние не можем да правим разлика между здраве и
болест.
Как можем да приложим това знание за практически цели в нашия живот?
Когато ние престанем да гледаме на болестта като на нещо отделно и вместо това я
разглеждаме като част от по-голяма цялост, като например една среда на поведение,
начин на хранене, сън, типове физически упражнения и различни други отношения
със света изобщо, ние често ще се справяме по-добре с нея, казва Доси. Като
доказателство той привлича вниманието към едно изследване, в което страдащи от
хронично главоболие са помолени да водят дневник, в който да вписват каква е
честотата и остротата на техните болки. Въпреки че регистрирането било замислено
като първа стъпка в подготовката за по-нататъшното лечение, повечето от
пациентите откриват, че когато започват да водят дневник, тяхното главоболие
изчезва!
В друг експеримент, цитиран от Доси, група страдащи от епилепсия деца и
техните семейства били заснети с видеокамера как взаимодействат помежду си.
Понякога имало емоционални изблици по време на сеансите, които често са
последвани от действителни припадъци. Когато показват на децата записите и те
виждат връзката между тези емоционални събития и своите припадъци, те почти
престават да получават пристъпи. Защо? Като водят дневник или гледат
видеофилм, пациентите са способни да видят своето състояние във връзка с по-
голямата картина на своя живот. Когато това се случи, болестта повече не може да
бъде разглеждана „като една неканена гостенка, която се е появила отнякъде, а като
част от един процес на живеене, който може да бъде точно описан като неделимо
цяло - казва Доси. - Когато ние се съсредоточим върху принципа на свързаност и
единство и избегнем раздробяването и изолацията, здравето идва".
Доси смята, че думата пациент е също толкова подвеждаща, колкото и думата
частица. Вместо да бъдем отделени и фундаментално изолирани биологически
единици, ние сме по същество динамични процеси и структури, които са податливи на
анализ като части не повече, отколкото електроните. Нещо повече, ние сме свързани,
съединени със силите, които създават и болестта, и здравето, с вярванията на
нашето общество, с мисловните нагласи на нашите приятели, на семейството си и на
нашите лекари, както и с образите, вярванията и дори със самите думи, които
използваме, за да схванем вселената.
В една холографска вселена ние сме свързани с нашите тела, а в предходните
страници разгледахме някои от начините, по които тези връзки се проявяват. Но има
и други, може би дори безкрайно много други. Както казва Прибрам: „Ако
действително всяка част на нашето тяло е отражение на цялото, тогава трябва да
има всевъзможни видове механизми, за да се контролира случващото се. Нищо не е
твърдо установено по този въпрос." Предвид нашето невежество по въпроса,
вместо да питаме как умът контролира холографското тяло, може би по-важният
въпрос е: Каква е степента на този контрол? Има ли някакви ограничения и ако има,
какви са те? Това е въпросът, към който сега ще насочим нашето внимание.

* Биохимически субстанции - например междинна съставка във верига от ензимни реакции, от която се получава
по-стабилен или с определени качества продукт. - Бел. прев.

събота, 26 март 2011 г.

Измеренията

Всички нива на измеренията на този свят са налице тук и сега, свързани помежду им.
Разликата между световете с различни измерения е дължината на вълните. Именно вълновата дължина е ключовият елемент на цялата Вселена. Ние живеем и съществуваме в реалност, създадена изцяло от дължината на вълната. А дължината на нашия триизмерен свят е 7,23 сантиметра.
Измеренията са разделени едно от друго от дължината на вълната точно по същия начин,
както са отделени нотите в гамата. Всяка нота от гамата носи различен звук поради своята вълнова дължина. Всяка октава на пианото се състои от осем бели клавиша и пет черни клавиша и музикантът има по този начин пред себе си хроматичната гама. Тринадесетата нота е в действителност първата нота на следващата октава и тези октави се повтарят и нагоре, и надолу, на всички нива. Между всяка нота и следващата има дванадесет хармонични и холографски точки - ако се изразим с термини от науката за измеренията, ще уточним, че става въпрос за хармонични величини. Това е същото нещо, както при превключването на телевизионния приемател на различни канали. Щом смените канала, всъщност вие го включвате на друга дължина на вълната.
Има празно пространство между измеренията точно така, както има празно пространство
между две ноти. Има по-голям вакуум, да кажем има по-голяма стена, между октавите. Ако вие можете да промените вашата вълнова дължина и да направите завъртане на 90 градуса, можете да изчезнете от този свят и да се появите в измерението, което съответства на вашата тоналност. И тогава образите, които вашите очи възприемат, ще се изменят според дължината на вълната на света, в който вие ще сте влезли. Тази планета има голям брой различни светове - те всички присъстват тука,
но нашето съзнание е хармонизирано върху една определена дължна на вълната. Същевременно ние съществуваме буквално на всичkи нива на измерения и нашият опит е напълно различен на всяко отделно ниво.
Например, ако трябва да се извисим на по-горното ниво, точно това, което сега правим, ще открием, че всяко нещо, което си помислим, става веднага, докато тука, в третото измерение, е нужно известно време. Дори ако мислите ни неизбежно и тука създават наша действителност, очевидно тяхното материализиране не става абсолютно веднага.

Боб Фрисъл - "В ТАЗИ КНИГА НИЩО НЕ Е ВЯРНО, НО
НЕЩАТА СА ТОЧНО ТАКА"

Изместването на полюсите

Ако това, което казва Тот, е вярно и точно, изместването на полюсите е свързано с нашия тип
еволюция. Те са взаимно свързани. Последното изместване е имало огромно значение и пряко е било
свързано с познанието. Това изместване не е било положително, било е негативно, ние сме паднали
ниско в "познанието си".
До неотдавна, около 1950 година, хората вярваха, че изместването на полюсите никога не
става или ако става, то е веднъж на милиарди години. Но
фактически полюсите се изместват през 12 500 до 13 000 години, или казано с други думи,
всеки път, щом ние стигнем до тези специфични точки от процесията на равноденствията. Това
явление става естествено и редовно. Учените откриват сега, че наистина е имало повече обръщания
на полюсите в историята на нашата планета.
Не само че редовно е имало изместване на полюсите, но и те са разменяли местата си,
северният полюс е ставал южен и, обратно, южният е ставал северен. Полярните шапки са били вече
на екватора. Вие можете да откриете морски черупки на практика по цялата планета - на върха на
Скалистите планини и дори в езерото Титикака, което се е намирало под водата, а сега е на 3 600
метра надморска височина. По-голямата част от тези данни са резултат от анализи, проведени от
учени върху проби, извлечени от под морското дъно, като дължината на пробите варира от 15
сантиметра до 300 метра, при което става възможно да се направи "прочит" на седиментите точно
така, както се прави при пръстените по стволовете на дърветата.
Изместването на полюсите е впечатляващо. С използуване метода за датиране чрез йони на
въглерод 14, възможно е да се предположи, че преди около 12 000 години северният полюс се е
изместил от залива Хъдсън, който сега е на 60 градуса северна ширина и 83 градуса западна
дължина, до сегашното си местоположение в Северния ледовит океан или Арктика.
Сега ние физически се намираме на линията, разделяща съзвездията Дева и Лъв. Като
наблюдаваме небето, виждаме, че преминаваме от ерата на Риби към ерата на Водолея, но
физически преминаваме от Дева към Лъв. Това обяснява защо Сфинксът е едновременно и дева, и
лъв, символите на съзвездията Дева и Лъв.
John White дава значителна информация по този въпрос в книгата си Pole Shift (Отклонението
(Люлеенето) на полюсите). В северната част на Сибир има следи от хора, бизони и дървета,
разкъсани и направени на парчета от някаква невероятна сила, а след това напълно замразени
мигновено. В момента на замразяването бизоните са имали в стомасите си храна от тропическа
растителност. Трябва да се отбележи, че при спадане на температурата се образуват повече от
двеста различни вида лед в процеса на замразяването. Тези останки са така дълбоко заровени под
горната част на ледовете, че храната е запазена и днес, 12 500 години по-късно. Отклонението на
полюсите става много бързо. В действителност необходими са само двадесет часа, за да се извърши
цялостното изместване.
Съществуват различни хипотези за причините за тези отклонения или обръщания на
полюсите. Например разширяването и хлъзгането на ледниковите шапки може да наруши
равновесието на Земята като жироскоп. Друга по-съвременна теория, произтичаща от изследванията
на шведския
физик Hannes Alvenis, e наречена магнито-хидродинамика или МХД. Тази теория напомня, че
под твърдата земна кора има полутвърд слой, който в отделни моменти действа като твърдо тяло и
задържа земната кора на едно място, а в други моменти, именно при внезапни промени в земното
магнитно поле, той действа като течно тяло и позволява по този начин на земната кора да променя
положението си.3 Това явление е възпроизведено в лабораторни условия.
Никой не знае наистина какво предизвиква отклонението или изместването на полюсите. Щом
като то започне, повърхността на Земята се измества със скорост около 3000 км/час и тогава
ветровете достигат на практика скорост 1500 км/час. Очевидно това е достатъчно за опустошаването
почти на всичко, което съществува по повърхността. И не е за учудване, че този път ние желаем да
бъдем способни всичко това да стане под малко по-голям контрол.
Колкото и голямо да е това изместване на полюсите, с него ще бъде свързано и изменение на
съзнанието. Тоест, ние ще извършим същевременно едно изместване. Колкото по-голяма е
промяната в съзнанието, толкова по-голямо влияние ние ще имаме върху изместването на полюсите.
И тогава нашата задача е да станем достатъчно съзнателни, за да контролираме начина, по който
полюсите ще се изместят, така че по-скоро да бъде приятно, отколкото страшно.
Като специалист по rebirth, държа да кажа, че едно изместване на полюсите е подобно на едно
раждане. Ако родилката е тревожна, раждането ще бъде трудно и болезнено. Ако родилката обаче е
отпусната и не изпитва страх, раждането става без болки. Раждането може и би трябвало да бъде
лесно. По един или друг начин, всичко винаги зависи от съзнанието.
Вие ще намерите може би ужасяващи информации. Не се страхувайте от нищо. На по-дълбоко
равнище вече знаете, че няма никакъв проблем. Обикновено, когато стане изместването на полюсите,
предвижда се, че ще има много призвани и малко избрани. Но в крайна сметка всички са спасени.
Няколко души стигат заедно до христовото съзнание, а другите слизат едно или две нива (което им
изглежда по-хармонично). В един продължителен период от време, вероятно стотици хиляди години,
тези няколко души, които са успели, увличат останалата част от планетата и в края всички ще стигнат
до христовото съзнание. Но тук, сега, на планетата Земя, нещо друго е в процес на ставане. И това
ще ви обясня в следващите глави.
John White, Pole Shift (Virginia Beach, VA: A.R.E. Press 1980) 17

Боб Фрисъл - "В ТАЗИ КНИГА НИЩО НЕ Е ВЯРНО, НО
НЕЩАТА СА ТОЧНО ТАКА"

Какво става?

