сряда, 31 януари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 6

Система за управление на клъстерите

Старата конструкция на организираното съществуване на хората във всички сфери на техния живот, на всички етапи на социално и цивилизационно развитие е "Супер клъстерната система". Тя бе резултат от външна интервенция с цел получаване на "перфектен" контрол и придаване на състояния на задълбочен контрол над всички процеси, свързани с изпълнителното участие на хората в условията на тяхното ВЕЩНО приложение в изпълнението на двете основни интервентски програми на системата "Ебра" - "Развитие на генотипа на мозъка" и "Развитие на енергийната биогенеза на плътта".
Цялата многостранност на такова управление, включително всички нововъзникващи и постепенно подобряващи се сфери на живота, проактивно съвпадащо всичко това с енергийно-информационното разпространение с когнитивен и управленски характер от УК (Кавказ, Алпите и Калифорния) с въвлеченото състояние на изпълнителното участие на хората - всичко това се възприема от тях (т.е. хората) като "естествен" процес на развитие на цивилизацията. Цялата стара структура на организираното битие е представена от отделни клъстери от формирани структури от всички сфери на общностно съществуване на хора, разположени в различно географско положение и разграничени от отделни програми за развитие, управлявани и строго контролирани от старата интервенстка система за Управление.
Бившата конструкция, като Суперклъстерна Система, преживя исторически срив, започвайки с премахването на предаването на енергийна информация от страна на Управляващите комплекси на старата система. Основните програми за управление бяха ликвидирани на 25.10.1985 (едновременно земетресение - Израел, Италия и Австралия, премахване на сървърите-хранители на програмите). В това отношение продължаващото й съществуване е много мимолетно. А в рамките на текущото време на общите процеси, атавизмът е чужд на "цивилизацията" на Земята и на човека, който се ликвидира от нова (пресъздадена родна) система за управление. Но това не означава, че такъв процес е стартиран сам по себе си, без конкретно изразяване във времето. Може би си спомняте, че имаше мнение на "ясновидците", които усилиха паниката сред хората с техните "прогнози" за Апокалипсиса, и на специалисти за това, че такова ТРАГИЧНО събитие е ориентирано във времето до края на 2012 г. Ако не се бе случило ликвидирането на старата система за управление, тогава с голяма вероятност това би трябвало да се очаква като програмен процес на бившето управление отвън. Но от 2011.04.24 (смяната на "Системната Власт") всички процеси на клъстерно устройство в бившата Структура на организираното съществуване, схващани като процеси на "социално развитие", са обект на фундаментална корекция през преходния период. Първите признаци на това са вече реализирани и се усещат под формата на необратими кризи във всички сфери на човешкото съществуване.
Защо?
Преди да отговорим на този въпрос, е необходимо да разберем какво е включено в концепцията за налагането на клъстерите върху процесите на социално развитие. Справедливо ли е такова съждение в изследването на развитието на обществото? Имало ли е място КЛЪСТЕРНОТО УСТРОЙСТВО в конструкциите на управляваното битие на хората като цяло? Какво съдържа терминът "клъстер" във връзка с процесите на съществуване на хората?
Клъстерът е съвкупност от няколко хомогенни елемента, които могат да бъдат считани за независими единици с определени свойства, които са общи за всеки свързан елемент. Това разбиране за клъстера при разглеждането на системните формации се използва доста широко както в проучвания на мащаба на микрокосмоса, така и на макрокосмоса. В момента ще се интересуваме само от клъстерните системни обединения на конструктивни елементи, които пряко се отнасят до съществуването на хората и от всичко, свързано с този процес.
По отношение на научните аспекти на така наречената "Звездна механика" и знанията, свързани с управляваните системни обединения в рамките на развитието на цивилизациите, като процеси на програмното битие, тази концепция за клъстера също е приемлива.


Автор:

понеделник, 29 януари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 5

Обект 440 (Вариант на алпийския комплекс)

Комплексите Алпи 1 и Алпи 2 имат свои обекти от тип 440, които се различават от обектите от тип 440 на Комплексите Урал, Кавказ, Кайлас и други.

