четвъртък, 30 декември 2010 г.

Космически вибрации (енергии) за изхвърляне на отработен материал, работа с ДНК и ефирните тела, работа с подсъзнанието ...

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕНУЖНИЯ, ОТРАБОТЕН МАТЕРИАЛ

ЗАЗЕМЯВАНЕВРЕГОРД - Енергия, вибрация, “изсичаща” всичко ненужно, което все още е останало в телата ви.

ЗОРИАСМЕРТ – Ток за изчистване от разрушителни програми, свързани със застарели (дълбочинни) страхове и неувереност в собствените сили и възможности. Пренастройване на вътрешния “резерв”, който е пряко свързан с Душата и нейната Светлина. Възстановява осъзнаването на мисията-програма на Земята, заложена в човека от Висшия Аз. Токът коригира негативните ментални програми. Съединява с енергетичния източник на Божествената Истина и Вяра.

МАНИОДАНА – Разпространява светлината в дълбочина. Проникването на висшите вибрации в по-плътни пространства. Осветяване на материята. Съединение на светлината и сянката.

МИРТЕСТРЕЙМ – Енергията на Прехода, облекчаваща трансформационните процеси и помагаща за правилното изграждане на всички нива от Съзнанието.
ОКСУДАР – Помага за изхвърляне на ненужния материал

ОМО – Изпълва с вибрации на по-висши измерения , дава презареждане.

ОНИТАШКЕ – Стартира процесите на изчистване на ниво висши тела. Ефирна настройка на светлинните кодове.

ОСИЛИУМ – Космическа вибрация от Плеядите. Изчиства индивидуалните канали за изхвърляне на отработен материал. Усилва процеса по активиране изхвърлянето на ненужен, отработен кармичен материал. Дава още по-прецизна проработка на ефирните енергетични канали. Спомага за изчистване от енергетични “следи”, както и за възстановяване на 12-нишковата структура на ДНК.

ОСТОФОРИУС – Систематизира разпокъсаните вибрации по завършване на процесите в човешкия организъм, помага за осъзнаване на проблем , който пречи за завършека на процеса “раздяла със старото”.

РИМЕНАЙТ – Подравнява по-тънките и по-плътни ефирни тела в съответствие с енергиите на Космичния Закон.

СИНАРЛЕН – Способства за активното включване на съзнанието в процеса на трансформация. Пробужда за действие. Вибрация на Едиството. Способства активизацията за общопланетарна трансформация.

УМИНАЙРЕПШОЦ - (ударението на втората сричка ) . Ток-вибрация, явяващ се аналог на включването в пространството на плътната – материална земя. Включват се незадействани възможности на активизацията по съединение с ядрото ( матрицата ) на Земята. Ток за подравнение по вертикалата със заземяване в точката на изход в инкарнацията, т.е. “обратен” ход към началото на текущото проявление. Изместване на точката на влизане на Духа, центриране в сърцето .В тази точка може да се изцелят много програми и да се поиска опита от други въплъщения ( паралелни , минали и бъдещи ).

УРИКЕТАЛН - Енергия, вибрация, премахваща състоянието на тревожност от съзнанието.

ФЕНЕРГЕЙМ – Космическа вибрация на Сатурн. Измества отработените програми , подготвя материала за изхвърляне. Организира каналите за изхвърляне. Спомага за изхвърляне на отработена карма, изчистване на ефирните тела от блокажи. Възстановява първоначално създадената енергоструктура в съответствие с монадичната програма.

ЕМИЛАЕР - Ток-близнак на ЕМИЛЕЕЛ, но с акцент на безусловната Любов и приемане на всичко и всеки. Енергетично е по-силен от “близнака си”, понеже “копае” по-надълбоко, по-силно, но и по-меко. Отваря “абсцесите” и освобождава от обиди и раздразнения. Работи с изчистване на паметта и възстановява изгубената цялост.
ЕМИЛЕЕЛ – Ток на пробуденото Съзнание, който прочиства всички стари застоявания и преустройва възприятието на ситуациите в новата “светлина” на енергиите. Този ток има в себе си ярко изразен компонент на Времето, когато става изтриване на стари записи чак до клетъчно ниво. Токът носи качеството на уравновесеност за енергиите , хармония на душата и тялото.ЕМПИТЕРИОЗАНИКС – Носи в себе си качеството по изхвърляне на стари програми и помага да се заменят с нови.

ЕНРИТАРМ - Вибрация за изменяне на системата от чакри в човека. Спомага за трансформация и адаптация на съзнанието за живот в разни измерения. Осъществява смяна на рамковите точки от системата по навигация . Спомага за появата на нова навигация в пространствата от другите измерения.

ЮНИМОРК - Ток на прехода към ново светлинно ниво, по-високо от звездното, влиза плавно в светлинните решетки на галактиката и вселената. Помага за хармонизацията на всички процеси в светлинното тяло и има минимум от карма ( или дори изобщо няма ). Страничен ефект – отработване на старите програми от въплъщението и стартиране на собствената задача.

РАБОТА С ДНК. РАБОТА С ЕТЕРНО-ФИЗИЧЕСКОТО

АСТРАЛНОТО И МЕНТАЛНОТО ТЕЛА

АМБИЛАЦЕТОР – Ток за укрепване на енергийния скелет . Става усилване на енергетиката за сметка на кристалния ефект – кристалните матрици във възлови точки от решетката започват да вибрират усилено. Също и за работа с минал опит.

ДЕНИКАРС – Енергия, вибрация , която включва слоевете на ДНК .

ИСОЛКСТАУД – Ток изравняващ качествата в съотвествие с новите кодове, които носят елмазните частици на Светлината. Прекодиране на програмите на основата на сътворчество и единство на противоположностите , съединение на мъжките и женските енергии в ново качество – пълноправен сътворец на новата реалност. Способства за активацията на ДНК – нишките до 6-та . При някои подготвени хора с отработена карма включва в реализация програмата на въплъщението.

КРАНИОРАН - Енергия, вибрация , която включва слоевете на ДНК

ЛЕВЕРДУКА – Настройване на клетките към новите енергии, повишение вибрациите на физическите структури от организма.

ЛУМБИРАГЕТЦ - Енергия, вибрация , която включва слоевете на ДНК

МЕРИЛЕСКОПАД – разтваряне на ментални връзки, основани на резки програми за отрицание и неприемане, които препястват развитието на любов към себе си и другите, а също и на съответстващи им енергетични блокажи в астрално, етерно и физическо тела. Настъпва преразпределение и изравняване на енергиите във всички тела.

МЕРУЩАТОЖ – Съединение на “разкъсани” тънкоматериални тъкани в астрално-ментално-ефирните тела. Уплътняване на етерната енергия , възстановяване на нарушени енергийни връзки.

ОМИКОРОН – Плеядиански ток. На клетъчно ниво променя параметрите на клетъчните структури, които отговарят за усвояване на енергията.

ОСИЛИУМ - Космическа вибрация от Плеядите. Изчиства индивидуалните канали за изхвърляне на отработен материал. Усилва процеса по активиране изхвърлянето на ненужен, отработен кармичен материал. Дава още по-прецизна проработка на ефирните енергетични канали. Спомага за изчистване от енергетични “следи”, както и за възстановяване на 12-нишковата структура на ДНК.

ОСОЦИНИУМ - Космическа вибрация от алфа-Кентавър. Включва в работа ДНК в пълен обем. Открива нови енергии, съставящи човека. Трансформира готовите за промяна астрално-ментални конфигурации и затвърждава новите начини за приемане на енергийно светлинните пакети. Хармонизира и съединява ментално-астралните полета в процеса по формиране на Единно Лъчисто тяло.

ОСТЕРО – Активира незадействаните нишки на ДНК, осъществява предаване на импулси от изменената ДНК на клетъчно ниво.

ШРАНЕОГУРЦ – ток за отваряне на сърдечния център. Отмива енергийните блокажи, препятстващи излъчването на сърдечната енергия. Укрепва матрицата на Безкрайната Любов.

ЯМИНЕЩУРОСКА – ток за междувидовото разграничение на нискочестотните ареали за обитаване ( бактерии, вируси, гъбички ) . Стимулира изчистване и настройка към еталнните честотни диапазони на органите и телесните системи в организма.

РАБОТА С ПОДСЪЗНАНИЕТО
АМИРАТЕНОКС - Енергия (вибрация) за работа със своето подсъзнание и разкриване потенциала на пълното доверие у себе си, увереност в собствените сили. Старайте се да работите с тези вибрации по-често. Те ви дават възможност да осъзнаете ненужните бариери и препятствия в своето подсъзнание.

ВЕПОЗИНАЙРА – Мощно закотвяне на прииждащите токове-лъчи към центъра на Земята. В тялото включва енергиите на ДОМА, разширява творчеството. Стабилизира процеса на “Вяра в себе си”.

КАРОНИЛЮС – Укрепване на сушумна (централният канал, по който се издига Кундалини) като проводник на енергията за конкретния човек. Усещане на тънките енергии в гръбначния стълб.

МИТРАПОШЕНИД – възстановява преминаването на енергийните потоци в етерното и физическо тела, способства центрирането в сърдечния център. Това е женския вариант на тока :

МИТРОПОШЕНИДИ – действа по-меко, напомняйки действието на елемента Вода, която разтваря и усилва протичането на енергия по системата на ефирните меридиани.

СЕРЮЛАШД – ток, разтварящ астралните страхове , които са причинени основно от други хора. Възстановява енергийния баланс на сърдечната чакра. Токът “гаси” емоционалната превъзбуда в ситуации, предизвикани от групови подсъзнателни програми на страх и паника.

ПРАВЕДИНОВ – токът помага за трансформацията на собствените страхове на ниво Слънчев сплит, разтваряйки енергийните възли и блокажи. Има разслабващо и успокояващо действие. Възстановява свободното протичане на енергия през чакрата Слънчев сплит.

ЕЛАЙГУДЕРОС - (ударението на последната сричка) – Концентрация и спиралообразно завъртане на енергията в половия център (Свадхищана) за разтваряне на наличните блокажи. Обезпечава възстановяването на енергийните връзки между половия и коренния център. Произнасянето на тока с ударение върху предпоследната сричка помага за подем на енергията до чакрите на слънчевия сплит и сърдечния център.

събота, 25 декември 2010 г.

Доколко реално е времето ?