Пророчествата, правени редовно от много хора за трансформациите на Земята, са друг
признак на това изключително време. Gordon-Michael Scallion също предсказа, че настават едни от
най-смутните времена. Според Скалион, ние ще трябва да преживеем земетресения, изригвания на
вулкани, наводнения, урагани и т.н., както никога по-рано, и то много скоро, преди края на века. И
Скалион не е единственият. Много отдавна Нострадамус, след това Едгар Кейси и индианците Хопи
са казали съвсем същото нещо.
Очевидно сега става нещо неестествено на планетата Земя - нещо реално и видимо, но и
нещо, за което то загатва. Като цивилизация, ние сме натрупали известно количество информация от
Шумерската епоха отпреди 6000 години до наши дни. Приблизително от 1900 до 1950 година
количеството на информацията се увеличи двойно. След това тя още веднъж нарасна двойно през
периода от 1950 до 1970 година, а след това наново двойно от 1970 до 1980 година. Сега
информационната лавина расте с такава скорост, че НАСА закъснява цели осем години с
въвеждането на данните в своите компютри, дори само с цел да може да ги ползува. Ние сме толкова
далече от положението да настигаме сами себе си, а това е вече нова страница от човешката
история, въпреки че си мислим, че всичко си е така, както преди. Но не е. Прочетете по-нататък.
Защо това става сега?
Защо всичко това става сега? Защо не преди 10 000 години или след 10 000 години например?
- Това става сега, защото ние се приближаваме към края на един цикъл и ще стигнем до най-горните
точки на всички видове нива. За да обясня това, трябва да изоставя за малко моя разказ и да насоча
светлината на прожектора към Дрънвълоу.
Мелхиседек твърди, че съществуват два вида критично движение за нашата планета. Първият
вид, познат от хилядолетия, е процесията на равноденствията. Вторият вид е едно отклонение, което
бе открито съвсем наскоро. Ние, тоест цялата слънчева система, се придвижваме в пространството,
като описваме спирала по начин, който показва, че ние като че ли сме завързани за нещо.
Астрономите, които са забелязали това явление, са започнали да търсят това друго тяло.
Изчисленията са ги насочили най-напред към една област на едно съзвездие, след това към група
звезди. Преди четири-пет години бе установена причината: една звезда Сириус-А. Ние се движим в
пространството със Сириус-А, като описваме спирала, подобна на спиралата на молекула ДНК.
Нашата съдба е свързана със Сириус. Като се движим заедно със Сириус по този начин, едно
съзнание се разгъва по начин, подобен на начина, по който гените и хромозомите в молекулата на
ДНК разгъват посланието си в строго специфични равнини. Съществуват определени ключови
моменти, в които може да се случат някои събития и в които между Сириус, Земята и останалата част
от космоса се появяват "генетични" редове от решаващо значение. Именно сега се създава един от
тези редове.
Да се спрем на прецесията на равноденствията (ил. 3-1). Оста на Земята е наклонена 23,5
градуса. Когато Земята се движи около Слънцето, оста й остава наклонена, на което се дължат
годишните времена. Но тъй като и самата ос се движи, получава се и осова промяна с изместването.
Оста се придвижва с по един градус всеки 72 години. През 2160 години тя навлиза в ново съзвездие и
прави по този начин пълна обиколка за 25 920 години.
Така за период от 25 920 години точката на северния полюс очертава една елипса. В една
точка от тази елипса земята е най-близо до центъра на галактиката, а в друга точка е най-далече. И
много древни народи са били забелязали, по-точно тибетците и индусите, че с отдалечаването от
центъра на галактиката ние заспиваме, а когато завием, за да се приближаваме към този център,
започваме да се събуждаме.
Древните мъдреци са разделили елипсата, получена от процесията на равноденствията, на
сегменти, наречени юга. По-голямата част от информацията относно тези периоди юга, са натрупани
през последните 2000 години, период, известен под наименованието Кали Юга. Случайно това е
отсечката на най-дълбок сън от цялата елипса. Така почти всичко, което е било написано за
космичния цикъл през тези последни 2000 години, е било тълкувано от заспали хора, които са се
опитвали да търсят извадки от древните текстове, които те дори не са разбирали. И впоследствие
така са променили тези текстове, че никой друг да не може повече да получи от тях някакво знание. С
други думи, на по-голямата част от тези информации изобщо не може да се вярва.
Древните са открили две противоположни точки, които са отдалечени една от друга на
разстояние 900 години, в едната от които ние заспиваме, а в другата се пробуждаме. И двете точки са
свързани с невероятни изменения -промяна в съзнанието на отделните хора и изменение в
положението на полюсите на планетите.
Сега ние се намираме точно в точката на обрат, в началото на движението за завръщане към
центъра на галактиката и в началото на пробуждането. На 180 градуса спрямо последното обръщане,
точно на обратната страна, и следващото обръщане е неизбежно предстоящо. Именно затова ние
вече стигаме до критичния праг, който включва между другото и свръхнаселеността, и състоянието на
околната среда.
Според Thoth, когото ще ви представя малко по-нататък, степента на отклонение на полюсите
на Земята е пряко свързана с равнището на съзнание върху Земята и с онова равнище на съзнание,
до което тя ще стигне. Това означава, че има математическо съотнотношение между съзнанието и
степента на отклонение на полюсите. Друг начин да се разгледа това явление е да се приеме, че
нашият космичен сън и следващото ни будно състояние са
Аналогични на денонощния цикъл, при който Земята прави едно пълно Завъртане около оста
си за 24 часа. През нощта повечето от съществата, които се намират в онова полукълбо, което е в
сянката, спят, а през деня повечето са будни. Същото е и при цикъла на процесията на
равноденствията. През онази част от цикъла, когато планетата е в състояние на сън, преобладава
мъжкият принцип, за да ни защитава. А винаги женският принцип ни повежда отново към светлината.
Според Дрънвълоу това събитие вече е станало. Женският принцип вече е поел смяната около месец
февруари 1989 година.
Въпреки големия страх от близкото изместване на полюсите - някои групи си строят
скривалища и складират храна, опасявайки се, че континентите (по-точно Калифорния) ще бъдат
погълнати от водата -Дрънвълоу не смята, че точно това ще стане сега. Може би ще има по-спокойно
изместване. През 1972 година едно събитие измени хода на нещата. Ще се върнем по-нататък към
него.
Положението, в което ние сега се намираме спрямо процесията на равноденствията, обяснява
защо всичко това става именно сега. Между 1998 и около 2000 година ние вероятно ще сме
преживели вече по-голямата част от тези събития. Твърде вероятно..., но Бог има власт над всичко.
Според Дрънвълоу ние трябва да осъзнаваме факта, че всичко това, което ще се случи, ще бъде плод
на мислите и чувствата на жителите на планетата. Ако променим нашата степен на осъзнатост, ще
бъдем в състояние да променим сценария, по който се разиграва драмата, без да обръщаме
внимание на каквото и да е друго пророчество.
Ние създаваме нашата действителност. Всеки миг ние създаваме нова обществена
действителност. Нашите мисли, нашите чувства и нашите действия имат много по-голяма власт,
отколкото бихме могли да си представим. А по-голямата част от нас съвсем слабо или никак не
осъзнават тази отговорност. Това състояние е в процес на изменение, то ще се промени толкова
бързо, че дори сега, в този миг, започват да се проявяват нови възможности, за които дори не сме се
осмелявали да мечтаем.

Боб Фрисъл "В ТАЗИ КНИГА НИЩО НЕ Е ВЯРНО, НО
НЕЩАТА СА ТОЧНО ТАКА"

сряда, 23 март 2011 г.

Андромеданска гледна точка за еволюцията на вечния дух

Това послание идва от високоеволюирала раса, живееща на планета в галактиката Андромеда и която е преминала от физическото тяло към фината материя или енегия, излязла извън цикъла на смъртта. Те предлагат съвети на други раси и са в контакт с висшите сфери чрез хиперпространството .

 Еволюция на нашата вселена и външните вселени :
 Създаването : духът на всички космически сфери се движи в електромагнитни потоци като вени на кръвоносна система.
 Хиперпространството се състои от 2 сфери на фината материя. В неговите краища е енергийната сила на Създаването.
 Вселени съществуват и вътре в други вселени, известни като измерения. Да се влезе през вратите на измеренията е необходимо движение със скорост много над светлинната.
 Всяка вселена има 7 пояса. За да се влезе през родствена вселена трябва да се премине през 7-ия пояс. Планетите, слънцето са в 4-ия. Първият пояс е Създаването, на ръба на хиперпространството.

 Земята - нейните собствени и чужди духове :
 В аурното поле на Земята са всички духове, след като тялото умре. Те реинкарнират на Земята. Цикълът на прераждането е около 75 - 157 години след физическата смърт. Ако Земята е унищожена, аурата й се пренася колективно на най-близката планета с подобна еволюционна степен. Духът няма телесна форма или пол.
 Космическите тела постоянно се прераждат от еволюцията на вселените. Черните дупки се появяват, когато галактиките са достигнали края на своя жизнен цикъл. Процесът продължава докато една вселена изчезне, за да направи място на друга новородена.
 Духът се намира в левия и десния лоб на човешкия мозък. Той осигурява енергийната сила на физическото тяло, събира знания и информация, докато придобие прозрачна, енергийна форма.

 Еволюцията на духа и човека :
 Период 1 : Човек
 Период 2: Средният земен човек е на подпериод 2,5 . Средната възраст на земните хора е 4,5 - 5 милиона години.
 Период 6: Еволюцията е много висока - 40-60 милиона години. Отделянето на духа от тялото започва в подпериод 6,4 . Повече няма цикъл на смъртта.
 Подпериод 6,5 : Духът е преодолял тялото и е преминал в най-ниската сфера на хиперпространството в колектив с другите духове, които са стигнали това ниво на усъвършенстване за 60 - 80 млрд. години. Те правят мониторинг на всички вселени и ги съветват.
 Подпериод 6,6 : Духовете са се изкачили на по-високо ниво и се обединяват, след което преминават във втора сфера. Комуникирането продължава през хиперпространството.
 Период 7 : Обединеният дух преминава в Създаването, където "заспива" за известен период. Когато се пробуди, е с ранга на "узрял Създател". Това е 7х311 040 000 000 000.
 Подпериод 7,2 : Новият "зрял Създател" се събужда и ще засее идея за евентуално материализиране в нова вселена. След раждането на нова вселена, Създаването в подпериод 7,7 ще премине във вечната сфера - още по-концентрирана форма на енергията, началото на всички начала. Какво става по-нататък не е известно ...

 Духовната форма :
 Фигуративно се представя така : най-вътрешен слой - духът, семе на Създаването ; следващ слой - сферата на Създаването събира всички духове ; най-външен слой : спиритуално излъчване на фина материя, която през подсъзнанието изпраща импулси в психиката.
 Духът, новата личност в развитие е онова, което хората виждат като дух след смъртта. Клетъчната памет се съхранява в органите на тялото.

понеделник, 21 март 2011 г.

Разумното същество Земя

  В последните години все повече се говори за това, че Земята е жив разумен организъм, който знае за съществуването на човешката цивилизация и наблюдава нейната дейност.

      Косвено потвърждение на тази хипотеза било получено още през 80-те години на миналия век. След изучаването на космически снимки на физически полета в районите на разломи на земната кора били открити свидетелства за редовни промени в стойностите на магнитното поле, настъпващи за определени периоди. Преди това било установено, че обемите на дълбинните газове, излизащи от пукнатини в земната кора, нарастват забележимо няколко пъти в денонощието.

     Тези резултати са в синхрон с откритието на английските учени Хартман и Къри, изучаващи биоенергетичното взаимодействие на хората със заобикалящия ги свят. Изследователите открили т. нар. “енергетични мрежи” – зони от планетата, в които в течение на денонощието се променят електромагнитните показатели. Тези зони с площ до 4000 км, или мрежи, сякаш се “отварят” и “затварят” в зависимост от разположението на Луната, близките планети и други космични фактори.

     Обяснение на това явление предложил проф. В. Луговенко от московския Институт по земен магнетизъм. Той смята, че “мрежите на  Хартман и Къри” са свидетелство за “диханието” на планетата, която чрез пукнатините в разломите “прокарва” през дълбинните си слоеве космическа енергия. Следователно трябва да се отнасяме към Земята не като към “мъртъв” космически обект, а като към жив организъм.

      Преди половин век немският психиатър Ханс Бергер, изучавайки електрическата активност на човешкия мозък, за пръв път откри слаби колебания с честота около 10 в секунда и ги нарече алфа-вълни. По този начин бе открит и алфаритъмa, най-изразеният образец на електрическата активност на мозъка. 25 години по-късно това стана цял раздел на науката, наречен електроенцефалография.

      На тази основа през 1953 г. се появи предположението, че чувствителността на мозъка към електрическото въздействие може да осигури връзка с онова, което пронизва всичко около нас. Оказа се, че вълната на електромагнитните колебания с честотата на алфа-ритъма е много близка до дължината на окръжността на земното кълбо и е естествен резонанс на системата земя-йоносфера.