Обект от тип 440, направил временно кацане

След съответните трансформации обектът 440 изчезвал (оптически вече не се виждаше). Самият обект, подобно на плазмоид, отивал на дълбочина до 4350 м и се намирал в структурата на енергийно-информационната решетка.
Основните характеристики на обекта 440 (алпийска версия)
Обектът имаше три отделни генератора на системи (E-M-Г): електрически, гравитационен, магнитен (импулсен). Пилотите нямаха много структури, всички налични структури бяха сведени до минимум, така че преходът от 31 на 57 октава ставаше без загуби. Обхватът на действие на лазерната инсталация зависеше от надморската височина (на височина 2000 м може да се направи разрушаване до дълбочина от 50 м). Защитните пръстени имаха в своята структура 2382 мантиси по всички атомни структури (при външно влияние биваше ликвидиран не само обектът на удара, но и средата, в която е разположен обектът).
След получаване на командата, обектът се повдига за изпълнение на други входящи команди (до използването на оръжието). Още повече този обект, подобно на другите, няма да стигне до върха. Всички програми за изход са разформировани.
Базата (основата за транспортиране) на ВСИЧКИ обекти от тип 440 беше Луната. Когато се осъществи връзката Луна-Земя, беше създадена ВРЕМЕННА комуникационна тръба, по която плазмоидите в 57-ата октава пристигаха на Земята.
На Земята, преди кацането на обектите, бяха подготвени не само места за кацане, но и места за съхранение, както и енергийно-информационни канали. Енергийните информационни канали свързваха всеки обект със съответния Комплекс, с Главната Система за Управление, със Системата за Управление на Обекти, с Центровете за Размяна (например Бермудите).
Като се има предвид, че всички обекти от тип 440 са с континентално базиране, преходните процеси при тях са по-сложни, отколкото за обекти с морско базиране.
Обекти от тип 440 имат четири вида трансформации на тяхното състояние:

а) 31 ← → 57 повдигане и кацане;

б) 31 ← → 57 почистване на територията (всички съвременни пустини са следи от разрушената бивша цивилизация при нашествието);

в) 31 ← → 57 полет до Луната и обратно;

г) 31 ← → 57 пътнически транспорт.

Допълнителни характеристики на обекти от тип 440

Номер компютри       Характеристики

1 Брой на компютрите 12
2 Газ, използван за осветяване на индикацията Ксенон
3 Елементарна паметна клетка  Звезда на Давид (12-6-3 бройна система)
4 Размер на думите 6
5 Размер на текстовата клетка 144
6 Тактов интервал за получаване и прехвърляне 0,0555 сек
7 Таблица за приемане / получаване 12 * 12
8 Скорост на обработка (изчисления) 124 Тера Гц
9 Метод за съхранение на информацията  Оптичен, на 59 октава
10 Капацитет на паметта на един компютър 484 тераДавид
11 Брой преводачи от езици 336
12 Стоп-кадър на екрана (външен) 1*4 m   0.036 сек

Информация за компютрите на обектите постъпваше от:
от системата за управление (12 система на номериране);
от други обекти (6 система на номериране);
от биоструктури на 42, 44 мозъчни генотипи (3 система на номериране).
Независимо от номерираната система, получената информация в кодирана форма се съхранява в една клетка на паметта и след това се предава за обработка в осмокласната система, т.е. по типа на звездата на Давид, съхраняваща информация едновременно в 4 номерирани системи. В 57-ата октава компютърът работи в автоматичен режим, а в 31 октава пилотите използват информацията, обработена на компютъра.
Обектите от тип 440 имат свои собствени октавни генератори 67-127, както и собствено синхронизиране, което е важно за всички октави от този диапазон. Освен това те разполагат със собствен календар и програма, която е включена в случай на неправилно използване на общата програма. За всеки период от време обектът имаше 6 варианта на аварийните програми, а в случай на възникване на авария, обектът предизвикаше възходяща и проактивна корекция на външната програма.
Изходната тръба на обекта (тип 440) е плазмен канал, така че външният контур на обекта при изхода (входа) е защитен под формата на плазмена неразрушима топка. След завършване на трансмутацията, програмата използва Е-М-Г Генератори (Електро-магнито-гравитационни), със собствен резерв на електрически потенциал.


Автор:

петък, 26 януари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 4

5. Преглед на резултатите.
Да се върнем към атомната структура.
Външният контур и тетраедралните връзки са конструирани, като се използва златното сечение. Централният куб, като основа за изграждане на мантиси, е създаден от интервентската система с използването на прости числа. Въпреки това, при експлозията на Фаетон (планетата се взривила заедно с онези, които са били до нея), интервентският архив на прости числа над 128 октави бил унищожен. Това се оказа основното ПРЕПЯТСТВИЕ за формирането на мозъка (мантиса) на много от следващите генотипове.
Позволете ми да ви напомня как се създава необходимата честота. За да създадете индивид с генотип на мозъка 481, трябва да имате мозък не по-долу от октавата 512, но контролът на този мозък трябва да бъде най-малко 533 октави, а тактът да не бъде под 548 октави.
Правила за формиране:
намерете всички прости числа в диапазона от 512-548 октави;
преведете всички намерени прости числа в 8-а и 12-а числена система; изберете само онези прости числа, които имат съседни прости;
изберете от числата само тези, които имат в 8-а система окончание "777" и съседно "001", в 12-та система - "BBB" и "001";
добавете простите и съседните числа;
при разлагането числото на квантизациите е октава, броят на цифрите "5" е броят на връзките с пента (икосаедър), не трябва да бъде повече от 12. Числото "3" не се допуска при разлагането на реда;
остатъкът от разлагането трябва да съвпада с табличната стойност, установена само за материалните структури.
Ако е възниквала нужда да се създадат нови пирамиди, те задължително са създадени.
Спомнете си Пушкин - Дама Пика ("3"), 7, Асо (Б или 11).
Въз основа на огромния диапазон числа, както и правилата за получаване на честоти, трябва да се отбележи, че за да се реши тази задача и да се постигне целта, ще отнеме трилиони години. Системата за управление на Земята обаче прие друго решение - съкращаване на настоящите програми и премахване на всички внесени интервентски отпадъци, а именно: "Да се изгубят в календара последните 2000 години", да се върнат към условията на 0-та година от Новата ера и да започнат да създават друг "Златен милион". Но необходимо е да се направи това само с помощта на правилното златно сечение. В този случай всички индивиди, създадени след 0-та година, се пренасят по мозъка в състояние на генотип 423 (Контрол - Елбрус), а генотипи 421, 422 получават ДНК свойства на примати в съответствие с теорията на Дарвин, което можете да наблюдавате съвсем ясно, особено по телевизията.
Какво ще се промени в този преход за бившите генотипи 421 и 422:
мантисите на лимфата, костите и мускулите се променя;
промяна на мантисите на метаболитните процеси - зрение, слух, осезание, мирис;
промяна на мантисите на метаболитните процеси - дишане, обработка на храна, координиране на движенията;
мантисите на кръвообращението и на кръвоносната система се променят.
Всичко това е пряко свързано с пълното невъзприемане на реалността на промените в околната среда и условията на местообитанията, които се случват. Броят на "предсказателите" вече се разраства като снежна топка, особено в Украйна, но те говорят едва-едва и неразбираемо. Но няма да има "апокалипсис" и идването на "Антихриста". Приказките са свършили. Но не забравяйте своето желание за ПОЗНАНИЯ, в противен случай програмите ще осигурят "удобно" оцеляване за вашата "дреха" и нищо повече.
На първо място, мозъкът (заедно с носителя) вече се унищожава при наркомани, алкохолици и членове на подземния свят. Между другото, страстта към финансите се признава за форма на наркомания. Тъй като властите, натоварени със спазването на концепциите на Програмата, са приели състояние на пасивно чакане, те ще бъдат заменени. Днес нежеланието на властите наистина да премахнат наркоманиите, алкохолизма, подкупването, малтретирането на деца, ритуалните убийства и т.н., се счита за съучастие.


6. Пускът на нова програма.
Стартирането на новата програма в нейната цялост ще бъде осъществено през 2020 г. Сега всички подготвителни преходни процеси протичат много интензивно. До 2020 г. ще има значително намаление на световното население. Необходимо е да се отнасяме към това СПОКОЙНО. Луната ще бъде прибрана до 1500000 км от Земята, събиране на всички спътници на планетите около Слънцето, преустройство на структурата на Слънцето и много, много други. Вече започнали, тези процеси стават пред очите ни през последните 10 години и днес те са ясно видими.


Автор:

сряда, 24 януари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 3

3. Създаване на запаси.
Целият обем от различни типове индивиди за всички генотипове на мозъка, независимо колко от тях са били формирани, трябва да бъдат подкрепяни и осигурени в целия комплекс за тяхното съществуване. Не изключение, а специално ВНИМАНИЕ се явява дори ескорта за намиране на самия биологичен механизъм и осигуряване на подходящо хранене. Системата за управление така придружава процеса на храносмилане и самата храна, че метаболитните процеси по време на тяхната обработка съответстват на наличието на мантиса, установен за всеки генотип на мозъка.