"Ако се опитате да се хванете за времето, то винаги ще изтече през пръстите ви", казва Джулиан Барбър - британски физик и автор на книгата "Краят на времето - следващата революция във физиката". Докато това твърдение все още витае в стаята, физикът и журналистът вероятно вече нямат никаква връзка със самите себе си отпреди секунда. Барбър смята, че хората не могат да уловят времето, защото то не съществува.
Независимо, че тази теория не е нова, тя никога не се е ползвала с такава популярност като теорията на Айнщайн или теорията за струните. Концепцията за Вселена без време не само е невероятно привлекателна за учените, но и подобен модел може да даде обяснение на парадокси, с които се сблъсква съвременната наука в опит да обясни Вселената.
Свикнали сме да мислим и чувстваме, че времето има линейна природа и потокът му неизбежно тече от минало към бъдеще. Това е не само лично възприятие на всеки човек, но и контекст, в който класическата механика разглежда всички математически функции в пределите на Вселената. Без такава концепция от рода на принципа за причинната връзка и нашата неспособност да присъстваме едновременно на две места започват да се разглеждат от съвършено друго ниво.
Предложената от Барбър идея за нееднородността на времето се опитва теоретично да обясни Вселена, състояща се от множество точки, които той нарича "сега". Но такива "сега" не трябва да се възприемат като мимолетни мигове, които са дошли от миналото и изчезват в бъдещето ; това "сега"ще бъде само едно от милионите съществуващи в дадения момент във вечната универсална мозайка на особеното измерение, което не може да бъде открито, всяко "сега" е свързано с тънка нишка с другите, но нито едно от тях не е по-важно от съседните. Всички те съществуват едновременно.
Простата и едновременно сложна идея на Барбър може да е от голяма помощ за онези, които са готови да се съгласят с недостига на време преди т. нар. Голям взрив. Барбър смята, че концепцията за времето може би е подобна на теориите за целите числа. Всички числа съществуват едновременно и би било безсмислено да смятаме, че числото 1 съществува преди числото 20.
В този момент най-вероятно ще попитате : Искате да ме убедите, че движението на ръката, което правя точно сега не съществува ? Ако безкрайно малките фрагменти "сега" не са свързани помежду си, защо помня първите мисли на тази статия ? Защо си спомням какво съм закусвал ? Защо ставам и отивам на работа, ако работата принадлежи на онова "аз", което няма никакво отношение към мен ? Ако бъдещето вече съществува, защо въобще се стремим към каквото и да било ?
Такива дилеми са резултат от илюзията, че времето е мимолетно като водата в реката. Ние можем да си представим безкрайната Вселена като дълъг ванилов крем, чиито център по цялата му дължина е запълнен с шоколад. Когато торежем от него пласт, ще получим това, което наричаме "настояще", "сега".
Представете си, че шоколадът в центъра обозначава самите нас : тогава бихме сметнали, че нашето парче е единственото съществуващо във Вселената и че предишното и следващото парчета съществуват само като понятия. Тази идея би се сторила смешна за наблюдателя на крема, който знае, че всички парчета съществуват едновременно.
На този пример бихте могли да отговорите, че "аз" не е същият човек, който е започнал да пише това изречение. Аз съм уникален и може би се намирам в явна връзка с всеки от субектите, написали всички предишни думи в този абзац. Въпреки това безкрайните "сега", независими едно от друго, не биха се оказали разпръснати. Те продължават да съставят структура, те са единно цяло, цял крем без бучки.
Именно в това се състои теорията на Барбър : в пространството на Вселената бъдещето (нашето бъдеще) вече съществува, разгръща се и всяка секунда от нашето минало също съществува не като спомен, а като живо настояще. Най-болезнен за хората, мислещи в духа на източната философия, би бил опитът да се наруши установеното бъдеще. Мъдрецът, който върви по предначертания път, би бил щастлив човек сред космическия ванилов крем и би се постарал да преживее уникални и изключително дребни отрязъци "сега".
Повечето хора са дълбоко убедени, че на подсъзнателно ниво гигантските космически часовници отчитат всяка секунда на огромното пространство, наречено Вселена. Но в началото на 20-ти век Айнщайн демонстрирал, че времето е относително за всеки обект във Вселената и че времето е "предмет", неотделим от пространството. Дори специалистите, които синхронизират времето в целия свят знаят, че светът се управлява по произволно установени белези, тъй като часовниците по начало не са способни да измерят времето.
Очевидно единственото, което остава е да се потопим в "илюзията на времето" за безкрайността, знаейки, че има пространство, където нашето минало все още съществува и това, което правим, не го променя. Или, както би казал Айнщайн : "Хората като нас, вярващи във физиката, знаят, че разликата между миналото, настоящето и бъдещето е само една упорита илюзия" ...

По материали от Интернет

неделя, 19 декември 2010 г.

Наименования на космическите енергии ( вибрации ) за работа с ефирните тела, съединението на полярностите в човека, изпълване с нови енергии ...


етерно тяло


астрално ( емоционално ) тяло


ментално ( интелектуално ) тяло


причинно тяло


Комбинация : физическо до причинно тяло

РАБОТА С ЕФИРНИТЕ ТЕЛА

АЙЛИСАН – Натрупване в ефирните тела компоненти на Светлината.

АЙСМЕХАНЕОНИЙ (вибрация на радостта) – разширява диапазона за енергията на сърдечната чакра, генериране енергия на радост, благост и благодарност от вътрешния източник ( сърцето ) и изпълване с тях на всички ефирни тела. Съдейства за изравняване между енергиите на сърдечната чакра и чакрата на слънчевия сплит. Хармония между личното и божественото “аз”.

АМБИЛАТОР - космическа вибрация на Съзнание – Време. Укрепва енергетичната структура , един вид я “армира”, “обшива” я с високочестотни конци. Придвижва в точката на “монтаж” – космическият пространствено-временен поток, съответстващ на галактическия импулс на еволюцията. Медитацията по тази вибрация спомага за укрепването на енергетичния вибрационен скелет на всички тела, настройва го на нова “вълна” и я поддържа в зададения диапазон.

АРИКОДЕР – Включва качеството на преходните процеси в ефирните тела на човека. Способства за проектирането и сгъстяването на пространството в съответсвие с новото време. Увеличава синхронизма на събитията.ВЕРИТАМЮЗ – токът, възстановяващ първичната енергия в ефирните тела и хармоничното им съединение . Усилване потока на сърдечната енергия . Проявление на истинското в човека.ИСОЛКСТАУД - Ток изравняващ качествата в съотвествие с новите кодове, които носят елмазните частици на Светлината. Прекодиране на програмите на основата на сътворчество и единство на противоположностите , съединение на мъжките и женските енергии в ново качество – пълноправен сътворец на новата реалност. Способства за активацията на ДНК – нишките до 6-та . При някои подготвени хора с отработена карма включва в реализация програмата на въплъщението.

ЙЕЛАУНИЙ – ток за изграждането на ефирните тела по хоризонтала и вертикала , в целия обем , необходим за еволюцията . Токът носи качеството на синтеза и интеграцията . Виолетов цвят с всички оттенъци и златисти капки . Токът е много мощен. На ниския край от вибрационния си диапазон прочиства енергетичните “застоявания” и блокажи , докато по-тънките му вибрации “полират” резултата . Включва по-качествени (тънковибрационни) нива на Съзнание. Способства за отделяне на качествения от некачествения (еволюционен) материал. Препоръчва се за работа на по-високи нива от духовната самоподготовка , в това число за изграждане на светлинните тела ( 2-ро до 4-то ниво ) .

ЙОРАЛЕН – Подравнява пространствено-времевия компонент .

КЕОПАРИЛЮКТ – Помага за придвижането напред и за по-бързото осветляване на ефирните тела на човека, тяхното подравняване и увеличение .

КОРИТОРМ – Енергия (вибрация) за работа с менталното тяло.

МЕРАНИУМ (МЕРИНИУМ) – У всеки се отваря собствената памет относно миналия опит за завършване на цикъла (планетарен, звезден ...). Енергията отваря нашата клетъчна памет.

МИРИНЕЛ– Носи качеството за съединение на времената от различните измерения. Способства за устройването в точката Тук и Сега , за балансирането на времевите оси на Земята , за смяна направлението при движение на времето (от центъра идва примката на безкрайността).

ОРИОНЕЙМ – Трансформира ефирните тела на човека и включва към работа незадействани по-рано пространства.ЕКСИНТЕНЦ – Енергия (вибрация), прочистваща каналите на ефирните тела.ЕНХИБРАТОН – Стабилизира пространствено-времевия континуум в триизмерното пространство . Осъществява смяната на “котвата” на сърдечната чакра.ЕРИНЕЙМ – Укрепва връзката с Универсалната Калибровъчна РешеткаЮКАРИМОТЕЙД - Вибрация, помагаща за съединението на светлинното тяло в Единното Цяло.ЗАКРЕПВАНЕ ВЪВ ВСЕЛЕНСКАТА РЕШЕТКА И РЕШЕТКАТА НА ЗЕМЯТА

ЛИКЕРЕМЕРЕН – Способства за укрепването във Вселенската Решетка.МЕТАРЛОКИ – Вибрацията на Еридан . Усилва пропускателната способност на енегийните канали , управлява нови механизми на обмяната с предавателните възли на връзката. Укрепва връзката с Решетката на Земята .ЕМБИСАЛИКЕРП – Носи в себе си качеството по укрепване в Единното Поле на Съзнанието.

ЕРИНЕЙМ – Укрепва връзката с Универсалната Калибровъчна Решетка.СЪЕДИНЕНИЕ НА ПОЛЯРНОСТИТЕ В ЧОВЕКА

ИЗПЪЛВАНЕ С НОВИ ЕНЕРГИИ

АБРИМЕСОЛ – Съединение на полярностите

АЙЛИ – Помага за усвоението на енергии от висшите измерения и приспособяването на физическото тяло към тях.

АЛИМЕТОРЕСТ – Енергия на радостта , Вярата.

АЛКАФОН – Плеядиански ток, активира новите светлинни структури . Работи активно в течение на 3 дни след първоначалното му провеждане .АПРИОНАТИОРУМ – Съединение между глава и сърце (разум и чувство).АРИКО – Активизира всичките процеси в човека.АРЕТОНМ – Енергия за намиране точката на приложение на собствените потенциални сили.

АУМИТОН – Носи енергията 1 – Лъчът на Волята на Бога.

ВЕНИСТАРЕЛ– Активиране и поддръжка на процесите по съединение на полярностите.

ИМЕПАРСЕТИОНЕЛ – Съединение на мъжката и женска полярности .ИХОРИМЕТЕЗЕЙ – Съединение на пространствените координати ( горе-долу , дясно-ляво ).

ЙЕНИМАЗОШ – Съединение с пространствата, преход в други реалности. Включва в действие по-високо ниво на честотите.

КЕОПАРИЛЮКТ – Помага за придвижането напред и за по-бързото осветляване на ефирните тела на човека, тяхното подравняване и увеличение .ЛЕПОТИМАК – Пулсацията във висшия сърдечен център. Разширение на собствения стълб-канал за увеличение способността да пропускате през себе си енергия, необходима на Земята. Усещания в областта на ушите, разкриване на канали за ясночуване. Активира енергията на състраданието.

МАНИОДАНА – Разпространение на светлината в дълбочина. Проникване на висшите вибрации в по-плътните пространства. Осветляване на материята. Съединение между светлината и сянката.

МЕРИМЕЛД - Енергия, вибрация, включваща състоянието на благодарност.

МЕРИНАКОРД – Повишение на вибрациите на собственото тяло в енергийния канал. Усещания в гръбначния стълб. Приближаване и адаптация към вибрациите на Висшия Аз и на Галактиката.МИКАРЕЙН – Вибрация, включваща потока на Висшето Съзнание.

МИРТЕСТРЕЙМ - Енергия на Прехода, облекчаваща трансформационните процеси и помагаща за правилното изграждане на всички нива на Съзнание.ОКИЛАНА – Съединява мъжките и женски енергии, помага за повдигане над дуалността.

ОМО – Изпълва с вибрациите на по-високи измерения, презарежда.

ОРТАНАЗАХУР – Космическа вибрация, сливаща малките, отделни воли на хората в единната, проявена Воля на Твореца. Пребивава се в малкия лъч на Волята , който се транслира от съзвездието Голяма Мечка. Големият лъч ще се усети после, когато Земята завърши трансформацията си на 50-60%. Към този период човечеството вече ще е обособено на тези, които ще бъдат в новата раса и тези, които няма да са в нея, но ще останат за сега на Земята за поддръжка на останалите 40% от триизмерната реалност , за да не се получи енергиен колапс.

ПОНТИМЕНАТОСОЛ – Активира вибрациите на електромагнитното тяло.РИМЕНЕЙТ – Балансира ефирните тела в съответствие с енергиите на Космичния Закон.

СЛЕМОНИАНД – Ефирни цветови образи в областта на третото око. Качеството на тока носи повишение на вибрациите за преход от ниво на ниво. Енергия на Изтока , качество – ИГРА , игривост , лесен живот. Ефирна енергия .

ЕМБИЛЮМЕРЦ – Енергия, вибрация , активираща вибрациите на любовта във физическото тяло на човека.

ЕМБИСЛЕТР – Разширява способността на клетките да задържат светлинаЕНРИТАРМ – Вибрация за изменяне на системата от чакри в човека. Спомага за трансформация и адаптация на съзнанието за живот в разни измерения. Осъществява смяна на рамковите точки от системата по навигация . Спомага за появата на нова навигация в пространствата от другите измерения.ЮНИМОРК - Ток на прехода към ново светлинно ниво, по-високо от звездното, влиза плавно в светлинните решетки на галактиката и вселената. Помага за хармонизацията на всички процеси в светлинното тяло и има минимум от карма ( или дори изобщо няма ). Страничен ефект – отработване на старите програми от въплъщението и стартиране на собствената задача.

ЮНИПАСКОЛШЕЗ – Стабилизация централния канал на сърдечната енергия. Съединение с енергиите на Земята и Космоса. Прочистване на канала и запълването му със светлина от висшите измерения.

вторник, 14 декември 2010 г.

Информация за основните чакри

КОРЕННА ЧАКРА ( МУЛАДХАРА )

Първата чакра е разположена в основата на опашната кост . Проявява се чрез надбъбречната жлеза, управлява функциите на бъбреците и гръбначния стълб. Тази чакра се нарича чакрата-корен, тя изразява разбирането на човек за физическото измерение.