      На близостта на резонансната честота на Земята и алфа-ритъма на мозъка на човека бе  обърнато внимание през 60-те години - че те взаимно контактуват на подсъзнателно равнище на човешкия мозък и могат да си взаимодействат или оказват влияние. Чрез съпоставката на времето на реакцията на човека на оптически сигнал бе установено, че при увеличение на напрежението на полето на основната честота , времето за реакция на човека, което е обикновено 250 милисекунди, се намалява с 20 милисекунди, а при наличие на колебания от 2-6 херца нараства с 15 милисекунди. Получените резултати потвърждават тясната зависимост на мозъчните алфа-ритми с резонансните колебания на Земята, т.е. на възможността за взаимно въздействие.

     Идеята за живата Земя се подкрепя и от други учени. Според тях в определянето на даден организъм като жив днес се използва “антропоцентричният” възглед, т.е. “живи и разумни” биха могли да бъдат само форми на организираната материя, чиито свойства съответстват на свойствата на животните и човека. Форми, които рязко се отличават от тях – по своя веществен състав, размери, продължителност на живота, употребата на енергия, обменни реакции и др. – официалната наука не причислява към разумната материя.

     Подобен “човекоцентризъм” в опознаването на законите на природата води съвременните учени до задънена улица. Това е очевидно по тяхното отношение към планетата – с всички части на нейния организъм, каквито са въздухът, водата, недрата, растенията, животните , хората.

     Всичко във Вселената е трептящи частици, като колкото са по-малки, толкова е по-висока тяхната честота на трептене и толкова е по-голяма тяхната енергоемкост. Естественият енергообмен на частиците води до тяхната материализация т.е. до обединяването на по-малките частици в по-големи, новата частица е с по-ниска честота на трептене и намален енергиен потенциал. По аналогичен път се изгражда всичко съществуващо, ниво след ниво, свят след свят, като колкото по-груба става материята, толкова е по-малка честотата и съответно се образуват все по-големи обособени части, обособените части образуват цялости, цялостите образуват обекти, обектите - системи и т.н. Имаме едно движение на числовите стойности описващи материята от милиарди милиарди трептения в секунда, честотата постепенно намалява до единица и след това започва обратното движение на числовите стойности, като постепенно се увеличава продължителността на едно трептение (вибрация, ритъм) и достига милиарди, милиарди години продължителност на един период на обособена група галактики или на една Вселена.

     Но ако приемем хипотезата, че Земята е разумен организъм, то как се е появила тя ? Смята се, че планетите в Слънчевата система, в това число и нашата, са се образували от огромен облак прах и газ. Преди милиарди години, под действието на центробежни сили, в него са се сблъскали огромен брой астероиди, метеори и комети. Продължавайки да привличат към себе си по-малки небесни тела, те постепенно нараствали, увеличавали размерите си и накрая се превърнали в известните ни днес планети. Следователно Земята е огромно струпване на малки небесни тела, главно астероиди и комети.

     Напоследък нарастна интереса на астрономите към тези космически странници. Например кометата Аренд-Ролан , открита през 1956 г. има втора, аномална опашка, която внезапно и необяснимо ту се появява , ту изчезва. Има комети, които произволно променят траекторията си на движение. Много от тези небесни тела произвеждат неясно радиоизлъчване, приличащо на сигнали, което дало повод на някои специалисти да ги обявят за разузнавателни сонди на извънземни. Но е предложена и различна версия : кометите и астероидите са живи същества, които имат кремниево-органична природа.

     Както е известно, на тези астрономически обекти има вода – главно във вид на лед или пари. Донесена на планета, водата без съмнение играе важна роля във функционирането на организма на небесните тела. Поразителните свойства на водата, станали възможни благодарение на съвършено уникалната й структура, и особено способността й за биоенергоинформационен обмен, започват все повече да привличат вниманието на учените.

    Сега може с увереност да се говори, че водата е “кръвта” на планетата, без нея е невъзможна нормалната жизнена дейност. Нещо повече, именно водата и наличието й на дадена планета е свидетелство за разумността на астрономическия обект. От тази гледна точка разумна е дори Луната, където в района на полюсите й под тънката повърхностна кора са открити цели океани. На Земята водата присъства не само на повърхността. Във вид на пари тя пронизва и слоевете в дълбочина. Така Земята се превръща в обединение на небесни тела – живи, мислещи същества, които са дали на планетата не само своята “кръв”, но и разум. Сблъсквайки се едно в друго в протопланетния газово-прахов облак, слепвайки се в едно, разумните комети не са загивали, а са се съединявали, създавайки огромен жив разумен организъм. Именно той е станал нашата планета Земя.

     “Както е известно, енергоинформационното поле в заобикалящия ни свят притежава не само всеки жив организъм, но и въобще всеки предмет – било то камък или стол – пише проф. Сидни Джексън от Великобритания. – Но работата е там, че енергоинформационното поле на разумното същество рязко се отличава от аналогичните полета на неодушевените предмети. Полета от първи вид притежават само три вида същества от заобикалящия ни свят : човекът, делфинът и ... самата Земя ! Планетата не е просто кълбо, съставено от минерали, вода и органика. Тя е напълно разумно, мислещо същество, част от вселенското съобщество. И в светлината на този факт престава да бъде загадка по какви причини периодично от Земята в дълбините на Космоса се излъчват своеобразни информационни послания на много тънко енергетично ниво. Очевидно е, че “посланикът” е самата планета. “

     Безусловно, Земята знае за съществуването на човешката цивилизация. Нещо повече, тя знае за всяко живеещо на нея същество – било то човек или животно. Всички свързани с хората необичайни явления – телепатия, левитация, биолокация, излизане от тялото и др. – стават в резултат на взаимодействието с биополето на планетата.

     При увеличаване числеността на човечеството над допустимите норми, при отравяне с продуктите на жизнената дейност на цели региони от планетата, нейната атмосфера, растителни и водни ресурси тя започва да се изчиства от опасните за нея същества. Обикновено го прави посредством природни катаклизми.

     И в същото време без целенасочените усилия на планетата едва ли би било възможно зараждането на човека и живота въобще. Появата на хората, както и всички процеси в природата има своята глобална общокосмическа цел. Тя се състои в масовото развитие на вселенската биоенергетична система.

     Предназначението на планетите, в това число и на Земята е да създават, поддържат и насищат глобалната енергетика с астрални същности ( или биоенергетични субстанции ), които е способно да даде само разумно същество – като човека, делфина, кометата, самата Земя. Затова тази планета е като люлка, откъдето след раздяла с нашите тленни физически обвивки навлизаме в “зрелия”, космически живот ....

  По материали от Интернет

събота, 19 март 2011 г.

Размисли за дисбаланса ( предизвикани от случка през 2003-та година )

     Всички конфликти, които съм разгледал в публикации, както и хилядите, които не съм, са имали пагубни последици върху енергийното поле на Земята, което трябва да абсорбира негативната енергия, генерирана от човечеството. Размерът на тези последици ме порази по време на един излет до Черепишкия манастир през 2003 г. Това бе прекрасно място, но още със слизането ми от влака долових в атмосферата нещо неприятно. Понеже вече бях напреднал с активирането на чакрите си, успях да фиксирам тъмен облак от енергия, обхващащ околността (ще спестя някои подробности, защото считам, че повечето читатели не са подготвени за тях). Чак след като повървях, стигнах до място, където личеше надпис, според който в местността Рашов дол е имало сражение между Ботеви четници и турски войски.
      Когато мисловните модели се излъчват от хората, те остават в същия район, докато се балансират от други мисловни модели. Духовете на мъртвите често също витаят там ( подобни случаи са разгледани в книгата на Франсоа Брюн "Мъртвите ни говорят"). Объркването и болката от преживяното могат да им попречат да се върнат в "родните" си честоти. Ние ги наричаме "призраци" или "загубени души". Когато отидете на мястото на полесражение, то може да ви се стори "зловещо". Това са мисловните модели на страха, ужаса, агресията и болката, родени от участниците. Чувствителните хора, които посещават такива места могат да чуят битките или да видят как протичат. Те се настройват към тези вълни на мисълта. Неслучайно в тези краища на България има силна отмъстителна енергия, тъй като подобните се привличат и отрицателната енергия привлича отрицателна енергия. Ако си представите, че говоря за последиците от една битка върху енергийното поле, ще разберете защо отрицателният дисбаланс се е разпрострял толкова бързо на планетата. Но той може да бъде отстранен също толкова бързо, ако променим начина си на мислене.
     Ние сме въвлечени в духовната битка между хармонията и дисхармонията. Дисбалансираното съзнание манипулира извънземните и човешкото поведение, като изстрелва мисловни модели в тяхното индивидуално и колективно съзнание. Тези модели са пригодени да изкривяват психическите и особено емоционалните нива на нашия организъм. Те имат ефекта на спирането на потока от енергии, познание и просветление между Висшия и низшия Аз.
     В някои отношения човешкото съзнание е извървяло дълъг път през периода, който разглеждам, но в друго то едва ли е напреднало.

четвъртък, 17 март 2011 г.