В страните от Югоизточна Азия се хранят  дори с паяци, но метаболитните им процеси са около 1,4 пъти по-високи от на останалите, така че паяците са годни за тях. А хората с генотип на мозъка 423 не могат да ядат това, за тях "шиш кебап" е по-подходящ. Всички опити от страна на диетолозите да наложат резултатите от някои "свои изследвания" са съсредоточени единствено върху унищожаването на тази хармония, която никога не е била достъпна за мозъците им и е нищо повече от фарс и бизнес.
Необходимо е не само да се създават хранителни резерви, но и да се обучава относно цялата необходима технология, за да се придобият самостоятелно резерви - да се учат да отглеждат и събират необходимата храна за всеки индивид според особеностите на неговия генотип на мозъка. Необходимо е да се провери цялата хармония на ЕНЕРГОБИОГЕНЕЗИСА на "ДРЕХАТА", като процес на хармония с установените мантиси.
"Експериментален полигон" е създаден под контрола на комплекс "Анди". На местното население въведоха всички необходими експериментални мантиси за всички възможни в бъдеще мозъчни генотипове, и те в продължение на векове успешно експериментираха с морски продукти, животни и зърнени храни, отработвайки оръдия на труда, лов и технологии за отглеждане и прибиране на реколтата. Досега основните запаси от риба за търговия са край бреговете на Чили, а населението на Перу (Мая) в резултат на експериментални изследвания е постигнало това, че повече от 90% от зърнените култури, които са успели да развият, се използват днес по целия свят. Интересното е, че отглеждането на зърнени култури е било на различни планински височини, което съответства на различни климатични условия според паралелите на Земята. Така, в ниско разположени места се отглеждат тропически плодове, в по-високи - зърнени култури, в още по-високи - картофи и т.н.
Моделирането на повърхността на Земята течеше на доста малка площ под контрола на Комплекса Анди. След завършването на експерименталната работа, мантисите бяха отстранени от населението и селищата на маите изчезнали. Между другото, първите рампи са открити в Еквадор, първите пирамиди над обектите - в Перу, на Панамския провлак, в Мексико. И не са необходими повече легенди и болезнени "научни" фантазии за селищата на маите. Лабораторни работи и нищо повече.

4. Формиране и разпределение по функции.
Основната задача на Системата за управление е създаването на такива биоструктури, чийто мозък трябва напълно да отговаря на всички програмни настройки на системата и да бъде напълно контролируем. В същото време въплътеното управление на цялото битие на индивидите и социалната организация на обществото трябваше да бъде САМО под формата на пирамида (тъй като това се изисква от внесената основна база при изграждането на управленска информация). Повтарям следното:
Ниво 1 - Moшиах (Аллах, Буда и т.н.), генотип на мозъка 481.
Ниво 2 - "златния милион", генотипите на мозъка 461, 462, 463, 464, 465, 466.
Ниво 3 - "златен милиард", генотипове на мозъка 441, 442.
"Златният милион" са жреците, които управляват финансите, науката, обществото и разпространението на всякакви материални стоки и услуги.
"Златен милиард" - производство и попълване на материално богатство, подготовка и предоставяне на услуги.
Останалата част от населението не е била нужна и можеше да бъде премахната. Но да се унищожат няколко милиарда души едновременно - това е невъзможно. По-скоро е възможно (например както при динозаврите), но това ще доведе до екологична катастрофа. Следователно, процесът на "унищожаване" от поколение на поколение е "стартиран" преди повече от сто години и започва с "изобретението" на таблетки, ваксини, генетично модифицирана храна и т.н. И на второ място, всички планове, свързани с третата световна война, както от САЩ, така и от СССР, които сега стават публични, са планове за унищожаване и намаляване на земното население в съответствие с програмните процеси на ебровските Системи за Управление.Автор:

понеделник, 22 януари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 2

Резултати от изпълнението на програмата:
1. Последователност на създаване на генотипове на мозъка и входни функции.
Ще разгледаме само Комплексите Кавказ, Алпи, Калифорния.
Комплексите от Андите (основен комплекс за експерименталното обезпечение) и Комплекс Китай се разглеждат отделно.
Комплекс Арарат създаде ПЪРВИ генотип на мозъка 421 през 1605 г. преди новата ера.
Казбекският комплекс създава генотип на мозъка 422 през 822 г. пр.Хр.
Комплексът Елбрус създаде генотип 423 през година 0, завършвайки формирането на първата група, т.е. генотип на мозъка 42. Мозъчният генотип 423, като по-съвършен, е основа за по-нататъшно усъвършенстване на евентуални допълнителни изпълнителски функции на индивиди от по-висок управленски ред и по-нататъшно подобряване на мозъчните генотипове.
През 1433 г. е получен първият генотип на мозъка 441 (управлението на Алпийски комплекс 1).
През 1841 г. е получен първият генотип на мозъка 442 (Алпите 2).
През 1990 г. е получен първият генотип на мозъка 461 (Калифорния).
С въвеждането на нови функции бяха въведени нови мантиси при индивиди с нов генотип на мозъка, осигуряващи изпълнението на нови, по-сложни функции. Промяната в броя на мантисите в мозъчните генотипове при въвеждането им е отразена в таблицата.
№     Год     421     422     423     441     442     461     462     Обект на енергообезпечение
1     -1605     12     -     -     -     -     -     -     Йерусалим
2     -822     17     12     -     -     -     -     -     Самарканд
3     0     26     15     12     -     -     -     -     Византия
4     1433     28     22     18     12     -     -     -     Рим
5     1841     36     28     24     18     12     -     -     Париж
6     1990     36     28     28     24     18     12     -     Санкт-Петербург
7     2009     36     32     32     28     24     18     12     Москва


До 2012 г. вторият цикъл на образуване ТРЯБВАШЕ да бъде напълно завършен, т.е. да приключи работата по формирането на всички индивиди от втората група с генотипа на мозъка 46. Първият цикъл е завършен през година 0, за да бъдем точни, 0000-01-17 в 02-11.