Визуализира се в червен цвят.

Основни функции на първата чакра:оцеляване, сила, утвърждаване на жизнената енергия, прочистване .

Свързани органи: дебело черво и ректум .

Свързани жлези: надбъбречната жлеза .ПОЛОВА ЧАКРА (СВАДХИЩАНА)

Разположена е в средата под пъпа, а в гръбначния стълб - под 1-ви лумбален прешлен. Проявява се чрез гениталиите, половите жлези. Тази чакра ръководи отношението ни към другите, половия живот и възпроизвеждането и потока на сексуалната енергия. От тук се управляват отношенията ни при интимни и творчески връзки.

Визуализира се в оранжев цвят .

Основни функции на втората чакра: творчество, създаване на потомство, сексуална функция, повишаване на жизнения тонус.

Свързани органи: дебело черво, пикочен мехур, бъбреците и половите органи.

Свързани жлези: половите жлези.

Основен съответстващ нервен център: простатният сплит (при мъжете), утеровагиналният сплит (при жените).

СЛЪНЧЕВ СПЛИТ (МАНИПУРА)

Намира се в областта на слънчевия сплит, а в гръбначния стълб – над 7-ми гръден прешлен. Като жлеза се проявява чрез панкреаса. Управлява дейността на черния дроб, стомаха, жлъчния мехур, далака и част от нервната система. Тя е центърът на емоционалната чувствителност, личната власт, чувствителността и егото. Трябва да балансираме егото си, защото то е голяма пречка към нашия растеж.

Визуализира се в жълт цвят

Основни функции на третата чакра: воля, индивидуална сила, храносмилане и усвояване на хранителните вещества.

Свързани органи: черен дроб, далак, стомахът и тънките черва.

Свързани жлези: панкреасът.

Основен съответстващ нервен център: слънчевият сплит.

СЪРДЕЧНА ЧАКРА (АНАХАТА)

Намира се в областта на сърцето, а в гръбначния стълб – над 5-ти шиен прешлен. Проявява се чрез тимуса. Управлява сърцето, кръвта и кръвообращението, имунната и ендокринната система. Санскритската дума – “анахата” – означава, “това, което винаги е ново, това, което само се поддържа”. Това е чакрата, чрез която се влюбваме и се научаваме да приемаме и да даваме любов. Медитацията върху тази чакра помага на човек да се научи да обича първо себе си и по този начин и любовта към другите хора възниква много по-лесно.

Визуализира се в зелен цвят.

Основни функции на четвъртата чакра: любов; състрадание; имунитет; сърдечна дейност, функциите на белия дроб и бронхите.

Свързани органи: сърцето и белите дробове.

Свързани жлези: тимусът.

Основен съответстващ нервен център: сърдечният сплит.

ГЪРЛЕНА ЧАКРА (ВИШУДХА)Намира се в гърлото, а в гръбначния стълб – над 3-ти шиен прешлен, изразява се чрез щитовидната жлеза. Управлява работата на белите дробове, гласните струни, бронхиалния апарат и метаболизма. Това е центърът на преценяването и общуването. От тук се регулира нашият импулс да казваме истината такава, каквато е, но без да нараняваме другите.Визуализира се в син цвят.Основни функции на петата чакра: висше творчество и общуване.

Свързани органи: гласните струни .

Свързани жлези: тироидната (щитовидна) жлеза .

Основен съответстващ нервен център: ларингалният сплит.ТРЕТО ОКО (АДЖНА)

Намира се в центъра на челото, а в гръбначния стълб – над 2-ри шиен прешлен. Тя се проявява под формата на хипофизата, управлява долната част на мозъка и нервната система, ушите, носа и лявото око, което е окото на личността.
Тук в тази чакра са концентрирани идеализмът и въображението.Този център управлява начина, по който се представяме на света. Съсредоточаването върху “третото око”, премахва ограниченията. Тази чакра разтваря нашето его и обусловеностите, нашите лоши навици, расистките ни идеи и всичките ни погрешни идентификации.Визуализира се в индигов цвят.Основни функции на шестата чакра: висш интелект, ясновидство, интуиция, изострен слух.

Свързани органи: мозъкът.

Свързани жлези: хипофизата.

Съответстващ нервен център: кавернозният сплит.ТЕМЕННА ЧАКРА (САХАСРАРА)Намира се на върха на главата, на темето, а в гръбначния стълб – над 1-ви шиен прешлен. Проявява се като епифизата, управлява дейността на горната част на мозъка и дясното око. В тази седма чакра се намират съответствията на останалите чакри. Чрез нея човек достига до усещането за единение с Бог. Това е центърът на крайното Божествено единение. Седмият център, Сахасрара, е чакрата, която обединява всички останали центрове и съответстващите им качества.Тя се визуализира във виолетов цвят, стигащ понякога до бяла светлина.Основни функции на седмата чакра: космическо съзнание.

Свързани органи: мозъкът.

Свързани жлези: епифизата.

Основен съответстващ нервен център: кавернозният сплит.

ВАЖНОСТТА ОТ ХАРМОНИЧНО ДИШАНЕ ПРИ МЕДИТАЦИЯ :Търпеливото наблюдение върху хода на собственото дишане в крайна сметка води до способност за контрол върху жизнените сили и за насочването им към различните нива според индивидуалната воля. Човек постепенно се приучва да разпознава промените във вибрацията, които настъпват при преминаването на дишането или на жизнената енергия през различните нива. Докато дишането се извършва на приливи и отливи, ние се намираме в света на полярностите, в света на формата.

Мантрите, използвани в съчетание с дишането, могат да са полезни за онзи, който се стреми да навлезе в медитацията и да я усвои - на теория и на практика. Това е обширна тема, която не може да бъде изчерпана тук напълно, но ще дам пример с мантрата Су Хаам, използвана от йогите. Су се изрича на вдишване и представлява деликатния звук на изтънчените, фини вибрации при издигането на жизнената енергия нагоре към по-високите чакри. Хаа се изрича на издишване, представя по-грубия звук на ниските вибрации при спускането на жизнената енергия надолу, а в края на Хаам се изговаря при затварянето на устата и тъкмо това м прави звука обективен.
По идея на приятеля ми alexmunro ( благодаря ти много , Алекс ! ) - към постинга има и две чудесни клипчета , даващи визуална представа за чакрите .

http://www.youtube.com/watch?v=Y9esJNm6AsI&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=WK0yqB67IFU&feature=player_embedded

вторник, 7 декември 2010 г.

Общи положения за самостоятелни занимания с медитация по вертикалните енергии (вибрации)

Вертикалните енергии – това са вибрациите, които идват от планетите, съзвездията, звездите. Имената на енергиите (вибрациите) носят в себе си максимално доближено до Изначалния еталон качество на звучене за дадена енергия. Работейки с тях, ние можем да хармонизираме нашите ефирни и плътни тела с техните вибрации, което носи отработване на нашите проблеми, болежки и ни води към ново енергийно ниво. Освен това спомага за повишение вибрациите на телата ни, което води до съзнателно създаване на Светлинно тяло, необходимо за прехода към други измерения на Сътворението.
Моето предложение от общ характер за медитация : седнете изправен(а), заемайки поза, която ви е удобна ( може също и в легнало или седнало положение ). По възможност си осигурете спокойствие. По-нататък, когато овладеете тази практика в достатъчно добра степен, ще можете да медитирате във всяка обстановка. След това е необходимо да произнесете ( било на глас или на ум ) името на вибрацията ( с напредъка на медитативния процес е нужно да се прави за всяка чакра поотделно ) и да се концентрирате върху горния край на главата, където е коронната чакра. През нея енергийния поток идва вътре в главата и се спуска надолу, към точката между веждите – чакрата Трето око. Съсредоточавайки се върху този център, може да усетите изпълването му с вибрацията ( с напрежение, пробождане, тежест или друго ; всичките усещания в чакрите и тялото са индивидуални ). После вибрацията протича надолу в гърлената чакра и по-надолу по гръбначния стълб към всички останали чакри : сърдечната, слънчевия сплит, половата и коренната чакри. След всчико това насочваме тази енергия обратно към върха, като отново следваме всички чакри, завършвайки с коронната.
Недейте по време на протичането на енергията да си представяте нещо странично или да се опитвате да ускорите движението й с волеви усилия. Всичко трябва да става естествено, при максимално възможна отпуснатост на съзнанието. Тогава всяка чакра ще пропусне през себе си вибрация с интезитета, на който максимално е способна в този момент, а ефирните тела ще попият толквоа енергия, колкото са способни да усвоят. Ние по този начин позволяваме на енергиите-вибрации да действат вътре в тялото ни.
При протичането на енергията някои започват да виждат цветове, други усещат раздуване, натиск, нагряване – не само в чакрите, но и в тялото и неговите различни части. Не се плашете : така се движи, тече и прониква у вас тази енергия. Освен това – дори да нямате усещания, това не означава , че енергията не действа ; както и наличието на усещания не значи, че всичко е нормално, някои от тях могат и да са изкривени от съзнанието. Излизането от медитативно състояние е добре да става постепенно, както например след ставане от сън и връщане към обичайното будно състояние. Понякога след медитацията известно време остава леко усещане от протеклата енергия.
Важно е да се спомене, че има и хора, които работят по-лесно с енергиите, започвайки от коренната чакра. В такъв случай се концентрирайте отначало върху нея, после насочете енергията към половата чакра, след това към слънчевия сплит, сърдечната, гърлената, Третото око и завършете с коронната чакра.
Можете да започнете занимание с която и да е от енергиите, така чакрите ви ще възприемат оптималното количество енергия през тях. Медитацията може да бъде с едно от названията или няколко на един път ( на названията ще се спра в следващите постинги ) , един път или няколко в деня, времето за медитиране остава по ваше усмотрение
При желание за видими резултати е желателно ежедневна практика, примерно по няколко пъти на ден и в началото времето за медитация да е от порядъка на 2-5 минути. Особено внимание обърнете в случай, че усетите как енергиите проникват нормално и всичко се получава добре. В такъв случай под влиянието на тези вибрации започва пренастройка на ефирните тела и чакри, и при енергетичното “пренабиране” са възможни непредсказуеми последици като например загуба на съзнание и нарушена координация, както и обостряне на хронични заболявания. Усвояването на новите енергии от организма на човека често е съпроводено от неприятни усещания или леки неразположения, които после изчезват : мигрена , емоционален срив . Всичко това е свидетелство за започналата пренастройка на ефирните ви тела.
Ако по време на медитацията вие почнете да заспивате, то не трябва да се плашите, понеже в първите опити е трудно да се задържи бодрото състояние при включени в медитацията ефирни тела и съзнанието ни като че ни “застрахова” от голямото изобилие на енергии. Понякога при медитация може да възникне усещане за разтягане, като че ли се е увеличил ръста. Не се противете на това, съзнанието и подсъзнанието знаят какво точно става с вас. Ако все пак през медитацията възникне постоянно чувство на дискомфорт, по-добре е да се прекрати.
Добър вариант е да медитирате в двойка с още някой човек. Разбира се, при възможност оптимален вариант е до вас да има човек с опит в медитативната работа.

Пожелавам успех на всички, които ще се решат на тези медитации !

понеделник, 29 ноември 2010 г.

Накратко за космическите вибрации ( енергии )

Космическите енергии (вибрации) имат съзнание и носят определена информация. Можем да говорим за тяхното качество, т.е., възможността за предаване на определени вибрации и информационни пакети, които разкриват едни или други качествени характеристики на Вселената и си взаимодействат с определено ниво на съзнание. Колкото по-високо е нивото на човешкото съзнание, толкова по-голям кръг то възприема вибрациите на тези енергийни източници. Работа (общуване) с космическите енергии - това е медитативна настройка за техните вибрации, индивидуалното откриване на всеки да отговори на информацията, предадена от тях и тези усещания, които се появяват при хората под влиянието на тези енергии, но също така изразено намерение изцяло да усвои тези енергии в своето тяло на Светлината.

В този случай, Божествената любов присъства във всяка от космическите енергии, но в различна степен. Това е основната енергия на сътворението. Няма такива места, където я няма. Енергията на Любовта е налице дори там,където е тъмнина в човешкото разбиране (всъщност тъмно - това е само временно неизвестно), но там тя е в скрито (Неактивирано) състояние.