Науката : лъжи и прикрити истини - част 7

Лечението на СПИН и други болести лежи в области, определяни като алтернативна медицина. Аз съм положително настроен към вибрационната медицина и използването на звука за ребалансация и рехармонизация на ум, тяло и дух. Всяка вибрация има свой собствен звук, цвят и символ и ако можете да ги използвате за хармонизиране на тялото и човешкото енергийно поле, болестта се заменя със здраве. Звъкът, който представлява вибрацията на хармонията на Земята е "ОМ", а цветът е белият, смесица от всички цветове. Древните са знаели за това. Символът на вибрацията "ОМ" е три спирали, оформящи триъгълник. Той може да бъде открит в много древни селища, върху камъни и пещери. Тези знания сега отново изплуват в нашето съзнание и ще революционизират лечението.
    Алтернативите като акупунктура, хомеопатия, рейки, ароматерапия, рефлексология и други отразяват далеч по-широкото разбиране за човешкото същество. Те се опитват да отстранят дисбаланса на всички нива и лекуват причината, не симптома. При тях предпочитан метод е да определят потенциалния проблем и да ресинхронизират енергийните полета, преди да се почувства физически дискомфорт. Акупунктурата, която е хиляди години по-стара от лекарствените компании използва иглите, за да балансира енергийните потоци, протичащи през чакрите и линиите на енергията, познати като меридиани. Древното лечение с полагане на ръце не е "лечение чрез вяра" ; то пренася енергиите от лечителя през ръцете му до пациента. Фотографията, разработена от руското семейство Кирлиан може да фотографира енергийните полета около тялото. Те са открили, че когато снимат някой, който страда от дадена болест, енергийните му полета са слаби. Когато снимали лечители, енергиите били особено силни и ярки. След лечебен сеанс енергиите на пациента ставали по-силни, а на лечители временно отслабвали. Всеки притежава потенциала да лекува до известна степен в зависимост от избора какво да прави в това си прераждане. През следващите няколко години милиони ще разберат, че са тук , за да бъдат лечители, понеже това ще е от решаващо значение по време на прехода.
    Еволюцията на лечението е друг пример за това защо системата трябва да рухне, ако искаме да постигнем истинска положителна промяна. Разрастването на алтернативното лечение се ускорява от провала на здравните служби - както у нас, така и по целия свят. Те непрекъснато страдат от липса на средства, понеже Системата не е в състояние да прави пари от икономическата лудост "направи, използвай и изхвърли", за да се справи с увеличаването на човешките болести, причинени както от свръхконсумация, така и от недоимък ; а когато дадена здравна служба е зависима от лечения на базата на лекарства и скъпи хирургически операции, тя никога няма да има достатъчно пари за всичко, което по разчет трябва да прави. Смъртта на икономическата система насърчава хората да търсят алтернативите далеч по-настоятелно, отколкото при други обстоятелства. Промените в съзнанието ще ускорят този процес, докато не стане сливане на знанията за физическото ниво, както са изразявани от днешните лекари и разбирането за по-висшите нива, притежавано от алтернативните методи. Не виждам това сливане като 50 на 50, нищо подобно. Алтернативните методи ще станат непреодолими основи на здравните грижи и с течение на времето ще се разработят и други, още по-ефективни методи, когато по-висшето познание стане масово достъпно и ще бъдем в състояние да контролираме процеса на стареене и да отстраним генетичните заболявания чрез препрограмиране на генетичния код на ДНК. Дните на "отрежи ги и им пробутай лекарства" са към края си.
    Ще видим, че физическото тяло е далеч по-фантастично творение, отколкото се представя от днешната наука и че в основата на здравето и болестта е мисълта. Нашите етерни енергийни полета организират физическото тяло и закодират всяка клетка с памет за онова, което е и което трябва да бъде. Клетката е класически пример за универсалния принцип, че "каквото е горе, такова е и долу". В енергийната система и памет всяко нещо е по-малка версия на цялото тяло. Нашите мисли непрекъснато влияят на този процес положително и отрицателно. Всичко, което  става с нас и засяга мислите ни, се отразява на генетичния код на ДНК, който ние предаваме на своите деца , или за да бъдем максимално точни - на физическите тела, които създаваме за съзнанието на нашите деца. Може да се получи генетично заболяване заради емоционална травма или физическа злополука, която някой е преживял в същата генетична линия преди хиляди години. Въздействието на емоциите върху етерната организация се предава до ДНК, докато ДНК не се "почисти" от този наследен генетичен дисбаланс. Това може да стане бързо и лесно, само за няколко минути, ако знаете как и продължителните болести изчезват след такова лечение. Когато то получи признание, вече няма да има хора, купуващи акции на фармацевтичните компании. Очевдино все още хората са силно засегнати от генетичната история на наследствената линия на техните генетични скафандри и всеки ден умират хора поради липсата на елементарно лечение, което може да отстрани генетичната обремененост, носена от всяко тяло. Онова, което правим и преживяваме емоционално и физически през този живот, се предава после на децата. Когато пречистването на ДНК се приеме масово, бъдещите майки и татковци ще преминават през този процес, за да са сигурни, че предават само положителни генетични кодове за децата си. Емоционалното състояние на майката по време на бременността оказва много голямо влияние върху децата, защото бебето в утробата е свързано с кръвоносната система на майката и растящият зародиш бива генетично засегнат от емоциите, които тя преживява. Лечителите в това поле на вибрационната медицина  и генетичното пречистване са години пред медицината, която познаваме. Вижте как с напредването на времето лекарствените компании се опитват да ограничат и обявят за незаконни алтернативните лечения пред техните империи на алчността. Те вече го правят и ние трябва да отговорим на това по обичайния начин - като пренебрегваме тях и всеки закон, който се ражда от тяхното лоби.
    Разпространението на лечението и лечителите не може да стане бързо. Някои болести ще изчезнат с повишаване на съзнанието, докато в същото време ще се развият нови, някои от които в резултат на ускоряващите се вибрации на онези, които решат да затворят умовете си за промяната. Вибрационната дисхармония между тези хора и съзнанието на планетата ще има много последици върху душевното, емоционалното и физическото здраве. Колкото повече хора активират своите лечителски умения, толкова по-добре за всички. Тази необходимост ще е още по-наложителна заради последиците от предписването на лекарства като бонбони. Вече има и "свръхмикроби". Това са вируси, които са си изградили имунитет към антибиотиците, предписвани почти за всичко, което се движи. Между другото свръхмикробите са включени и в производството на храни. Селскостопанските методи, изобилстващи от лекарствени средства, способстват за създаване на имунитет у насекомите срещу отровите, разпръсквани върху посевите.
    От другата страна на прехода ние ще притежаваме такива знания, че ще живеем на това физическо ниво стотици години ако пожелаем, точно както е било по времето на Атлантида. Ще слушаме истории за едно време на Земята, когато хората са казвали, че съществува единствено материалният свят ; ще ни разказват за една толкова примитивна цивилизация, че представителите й грабели планетата за горива, разрязвали телата си и използвали еликсири, които причинявали толкова болести, колкото и лекували ; или за това как вярвали на хора,  наречени политици. Ще се усмихваме на разказвачите, ще клатиме глави и ще ни се струва трудно да повярваме .....................

Науката : лъжи и прикрити истини - част 6

Фармацевтичната промишленост е една от най-корумпираните и корумпиращи организации, които са познати на човечеството. Тя се контролира от Илюминати и е една от най-зловещите им операции. В своята книга "Астмата може да се преодолее" Ян Сенклер казва, че през 1972 г. една комисия, организирана от чилийския президент Салвадор Алиенде (лекар) съобщила, че не повече от две дузини лекарства са наистина ефективни. Лекарите от комисията предложили драстично намаление на лекарствата, купувани от компаниите. След година хунтата с подкрепата на ЦРУ изгони с преврат Алиенде. Лекарите от комисията били убити, а новият режим подновил обичайния бизнес с лекарствените компании. Индустрията контролира цялата система - лекари, университети, изследвания, правителства, здравни служби, човешките съдби. А когато са възпрепятствани да разпространяват лекарства, които са разобличени като опасни, те ги тръсват на Третия свят. Затова всички вие, замесени в медицината - ще продължите ли да приемате всичко това или ще размислите и ще предприемете нещо ?
    СПИН е невероятно средство за печалба на фармацевтиката. Те дори разнасят слухове за "лечебни средства", за да повишат цената на акциите си, докато хората инвестират в някоя компания с надеждата да спечелят куп пари, когато "лечебното средство" излезе на пазара. Те правят така и с други "лечебни средства", а послушните медии лаят в един глас със своите господари, като тиражират истории за изследователски проекти за лекарства, които били на прага за еди-какъв си "пробив", но които никога не виждат бял свят. СПИН, този изпратен като от небето ускорител на печалбите за лекарствените компании не е някаква мистериозна болест, появила се от нищото. Тя сигурно е създадена в някоя лаборатория. Ще представя на  вниманието ви разработките на д-р Робърт Стрекър, който твърди, че СПИН се причинява от амалгацията на две болести по животните - волска левкемия сред биволите и вируса висна, който засяга овцете.
    Той казва, че гените на вируса, причинител на СПИН не съществуват в приматите или хората. Но ги има в тези 2 вируса, познати като ретро-вируси сред биволите и овцете. По време на изслушванията на Комитета по църковни въпроси на САЩ през 1969 г. става ясно, че Министерството на отбраната е поискало 10 милиона $ за създаването на нови вируси, които унищожават имунната система. През 1972 г. бюлетинът на световната здравна организация (част от ООН) изнася предположения от група вирусолози, че е създаден вирус, който унищожава Т- и В-клетките в човешкото тяло. Очевидно идеята е била, че ако са в състояние да създадат вирус, причинител на рак и левкемия, това ще им помогне да намерят лечение за тези болестиИзследването на Стрекър го накарало да вярва, че волската левкемия и вирусът висна са били смесени в лаборатория, за да се  създаде волски вирус висна. След това той бил отгледан в човешка тъкан, което го превърнало във вирус, засягащ тялото чрез разрушение на имунната система. Ние го знаем като СПИН.
    Властите отхвърлят това и дори отричат съществуването на такава комбинация от вируси, но д-р Стрекър издирил доклади, в които подробно е споменато за това. Той споделя :
    "Волският вирус висна има точно същата форма като вируса на СПИН, същата молекулна маса, абсолютно същата генна структура в известен смисъл, притежава същата магнезиева зависимост, която е сравнително рядко срещана в този клас агенти. Той има абсолютно същата способност да убива Т-клетките селективно и при все това според кумулативните познания на световните експерти по СПИН такъв вирус не съществува. Е, това е лъжа.
    Онова, което мислим, че е станало, е , че ...през 1972 г. произведохме група вируси, които да причиняват рак в лабораториите по цял свят, а след това, според нас, тези вируси вероятно са били тествани. Мислим, че са били изпробвани върху големи групи от хора в Африка, което обяснява как са се получили 300 милиона заразени африканци... Епидемията в Африка не е започнала от инфекция, локализирана на едно място. С други думи броят на заразените е толкова голям, че в някой момент в средата на 70-те години трябваше да се предприеме масова ваксинация. Онова, което според нас наистина се е случило е, че група учени са отишли в Африка и всъщност са тествали тези агенти там." (Под прикритието на ваксинация за едра шарка).
    Интересно е също, че според  д-р Стрекър първоначалното разпространение на СПИН в САЩ съвпада напълно с проучването на ваксина за хепатит Б, поръчано от американското правителство, което включвало млади бели хомоскесуалисти на възраст между 20 и 40 години. СПИН се е появил там, където се провеждало проучването на ваксината за хепатит - Ню Йорк, Сан Франциско, Лос Анжелис, Чикаго и Сейнт Луис. Ако си помислите колко много страни са правили изпитания с атомни бомби, без да евакуират нито войниците си, нито местното население, понеже искат да проучат въздействията върху човешкото тяло, става ясно доколко уважават човешкия живот тези "герои". Отрови и радиация са изпускани умишлено сред много народи по света, за да се проучат последиците. Тестването на бактериологични войни е провеждано по този начин. Един от американските проекти във връзка с тях бил наречен МК-УЛТРА, за който вече съм споменавал. Стрекър казва още, че през 30-те години на 20-ти век в Алабама те набрали чернокожи за продължително изследване върху прогресирането на сифилиса, а когато се появил пеницилинът, те попречили на мъжете да бъдат излекувани, защото смятали изследването за по-важно. Същият манталитет и по-лош продължава да битува и днес в научната общност на такива екстремисти. Между впрочем, това изследване в Алабама било проведено от Американската служба за здравеопазване, която днес е със седалище в Атланта, Джорджия , под името Център за контрол на болестите и тя "води" правителствената битка срещу СПИН. Според мен лекарството за СПИН вече е изобретено.
    Не знам дали всички тези на д-р Стрекър са верни, но той прави някои убедителни изводи и съм убеден, че СПИН е създаден в лаборатория. Една от темите, присъстващи в заключенията на изследователите на Новия световен ред е, че има таен план за намаление на световното население чрез геноцид и той включва опити за използване на болести като СПИН или техники за биологични войни (като гриповете). Както казах, има странни хора под влиянието на този краен дисбаланс. Какво се казва и в "Протоколите" ? Те ще разклатят основите на част от населението чрез "ваксинирането на болести".
    Смята се, че идеята за намаление на населението чрез разпространение на болести се е родила на една среща на учени през 1957 г., които заключили, че увеличеното население, замърсяването и експолатацията на околната среда ще унищожат системите за поддръжка на живота на планетата към 2000 г. Айзенхауер заповядал да се проведе проучване на алтернативните начини за реагиране на тази криза. Алтернатива 1 била да се използват ядрени оръжия, за да взривят дупки в стратосферата, чрез което да се позволи топлината и замърсяването да изтекат и да се промени деструктивната човешка култура в култура, насочена към опазване на околната среда (това било отхвърлено). Алтернатива 2 била да се построят подземни градове, свързани чрез тунели, където избрани представители на различни култури щели да продължат човешката раса. Алтернатива 3 била малцина избрани да се преместят в нови бази на Луната и други планети. Луната получила кодово име "Адам" в този план, а Марс бил "Ева". И трите алтернативи включват разпространението на смъртноносни болести и явно СПИН е една от тях. Има и мнения, според които вирусът HIV, за който се казва, че причинява СПИН не е виновникът или поне не е единственият, и аз вярвам, че електромагнитното замърсяване, причинено от военните и тайните служби уврежда човешката имунна система ( добър пример в това отношение е системата ХААРП) ..............