2. Осигуряване на съществуването на генотиповете в процеса на тяхното презаселване.
Тъй като се формират новите мантиси, заедно с възможностите на системите за управление (Кавказ, Алпите и Калифорния), бяха използвани ограничени територии от типа "палатки", създадени от обекти 440. Границите на честотния диапазон, създадени от обекти от тип 440, формираха компактно такава територия, на която ставаше ЗАСЕЛВАНЕ само на НОВИ генотипове според Програмата на самия обект. Ще дам пример: унгарците бяха преместени от Урал в Европа, техният съпровождащ обект полетя там и "избута" местните "палатки" без войни.
Ако не вземем предвид изкуственото разделение на границите, създаването на места за презаселване на генотипи беше завършено през XVIII век. След това се предостави самостоятелна "възможност" за демонстриране на предимствата на мозъчните генотипове един на друг, за да се проверят самите себе си и да се покажат техните недостатъци, и да се определят начините за "реконструкция" чрез последващо добавяне на мантиси. Имаше много изяснения за териториалните отношения през този период, но по същество те бяха без причина. Следва да се отбележи, че генотипът 423 е УНИВЕРСАЛНА база за тестване на цялата гама от мантиси и тяхното допълнително подобрение, валидният им код е 423xxx, където "ххх" е функционален и различен вид генотип. Ако първичната основа за формирането на индивиди от този генотип на мозъка се формира във Византия, то нейното продължение продължило да се развива в териториите на източна Украйна, част от територията на Русия, западна Беларус, част от територията на Кавказ и Източна България.
Териториалното консолидиране на съществуването на индивиди с генотип на мозъка 423xxx е подсигурено от всички съпътстващи организирани възможности на обекти и системи, при които мантисите на този генотип са възстановени в цялото им разнообразие. Това се отнася до всички въпроси на битието, които учените ще наричат развитие на цивилизацията. Всъщност вървеше един обикновен програмен целеви процес за развитието на генотипите на мозъка и постигането на всичко, което изискваше тяхното съществуване.


Автор:

петък, 19 януари 2018 г.

Основи на строежа на материалния свят и на формирането на мозъчните генотипи - 1

Основи

Животът е възможността за производство и осъществяване на обменни процеси. Той съществува само там, където е създадена Системата за управление и се отнася до пределните съотношения в рамките на допустимото, в които се извършва контрол и развитие на околната среда, която е обект на управление. Извън създадената среда няма живот, ако няма друга система за управление. Съвременната физика не знае нищо за системата за управление. Религията го свързва с Бога, шаманите и магьосниците - с присъствието на духове. Всичко, което днес е известно на науката за структурата на конструкцията на нивото на микросвета, са електроните, протоните, кварките, елементарните частици и т.н., което произтича от приетите принципи: твърдо тяло → течност → газ → неорганизирана плазма.
Атомните структури се изследват главно при разглеждането на твърди тела. Моделът на атома на Бор е основната концептуална база, както периодичната таблица на Менделеев, така и таблицата на Фльоров.
Най-модерното название в науката е "поле", с него наричат всяка нова проява на свойствата на електрическия заряд. В същото време се съобщава, че в Космоса са "изучени" само до 5% от материята, а останалите 95% са с неизвестен произход. Те често се наричат "черна дупка" (от пресконференцията на Руската академия на науките, посветена на Деня на руската наука на 7 февруари 2006 г.).
Ако в основата се положи ДРУГ модел на атома, който е различен от модела, приет днес, и се докаже съществуването му, тогава цялата наука ще се разпадне.
Атомната структура е додекаедридна-тетраедрична кубична структура. Централният куб е система от октаедри и икосаедри, вградени един в друг (16 приставки). Цялата инструментална база е създадена по отношение на централния куб, извън този куб тя не работи.
Всички честоти в атомната структура са изградени на октави (степен две). Основата за изграждане на централния куб са октавите (донесени от системата на Ебра и ненатрапчиво въведени):
16, 22, 28, 32, 50, 54, 64, 66, 68, 72, 78, 88, 96, 112, 118, 122, 124, 128. Октавата 128 е максималната октава на вече НЕСЪЩЕСТВУВАЩАТА контролна система. 


И някои понятия:
- октавен потенциал - четен, положителен, максимален заряд в дадена октава (1.24n),
- гравитационният потенциал на октавата е нечетен, редуващ се, максималната разлика на съседните потенциали е 1,24 (n1-n2);
- ъгълът на приплъзване на заряда е ъгълът на въртене на заряда спрямо възела (за централния куб тази стойност е 39.60).