Универсалната калибровъчна мрежа (УКМ) работи с всички вибрации, някои по-силни, други по-фини. Това се дължи на факта, че Космическата УКМ, взаимодействайки със Земята продължава да се развива и да повишава обхвата на въздействие. В нея дълго време са се използвали енергетически ограничители. И сега същества от други измерения "дозират" изпращането на енергия на Земята, за да може трансформацията да протече най-плавно. .Ние все още не сме в състояние да възприемем пълната гама от висока честота вибрации. Същността на електромагнитното поле за балансиране е следният: едно лице е временно изключено от триизмерната реалност и се свързва с областта на високите измерения, за да може в съответствие с изразените намерения - да поиска по-високо темпо на промяната.Като цяло всичката духовна и медитативна работа е насочена към трансформация, обаче при ребалансирането тази работа се увеличава, главно поради ненамеса на нашия Низш Аз, който при други обстоятелства през цялото време се стреми да контролира и управлява Душата . И, разбира се, както е в Рейки и други упражнения, балансирането на ЕлектроМагнитнотоПоле вече е придобило силен канал, който не е сравним с индивидуалните канали и възможностите на индивида.

събота, 27 ноември 2010 г.

Дезинформацията и нейните проявления

Всички медии съществуват за сметка на рекламата. Може ли да се очаква от тях тогава критика по адрес на изхранващите ги ? Може ли изобщо да очакваме, че те говорят и показват истината ?
Все пак човекът е удивително "животно". Толкова дълго са го убеждавали, че живее в прозрачна демокрация, че в крайна сметка е повярвал в това.
Солидните и стабилни доходи във всеки бизнес са възможни само при наличие на постоянна и растяща с времето клиентела. Ако например компанията произвежда лекарства, изгодно ли е да продава по-ефективни - такива, при които с една таблетка болестта да изчезне ? Не - категорично ! За рентабилността й са нужни не здрави, а болни хора. При това в интересите на икономическия растеж е желателно болните да се увеличават всеки изминал ден.
Отново пример : фирма произвежда дълго време някаква продукция - полезна и търсена, но изведнъж на пазара се появява чужд аналогичен продукт, но много по-евтин и с добро качество . Каква опасност ! Няма чудно, че фирмите се обединяват в корпорации - национални и мултинационални, за да следят неотклонно стабилното течение на печалбата да не бъде нарушено от някоя нова технология.
Да вземем за пример учен, който години наред е изучавал някаква теория. след това е добил международна известност като доказан специалист в тази област, но в един момент открива, че теорията му е коренно погрешна. Колко биха били учените, които в така описаната ситуация да си признаят честно, че са сгрешили, като по този начин зачеркнат цялата си научна кариера и авторитет ?
Хубав пример е Никола Тесла - открил неизчерпаем , идеален в екологично отношение и напълно безплатен източник на енергия . Тогава защо и досега воюваме за нефта и си хабим здравето с атомни електроцентрали ?
Представете си, че научните открития демонстрират по категоричен начин пълната несъстоятелност на някои политически изгодни и икономически печеливши теории (например глобалното затопляне по "наша вина" ). Нима не е по-изгодно за членовете на специалната комисия на ООН да продължат с фалшификацията на научни данни, отколкото да спасят хората , макар и от измислена от тях катастрофа ?
Има азбучна истина: колкото по-малко мисли човек, толкова по-лесно е управляван. Целта на управлението в съвременното общество на потреблението е превръщането на всеки в потребител ! Мислещите с главата си виждат поставените от Системата капани, те трудно могат да бъдат манипулирани. Те купуват само нужните им неща, а не онези, които Системата постулира за нужни. Те не са обичани и постоянно са поставени под натиск да капитулират. Системата е създала нова порода интелигенти : псевдоенциклопедисти, горди с това, че знаят всичко ... което е нужно на Системата.
Златно правило на дезинформацията е, че излишъкът от информация действа по-добре от дефицита й. За кое е по-добре ? За незабележимото превръщане на информацията в дезинформираност. За да се купува не това, което е нужно на всеки, а това, което е наложено като мисловен модел, изхождайки от стандартния набор от "знания". При това под "покупка" се има предвид не само купуването на вещи : в широк аспект се продават и иновативни идеи, "модни" течения, културни и дори духовни ценности.
Не всичко, предложено от Системата е лошо, както и не всички алтернативи обезателно са добри. Но това може да бъде осъзнато само със собствения усет и ум, а за целта те трябва да се използват .

По материали от Интернет

вторник, 23 ноември 2010 г.

Д-р Майкъл Нютън - изследвания по въпросите за душите (част 6)

ОБОБЩЕНИ ДУХОВНИ ПРИНЦИПИ :1. Душата не се поддава на определения или измервания. Най-съдържателното описание на проявената й същност е, че тя представлява интелигентна енергия, която е безсмъртна и се проявява чрез специфични вибрационни вълни от светлина и цвят .

2. Всяко човешко същество има една душа, която остава в него до смъртта на тялото му. Душите действително играят роля в избора на следващото си тяло в цикъла от прераждания. Появяват се във физическото тяло още в майчината утроба, някъде между петия месец и края на бременността.

3. Всяка душа притежава уникален, безсмъртне характер. При съчетаване с човешки мозък тя се слива с емоционалния темперамент или човешкото его на това тяло, при което се получава една временна личност, която ще съществува само в този живот. Именно това се има предвид под “двойнственост на ума”.

4. Макар че паметта на душата е блокирана от съзнанието посредством амнезия, мислоовните й модели влияят на човешкия мозък, пораждайки мотивация за дадени действия.

5. Душите се прераждат като човешки същества безброй пъти, за да преминат през различните нива на развитие, преборвайки се с кармични проблеми от минали животи. Така техните знания и мъдрост нарастват, защото между преражданията размишляват върху мислите и делата си пред по-опитните души – техни наставници.

6. Нашата планета е един от безбройните светове, които са училища, служещи за напредъка на душите. По време на физическите си въплъщения на Земята душата има възможност да напредва, като придобива мъдрост по пътя на опита и грешките. Животът на човека не е предопределен. По време на преражданията различните възможности и вероятности , породени от кармични влияния и споразумения на душата, зависят от нейната свободна воля.

7. Земята е място на голяма красота и радост, но и на невежество, омраза, страдания, причинени от човека, които са в комбинация и с планетарни катаклизми. Неизбежно е, че ще се справяме с тези положителни и отрицателни елементи на земния живот. Духовна зла воля не съществува в Изначалния порядък на любов и състрадание,откъдето произхожда душата ни.

8. Личното просветление идва по вътрешен път и дарява човека със способността да постигне своята Универсална сила без посредници.

9. В момента на физическата смърт душата се връща в духовния свят, при източника на своето сътворение. Тъй като част от нейната енергия не напуска духовния свят по време на прераждането, завърналата се душа се съединява отново с нея. По този начин духовното й израстване е непрекъснат процес. Духовният свят дава възможност на душата да почине и да поразмишлява между преражданията.

10. Душите очевидно участват в духовни групи, към които са прикрепени от създаването си. Всяка група си има духовни наставници. Духовните другари от групата се прераждат заедно с душата и приемат важни роли в живота й на Земята.

11. .Духовният свят явно не е място на недействие – или нирвана – а такова, където душата преживява преход, за да се развие до по-висши енергийни форми, способни да творят въодушевени неодушевени предмети. Енергията на самата душа е сътворена от по-висш източник. Духовният свят влияе върху определена територия, чиито граници все още не са установени, но очевидно включва нашата Вселена и съседни измерения.

12. При завръщането си душата не вижда никакви божества от земните религии. Най-близкият контакт с Първоизточника е чрез нейния личен духовен наставник. Душите от Земята усещат присъствието на Универсалната свръхдуша или Първоизточника, което се излъчва някъде над участващите в индивидуалните им съвети с мъдреци.

13. Духовният свят очевидно се направлява от високо развити непрераждащи се специалисти, помагащи на душите от своята група. Когато стигнат по-високи нива на мъдрост, прераждащите се души престават с преражданията и заемат мястото си до специалистите, за да помагат на все още прераждащите се. Специалистите обикновено се подбират според мотивацията, талантите и представянето си.

14. Крайната цел на всички души очевидно е да постигнат съвършенство и да се съединят с източника, който ги е създал.

четвъртък, 18 ноември 2010 г.

Д-р Майкъл Нютън - изследвания по въпросите за душите ( част 5 )

ХИБРИДНИ ДУШИВ работата си с хибридни души д-р Нютън се е натъквал често пъти на физически предизвикателства. Тези хора може да не са се нагодили както трябва на Земята. Връзката им с човешкия мозък и засилената енергийна гъстота на тялото все още може да е съмнителна. Някои клиенти са чувствали тялото си като чуждо. Самоубийствата сред хибридните души при първите им прераждания на Земята са по-чести, отколкото при нехибридните. Ето списък с въпросите, които д-р Нютън е задавал на свои клиенти – хибридни души :

1. Можеш ли да ми кажеш дали планетата, на която си бил е част от нашата Вселена или е от друго измерение ?

2. Ако е част от нашата Вселена, дали не е част от галактиката Млечен път или може би близо до Земята ?

3. Още ли съществува и какво е името й ?

4. Това физически или мисловен свят е ?

5(а) Ако е мисловен свят – опиши ми този свят и мястото ти в него

5(б) Ако е физически свят – този свят по-голям или по-малък е от Земята ?

6. Сравни топографията на тази планета със земната – планини, пустини, океани и атмосфера

7. Ако на тази планета има живот, коя е най-интелигентната форма ? (Обикновено тялото на клиента по време на онова му прераждане е принадлежало към нея)

8. Кажи ми как си изглеждал там , опиши ми действията и мислите си ?

9. Защо си престанал да се прераждаш там и си дошъл на Земята ?

10.Обясни ми разликите в мисленето в онова ти тяло и сегашното

11. Сравни технологичното развитие на онази планета и на Земята

12. Има ли някой друг от земните ти прераждания, който да е бил с теб на онази планета ?

Докато се прави преглед на миналите животи, не е изключено усещането за влияние отвън при клиенти, твърдящи, че са се прераждали само на Земята. Два примера от действителни случаи на Нютън :“В първите ми животи на Земята исках да придам малко съвест на този примитивен мозък, за да го направя по-човешки.”

“Едно от значимите ми прераждания бе преди последната ледникова епоха (преди 25000 години), когато повиших съзнанието на моето племе, откривайки една смес от билка и минерал, тя успокояваше нервната система и изостряше възприятията. Това направи моите хора не тъй примитивни и по-разумни”


В общи линии всички минали прераждания са повлияли върху развитието на душата, някои повече от другите. Но именно докато човекът визуализира живота си в духовния свят, може да му се помогне да свърже поуките от миналите преживявания с настоящия си живот. Изборът на това тяло в действителност представлява психологическата сума от всички предишни избори на тела тук и на други планети ......

петък, 12 ноември 2010 г.

Д-р Майкъл Нютън - изследвания по въпросите за душите (част 4)

ГЛАВНИ СРОДНИ ДУШИВсеки, който наистина е имал връзка с голяма любов в живота си знае, че химията на духовната или физическата среща е в състояние да преобрази духа. Същността на тази съединяваща енергия е в усещането, че част от теб изведнъж е станала част от друг човек. Когато са заедно, сродните души се чувстват по-пълноценни. Съжителството в истинска любов трансформира старото аз в нещо по-силно. Въплътяването с цел да се изразиш в материална форма е една от основните подбуди за сродните души да идват на Земята и да се срещат. Хората често се притесняват, че ако си изберат неправилния партньор, може да пропуснат своята звезда. Но и това никога не става случайно.