Науката : лъжи и прикрити истини - част 5

Помислете какво би могло да стане с това познание, ако попадне в добронамерени ръце. То може да сложи край на бедността, страданията и унищожението на околната среда. Бихме могли да пътуваме например от Великобритания до Австралия за около половин час ! Изоставянето на днешното деструктивно безумие след краха на сегашната система няма да означава бедност за всички. Ние имаме правото да направим живота по-лесен чрез тази чудесна технология, която ще помете бедността, глада и болестите в кофата за боклук на историята, където им е мястото. Ще го направим, защото обърканите хора няма да спечелят. С помощта от всички нива на съзнание трансформацията ще премахне тяхната манипулация. Те ще направят ( и правят ) всичко възможно, за да предизвикват безредици и конфликти, но контролът им над тази планета определено наближава своя край.
    Необходим е и бунт на студентите - на всички студенти от всички университети, като се установи координация помежду им. Те трябва да настояват да разберат с какви знания всъщност се разполага и да отхвърлят глупостите, които им се подават на час по лъжичка, за да ги държат в неведение. Същото се отнася и за лекторите, повечето от които също не знаят какво става. Хайде, приятели, време е за раздвижване. Направете го с мирни средства и любов, но се погрижете протестът да е подкрепен от несломима решителност. Хората трябва да въстанат или ще съжаляват во веки веков.
    Студентите по медицина и другите здравни служители трябва да направят същото. Страданията на хората, когато няма нужда от такива са един от най-големите скандали в цялата история, която ви представям. С напредъка на трансформацията нови методи на лечение ще сложат край на днешните пристрастени към лекарства и към операции здравни служби.
    Отново медицинската наука е била насочвана да разглежда единствено физическото ниво на съществуване. Тя лекува симптомите, а не причините, понеже не разбира тези причини. Как е възможно, когато множество болести се дължат на дисбаланс на човешките нефизически нива, медицинската наука да упорства, че тези нива не съществуват ? Знае се, че хора, които живеят под или до електропроводи или са в тесен контакт с електромагнитни технологии са по-податливи на определени заболявания, в това число и рак. Нашият нефизически Аз е поредица от електромагнитни полета, действащи като едно. Когато влезем в близък и последователен контакт с други мощни електромагнитни полета, отделяни от електропроводи и технологии, безсмъртният Аз бива засяган по различни начини. Този дисбаланс изкривява етерното тяло, което управлява действията на физическото. Така етерната организация се разстройва, а физическото тяло губи баланса, което води до рак или друга болест. Ето защо екипажът на "Елдридж" е бил засегнат на всички нива от силното електромагнитно поле, на което са били изложени.
    Дори болестите се използват в служба на Системата. Лекарствените компании, контролирани или притежавани от Илюминати финансират научните изследвания и настояват подопечните учени да търсят единствено начини за лекуване на болестите с лекарства или технологии, които могат да се търгуват. Светът е залян от таблетки и еликсири, а лекарствените компании измерват печалбите си в милиарди ( справка - последната кампания за свинския грип ! ). Брутното повишение на цените при някои от тях достига до 90%. Но здравните служби за заляти от хора, които са болни ! Спомням си за времето, когато ходех на лекар - повечето пъти едва са надигали глава да ме погледнат, преди да напишат поредната рецепта.  Представителите на фармацевтичните компании имат много начини за "насърчение" на лекарите да използват техните продукти. Толкова много хора са болни, физически или емоционално, че здравните служби приличат на конвейерни ленти, издаващи рецепти за лекарства за непрекъснатия поток от породени от системата болести, който минава покрай тях. Лекарите и сестрите са също такива жертви като пациентите. Те са като икономистите, политиците, учените и журналистите - програмирани да мислят по начина, зададен от Системата и да изпълняват заповедите й в затвора от неправилни разбирания, който тя издига около тях. Но и тук има пробудили се от този сън.
    Имам позната лекарка, която споделя възгледите ми за необходимостта от трансформация. Тя ми даде един пример, който описва прекрасно този поточен манталитет на медицинските грижи. Шефът на болницата, в която тя работи наредил срещите с всеки пациент да не бъдат по-дълги от 15 минути и че това не е време за обсъждане на други проблеми. Толкова ! Фактът, че "другите проблеми" вероятно са причината за тяхното заболяване изобщо не се отчита. Ако  нащият безсмъртен Аз е в дисбаланс, особено на емоционално ниво, това се процежда до физиката през системата от чакри и се проявява като физическа болест. Медицината реагира, като замерва симптомите с лекарства, пренебрегвайки причината. Тя приема, че стресът и емоционалните проблеми могат да причинят заболяване, защото има необорими доказателства, но отхвърля понятието вечно съзнание и затова не може да си обясни механизма как стресът води до заболяване. Когато открият емоционален проблем, предписват валиум или други антидепресанти, опитвайки се да потиснат симптомите. Онова, от което пациентът наистина се нуждае е да посочи причината за неговата депресия. Ако например причината е лоши битови условия, не се нуждаете от лекарства, а от приличен дом. Но вместо да са в служба на здравето, системата е превърнала лекарите и сестрите в медицински боклукчии, занимаващи се с човешките отломки, които системата всекидневно изсипва. Аз не осъждам лекарите или който и да е от тяхната сфера. Какво друго могат да направят, когато работното им  натоварване е толкова голямо, че не могат да отделят нужното внимание на всеки и не разполагат с властта да осигурят на пациента онова, от което наистина се нуждае за елиминиране на болестта му ?
    Превантивната медицина, която отстранява причините за болестта, преди да са станали физически проблем е силно пренебрегвана от медицинските учреждения, защото да направиш необходимото би означавало да преосмислиш всички ценности и погрешни принципи. Вместо това дори предотвратяването на болестта се използва за стимулация на финансов опортюнизъм и експлоатация. Знаете ли например, че флуоридите, добавяни към питейната вода с мотива срещу разрушаването на зъбите, са били използвани като отрова за плъхове почти 40 години ?
    От началото на 20-ти век индустриалните флуориди са основният замърсител на реки и потоци, отравяйки земята и животните. Те са вторичен продукт от алуминиевата промишленост. През 1939 г. институтът "Мелън" в САЩ помолили д-р Джералд Кокс да намери пазар за флуоридните отпадъци. Кокс, който бил биохимик, предложил те да се добавят в питейната вода за обществени нужди. Това задоволило неговите работодатели от "Мелън", защото той бил собственост на семейството на Андрю Мелън - шеф на "Алуминиъм Корпорейшън ъф Америка" (ALCOA). През 1944 г. Оскар Юинг бил нает от ALCOA  с годишна заплата от 750000 $ ! Само за няколко месеца той станал шеф на Федералната агенция за сигурност и повел кампания за добавянето на флуорид в общественото водоснабдяване. Към 1951 г. вече бил убедил Конгреса, че това е добра идея и получил 2 милиона $ за начало. Тази отрова за плъхове не може да се пуска в реки и потоци, понеже се смята за твърде опасна, но става за водата, която пият хора ! Това било страхотно за ALCOA, но ужасно за хората и подобен род прикрити машинации се извършват зад думите на политиците всеки ден. Интересното е, че е установено, че флуоридът води до затъпяване.
    Това е мечтаното царство за фармацевтичните компании. Не е чудно, че хора като Рокфелер притежават половината от фармацевтичната индустрия в САЩ. Но това увеличение на печалбите става успоредно с нарастване на броя заболявания, причинени от лекарства. Д-р Брайън Сторм, помощник-ръководител на направлението "Медицина и фармакология"  в Университета в Пенсилвания изчислява, че страничните ефекти от лекарствата убиват 160000 американци всяка година, а 1,6 милиона постъпват в болница. Какво се получава ? Предписват се хапчета за дадени симптоми, и после други, които да компенсират ефекта от тях. От това касите на лекарствените компании се пълнят още по-бързо. Ако медицината не разбира истинската природа на човешкото същество, как може да избегне създаването на лекарства, които причиняват повече вреди от първоначалната болест, която трябва да лекуват ? Но в такъв случай упоеното население е точно това, което Илюминати искат. И откъде да знаем какво точно слагат в тези лекарства ?
    Фармацевтичните компании са ужасени пред алтернативите на тази лудост. Те описват алтернативните лечители като "шарлатани", които са опасни, докато често самите те са смъртно опасни. Има хора, които се наричат алтернативни лечители, но не са нищо подобно и вие трябва да внимавате. Но аз не знам случай някой такъв лечител да се е появил с "Талидомид", отговорен за деформацията на толкова много бебета ; нито са давали на хората лекарства със страничен ефект, който гарантира, че жертвите им никога повече няма да излязат на слънце. Лекарствените компании правят и двете, че и много повече. Точно както нефтените и газови компании на Илюминати полагат всячески усилия да спрат технологиите за безплатна енергия, така и техният фармацевтичен бизнес се стараят да дискредитират и унищожат всички лечения, които не включват лекарства. Те не искат лек за рака. Те правят прекалено много пари от продажбата на лекарства, които лекуват неговите симптоми. Не става въпрос за здравето. Става въпрос за богатство.................

Науката : лъжи и прикрити истини - част 4

Илюминати знаят, че законите на Сътворението, както бяха изложени в началните статии са верни. Те знаят за енергиите и честотите. Версията може да е изопачена от други погрешно осведомени, но те познават истинските закони на физиката. Не мога да твърдя, че следващата история е изцяло вярна, част от нея може и да е дезинформация, но ще ви даде представа за това колко по-напред от известните учени са учените на илюминатите.
    Франклин Рузвелт бил приятел на Никола Тесла, ученият гений, много от чиито знания дошли от извънземните. Един от студентите на Тесла - Гилермо Маркони, основал тайна група, която твърдяла, че е конструирала "летящи чинии" през 40-те години и че се е приземила на Луната в началото на 50-те години. Интересното е, че голям брой учени като Маркони, работещи в сходни сфери са починали по странен и необясним начин. Твърди се, че Рузвелт помолил Тесла да стане ръководител на проекта "Филаделфия". Негов заместник бил Джон Фон Нойман и екипът се разположил в Принстънски универститет, преди всичко да се пренесе във военноморската база в Бруклин през 1940 г. и да бъде закодирано под името проект "Дъга". Официалното поръчение било да се направят американските кораби невидими за човешкото око и радарите. Те постигнали това с миночистач като генерирали силни магнитни полета. През 1942 г. Тесла получил тежко въоръжен брониран кораб, но той протестирал, когато разбрал, че този път на борда ще има екипаж. Той напуснал и около 10 месеца по-късно бил намерен мъртъв в хотелската си стая в Ню Йорк. Фон Нойман поел поста и на 20.07.1943 г.провел експеримента отново под ескорта на разрушителя "Елдридж".
    Получило се, но екипажът изпаднал в истерия и се разболял. Фон Нойман поискал още време за усъвършенстване на технологията, но командирът на военноморските операции отказал. Дори споменал, че ще приеме само невидимост за радар. Това те постигнали в пристанището на Филаделфия, но тогава, след една синя искра "Елдридж" изчезнал физически за 3 часа. Сега нещата се усложняват, защото ще пресечем честотите на време и пространство. Двама млади учени - Едуард и Дънкан Камерън, които били на борда, излезли на палубата и открили, че екипажът е изпаднал в пълна истерия, а двамата се хвърлили през борда. Историята твърди, че те не паднали във водата, а във военната база "Монтаук" на Лонг Айлънд в Ню Йорк, където осъзнали, че било 1983 г. - 40 години по-късно. Знам, че ви звучи налудничаво, но вижте продължението !
    В подземния център в "Монтаук" двамата Камерън били отведени да видят Фон Нойман, сега много по-възрастен от този, който познавали през 1943 г. Било съобщено, че той е починал през 1957 г., но това било част от прикритието за работата му. Казал им, че трябва да бъдат транспортирани назад във времето на 1943 г. за да унищожат устройството, понеже опитът бил създал "балон в хиперпространството", който заплашвал с катастрофа на тази честота. Двамата Камерън били траспортирани обратно на кораба и в 1943 г., където те разбили устройството. Когато това станало, "Елдридж" се материализирал отново. Трудно е да се осмисли това, ако продължаваме да се държим за познатата версия за времето, вместо за версия, според която минало, настояще и проектирано бъдеще протичат едновременно. Може би най-интересен е фактът, че когато Камерън се върнали в 1943 г. и казали на Фон Нойман за неговата роля през 1983г., той отказал да повярва !
    Пак повтарям - не вярвам на всяка дума. Но че илюминатите имат разработки в подобни сфери, включително интер-честотите - не се съмнявам.
    Говори се, че когато "Елдридж" се материализирал обратно бил истински кошмар за гледане. Синхронизацията между време, пространство и молекули била толкова разбъркана от случилото се, че много членове на екипажа се превърнали в част от надстройката на кораба. Други били полудели. Говорим за интелигентност без мъдрост. Лудите учени са изтървани. След този случай проектът бил спрян, а Фон Нойман отишъл в Лос Аламос, за да работи върху атомната бомба. Но през 1947 г. любопитството от наученото по време на "Филаделфия" взело връх. Новият проект бил наречен "Феникс" и бил отново под ръководството на Фон Нойман във военноморската лаборатория "Брукхевън" в Ню Йорк. Той работел  и по възстановяването на разбития космически кораб и извънземните, подобни на онези при Розуел.
    Има твърдения, че проектът "Феникс" и неговите разработки през 80-те години довели до познания и технологии за проникване в бъдеши проекции на времето. В една от тези истории се споменава, че когато стигнали проекциите за 2011-2012 г., всичко заприличало на сън.  Този период както знаете се свързва с предсказанията на маите и други за период на голяма промяна. Освен това Фон Нойман и неговият екип били усъвършенствали техниката за състаряване и подмладяване на хората, като се счупвала тяхната "ключалка на времето". Тесла също имал разработки по този въпрос. Ние сме заключени във времето от раждането си във версията за времето на тази честота. При физическата смърт тази ключалка се счупва и ние можем да се придвижим към други версии на време и пространство. Без тази ключалка на времето по време на физическия живот ще настъпи хаос и случилото се с екипажа на "Елдридж" щеше да ставас всички нас. Но ако можете да отстраните тази ключалка по контролиран начин, можете да увеличите или намалите възрастта на физическото тяло според тези разработки. Елитът на Илюминати знае как да променя времето в ограничен мащаб, а от гротескните опити, които извършват върху своите привлечени жертви, тези луди учени са се научили и да клонират. И ние си мислим, че провеждаме дискусии за моралността на генното инженерство, докато стават тези неща ! Хиляди хора изчезват по целия свят всяка година и повече никой не ги вижда. Не се съмнявам, че някои от тях свършват в подземните лаборатории.
    Тяхното разбиране за антигравитационната технология вече е много напреднало и много от наблюденията за НЛО, за които чуваме, могат да са техни кораби, упрвлявани от хора пилоти. Ярката светлина около НЛО, за която се споменава от много очевидци е причинена от магнитното поле, произведено от самолета, което въздейства на гравитационното поле и поражда антигравитационност. Има многобройни, разнообразни технологии, използвани от тези кораби, за да се впрегнат естествените енергийни полета..................