Структурата на додекаедъра с вградения икосаедър е уникална - всяко прикрепване на тази структура един към друг може да се изчисли. Броят на прикрепванията е 44. Всяко следващо прикрепване увеличава октавата четирикратно, първоначалната стойност = 128. Така е и с програмите "СветЛ", които са вложени в генератора въз основа на изчисления.


Додекаедър-икосаедър
Октава слой     Енергиен потенциал (октавиан) = 1,24n
1            128         907769738083
2            512       679051640990112193876920710485206529207942810790
Ако потенциалът бъде премахнат само от два слоя на додекаедрено-икосаедрената структура, запасите ще стигнат за стотици трилиони години, т.е. енергийно система за Управление е напълно обезпечена (което означава, че енергията може да бъде взета и приложена), и дори ако се случи следващия "Голям взрив", ще можем да го "наблюдаваме от Земята" (според съвременните физици).
Разпределението на енергията и осигуряването на зарядите с необходимите потенциали е дело на Системата за управление, която има специализирани системи за контрол. Няма да е излишно да си припомним, че атомната структура трябва да се разглежда отгоре надолу, т.е. от Високо организираната, строго разпределена по октави плазма → Материална структура (газ, течност, твърдо вещество). Изследванията на атома в твърдо тяло са крайна структура, а не единствената, както е в случая на настоящите физици.


Автор:

сряда, 17 януари 2018 г.

Човечеството живее в ниските честоти

Някой поддържа старателно това състояние на енергийно затворничество на съвременния човек и не позволява излизането му от коловозите на Матрицата.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ за обясняване състоянието на съвременното човечество

1. Disconnected servitude (Панелно или посегментарно впрягане в ярема на обслужване на Матрицата) Първо накъсваш веригата от глобалната мрежа на сегменти и след това всяка една брънка, всеки един сегмент, всеки един панел се впряга в служба).

2. Илюзорно чувство на откъснатост от Цялото, това е мисловния затвор на Матрицата.

3. Петсетивен свят – светът е това, което виждам, усещам-осезавам, чувам, обонявам, вкусвам. След това идва преработката в мисловната лаборатория. Светът всъщност, който е извън сетивата е светът, в който вярваме и който чувствуваме.

4. Триизмерен свят.

5. Манипулаторите също са манипулирани.

6. Езикът и думите – средство на петсетивния свят.

7. Вибрационно равнище.

8. Страхови установки – войни, конфликти, стрес, чувство за вина, агресия, страх от неизвестността, производство на страхови излъчватели чрез огнища на постоянен стрес.

9. Сексуална активност – натоварване на сексуалния център по изкуствен начин.

10. Холографски мисловни проекции в областта на манипулируеми полета.

11. Ниски вибрационни честоти – състояния на съществуване в тези ниски полета на страх и секс, първа и втора чакра, секс и порно индустрия, еротика и порно, сексуални артикули.

12. Повдигане на Вибрационното равнище.

13. Разширяване на съзнанието.

14. Изваждане на жените-хетери и жените-революционери от паричната зависимост чрез бартерната форма.

15. Само това, което вярваш че е, може да бъде видяно и преживяно. Вярата в нещо е първото условия за да е реално то.

16. Затворът на Възела на Времето (Loop of Time) ни развързва от разбирането за Единството.

17. Повдигането на сексуалните честоти и тяхното трансформиране нагоре към Сърдечната чакра – само когато сексът се прави самоотвержено, не за пари и изгода. Само когато се научат да служат на другия в това свещено поле на отдаване. Сексът не е вземане. Сексът е взаимно обменяне. Изваждането му от системата на парите е необходима заради самия него и заради оцеляването на човешкия род. Защото сега мъжете са притиснати от страхови установки и изкривени сексуални желания.

18. Лечение на този сектор е възможно само чрез дълбоко вникване в дълбочината на проблематиката.

19. Секс и служене – идеята за свещените проститутки.

20. Трансформиране на жреците на любовта, затънали в пари, изгода и такси в жреци на свещения секс, обслужващи своите братя от човешкото семейство.

21. Компаньонките и проститутките – свещени жрици на любовта – идеята за служене.

22. Трансформиране първопредставата за секса като вземане и удоволстване в идея за отдаване на другия.

23. Изход първи: Изваждане от Матрицата на двата основни излъчвателя на ниски честотни излъчвания - страхът и сексът.

Много трудно, тъй като животът обхваща океана от астрални излъчватели, в който те присъстват, въпросът е как да се трансформират в посока за нагоре

24. Изход втори – Бартер: В бартерът всеки един предлага нещо, което има и го заменя. Точно в него става невъзможно манипулирането с остарелите митове – че дава този, който преди това е натрупал.

25. Никакво натрупване, а бартерът ще направи излишно подобно мислене, че първо било необходимо акумулиране или натрупване.