Всички души имат правото да избират живота си, защото без свободна воля уроците не биха означавали нищо за нас. В живота си срещаме хора, които ни научават на нещо, както и ние тях. Уроците са безбройни, включително и проблеми като : алчност, самонадеяност, ревност, нетърпимост и безчувственост. Кармата се простира върху действията ни от много инкарнации, не само от една. За тези уроци сродната ни душа може да приеме роля на кръвен роднина или най-добър приятел. Нютън споменава за случай , в който негов клиент е имал връзка със своята духовна половинка, но само за кратко – научила го е на нещо и след това са се разделили. След подобно осъзнаване много хора започват да разбират, че животът не е просто безразборна купчина от несвързани помежду си събития.ЦВЕТЕН СПЕКТЪР НА ДУХОВНИТЕ АУРИПърво ниво :

Подниво 1 : бяло ; подниво 2 : светлосиво / сивкаво с лек нюанс на розово

Второ ниво :

Подниво 3 : бяло и червеникаво розово ; подниво 4 : бледо оранжево-жълто с нюанси на бяло

Трето ниво :

Подниво 5 : жълто ; подниво 6 (което влиза и в Четвърто ниво ) : наситено златисто / златисто с нюанси на зелено

Четвърто ниво ;:

Подниво 6 ( виж по-горе ) ; подниво 7 : зелено или кафеникаво зелено

Пето ниво :

Подниво 8 : светлосиньо ; светлосиньо със златисто ; зелени или кафяви нюанси ; подниво 9 ( влизащо и в Шесто ниво ) : тъмносиньо

Шесто ниво :

Подниво 9 ( виж по-горе ) ; подниво 10 : тъмносиньо с нюанси на лилаво

Седмо ниво :

Подниво 11 : лилавоТази класификация показва как основните цветове на душите стават по-тъмни с напредъка на еволюцията. Често основният централен цвят на душата е обграден с различен ореолен нюанс. От Първо до Четвърто ниво има преливане и в самите цветови аури .

ПРЕГЛЕД НА МИНАЛИ ПРЕРАЖДАНИЯПрегледът на аспекти с важно значение от преражданията са важни за човек, за да разбере по-добре характера на душата си. Той осъзнава, че е уникално същество. Безсмъртието на душите се оформя от волята, желанието и въображението, като се повлиява от действията и постъпките на многото ни тела.

Човешкото общество, особено в гъсто населените територии, понякога кара човек да се усеща празен, самотен и неспособен на обвързване, ако не е сигурен какво сме ние във великия план на нещата. Важен елемент от прегледа на минали прераждания е разкриването на истинската самоличност на клиента, а тя се постига с анализа на различните тела, в които е пребивавал. По този начн се изяснява защо в минали животи човек е вземал определени решения, засягащи неговото настояще.

Един важен въпрос, който д-р Нютън задава на клиентите си е : “Кога беше първият ти живот на Земята ?”

Според него познаването на световната цивилизация е безценно. Човек може да отговори с описание на живота му в племе от каменната ера преди 70 000 години например. Друг може да се види през неолита , може би преди 5 или 10 000 години. Освен ако клиентът не е съвсем млада душа с едва няколко минали прераждания, човекът няма да си спомня всичките си минали животи – само онези с най-големи постижения. Но въпреки това повечето помнят първото си прераждане на Земята.

Д-р Нютън отбелязва и друг интересен аспект – имал е няколко случая от свои клиенти, които са посещавали Земята в тела на извънземни , било като участник в някакъв опит за колонизация в ранната история на човешката цивилизация, било само за кратко посещение. Отделно от тези случаи има и т. нар. “хибридни души”, чиито ранни физически прераждания са ставали на други планети ....

събота, 6 ноември 2010 г.

Д-р Майкъл Нютън - изследвания по въпросите за душите ( част 3 )

ЕТАПИ НА ХИПНОЗАТАПредставете си, че умът се състои от 3 концентрични кръга. 3-те пръстена не са строго отделени. Те са по-скоро като порьозни слоеве, система за филтри на човешките мисли. Представете си хвърлен във водата камък. Първият, най-външен слой е съзнанието – нашият ежедневен център за критика, анализ и вземане на решения. Вторият- среден слой – е подсъзнанието, където се съхраняват физичните ни споемни, включително от минали прераждания. Той е и центърът на емоциите и въображенията. Творчески настроените хора с доминираща дясна мозъчна половина като че ли черпят по-лесно от тези източници, отколкото другите. В средата пък лежи третият концентричен кръг – на свръхсъзнанието, в което са складирани спомените на божествените ни души. В различни етапи от хипнозата имаме възможност да минаваме през ниват, съдържащи съзнателните, безсмъртните и божествените ни спомени. Умът на вечната душа е произлязъл от енергиен източник на върховна концептуална мисъл, далеч надхвърляща битуващите тук представи. Свръхсъзнанието разкрива безсмъртието и дългата ни история. Докато сме в тета-състояние, ние имаме възможност да видим своя произход, миналите прераждания, живота между тях и съществата, които са ни помагали в нашия напредък. Върховно е !СЪСТОЯНИЯ НА СЪЗНАНИЕТОА) Бета-състоянието е напълно будното състояние на съзнанието

Б) Алфа-състоянието включва леко, средно и дълбоко ниво на транс:

- по-леките етапи са онези, които обикновено използваме при медитация

- средните като цяло се свързват с възстановка на спомени от детството и минали травми. Този етап е подходящ за модификация на поведението, например отказ от цигарите.

- дълбоките състояния включват възстановка на спомени от минали прераждания

В) Тета-състоянието се намира на границата на загуба на съзнанието и разкрива областта на свръхсъзнанието, т.е. духовния ни живот между преражданията

Г) Делта-състоянието е фазата на дълбок сънВ МАЙЧИНАТА УТРОБАЧесто ще откриете, че има препятствие пред сливането на душата с плода в майчината утроба. Освен съпротивата на телесния ум има и втори фактор, който ограничава душата по време на ембрионалния етап на живота. Умът на майката може да е затворен за бебето поради емоционални или физически травми, включително тревога, страх, потиснатост, гняв или желание за аборт. Тези отрицателни фактори може да се появят при първо дете или съвсем млада майка, особено ако тя е неомъжена. Може да има недоволство, че е бременна с нежелано дете в късен етап от живота. Ако майката има брак без любов, това също може да причини блокаж. Разбира се по-опитните души могат да преодолеят в доста висока степен отрицателните емоции от страна на майката като използват усъвършенстваните си в хода на еволюцията енергийни полета.ЕДНО ДРУГО ИЗМЕРЕНИЕ НА ВРЕМЕТОТвърде възможно е в сега-то на духовния свят събитията всъщност да не се движат, а да се движат единствено времевите линии на нашата застаряваща материална Вселена. Във всяко събитие хората имат възможност да избират и влияят върху курса на живота си. Тъй като можем да подходим към дадено събитие различно, значи сме в състояние да променим изхода му. Питане към онези, които смятат, че събитията не могат да бъдат променяни от свободната воля – дали поне приемат факта, че реакцията и поведението ни към тези събития имат известно влияние върху изхода ?

петък, 29 октомври 2010 г.

Д-р Майкъл Нютън - изследвания по въпросите за душите ( част 2 )

ЕНЕРГИЯТА НА ДУШИТЕДоста хора усещат липса на енергия в живота, без да разбират защо. Мотивът им е бил да оставят голяма част от енергията си в духовния свят, за да продължат по-интензивно тамошната си работа. Тази останала енергия е много ярка. Има хора, постигащи твърде малко на Земята именно заради това си решение. Душата обикновено взима 50-70 % от енергията си в прераждането. Този % е различен за всеки живот и зависи от степента на напредък и избора на тяло. Твърде многото енергия в прераждането, например 90 % ще претовари мозъка и го прави нефункционален, а 100 % просто ще го взриви. Докато е в материално тяло, душата не може да черпи от енергията си, която е оставила в духовния свят и да я задържи ( с изключение при молитва или медитация ). Ние живеем с последиците от решенията, които сме взели както в отвъдното, така и в преражданията. Понякога душата се нуждае от повечето си енергия за някое особено трудно прераждане – например 80 % , така че светлината, останала от нея в духовния свят е съвсем слаба. Слабата светлина ( да не се бърка с тази при младите души) е особено очевидна при души, избрали да водят живот едновременно в две тела.ТИПОВЕ ХАРАКТЕРИ В ГРУПИТЕ НА ДУШИТЕЧленовете на повечето групи действително имат по някое общо предразположение, което ги свързва, можете да сте убедени, че не са обединени случайно. Еднороден аспект за всички членове могат да са общи интереси или познавателни способности. Повечето души в една група израстват с почти еднакво темпо, но има и по-бавни, напускащи последни групата. Все пак да не се забравя, че повечето групи са построени така, че в тях да има различни характери. Например – куражлии, винаги оцеляващи инати, кротки и пасивни души, пресметливци и веселяци. Системата е нагласена така, че всяка от душите помага на другите от групата през земния живот. Всеки от тях има силни страни, компенсиращи недостатъците на другите. Всяка душа дава своя принос и всички са в процес на развитие. Има души, които искат всичките им прераждания да са трудни, а други предпочитат повече лесни животи. Редът и посоката в духовния свят, в който постиженията са на почит не означава, че това е йерархично място със строги бюрократични правила. Това са клопките на земните ни обшества. Преди всеки живот се дава избор и душата няма усещането, че й се оказва натиск да постигне успех в рамките на ограничено земно време. Желанието за развитие и израстване идва от нас самите.КАТЕГОРИИ ДУШИ В БЕЗСМЪРТНИЯ НИ ЖИВОТГЛАВНИ СРОДНИ ДУШИ : често ( но не винаги ) тази душа е партньор, с когото имаме дълбоки връзки ( например брак) . Тази душа може да е и брат, сестра, най-добър приятел и в редки случаи – родител

ДУШИ – ДРУГАРИ : това са души от групата, които съставляват духовното ни семейство. В психодрамата на материалния живот те са ни братя, сестри, деца или добри приятели

СВЪРЗАНИ ДУШИ : това са всички, които съставляват вторичните групи, скупчени около нашата главна. Често в преражданията са родители или главни фигури в живота ни, за да ни предадат някои кармични уроци. Но най-често са ни познати, свързани с нас по някаква причина. Все пак много от душите в близките групи са ни непознати и в живота, и в духовния свят.

петък, 22 октомври 2010 г.

Д-р Mайкъл Нютън - изследвания по въпросите за душите ( част 1 )

ВРЪЗКИ МЕЖДУ ТЯЛОТО И ДУШАТАСливането на душата с човешкия мозък е един от най-сложните елементи на духовната регресия. Общо взето, повечето хора се чувстват съвсем удобно с двойнствеността, породена от наличието на душа и мозък в телата им. Има обаче и такива, които са умерено или силно разстроени от тази връзка. Но това не трябва да се обърква с “раздвоението на личността”. Въпросното раздвоение по-скоро е потискане на единствената настояща личност, травматизирана от ранни събития в този й живот. Човекът, страдащ от такива психични заболявания, желае да се дистанцира от болезнени спомени, често свързани с насилие в детството.

Душата е с безсмъртен характер, който съчетан с човешкия мозък и централната нервна система създава определен емоционален темперамент. Сливането между душата и мозъка оформя една личност, която ще просъществува само в този живот. Наричам това Принцип на егото. Тази самоличност включва в себе си и съзнателните, и несъзнателните спомени, така че откриването на истинската ни същност е доста илюзорна възможност. Формирайки представата за себе си, хората твърде много разчитат на своята сетивна и емоционална реакция на информация, идваща от мозъка. Физическият ум може да ни подведе да вярваме, че сме такива, каквито мислим , че сме, основавайки се на влиянията от околната среда на планетата и емоционалните ни реакции към тях.

Егото най-общо може да се определи като мислите, спомените и възприемането на живота от безсмъртното съзнание, нашата душа. Поглеждайки се в огледалото и се питаме : “Защо аз съм аз ?”. За да засили това объркване, нашата личност ( душевно аз и биологично аз ) се развива и променя неравномерно през целия ни живот – докато биологичният аз се изменя рязко, еволюцията на душата е много по-дълга. Истинският “аз” дава основата на истинската ни същност, която влияе върху емоционалния характер и темперамента. Всички тези елементи са свързани в едно човешко същество и когато тази деликатна връзка се наруши, това води например до психични заболявания и може би престъпно поведение.