Науката : лъжи и прикрити истини - част 3

С настройването на истинските учени към по-високи честоти , разбирането за това кои сме и за естеството на живота се пробужда в тяхното съзнание. Това ги отвежда към области за  проучване, които ще отключат пред тях мистериите. Върхушката ще се опита да се противопостави на техните заключения, но това ще е без значение. Законите на физиката ще бъдат пренаписани. Начинът, по който сега физиката се възприема от учените, които хората смятат за "истински" всъщност са доста далеч от подобно определение. Поддръжниците на днешния възглед за физиката са затворили умовете си за нефизичните нива на съществуване и са пренебрегнали 99,99% от Сътворението. Нищо чудно, че тяхното разбиране е толкова ограничено. Колко трагично е, че учени като сър Уилям Крукс, сър Оливър Лодж и други са открили по научен път основните отговори на много от мистериите, но са били пренебрегнати и атакувани от поддръжниците на Илюминати, подобно на медиумите, които от хиляди години са знаели онова, което днешните обслужващи системата учени не знаят. Преди повече от 2000 години гръцките философи са разбирали принципите на живота и Сътворението преди християнството, ислямът и други религии да се появят на сцената.
    Повишаващото се съзнание ще помете заблудите и ще ни предостави технологии, надминаващи сегашните мечти. Няма да има нужда от изкопаеми горива, електрически пилони или дори актернативни източници като силата на вятъра и вълните. Всеки дом ще разполага с устройство, може би не по-голямо от кутия за обувки, което ще впряга енергийното поле на Земята за осигуряването на цялата енергия и топлина, от която се нуждаем. То няма да е включено в никаква мрежа. Ще работи самостоятелно, където и да е поставено. Транспортът ще се революционизира и повече няма да замърсява въздуха, използвайки същото разбиране. Ще притежаваме познания как да пътуваме през времето. Представата, че сме сами във Вселената ще изглежда толкова нелепа, колкото да вярваш, че Земята е плоска. По-късно ще се появят всички чудодейни подвизи, като материализиране и дематериализиране.
    Повечето от тези неща вече се случват, премълчавани са или са били пазени в тайна. Свободната енергия е факт. Имам предвид технологии, които осигуряват неограничена доставка на енергия без да се използват горива. Те имат достъп до океана от енергия в енергийното поле на Земята и другите енергии около нас и не водят до замърсяване или каквото и да било израждане наоколната среда. Няма да има нужда от въглищни мини, нефтени съоръжения, електроцентрали, нито от грозни тръбопроводи. Говорим за "електрическо превозно средство", което работи с батерии, докато през 1931 г. забележителният хърватски учен Никола Тесла караше кола в Ню Йорк, използвайки един вид технология за безплатна енергия, а един мъж на име Джон Кийли от Филаделфия демонстрира своята машина "Динасферична сила" с безплатна енергия през 80-те години на 19-ти век. Докато проучвал магнитните сили, протичащи между земните полюси, той открил, че "частиците материя" могат да бъдат разделени чрез вибрация на принципа, използван за задвижването на двигателя.
    Изобретателите на технологията за безплатна енегия винаги са били спирани, а някои са били тормозени по други начини. Неприятностите вкарали един от тях - Джон Сърл от Великобритания в затвора. През 1946 г., когато бил едва 14-годишен, той построил своя "генератор на последствия Сърл", който бил вдъхновен от един негов момчешки сън. Той се основавал на магнитно устройство и генерирал използваемо електричество. Докато усъвършенствал творението си, Сърл започнал да конструира летателен апарат, използвайки същата енергийна система, която би могла да надмине дори днешните конвенционални самолети и космически кораби. Три месеца преди да завърши запланувания апарат, в който да летят хора, той бил затворен за това, че използва безплатно електричество и не плаща на електростанцията за консумация на тяхното ! Докато Сърл бил в затвора по това нечувано обвинение, властите изгорили всичките му писания. Същото се случило с едни американски изобретател - Денис Лий, който открил, че Илюминати и системата като цяло отчаяно се опитват да спрат тези технологии, понеже те ще премахнат нашата зависимост от горивото и топлината и цялото прикритие на тяхната технология ще рухне. На много изобретатели на безплатната енергия са отказвани патенти, а делото им може да се класифицира от един международен закон за "отпадъците за военна употреба", който може да им попречи да публикуват своите разкрития или да рекламират технологиите си. Но елитът на Илюминати знае за всичко това, защото информацията отива при техните тайни учени.
    Ужасно е като си помислиш, че докато стари хора треперят от студ и умират от хипотермия, защото не могат да си позволят сметките за отопление, възможността за неограничено количество безплатна енергия се потиска, за да се обслужат интересите на някакъв извратен елит. Всички знаете как сметките за гориво се увеличават последователно, а здравето на хората се влошава заради замърсяването, причинено от това примитивно изгаряне на изкопаемите горива. Междувременно отговорът се блокира и така е било в продължение на десетилетия. Къде сте всички вие - политици, журналисти, еколози ? Изобличете този скандал и настоявайте технологиите за безплатна енергия да се доразработят и да станат масово достъпни. Технологията за безплатна енергия на илюминатите е далеч напред пред всичко останало, с което е запозната обществеността, както е и с други научни знания. Как ли се подсмихват на онова, което се преподава на учениците в училищата и на студентите в университетите по света под името "наука" ? ................

Науката : лъжи и прикрити истини - част 2

  Историята на науката в много отношения е огледален образ на историята на религията. И двете избират едно верую и вярване, което след това налагат на света, и двете се опитват да блокират всички усилия за представяне на информация и доказателства, които излагат наяве техните погрешни разбирания. Но тогава и двете са контролирани от едни и същи господари, които са се погрижили оцеляването им да става чрез потисничество. Веднъж издигнали своя флаг и прокламирали една твърда догма, техните империи, финансиране, власт и влияние стават зависими от оцеляването на тази догма в умовете на достатъчен брой хора. Прикриването на информацията и разбирането са решаващи за продължение на съществуването им. Ако сте учен, чиито живот зависи от съществуващата научна догма, желанието да блокирате алтернативните обяснения, които биха разбили тази догма може да се окаже непреодолимо. Системата, със значителното влияние на Илюминати без съмнение се е погрижила такива ключови области като наука, политика, икономика, медии и религии да прикриват истината, ако искат да оцелеят. Прикривайки тази истина, те трябва да пропагандират една деструктивна илюзия, върху която да се фокусира вниманието на роботизираните хора. Медиите угоднически ги подкрепят като тиражират мита, че институционалната наука е на върха на човешкото разбиране.
    Джеймс Лавлок е един от непредубедените учени, които се противопоставят на конвенционалното. Той има теория, според която Земята не е мъртва материя, а жив, мислещ организъм. В своята книга "Епохите на Гея" той описва защо науката се ръководи по-скоро от системата, отколкото от информацията :
    " Може да мислите академичните учени за аналогия на независим творец. Всъщност почти всички учени са наети от някаква голяма организация от рода на правителствен отдел, университет или мултинационална компания. Само в редки случаи те са свободни да представят своята наука като личен възглед. Те може да се мислят за свободни, но всъщност повечето от тях са наемници ; те са изтъргували свободата на мисълта за добри условия за работа, твърд доход, постоянен пост и пенсия. Те са ограничени от армия от бюрократични сили - от финансиращите агенции до здравите организации. Учените са ограничени и от правилата за дисциплина на племето, към което принадлежат. За един физик ще е трудно да се занимава с химия, а за биолога е почти невъзможно да се занимава с физика. Като връх на всичко, през последните години "чистотата" на науката се пази още по-внимателно от самоналожената инквизиция, наречена "критика от равнопоставените". Tази добронамерена, но ограничена бавачка на институциите гарантира, че учените ще работят в съответствие с традиционната мъдрост, а не движени от любопитство или вдъхновение. Липсата на свобода ги застрашава да се поддадат на дребнава учтивост или да се превърнат в творения на догмата, подобно на средновековните теолози.
    Като университетски учен за мен бе почти невъзможно да правя редовни проучвания на Земята като жива планета. Като начало, нямаше одобрени средства за такова рисково проучване. Ако бях упорствал и бях работел през обедните почивки и в свободното си време, не след дълго щях да получа призовка от директора на лабораторията. В кабинета му щях да бъда предупреден, че кариерата ми е застрашена, ако продължа да настоявам за една толкова неизискана тема за проучване. Ако това не подействаше и аз упорито продължавах да настоявам, щях да бъда привикан втори път и да бъда предупреден, че работата ми застрашава репутацията на факултета и кариерата на самия директор."
    Ако контролирате финансите и директора на лабораторията, вие контролирате онова, което се проучва, и другото, което не трябва да се проучва. Така правят Илюминати. Тази всезнаеща наука е с нас от много малко време, измерено според човешката еволюция. Едва наскоро бяха "открити" някои от планетите. Нептун бе идентифициран чак през 1846 г., а Плутон стана познат едва през 1930 г. В Слънчевата система има още много неща за откеиване, а да не говорим за други системи из Вселената. Да се смятаме за авторитети по подробности за Вселената и да отхвърляме идеята, че има и други цивилизации е невероятно ! Научното разбиране е в периода на ранно детство. То е като малко дете, налагащо своя възглед за света на всички останали. Ако се вгледате в неговата "бум-тряс" теория за Вселената, експлозията на космическото яйце от материя, от която казват те се е образувала Вселената, е невероятно примитивна и наивна. Тя се основава на изчисления, според които другите галактики бързо се отдалечават от нашата. Според традиционния начин на мислене изводът е, че те все още са отблъсквани от силата на първоначалната експлозия. Това е една много слаба кукичка, на която да провесиш една теория, приета от мнозина за факт. Галактиките се движат, понеже всичко се намира в орбита. Голяма част от научния "напредък" на съвременния свят е просто потвърждение на онова, което древните вече са знаели, защото посетители от космоса и контактьори са им разказали за това.
    Науката не е толкова умна, колкото си мисли, но без да има смирение, нужно за непредубедени изследвания, тя последователно отхвърля дори своите колеги, когато те предричат нови възможности. Един кралски астроном казва, че да се говори за пътуване в пространството са "пълни безсмислици" само 18 месеца преди руският "Спутник" да излезе в орбита, а това постижение е примитивно в сравнение с онова,което тайната наука върши ! Както един друг астроном - Карл Сейгън казва : "Интелектуалните способности не са гаранция, че сте безпогрешен." Ако обаче алтернативите систематично се потискат, всички останали са насърчавани също да грешат.
    Бентът на науката се е отприщил и тя върви към своя крах, както е с всички проявления на Системата. Чрез преживяванията на прага на смъртта и "необяснимите" явления от отвъд продължават да се трупат доказателства, които разкриват ограниченията в разбирането и прозорливостта в основата на "официалната" научна теория. А отвътре непредубедените, истински учени, които се опитват да разшифроват мистериите на Сътворението, се вдъхновяват от повишаващото се съзнание и започват да приемат онова, което медиумите говорят от дълго време. Тези принуди върху научната догма ще доведат до краха на сегашното научно (не)мислене и неговата влиятелна и заблуждаваща империя в близкото десетилетие......................