26. Бартерът не означава: първо непременно производство и второ дистрибуция. Бартерът означава равнопоставеност пред възможността за взаимна обмяна.

27. Модели на бартерна обмяна.

28. Изход трети – създаване на Единни групи от сродни души и съмишленици, подготовка на модел за Единно семейство – Единение – отработване на вътрешното пространство, излизане в икономически независим модел на съществуване.

Рекапитулация

- страх, секс и стрес – канализиране на енергиите към сърцето и ентусиазма (има надежда).
- независимо бартерно стопанство – чувство на реална сигурност извън тази от Матрицата.
- Единен модел – родови имения, отработване на отделни психологически установки и създаване на Вътрешното пространство.
- Вътрешното пространство – основа за създаване на нови реалности.

http://imadrugpat.org/matrix-new.htm

понеделник, 15 януари 2018 г.

Живеем ли в Матрицата!?

"Ако знаем, че сме в симулация, ще бъде интересно да комуникираме със симулиращите." Силас Бийн

Идеята, че всички ние сме пионки във вселена, която е симулация, въобще не е нова по никакъв начин. В известната си "Приказка за пещерата" древногръцкият философ Платон показва как онова, което приемаме за реално, лесно може да се окаже илюзия. 2 000 години по-късно френският философ Рене Декарт обмисля съществуването на зъл демон, който постоянно подвежда сетивата ни, така че живеем в една илюзия за реалността.

А ако наистина живеем в симулация, как можем да разберем, че е така? В култовия филм "Матрицата" главният герой Нео трябва да избере едното от две хапчета. Дилемата му е дали да избере синьото е и да остане във фабрикуваната реалност завинаги, или да вземе червеното хапче и да избяга в истинския свят.

За наше съжаление не е толкова лесно. Списание ВВС ЗНАНИЕ изследва в обширен материал този много стар въпрос, на който един физик смята, че скоро може да разберем отговора. Запознайте се със Силас Бийн, който мисли, че е намерил начин да провери колко реална е нашата реалност...

В: Кой за първи път предполага, че може да живеем в симулация?
О: Различни версии на тази идея са били предлагани и достигат чак до Платон. Аз и моите колеги обаче се интересуваме от работата на Шведския философ от Оксфордския университет Ник Бостром. Той изказва интересния аргумент, че ако изчислителната мощ на компютрите нараства както в момента, то нашите наследници ще могат да симулират реалността. А ако те нямат особени скрупули за това, то те най-вероятно ще извършат множество симулации. Така че си струва да се запитаме: какви са шансовете ние да сме единствената истинска реалност, а не някоя от многото симулации?

В: Как това се връзва с вашата собствена работа?
О: Преди около 8 години заедно с моите колеги започнахме да използваме много мощни изчислителни машини, за да симулираме едно от фундаменталните взаимодействия на природата – силното ядрено взаимодействие. Решихме, че можем да се наречем дори "симулатори на вселената", тъй като по същество правим точно това. Симулираме силното ядрено взаимодействие в малки кутийки, които ни позволяват да пресметнем характеристиките на материята.

В: Какво точно е силното взаимодействие?

О: То е една от четирите основни сили в природата заедно със слабото ядрено взаимодействие, гравитацията и електромагнетизма. Ние познаваме съответните уравнения, които описват взаимодействието между фундаментални частици, наречени кварки и глуони. Проблемът е, че макар да знаем уравненията, решенията им са твърде сложни. Ето защо имаме нужда от най-мощните суперкомпютри на Земята, за да извършим съответните симулации.

В: И като пресметнете силата, можете да симулирате Вселената, така ли?
О: Не съвсем. Размерите на кутийките, които в момента симулираме, са от порядъка на един протон – т.е. с дължина около 1 фемтометър (което е една милионна част от нанометъра). Това все още е доста мъничък мащаб. Но ако екстраполираме в бъдеще, заедно с напредъка на технологиите ще дойде момент, в който тези кутийки ще са достатъчно големи, за да съдържат микроскопични обекти като клетки. А след това – и макробекти, като нас самите. Евентуално, с нарастването на изчислителната мощ, ще е възможно да симулираме цяла Вселена.

В: Как можем да разберем дали живеем в симулация?
Как можем да разберем дали живеем в симулация?

О: Британският физик Джон Бароу отбелязва, че ако сме симулация, то трябва да има и бъгове, направени от страна на симулиращите. Това ни е доста познато, тъй като в пресмятанията ние винаги се притесняваме за подобни неща и работим много усилено, за да ги премахнем.