Когато стигнем аза на душата си, ние сме в състояние да схванем вътрешните белези на безсмъртния си характер. Това е дълбоко усещане за истинската ни индивидуалност и цялостната ни личност. Душата може да се окаже подобна или съвсем различна от емоционалния темперамент на тялото-приемник. Изборът на дадено тяло има за цел да комбинира слабите и силните страни в характера на душата с даден човешки темперамент, така че да си бъдат от взаимна полза. Биологичното съзнание на човешкото същество се свързва с душа, даваща му интуиция, въображение, прозрения и съвест. С това обединение ставаме една личност, която цял физически живот се справя с двата аза в себе си. Именно тази комбинация причинява двойнствеността между ума и духа в телата ни. Двата аза може да се слеят напълно или да показват степен на конфликт, водещ до прояви на невротична тревожност. В някои случаи са в опозиция, в други – в съюз. Това, че двата ви аза са в опозиция, не означава задължително липса на хармония и равновесие. Обичаен пример е, че нискоенергийната, пасивна душа може да е искала съчетание с неспокоен, агресивен мозък, за да преодолее естествената си нерешителност. От друга страна, ако силната, властна душа, контролираща другите влезе в агресивно тяло, комбинацията може да се окаже взривоопасна.

петък, 8 октомври 2010 г.

Арнолд Мостович - "Ние от космоса" (откъси)

ФАНТАСТИЧНАТА ИСТОРИЯ ЗА ФИГУРКИТЕ ОТ АКАМВАРО И ЗА КАМЪНИТЕ ОТ ИКАНяколко съществени причини ме накараха да обединя в едно разказите за две необикновени, противоречащи на логиката и здравия разум археологически открития. Тези открития са били направени в Акамбаро (Централно Мексико) и в Ика (Перу). Смятам, че читателят сам ще се досети кои са те и какви са били намеренията на автора ... Ще си позволя да разкажа историята за фигурките или статуетките в Акамбаро, като използувам обширната статия на Робърт Дж. Уилис, поместена в не по-малко странното от самото събитие американско списание „Инфо". „Инфо" е началото на думата информация, но едновременно с това и съкращение на името „Информация на Форт", което пък, на свой ред, се нуждае от обяснение. Чарлс Форт е американец, починал през 1932 година. Негово хоби било събирането и записването на информация за необикновени, неизяс­нени факти и сведения, които той старателно проверявал. Той посветил четири книги на тези необикновени факти. След смъртта му в САЩ било създадено „Дружество на Чарлс Форт" и един от основателите бил Теодор Драйзер. Дружеството издавало до 1950 година месечното списание „Даут", а няколко години по-късно се появило списанието „Инфо", което през 1969 година публикува статията, на която се позоваваме. Въпросът за статуетките от Акамбаро е повдиган в много книги. За тях писа Жак Бержие. Робер Шару им е посветил обширно описание в книгата си, за която след малко ще стане дума. А Ика е местност в Перу, която се намира недалеч от Маска. В Полша се писа много за откритото в Ика голямо количество черни камъни, покрити с фантастични рисунки - главен източник на информацията беше статията на Робер Шару в „Пари Мач" от декември 1974 година. Няколко месеца по-късно издателство Робер Лафон пусна на пазара книгата на този автор („Тайната ла Андмте"), в която историята на камъните от Ика е разказана много подробно. В книгата си „Доказателства" Ерих фон Деникен също е посветил много място на камъните от Ика. Добре би било да споменем, че тази книга, издадена през 1978 година, в продължение на 53 седмици се намираше в списъка па бестселърите във ФРГ. Името на Робер Шару доста често се мярка в нашия разказ, затова следва да го представим по-подробно. Toй, както и Фон Депиксп е публицист, репортьор, пътешественик. Един от тези, които смятат, че истинската история на пашата цивилизация още не е написана. Шару е дълбоко убеден, че миналото на цивилизования човек достига стотици хиляди (ако не и милиони) години назад в глъбините на историята. Той също смята, че в нашата история са се намесили представители на извънземна цивилизация и че немалка роля в тази намеса е изиграла вероятно Атлантида. „Тайната на Андите" е седмата книга на Робер Шару.

БЛАГОСЛОВЕНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ДЪЖДА

През 1945 година някой си Валдемар Хулсруд, търговец от Акамбаро, както яздел по пътя, забелязал на известно разстояние от града разкрити от проливния дъжд отломки и парчета на глинени изделия. Той бил колекционер и не искал да пропусне може би интересна находка, затова взел един от намерените предмети, а когато дъждът престанал, изпратил на мястото грънчаря Одилон Тинахеро, който трябвало да каже дали си струват по-нататъшните търсения. Оказало се, че са попаднали на необикновено богата находка от глинени статуетки, по всяка вероятност доста стари. До 1952 година Хулсруд събрал повече от 30 000. Какви са тези статуетки? Всички били обработени от обикновена глина, изпечена (както твърдят специалистите) на открито (по-малко от 500°С). Фигурите достигали 98 см височина, а плочките до 150 см дължина. Изображенията били на хора и животни. Но най-странното е, че повечето от тях представляват животни, за които се знае, че са измрели преди много години, напълно непознати на науката. Срещат се и живописни групи от хора и животни, които представляват някакви сцени. Въображението на художника (най-сигурно художници) е наистина удивително, още повече че в цялата колекция няма нито едни дубликат. Сред всичките 30 000 екземпляра не се повтаря нито една сцена, нито едно животно, нито една група. Уилис разделя уникалните фигури от колекцията на 21 типа. Освен статуетките, там се срещат и обикновени глинени съдове от тераскански тип. Преди векове в Акамбаро са живели тараските - тайнствен народ, чийто език останалите жители на Мексико не разбирали. Произхождали вероятно от Перу, което може би има известно значение за намирането на ключа към разрешаването на тази загадка. Най-голямата сензация в тази колекция предизвикват животните от „преди потопа - динозаври, плезиозаври или бронтозаври. При това фигурките представят много от тях в изключително дружески отношения с хората! От всякаква гледна точка това е нещо невероятно. Та нали големите гущери, както се знае, са изчезнали от земната повърхност преди около 70 000 години. Следователно първо, не е възможно индианците, живели преди няколко хиляди години, да са знаели как изглеждат тези животни; второ, напълно невероят­но изглежда съжителството на хората с динозаврите, след като, както твърди науката, нашият непосредствен предшественик се е появил едва преди няколко десетки хиляди години. Днес художникът би могъл да си позволи подобна фантазия, тъй като видът на тези отдавна измрели жи­вотни е достатъчно познат от съответната литература, от филмите и телевизията. Но преди няколко хиляди години? Впрочем сред статуетките има и такива, които представят животни, измрели значително по-късно - 12 000 г. пр. н. е. Но и те по никакъв начин не са могли да бъдат известни на създателите им. Останалите глинени изделия, намерени в Акамбаро, както вече казахме, са съдове, а освен тях лули, маски, мумии (!) и някакви други предмети, чието предназначение все още остава неизвестно. Всеки път, когато се правят подобни открития, когато пред очите ни се разкрива нещо, което противоречи на научните постановки, се говори за фалшификация. Естествено невероятен е фактът, че индианците преди няколко десетки (а може и повече) векове са знаели как изглеждат животни, измрели преди десетки милиони години. Невероятно е свързването на хората и тези животни в свободно играещи си групи. Накрая подозрителен е и фактът, че тези предмети, про­лежали в земята толкова дълъг период, не са се покрили с патина.

Най-лесно обяснимо е последното съмнение. Многократно е отбелязано, че римски, гръцки или египетски глинени съдове, както и забележителната керамика от Маска или от Паракас — всички тези великолепни находки са запазили първичните си цветове, защото, както е случаят в Акамбаро, са пролежали в сухо място, в земя без влага. Но който обвинява във фалшифициране, трябва да каже с каква цел е било извършено. Това е основният принцип при всяко следствие. Кой би бил заинтересуван от подобно масово фалшифициране, което изисква къртовска, дългогодишна работа на много специалисти? Нали всеки разбира, че финансовата полза би била много по-голяма, ако тези фигурки бяха десетина — е, да речем, няколко десетки или дори няколко стотици. Но десетки хиляди? Хулсруд заплатил на споменатия грънчар и синове те му, които изравяли фигурите, около 30 долара за седем години. Кой би имал сметка от това? Дали самият той, след като не е продал нито една фигурка и дори не е възнамерявал да продава? Впрочем и най-повърхностната експертиза позволява да се пресметне, че фалшифицирането на такова количество статуетки би изисквало от трима души триста годишен труд, да не говорим, че за изпичането на глината е трябвало да се докарат цели тонове дърва, тъй като Акамбаро е почти лишен от дърва. И накрая - членовете на семейство Тинахеро би трябвало да се отличават с необикновени познания в областта на зоологията, археологията или палеонтологията, за да сътворят цял музей от такива фалшификати. А бащата Тинахеро и синовете му едва умеят да четат и пишат.

Подобни фигурки са намирани по-късно не само иа това място, където за първи път ги е видял Хулсруд. Професор Хепгуд, географ, е бил свидетел иа проучвания в самия град. По-късно той писал, че под разрушената къща иа местния шеф иа полицията били намерени 44 глинени статуетки, идентични с тези от колекцията на Хулсруд. (Интересно е, че всички статуетки иа Хулсруд били намерени, разделени в няколко отделни скривалища, върху площ, която не превиша­ва половин хектар. Във всяко скривалище имало около 40 статуетки.) Споменатата къща била обитаема до 1930 година и никой до момента, в който започват търсенията, не е имал възможност да закопае каквото и да е под основите й.

неделя, 3 октомври 2010 г.

Полезно за първи стъпки в астрологията

Астрологията работи със символен език. Всеки символ има определено значение и описва фундаменталната енергия или принцип, които, ако се използват правилно, биха могли да отключат заложения потенциал.

Хороскопът, или както също може да се срещне, натална карта, е изображение - двуизмерно - на моментното състояние на небето в момента на раждане. Наталната карта представлява кръг, разделен на хоризонтална и вертикална ос, които са основните ъглови точки в него. В двата края на хоризонталната ос се намират двете точки на хоризонта Изток - Запад. Най-източната точка е мястото на изгрева на Слънцето. В астрологията се нарича Асцендент (ascensus - изкачване), и най-западната точка, в която Слънцето залязва - в астрологията това е Десцендентът (descensus - слизане). По вертикалната ос се намират също две точки - едната от които е най-високата над хоризонта, наричана в наталната карта Медиум Цели (MC - Medium Coeli) и най-ниската по хоризонта Имум Цели (IC - Imum Coeli). Всеки от така формираните четири квадранта се разделя на още три равни части, които в наталната карта се наричат домове. Асцендентът отбелязва началото на домовата система и изгражда върха на първи дом.

Друг елемент в хороскопа са зодиакалните знаци, които обаче не съвпадат със съзвездията. Зодиакалният знак е сектор от еклиптиката (видимият годишен път на слънцето по небесната сфера) с фиксирано начало и край, докато съзвездията имат различни величини. По този начин зодиакалните знаци разделят наталната карта на дванайсет сектора, всеки от които е равен на 30°, за разлика от астрологичните домове, които според мястото на раждане имат и различна големина, т.е. заемат повече или по-малко от 30°.

Знак Влияние Символ Планета -управител
Овен 20 март - 20 април Марс / Плутон
Телец 21 април - 21 май Венера
Близнаци 21 май - 22 юни Меркурий
Рак 22 юни - 23 юли Луна
Лъв 23 юли - 23 август Слънце
Дева 23 август - 23 септември Меркурий
Везни 23 септември - 23 октомври Венера
Скорпион 23 октомври - 22 ноември Плутон/ Марс
Стрелец 22 ноември - 22 декември Юпитер/ Нептун
Козирог 22 декември - 20 януари Сатурн/ Уран
Водолей 20 януари - 1 февруари Уран/ Сатурн

Риби
19 февруари - 20 март Нептун/ Юпитер

В западната астрология се работи с т.н. тропически зодиак. Какво означава това? Представете си кръг от 360º разделен на 12 равни части, всяка от която е равна на 30º. Този кръг отразява видимото движение на Слънцето по еклиптиката. Всеки от тези сектори съответства на един зодиакален знак. Началото или отброяването им започва от деня на пролетното равноденствие, т.е от точката на зодиакалния знак Овен. Съгласно астрологическият закон за подобието, принципите, които формират устройството на слънчевата система и управляват движението на планетите, влияят по същия начин във формирането на човешката душа тук на Земята. Тези космически ритми са в основата както на митологичните , така и на астрологичните архетипи, които присъстват в нашия живот като дълбоко вродени митиви.