Науката : лъжи и прикрити истини - част 1

Говорим за "чудесата на съвременната наука". Ако само се знаеше колко примитивни всъщност са някои от тези "чудеса".
    Има огромна разлика между "науката", която е познаваема масово и онази, за която не се знае. Институционалните ни учени вярват, че са режещото острие на човешкото разбиране, докато в тайните подземни бази съществуват технологии, от които умът им би хвръкнал. Буквално, част от него.
    Да вземем източниците на енергия, създадени от науката, които са позволени за масово опознаване. Има изнасилване и опустошение на Земята в процесите на събиране на петрол, газ и буци пръст. Освобождава се енергията, съдържаща се в тях посредством изгаряне на събраното. По този начин се губи много или повечето от енергията, която съдържат и се предизвиква ужасно замърсяване, което отравя въздуха и водата и уврежда госките масиви. Алтернативата е построяването на бетонни блокове, наречени атомни електростанции. Те създават отпадъци, които са смъртоносни в продължение на 24000 години, а вероятно и далеч повече. Никой не знае какво да прави с тези отпадъци, но те продължават да се произвеждат. Един от вторичните продукти е плутоният. Една хилядна от грама от него е фатална и ако достатъчно количество попадне в ръцете на някой терорист или диктатор, той би могъл да направи атомна бомба. О, да не забравя - ако тези атомни станции пропускат или експлодират, както стана в Чернобил, значителни площи земя стават необитаеми и негодни за отглеждане на храни. Хиляди, вероятно и милиони хора ще умрат рано или късно от радиационно отравяне или рак, а има и голяма вероятност бебетата, родени от засегнатите да бъдат с деформации. И това се нарича научен напредък ? По-скоро е димна завеса. Смъртоносна.
    На най-високо човешко ниво Илюминати твърдо са решили да поддържат мита, че няма такова нещо като дух или вечен Аз. Те знаели, че това не е вярно, но това познание било само за тях, не за хората, които искат да контролират. Религията била изживяла дните си и човечеството започнало да отхвърля нейните възгледи. Това ( решили Илюминати ) щяло да продължи да се разраства. Друга сурова система от вярвания трябвало да замени мястото й, а те така или иначе предпочитали хората да мислят, че не са нищо повече от парчета месо. Едно от творенията на Илюминати било прочутото Кралско научно дружество във Великобритания. То отворило врати в края на 17-ти век и било прекрасно средство за продажба на доста хистеричната идея, че съществува само физическият свят. Сбогом, Боже. Медиите отново изиграли ролята си на добрите кученца, каквито избрали да бъдат и те все още се отнасят към думите на "учения" като към солидна истина, едва ли не аксиома. В крайна сметка те са учени и са много умни хора, които "знаят" повече от нас. Знам, че не разбирате научните жаргони, но не си блъскайте главата. Просто продължете да си живеете и оставете учените да ви казват кое как е. Те знаят най-добре.
     Какви отрицателни последици е имало това върху човешкия живот. Отново се връщаме на петте сетива. Колективният ум на "официалната" наука е убеден, че физическият свят е единствен съществуващ. Те са осмивали всеки ( дори и колегите си ), който е поставял под съмнение това твърдение, а Илюминати са се погрижили за тази яростна атака срещу истинските учени. При това състояние на погрешно разбиране една наука явно би насочила своите изследвания към света на 5-те сетива. Нейните "постижения" през около последните 200 години се заключават в разкриването на част от потенциала за експлоатация на материалната природа. От гледна точка на това физическо ниво тя е постигала някои забележителни "подвизи". Тя се приземи на Луната (доста след като тайните учени са го направили обаче), разработи безброй кухненски и всякакви други уреди и намери начин за лекуване на симптомите и по-рядко на причините за някои заболявания. Но пренебрегвайки и отхвърляйки съществуването на други нефизически нива при хората и планетата, тя си е създала много ограничен и изкривен възглед за Сътворението. Тъжното е, че същото е станало с милиарди хора. Далеч от придвижване напред на разбирането, тя го е задържала, подкопавайки усилията на по-просветените учени и на хората, работещи с ясновидски източници, които оспорват възгледа за живота "това-е-всичко".
    Да предположим, че някой изчезне и вие започнете издирване. Решавате да не търсите в района, където е изчезнал човекът и пречите на всички останали да търсят там. Ако някой го направи, вие го укорявате и му се присмивате, когато каже "Намерих го". Затова не намирате изчезналия човек и в умовете на участниците в издирването и на всички хора, които са под тяхно влияние, този човек остава загубен. Отвеждайки издирващите в друг район, вие може да намерите други липсващи хора, за които не сте знаели, че са там. Ще "откриете" много неща, които ще са нови за вас. Но няма да намерите онзи, който се предполага че търсите, понеже той се е загубил в района, който отказвате да претъсите. Ако приемете, че "липсващият човек" е символ на мистериите на живота и че издирващите са преобладаващите насоки в науката, имате причината, поради която науката все още не е намерила отговора на тези т. нар. "мистерии".
    Ако те не бяха постъпили така и имаха смиреността да се вслушат, щяхме да сме далеч по-напред по пътя на разрешението на проблемите ни. Всъщност много от тях нямаше да ги има. Науката е част от проблема, докато би могла и трябва да е част от разрешението. Ако тя не бе толкова обсебена единствено от материалния свят или не бе толкова надменна, че да отхвърля алтернативния начин на мислене, вече щяхме да имаме технологията, която да ни осигури цялата енергия и топлина, от която се нуждаем, като впрегне океана от енергия около нас. Нямаше да се унищожава планетата, за да се топлим и да си светим. Знанието как да се проникне в нефизическите, субатомни енергии, които ни заобикалят е на разположение, но научните институции и системата като цяло не искат и да знаят.
    Причината е, че онова, което наричаме "наука" се води от Системата. Тя е финансирана и направлявана от Илюминати. В общи линии половината от световните учени са замесени в оръжейни изследвания, а повечето от останалите проучват технологии, които да обслужват "направи, използвай и изхвърли". Системата, контролирана от крайния дисбаланс не иска да знаем кои сме и науката е изпълнила своята роля блестящо. Тя е отрекла съществуването на нашия истински Аз и ни насърчав да вярваме на глупостите, че сме просто космическа случайност. Хората, които знаят, че са безсмъртни същества от светлина и любов, предприели едно безкрайно еволюционно пътуване чрез преживяванията, не са лесни за манипулация и контрол. Науката е и лудият професор на Системата, създаващ всички еликсири, отрови и технологии, засегнали планетата. Системата се основава на петрола и други изкопаеми горива и с помощта на "науката" е успяла да запази тези енергийни източници от познанието, което би ги заменило с недеструктивни алтернативи. Не искам да омаловажавам постиженията, които учените са постигнали в някои области, но общият принос на преобладаващата "официална" наука е да потиска човешкото разбиране и да използва наличните познания за деструктивни, а не за конструктивни цели ...............

понеделник, 14 март 2011 г.

Издирване на слънчеви посестрими

  Някога в близост до току-що зараждащото се Слънце може би са светели до около 3500 звезди, една от тях дори избухнала в непосредствено космическо съседство. Но всички те са или са били посестрими на Слънцето, възникнали са от един и същи междузвезден облак, първоначално скупчили се в регион с диаметър от няколко светлинни години. Макар че сега са разпределени около Млечния път, астрономите биха могли скоро да открият някои от тях.

    Под тъмния небосвод при ясна звездна нощ не един човек е обвзет от чувство за самота. Нищо чудно – нощното небе затова е толкова тъмно, защото и нашата Слънчева система е уединена. Дори и най-близките ни звездни съседи изглеждат просто като незначителни светлинни точки, а най-бързите космически сонди биха стигнали до тях след десетки хиляди години. Следователно живеем на малък остров в необятното космическо море. Но не всяка звезда е така усамотена. Почти всяка десета принадлежи към някакъв звезден куп с размери от няколко светлинни години – множество от стотици, дори и десетки хиляди звезди. Фактически повечето звезди се раждат в подобни купове. Обикновено в течение на милиарди години тези струпвания отново се разпръсват и техните членове се разпределят в Млечния път.
    Все повече указания говорят в полза на хипотезата, че и Слънцето постепенно се е озовало в уединената си позиция. Докато астрономите дълго време смятали нашата централна звезда за “дете-единаче”, много от тях вече са на мнение, че може би то притежава 1000 или повече посестрими, все родени приблизително по едно и също време. Казано с други думи, когато Слънчевата система е възниквала, възможно е заобикалящото я космическо пространство далеч да не е било така празно. Ако имахме възможност да го наблюдаваме още тогава, очите ни щяха да бъдат ослепени от светлина. Погледът ни би попаднал върху покрито с ярки звезди нощно небе, някои от тях по-ярки и от днешната пълна Луна. Част от тях бихме могли да видим и през деня.
    Но звездният куп, към който вероятно е принадлежало нашето Слънце, отдавна вече не съществува. Могат да се правят редица предположения как е изглеждал. От множество данни от наблюдения са разкрити някои белези на този куп и са направени изводи за орбитите, по които са се движели в Галактиката някогашните членове на купа и за настоящите им позиции. Макар и да са се смесили с милиони други звезди, може би ще успеем да ги идентифицираме. В това отношение най-близък голям шанс предлага сателитната обсерватория Gaia ( Global Astrometric Interferometer for Astrophysics ) , която Европейската космическа организация ESA мисли да изпрати в орбита около Земята през 2012 г. С помощта на  Gaia биха могли да се разкрият звездните посестрими на Слънцето според съответните им орбити, както и по земеподобния им състав. А в случай на успех най-сетне би се появила възможност да се реконструират условията, при които някога нашата Слънчева система е възникнала от безформен облак от газ и прахови частици.
    Най-убедителното засега указание, че нашето Слънце настина притежава посестрими, откриха през 2003 г. Шого Тачибана, сега преподавател в Токийския университет и Гари Хъс от Хавайския университет в Маноа. Когато изследвали 2 метеорита от ранния период на Слънчевата система, които почти непроменени устояли на милиардите години, в химическите съединения, където очаквали желязо, учените се натъкнали на никел 60. Този изотоп се образува при радиоактивен разпад на желязо 60 – но въпросните съединения се образуват само при наличието на желязо. Следователно желязо 60 – в определен момент от неговите периоди на полуразпад – е било синтезирано или е попаднало в Слънчевата система и впоследствие е било включено в метеоритите, защото инак тези химически съединения не биха могли да се образуват. Според най-последни преценки периодът на радиоактивен полуразпад на желязо 60 е около 2,6 милиона години. В космически смисъл това е само един миг, следователно желязото трябва да е от непосредствено съседство, а най-вероятният източник е експлозията на някаква звезда.