Зодиакалните знаци представляват унаследен образец на поведение. Всяка планета разположена в някой от тези знаци бива модифицирана или придобива съотвената характеристика на знака. Така, когато Слънцето навлезе в знака на Овена, ние описваме характера на всеки роден под този слънчев знак, навлизайки в следващия зодиакален знак, свойствата на характера се променят.

Традиционно дванайсетте знака се делят на четири групи по стихии или т.н тригони: оген, въздушен, земен и воден,
и три групи по качества (кръст): кардинален, фиксиран и мутабелен, както и на полярности мъжки /Ян/ и женски /Ин/ знаци. Групата на стихиите може да се определи като психологически тип и темперамент, а качествата като типа мотивация.

Разделение по стихии, качества и полярност:

Кардинален Фиксиран /неподвижен Мутабелен /подвижен

Психологически тип и Темперамент
Полярност
Огън Овен Лъв Стрелец Холеричен темперамент Мъжки
Земя Козирог Телец Дева Флегматично/Меланхолочен Женски
Въздух Везни Водолей Близнаци Сангвиничен Мъжки
Вода Рак Скорпион Риби Меланхолично/Флегматичен Женски
Воля и Инициатива Сигурност и Стабилност Контакт и Гъвкавост

Холерикът (огън) е жизнен, енергичен и активен. Той е решителен и сигурен в себе си. Лидерските му качества са безпорен талант, както и творческите му способности. Действията и реакциите са му импулсивни - първо действа, после мисли (ако изобщо се замисли). Подвластен на този импулс иска нещата да станат веднага, ако ли не бързо "прегаря" и изпада в апатично настроение, от където идва и неговата предразположеност към цикличност както в поведението, така и в настроенията. Трудно се приспособява към обстоятелствата. По-скоро адаптира същите към своите желания и представи.

Флегматикът (земя) е спокоен, устойчив и търпелив. Практичен и реалист, стабилно стъпил на земята. Притежава устойчива психика, дори и в критична ситуация. Трудно се присбособява към новите ситуации и изисквания, особено там където е необходимо да промени навиците си. Енергичени работоспособен. Бавно и търпеливо постига целите си, като често обаче му липсва въображение и находчивост.

Сангвиникът (въздух) е общителен, подвижен и работоспособен. Реагира на всичко ново. Има много интереси, което му разширява непрекъснато кръга от познати. Леко се приспособява към всяка промяна, дори непрекъснато търси такива промени. Общителен е и за разлика от холерикът, не налага, а се съобразява със средата, в която се намира. Умее да съхранява енергичността и работоспособността си за дълго време.

Меланхоликът (вода) е пасивен и наблюдателен. Характерна за него е високата чувствителност и поради това, много често реагира неадекватно и на най-малката забележка. Поради голямата му впечатлителност, психиката му е неустойчива. Характерно за него е постоянното чувство на безпокойство и тревожност. Лесно се предава пред трудностите. Пасивността му и страха му от всяка промяна, ограничава кръга му от контакти. В критична ситуация предпочита да се затвори в себе си. Изобщо за него динамиката протича повече на вътрешен план, отколкото на външен.

Мотивацията:

Кардиналните знаци - Силен начален импулс и воля да постигнат набелязаната цел. Инициативни и решителни. Винаги намират изход от ситуацията.

Фиксираните /неподвижни знаци - Концентрацията на енергията, зададена от кардиналните знаци. Натрупване и стремеж към стабилност и поддържане на равновесието.

Мутабелните/подвижни знаци - Разпределят концентрираната от кардиналните знаци енергия. Лесно се приспособяват към обстоятелствата.

Психологически тип

За да опишем стихиите във връзка с психологическото им проявление можем да се обърнем към типологичния модел създаден от д-р К. Г. Юнг. Той диференцира осем типологични групи:

- две личностни нагласи - интроверсия и екстраверсия

- и четири функции: мислене, усещане, интуиция и чувство

Стихия Функция Личностна нагласа
Огън Интуиция - ирационална Екстраверт
Земя Усещане - ирационална Интроверт
Въздух Мислене - рационална Екстраверт
Вода Чувство - рационална Интроверт

За да се определи, коя от четирите функции е доминантна, е важен броя на планетите и Асцендента в коя от четирите стихии попадат. Трансатурновите планети - Уран, Нептун и Плутон не играят толкова голяма роля за определянето на тази доминанта, тъй като те носят по-скоро колективен характер. Особено важно е положението на Слънцето, Луната и Асцедента в хороскопа. Те са фундаменталната основа, която поддържа всичко друго в наталната карта. Най-диференцираната психологическа функция (наречена от Юнг - висша), е тази, кояето е изцяло под наш контрол. Обикновено я използваме автоматично, понеже ни е най-естествена. Така от друга страна в опозиция застава нисшата функция - обикновено тя се свързва с тъмната страна на човешката личност. Двете противополжни функции са от едно естество - рационални или ирационални - мислене - чувстване и интуиция - усещане. Ако в хороскопът на човекът доминира интуицията, то тогава сетивната функция ще се проявява в повечето случаи неадекватно.

Екстравертната нагласа се съотнася към мъжкото Ян начало, а в астрологията със мъжките (активни знаци). При екстравертният тип посоката на енергията е насочена навън - към обекта.

Интровертната нагласа се съотнася към женското Ин начало, а в астрологията с женските (пасивни знаци). При този тип нагласа, посоката на енергията е насочена към самия субект.

Разбира се, няма чист екстраверт или интровертен тип. Във всеки човек са заложени и двата типа нагласи, но едната от тях е диференцирана (осъзната), докато другата действа скрито или подмолно.

Знаците от огнения тригон - Овен, Лъв, Стрелец - се свързват с интуитивната функция. Хора, в чийто хороскоп преобладава огненият елемент са вечно търсещи предизвикателства и промени. Там, където има установени норми трудно ще се задържат. Копнежът им към търсене на нови възможности е провокиран от тънкият им усет към всичко новозараждащо се. Спонтанните им вдъхновения носят изключително голям творчески заряд идващ от най-дълбоките слоеве на душата им. Сетивната функция при тях е най-слабо развита, за това много често са упреквани, че им липсва практичност и стабилност.

Знаците от въздушния тригон - Близнаци, Везни, Водолей - се свързват с мисловната функция. Хора, в чийто хороскоп преобладава въздушната стихия, подчиняват цялостната си дейност на интелектуални умозаключения. Взаимодействието със заобикалящата среда за тях е приоритет. Всичките им важни действия и постъпки са продиктувани от интелектуални мотиви. Мисленето е каналът, по който тече жизнената им енергия. Обикновено имат трудности в изразяването на емоциите (чувствената функция), които често се проявяват под формата на капризно настроение и прищявки.

Знаците от земния тригон - Телец, Дева, Козирог - се свързват със сетивната функция. Хора, в чийто хороскоп преобладава земния елемент са изключително практични. Усетът им за обективната реалност е изключително развит. Критерий за тяхната ценност и опит е силата на усещанията, които пораждат обектите. При тях интуитивната функция е най-малко развита, от където идва и тяхната инертност и нежелание за промяна. Всичко, което не може да се докосне им се струва твърде съмнително.

Знаците от водния тригон - Рак, Скорпион, Риби - се свързват с чувствената функция. Хора, в чийто хороскоп преобладава водния елемент се ръководят изключително от своите чувства и емоции. Нещо, което не отключва емоционалната им ангажираност се отхвърля. Много пъти се чувстват неразбрани поради невъзможноста им да вербализират това, което преживяват. Мисловната функция при тях е недиференцирана. Те изразяват това, което са не с думи, а с емоция и настроения.

Архетиповете

12-те Зодиакални знака могат да се асоциират с дванайсет архетипа или модели на поведение. Ако планетните функции съответстват на архетипния образ (форма) - баща, майка, сестра и т. н, то зодиакалните знаци ще ни покажат как (поведенчески) ще се прояви този образ. Луната винаги е свързана с образа (имагото) на майката или това, което търсим, но тя ще е различна във всеки зодиакален знак.

Овен Воинът-Защитник, Лидерът, Героят-Спасител, Авантюристът, Предприемачът, Приматът
Телец Строителят, Архитектът, Земният Дух, Майката-Природа, Любовникът, Музикантът
Близнаци Учителят, Писателят, Разказвачът, Вечният студент, Измамникът-Шутът, Интелектуалецът
Рак Божествената Майка, Майката, Богинята, Императрицата, Лечителката, Психиката
Лъв Богът като баща, Бащата, Крал-Кралица, Изпълнителят, Комикът, Творецът, Детето
Дева Анализаторът, Перфекционистът, Слугата, Работникът, Лечителят-билкар, Експертът
Везни Дипломатът, Миротворецът, Домакинът, Любовникът, Артистът
Скорпион Детективът, Изследователят, Алхимикът, Магьосникът, Палачът, Жертвата-Убиецът, Отмъстителят
Стрелец Студентът, Философът, Професорът, Мисионерът, Оракулът, Фантазьорът, Мечтателят
Козирог Отшелникът, Мъдрецът, Императорът, Авторитетът, Стратегът, Победителят
Водолей Революционерът, Анархистът, Хуманистът, Ученият, Ексцентрикът, Геният
Риби Мистикът, Поетът, Мечтателят, Медиумът, Духовният водач, МъченикътПланетите

Планетите представляват един от най-важните елементи при интерпретацията на наталната карта. В астрологията се работи с десет планети - Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Тъй като в астрологията се изследва влиянието на космоса върху Земята, астролозите използват геоцентричната система, т.е ние наблюдаваме останалите небесни тела откъм Земята, включително Слънцето и Луната, поради това двете светила също се разглеждат като планети. Положението им в различните домове и зодиакални знаци, както и ъгловите им отношения (аспекти) показват общата архетипна конфигурация, която ни изгражда като уникални личности с всички положителни и "отрицателни" потенциали. Планетите в астрологията описват различни страни от нашата психика. Те са движещите сили или главните изпълнители на голямата сцена на живота. Аспектите между тях (ъгловото отношение) показва архетипната динамика в хороскопа - кои сме ние и какво очакаваме от другите.

Лични планети – Слънце, Луна, Меркурий, Венера и Марс са т.н. лични планети. Те заедно с Асцендента са фундамента на това, което сме и върху, всичко друго се надгражда.

Слънцето – Слънцето в хороскопа сомволизира главният принцип на жизнената енергия, то е Духът, нашето усещане за това, кои сме и каква е мисията ни в живота. Слънцето е свързано с мъжкият принцип или Ян енергията. Всички планети, които имат аспект със Слънцето в хороскопа, ще играят много важна роля както в живота на човека, така и за формирането на неговия характер.
Архетипът на Бащата/Героят

Луната – тя е другото важно светило в хороскопа, което символизира нашата емоционалност и инстинкти, чувството ни за принадлежност към другите. Ако Слънцето символизира съзнателното АЗ, то Луната е тази, която управлява нашето несъзнавано, или всички онези процеси, скрити за нашето съзнание. Луната е символ на материята, за това тя управлява всички психосоматични процеси. Тя е свързана с женския принцип – Ин енергията. Луната показва връзката ни с нашата майка и представата ни за женския образ.
Архетипът на Майка/Дете

Меркурий – Меркурий символизира нашият интелект и мисъл. Той отговаря за умствените способности на човек, как се учи, как възприема, как се изразяваме за нещата, които мислим. За това неговото положение в хороскопа ще ни покаже как общуваме с останалите, как обменяме информация и идеи. В митологията Меркурий е свързан с гръцкия бог Хермес.
Архетипът на Пратеникът

Венера управлява нашата емоционална и интимна сфера. Тя е свързана с принципът на любовта или Ерос. Венера е тази която ни провокира към близки и романтични връзки. Положението й в хороскопа показва, какво правим за да бъдем обичани и как ние обичаме. Венера също така управлява естетическите ни чувства и вкус. Тя ни дава възможност да харесваме или не определени неща, критериите по които сравняваме. В митологията Венера е свързана с богинята Афродита.
Архетипът на Музата/Любовницата

Марс символизира движещия или динамичен принцип. Той е този благодарение, на когото можем да действаме и да постигаме целите си. За разлика от Венера той изразява мъжкият принцип на сксуалността. В отрицателните си проявления Марс е свързан с гневът и агресията, с инцидентите, травмите и конфликтите. В митологията е свързан с бога на войната Арес.
Архетипът на Воинът

Юпитер за разлика от личните планети спада към т.н. социални планети. Той символизира принципът на ръстта, разширението и желанието ни да успеем и да сме щастливи. Той ни дарява с оптимизъм и щедрост, както към себе си, така и към останалите. Юпитер е планетата, която е свързана с нашата ценностна система, както и с нравствените норми, които за разлика от Венера са формирани под въздействието на социалното ни обкръжение. Той ни провокира да разширяваме кръгозора си, както и житейският си мироглед. В митологията Юпитер е свързан с бога Зевс.
Архетипът на Наставникът/Филантропът

Сатурн е планетата, която е в пълна противоположност на архетипа и принципите на Юпитер. Той символизира ограниченията, препятствията, трудностите, блокажите и депресията, но само ако енергията му се използва негативно или ако му се противопоставим. В положителните си проявления той ни дарява с твърдост и устойчивост. Учи ни на дисциплина и търпение, качества, които най-трудно се усвояват. Сатурн поставя границите и материализира идеите. В митологията Сатурн е свързан с бога Кронос и поради тази причина той управлява, старостта, смърта и каря на всички неща.
Архетипът на Учителят/Организаторът

Уран е планетатата, която символизира всичко неочаквано и ново, бунтът срещу старото и консервативното. Той е провокатор и експериментатор. Уран е свързан с революцията и освобождението. Благодарение на него в живота ни влизат нови и вълнуващи хора и събития. Той ни пробужда духовно и емоционално, когато започнем да тъпчем дълго на едно място. В отрицателните си проявления Уран може да бъде безмилостен и разрушителен, егоцентричен и елитарен. Когато човек не е настроен на неговите вибрации, животът му може да рухне внезапно. В митологията Уран е свързан с бога Прометей.
Архетипът на Революционерът

Нептун в хороскопа символизира божествената любов и мистиката. Той олицетворява праматерията и началото. Нептун ни потапя в онези блаженни състояния, които след напускането на майчината утроба трудно можем отново да изживеем. Той премахва границите на нашето АЗ и ни прави съпричастни и емпатични към проблемите на другите. Нептун ни провокира към духовно търсене, когато засяга лична планета в хороскопа, изостря нашата интуиция, прави ни много по-сензитивни за нещата около нас. В отрицателните си проявления Нептун може да откъсне човек от реалността, да му създаде един нереалистичен и откъснат от реалния живот свят. Поради това, той се свързва и с повечето психотични заболявания и състояния. Използвайки негативно нептуновите вибрации, човек се изправя пред заплетени и неясни – илюзорни ситуации. В митологията Нептун е свързан с бога на водните стихии Посейдон.
Архетипът на Мечтателят/Мистикът

Плутон е една от най-малко познатите планети. Той се свързва с вселенската жизнена енергия, която движи еволюцията както в природата, така и в човешките общества, но също така управлява всички разрушителни енергии. Плутон управлява основните биологически процеси като раждане, полово съзряване и смърт. Той е свързан с дълбоките несъзнавани колективни слоеве на психиката, които движат обществото като цяло. Плутон управлява трансформациите както и всички хтонични (подземни) сили. В митологията Плутон е свързан с бога Хадес – гръцкият бог на подземния свят.
Архетипът на Магьосникът/Сянката

Домовете в астрологията

Домовете в астрологията описват арената, на която планетите влагат своята енергия. 12-те дома символизират различни сфери от живота на човек. Те са свързани повече с външната среда и обстоятелства, отколкото с вътрешното ни състояние.

Кратко описание на домовете:

Асцендентът е една от най-важните точки в хороскопа. Той символизира нашето отношение както към самите нас, така и към света. Асцендентът показва как изразяваме нашата индивидуалност. Той служи като маска, която ни предпазва от предизвикателствата на външния свят. Това е нашата персона или лицето, което показваме на другите, преди да разкрием истинската си същност.
1 дом - Същност - описва външния вид, поведението, темперамента, физическото здраве на човек. Първите години след раждането.

2 дом - Притежания - описва личните ни ресурси и потенциал, както и таланти (материални, физически и психически). Притежанията, сигурността и загубите.

3 дом - Общуване/Роднини - описва начинът ни на общуване и учене, началното обучение, близкото обкръжение, братя, сестри. Близките пътувания.

4 дом (IC)- Дом/Корени - описва домашното обкръжение в детските години, родителят от противоположния пол и връзката ни с него, семейните традиции, миналото, домът, в който живеем, края на живота.

5 дом - Творчество/Деца - описва по какъв начин изразяваме истинският си "АЗ". Творчеството, сърдечните и любовни връзки, децата и отношението ни към тях. Играта и забавленията.

6 дом - Служенето/Здравето - описва всекидневието, работата, здравето и как човек се грижи за себе си и за другите. Хигиена, хранене и диети.

7 дом (Dsc) - Брак/Партньорство - описва брачните и бизнес партньорства, близките и интимни връзки, откритите врагове, публиката.

8 дом - Смърт/Прераждане/Чуждите ресурси - описва критичните и близки до смъртта преживявания, смъртта, прераждането и трансформациите, секса и зачеването. Окултните занимания. Инвестициите, застраховките, наследствата. Хирургическите интервенции.

9 дом - Дългите пътувания/Експанзията - описва чуждите държави и култура, висшето образование, философията, рекигията, пътешествията.

10 дом (MC) - Кариерата - описва кариерата, професионалните цели, социалния статус, обществения живот, постиженията, родителя от противоположния пол.

11 дом - Приятелите/Надеждите - описва колективната работа, приятелите, дългосрочните цели и планове, съмишлениците, организациите, идеалите.

12 дом - Кармата/Духовния път - описва трансцендентното, духовния живот, несъзнаваното, страховете, самотата, болниците, затворите, тайните, бягството.

Аспекти

Аспектите (ъгловите отношения) между планетите, особено тези към личните планети показват как си взаимодействат различните планетарни принципи. Основните аспекти, с които се работи в астрологията са т.н. мажорни аспекти - съвпад, опозиция, квадратура, тригон, секстил и квинконс. Останалите минорни аспекти добавят само нюанси към общата картина.

Съвпад 0º - когато две или повече планети са много близко една до друга. Този аспект е един от най-силните в астрологията. Съвпадът може да бъде добър или напрегнат в зависимост от енергиите на планетите, положението им по знак и дом.

Опозиция 180º - когато две планети се намират една срещу друга. Опзицията винаги създава напрежение между планетарния принцип на планетите. Аспекта се свързва с противоречията, разногласията, втрешен конфликт.

Квадратура 90º - е аспект, който също носи голямо напрежение. Той се свързва с предизвикателствата, кризисните ситуации и конфликтите.

Тригон 120º - това е един от най-благоприятните аспекти. Той носи хармония, баланс, енергиите протичат без никакво съпротивление. Той се свързва с талантите и скритите заложби на човек.

Секстил 60º - този аспект също носи възможност планетарните принципи да се изразят хармонично. Тук обаче от човек се изисква да приложи повече усилие за разлика от тригона.

Квинконс 150º - това е аспект, който е свързан с напрежение. За да бъде решен проблема, човек трябва да има кураж и търпение. Квинконсът по-скоро е свързан с приспособяването и адаптацията към някаква ситуация или обстоятелства.

събота, 2 октомври 2010 г.

Арнолд Мостович - "Ние от космоса" (откъси)

Но езерото Титикака е инте­ресно с още нещо, което ще спомена към края на на­стоящата глава. През 1965 г. бяха проведени изследвания, за да се изясни до каква степен легендите, разказващи за пото­пен във водите на езерото град, са оправдани. Първите подводни изследвания са дело на професио­налния американски леководолаз Уйлям Мардоф. За съжаление по време на работата Мардоф не направил никакви снимки. Но от разказите му следвало, че при гмуркането е попаднал иа подводни руини. В следващите десет години любители-леководолази се опитвали да изследват дъното на езерото, но без резултат. Към края на шестдесетте години с това се заел Рамон Авелянда, млад аржентински дипломат, супершампион по подводен риболов. Експедицията била финансирана от боливийското правителство и от едно аржентинско списание. Авеляида извършил няколко опита. Едва четвърти­ят дал резултат, който надминал всички очаквания. На езерното дъно била открита облицована с плочи алея с дължина няколкостотин метра, успоредна на бреговете на езерото. Освен това леководолазите (те били няколко) се натъкнали на стени с човешки ръст. Стени с необикновено разположение. Те били отдале­чени една от друга на пет метра. Авеляида преброил тридесет (!) стени, които били свързани с основи с формата на полумесец, построен от големи обли камъ­ни. Всичко било свързано на дъното на езерото по дъл­жина един километър в една цялост. Нито един археолог не се е натъквал на подобна на­ходка в Южна Америка. Съответните фотографии естествено били представе­ни на учените и те трябвало да признаят, че руините, открити от аржентинския дипломат, представляват ед­но от най-необикновените открития на континента. През 1968 година френският археолог Дюма потвър­дил наблюденията на Авелянда и вече с поглед на спе­циалист се наслаждавал на залетите от водата стени. „Тези камъни са свързани така установил той, че и днес между тях не може да се пъхне ножче за бръс­нене." И така всичко сочи, че околностите на езерото ня­кога са били сполетени от голямо водно бедствие, за което споменават и индианските легенди. Какви са би­ли причините за този потоп днес е трудно да се каже. Във всеки случай в резултат на това бедствие ниско разположените части на пристанището (?) Тиауанако били залети. Залети или от езерни води, или от води­те на бързотопящ се ледник, или от океанските во­ди. Това трябва да се е случило преди много, много хиляди години. Не казах как се е появил край бреговете на езеро­то Титикака френският археолог Дюма. Той бил член на екипа на супершампиона по подводни експедиции коменданта Кусто, който пристигнал тук заедно с цял щаб сътрудници и две известни под името „чинии" — миниатюрни подводници на разположение. Може би не всеки ще се ориентира колко струва ед­на такава експедиция. Екипът на Кусто се състоял от 14 души. Към тях се присъединили много американски специалисти. Да прибавим още стойността на транс­порта на двете „джобни подводници (впрочем не чак толкова „джобни: три метра на метър и осемдесет, 80 тона всяка от тях) и на американската апаратура. Експедицията имала специален транспорт, който ча­кал в пристанището Молендо и превозил всичко до езе­рото Титикака. Но след продължителни изследвания в дълбините на езерото Кусто изразил само задоволството си от съ­вършеното качество на съоръженията, които позволили да се достигне дълбочината до 320 метра. Също така той установил, че налягането на водата на височината на езерото Титикака е много по-малко, отколкото на морското равнище (което отново не било никаква сен­зация). И това е всичко! Да кажем, почти всичко, като изключим споменатия по-горе разказ на професор Дюма. И така само с тази цел ли е била организирана тази скъпоструваща експедиция? Кой ще повярва в това? Та нали за да се установи всичко, което със „задовол­ство” установил Кусто, ме са били необходими такива огромни разходи. Същият резултат би могъл да се по­стигне с много по-малко разходи и при лабораторни условия. На 21 ноември 1968 година обаче във вестниците на Лима се появил кратък коментар, посветен на експе­дицията на коменданта Кусто. Ето какво пише в него: „Френската мисия не отиде до Копекабан само за да намери на дъното на езерото Титикака потвърждение на няколко биологични истини, а за да търси там кос­мически кораби (дословно: извънпланетни) заедно с тяхното митично звездно послание.” Местните вестници не се върнаха повече към тази теми. Сякаш си глътнаха езика. Преди това споменах, че езерото Титикака има още едно свойство. Водата му има високо съдържание на сол. Моля да сравните тази информация с цитираната към края на втората глава хипотеза на френския учен Ж. Р. Пти. Тази хипотеза изтъква между другото, че летящите чинии или НЛО намират особено благоприятни условия в солената вода, която е добър проводник на електричеството. Френският учен (който не е нито маниак, нито неве­жа, нито човек, гонещ сензациите) отчетливо спомена­ва, че често са сигнализирани факти за НЛО, които изплуват от морските вълни или изчезват в техните дълбини. Не е задължително това да бъдат морски вълни. Мо­гат да бъдат и води на солено езеро ... Впрочем солената вода на езерото Титикака потвър­ждава в известен смисъл старите индиански легенди, които разказват, че преди хиляди години това езеро е било част от морски залив. Би било добре, ако уче­ните пожелаеха да се вслушат с по-голямо внимание в този „глас народен" отпреди стотици векове...