          СВРЪХНОВА, ОТДАЛЕЧЕНА САМО НА НЯКОЛКО СВЕТЛИННИ ГОДИНИ

    От резултатите на Тачибана и Хъс, както и от последвалите измервания на изотопите през 2006 г. екипът на Лесли Луни от университета на Илиноис стигна до заключението, че когато нашето Слънце е било на възраст 1,8 милиона години, на по-малко от пет, може би и дори само на 0,07 светлинни години се е случило избухване на свръхнова. ( На тези преценки трябва да се направи незначителна корекция, тъй като споменатият, публикуван едва през август 2009 г. период на раидоактивен полуразпад на желязо 60 е с 1,1 милиона години по-дълъг , отколкото се предполагаше първоначално ).
    Ако тогава Слънцето е било така самотно както днес, случайността на това събитие трябва да е изиграла особено голяма роля. В крайна сметка свръхновата и раждането на Слънцето почти съвпадат в пространстово и времето. И тъй, богата на маса звезда попаднала ли е случайно в обкръжението на младото Слънце, за да експлодира точно там ? Ала никоя друга свръхнова не е избухвала някога толкова близо до нашата звезда. Подобно събитие вероятно би заличило всичкия живот на Земята. Далеч по-правдоподобно е предположението, че младото Слънце и експлодиращата звезда са принадлежали към един и същ плътен звезден куп. В такъв случай една близка свръхнова далеч не е така невероятна.
    Представата, че Слънцето е било част от звезден куп, е в противоречие с онова, което все още може да се прочете в много учебници. По традиция астрономите обобщават звездните купове в 2 категории – галактически или отворени и сферични. Отворените звездни купове са млади, звездната им плътност вече не е така висока и те се намират главно във или близо до плоскостта на Млечния път. Образец за тях е М44 , Ясли. При определени условия този звезден куп може да се открие на нощното небе дори и с невъоръжено око като мъгляво петно, но всъщност е струпване на около 350 звезди, всички, които са се появили преди около 700 милиона години.
    В противоположност на галактическите звездни купове кълбовидните са много стари, гъсти и се намират около Галактиката. Първият от този вид е открит от италианския астроном Джовани Маралди през 1746 г. – М15 съдържа около 1 милион звезди и е на възраст приблизително 12 милиарда години.
    Но нашето Слънце не се вписва нито в едната, нито в другата категория звездни купове. Относително голямата му възраст от 4,6 милиарда години показва произход в сферичен звезден куп, позицията му в плоскостта на Млечния път – по-скоро на галактически. Все пак през изминалите 2 десетилетия стана ясно, че не всички звездни купове могат да се причислят категорично към един от двата класически типа.
    Първоначално дължим това на звездния куп R136 в Големия Магеланов облак. Когато астрономите го открили през 1960 г., отначало го сметнали за отделна, гигантска звезда с маса, 2000 пъти по-голяма от слънчевата, светеща 100 милиона пъти по-силно от Слънцето. Но през 1985 г. Герд Вайгелт и Герхард Байер, тогава и двамата от университета Ерланген-Нюрнберг, с помощта на метод с висока разделителна способност доказали, че R136 е звезден куп само на няколко милиона години, състоящ се от около 10000 звезди. Звездната му плътност следователно е колкото на сферичен, но възрастта му е както при галактически звезден куп. Значи R136 е липсващото звено, което свързва един с друг двата типа звездни купове.
    Оттогава наблюдатели са открили много други подобни купове, но по онова време цареше голямо учудване сред теоретиците. Не се очакваше, че и днес се раждат звезди в толкова плътни купове. Същевременно бяхме улеснени, защото можехме да обясним данните не само благодарение на съществуването на отделна звезда гигант. Така или иначе, бяхме принудени да преосмислим всичкото си знание за звездните купове. Междувременно приемаме, че всички звезди, включително и Слънцето, се раждат в гъсти купове като R136. Подобен звезден куп се образува от междузвезден газов облак, за да продължи след това съобразно масата и физическото си обкръжение да се развива или като галактически, или като сферичен куп.
    В подобни купове някои малобройни масивни звезди са придружавани от многобройни бедни на маса посестрими. Екземплярите с най-ниска маса, около една десета от слънчевата, преставляват болшинството членове на звездния куп. Освен това за съвкупната скала на масите важи основното правило : когато разглеждаме звездите с определена маса, броят им е двайсетократно по-голям от онези с десетократно по-голяма маса.
    Aко приемем, че някога някаква звезда с 15-20 слънчеви маси се е превърнала в свръхнова в близост до Слънцето, можем да стигнем до заключението, че в звездния куп на зараждането му е имало приблизително 1500 по-малки звезди като него или поне най-малко с неговата маса. Представа за максималната маса получаваме от едно по-нататъшно разсъждение. За да могат да обогатят със значителна маса по-малките си посестрими, масивните звезди, които избухват като свръхнови трябва да се намират по-скоро близо до центъра на купа. Но в един по-голям куп масивните звезди имат нужда от повече време, за да се натрупат там. На база на тези рамкови условия моите симулации показаха, че купът е съдържал по-малко от 3500 звезди.
    Звезди с 15-20 слънчеви маси експлодират след живот от 6 до 12 милиона години, следователно този екземпляр трябва да е възникнал в купа на зараждане дълго време преди Слънцето. Че при един бъдещ звезден куп обикновено първи се образуват особено масивни звезди – няколко милиона години преди слънцеподобните – астрономите вече успяха да го докажат при други небесни обекти като прочутия трапецовиден куп в мъглявината Орион. Куп с предполагаемата големина обаче е с твърде слаба гравитация , за да се превърне в сферичен. Вместо това вероятно се е случило следното : преди края си като свръхнови масивните звезди в центъра на купа са изхвърляли в пространството гигантски количества газ и след това са избухвали. Така плътността на материята, също и гравитационното поле в купа намалявали, така че той се разширявал и след живот от 100-200 милиона години се разпадал.
    Но нека се върнем към времето преди това да се е случило и звездите в купа все още са били нагъсто една до друга. Лесно е да си представим, че някоя от тях е била изместена по орбита, която е минавала напряко през Слънчевата система. При преминаване в такава близост планети, астероиди и комети, всички разположени в една плоскост биха били изместени от първоначалните си кръгови орбити и биха били запратени в силно елиптични и наклонени орбити. Подобни орбити фактически притежават много комети, които са отдалечени от Слънцето на повече от 50 астрономически единици (АЕ – приблизително средното разстояние Земя-Слънце, следователно обикалят и отвъд орбитата на Плутон).
    Изглежда, вътрешната динамика на Слънчевата система, дори не и гравитационното влияние на Юпитер дава обяснение на този факт. Поради това най-вероятно е някога орбитите на кометите да са били объркани от някаква звезда, която е преминала покрай Слънцето на разстояние от около 1000 АЕ. От това може да се направи заключение, че никакъв звезден натрапник не се е приближавал до Слънцето по-близо от 100 АЕ, защото самите планети имат изключително правилни орбити.
    Тези разсъждения помагат да се прецени големината на купа. Достатъчно голяма вероятност някоя голяма звезда по време на съществуването на купа да премине покрай Слънцето на разстояние 1000 АЕ е налична едва при диаметър на купа, по-малък от 10 св. г. От друга страна, трябва да е бил по-голям от 3 св. г., за да може в същия период от време и отново с достатъчна вероятност никоя звезда да не се е приближавала до Слънцето по-близо от 100 АЕ. Казано накратко, купът на раждането на Слънцето е наподобявал R136, но е бил със значително по-ниска звездна гъстота. Така звездите са били и достатъчно отдалечени една от друга, за да не възпрепятстват възникването на планети.
    Но къде в Галактиката се е намирал този роден звезден куп ? Слънчевата система се движи повече или по-малко вътре в галактическия диск по почти кръгова орбита около галактическия център. В момента тя е отдалечена кръгло около 30000 св.г. от центъра, намира се на около 15 св.г. над галактическата плоскост и се движи със скорост от кръгло 234 км/сек. Следователно от момента на разждането си досега Слънцето е обиколило вече 27 пъти около галактическия център. Все пак неговата орбита не е затворена. Напротив, била е принудена от гравитационното поле на Млечния път – което астрономите могат да разкрият по звездите и междузвездните облаци – да преминава по една по-сложна орбита.

     НЕОБЯСНИМ РЕЗУЛТАТ

    Според предвариителното засега предположение, че това гравитацонно поле е останало непроменено през изминалите 4,6 милиарда години, проследяваме орбитата на Слънчевата система назад във времето. Резултатът от изчисления е следният : Слънцето е възникнало на разстояние 33000 св.г. от галактическия център и на около 200 св.г. над галактическата плоскост. Този резултат обаче е смущаващ. Защото регионът около пресметнатото място на раждане на Слънцето е по-беден на тежки елементи – чиято честота на срещане се увеличава повече в посока към външните области на Млечния път, отколкото може да се очаква според наличието им в Слънцето. Напротив, ако изследователите получават соларните стойности само на базата на своите разсъждения, биха очаквали Слънцето да е възникнало на 9000 св.г. по-близо до галактическия център.
    Междувременно обяснение на това явно несъответствие все още липсва. Може би същата свръхнова, която някога е обогатила метеоритите с желязо 60 е осигурила допълнително тежки елементи и за Слънцето ? Или изчисленията са неверни, защото с течение на времето гравитационното поле на Млечния път се е променяло ? Или пък орбитата на Слънчевата система от време на време е изпитвала въздействие на по-близки звезди или газови облаци.
    Нека междувременно се посветим на посестримите на Слънцето. И те би трябвало да обикалят около центъра на Млечния път със скорости от над 200 км/сек. Техните относителни скорости, т.е. разликите в скоростите между някогашните членове на купа обаче зависят преди всичко от взаимните сили на привличане в първоначалния куп и възлизат само на няколко км/сек. Поради това през време на 27-те обиколки около галактическия център първоначалния звезден рояк постепенно се е източил в разтеглена дъга, която междувременно се е издължила с повече от половин орбита.
    Според изчисленията обаче това ще рече, че вътре в радиус от 300 св.г. около нашата настояща позиция се намират все още около 50 посестрими на Слънцето. Ако се търси на разстояние до 3000 св.г., бихме могли да се натъкнем дори на 400 такива звезди ! Те или ще следват орбитата на Слънцето, или ще я изпреварват според това какви относителни скорости са притежавали първоначално и кога са се откъснали от звездния куп.   
    Най-добре е да се търсят в плоскостта на Млечния път или точно в обратна посока. Един от изследователите вече направи издирвания в звезден каталог, създаден с помощта на европейския спътник Hipparcos през 90-те години на 20-ти век. Но вероятно измерванията не са били достатъчно точни за сигурна идентификация на търсените екземпляри.
    По-различно е положението при Gaia. В продължение на пет години сателитът ще измерва с най-голяма точност триизмерните пространствени позиции и скорости на около 1 милиард звезди. Това преброяване ще обхване почти всички звезди, които се намират в радиус от няколко св.г. около Слънцето. В тези данни ще можем да търсим много многообещаващи кандидати и да проверим техния състав. Той би трябвало да е подобен на този на Слънцето, тъй като, естествено някогашната свръхнова е обогатила с тежки елементи не само Слънчевата система, но и други звездни системи в купа.
    Ако идентифицираме дори само една-единствена посестрима на Слънцето, това би ни дало ценна информация за ранния период на Слънчевата система – епоха, за която досега не знаем почти нищо. Освен това посестримите на Слънцето предлагат превъзходни предположения за търсене на благоприятни за живот планети. Макар днес Слънцето да се носи изолирано във Вселената, много негови особености – не на последно място и фактът, че светлината му попада върху обитавана планета – могат да се разберат само в контекста на историята на неговото семейство.
Сп. "Наука и техника"

Разсеян звезден куп М44 "Ясли"

Разсеян звезден куп М44 Ясли
Масивните звезди от областта на 30 от Златна рибкаМ 15 от съзвездието ПегасВ средата се вижда плоскостта на Млечния път