В: Как можем да видим подобни бъгове?
О: Знаем само един-единствен начин за симулиране на силното ядрено взаимодействие и това е да използваме решетка - един вид рамка, която разделя пространство-времето на мрежовидна структура. Приемаме тогава за основна хипотезата, че който и да симулира Вселената, също ще използва подобна решетка. А ако сме симулирани в решетка с краен размер, то по правилата на квантовата механика трябва да има максимална енергия, която частиците биха могли да имат. Когато частиците отиват все по-близко и по-близко до този максимум, те ще обитават все по-малки и по-малки области от пространството. И ето как за достатъчно големи енергии би трябвало да можем да видим структурата на решетката. Ето този бъг търсим ние.

В: Следователно можем да видим тази "матрица", като изследваме най-високоенергетичните процеси?
О: Да, едно от местата, на които очакваме да намерим подобни ефекти, е много високоенергийната част от спектъра на космичните лъчи. В нашата работа ние пресмятаме сблъсъците между много високоенергетични космични лъчи и много нискоенергетичните фотони, останали от Големия взрив. Пресмятанията показват, че при наличие на решетка резултантните частици от подобен сблъсък ще имат посока по определени оси, а не равномерно във всички посоки. И ако можем да определим тези посоки с достатъчно добра точност, то ще можем да проверим и дали Вселената ни действително е изградена върху матрица.

В: Можем ли наистина да измерим това?
О: Принципно да. Трябва да измерим сблъсъци с космични лъчи под различни ъгли и да се опитаме да разберем има или няма преференциална ос. Такива събития обаче са доста редки и затова не ни е много ясно как точно да го направим. Все пак ние сме физици – теоретици!

В: А ако Вселената е илюзия, какво можем да направим по въпроса?
О: Мисля, че ако наистина живеем в симулация, то ще е интересно да комуникираме със симулиращите. Освен това смятаме, че в този случай няма да има само една симулация. Така че може да е възможно да комуникираме и с някои от другите симулации.

В: Защо една напреднала цивилизация би решила да симулира Вселената?
О: Изглежда ми много вероятно симулиращите да са заинтересувани от анализа на много Вселени, като променят параметрите, за да видят какво се получава. Например, ако променят фундаменталните константи на природата или масите на частиците, може би животът, базиран на силиций, ще възникне вместо този, основан на въглерод (какъвто е нашият). Мисля си, че подобна цивилизация би се интересувала от наблюдение на еволюцията и крайната съдба на тези вселени.

В: Така че нашите потенциални създатели биха правили онова, което правим и ние, но в по-голям мащаб?
О: (Смях.) Точно така... хубаво е от време на време и учените да поемат кормилото, за разнообразие.

В: А вие смятате ли, че живеем в симулация?
О: Намирам аргумента на Болстром за доста интригуващ и... доста депресиращ. За мен основното в тази аргументация е, че единственият начин, по който можем да заключим, че не сме в симулация, е, ако се самоунищожим в близко бъдеще. Или пък, от друга страна, може би когато технологията се появи, хората ще решат изобщо да не симулират никакви вселени? Възможно е, но ние знаем, че хората правят всичко, стига да са способни... нали така?
® Livenews.bg / Владимир Маргитин

http://www.livenews.bg/Jiveem-li-v-Matritsata!.-52950

петък, 12 януари 2018 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 16

1990 -2009 г.

Своето съвършенство достига Управленският Комплекс Алпи (Алпи 1 и Алпи 2), които до края на 1989 г. обезпечават изпълнението на последния етап от формирането на "Златния милиард" (генотипове на мозъка 44). Бе обезпечено устойчиво властническо правно и социално положение, трайно овладяване и пълен контрол над основните вещни ценности на планетата, включително циркулиращото "богатство" (субститут), чрез представителите на 44 и частично на 42 генотипи на мозъка. Започна прехода към следващия и последен етап - развитието на 46 генотип на мозъка (т.нар. "Златен милион").
През 1990 г. започва работа и навлиза в активна фаза Калифорнийският Управленски Комплекс, който инициира въвеждането на новия 461 генотип на мозъка. Основният сървър за управление на тези процеси за Русия е съоръжението, разположено в Санкт Петербург (под катедралата Св. Исаак). Сега, надявам се, стана ясно защо "екипът" от Санкт Петербург "дойде" на власт в Русия. И в хода на разказа искам да отбележа, че програмните цели в развитието на този генотип на мозъка са насочени към придаване на "дрехата" на по-високо ниво на енергийна биогенеза, ориентирано към значително увеличаване на срока на биологичния й живот и придаване на по-съвършени параметри на мозъка чрез инсталиране на други функционални мантиси и известно увеличение на октавите на мозъка. Обаче в средата на 2013 г. "обектът" е бил "прекъснат", а последствията от работата му сега са балансирани от стартирания периферен комплекс "Виборгски". Значителна роля (в тактическия план) играе и Генераторът, който беше преместен от замъка на Н. Левашов във Франция, но за това малко по-късно. Просто искам да отбележа, че всички вопли - както на представителите на РПЦ, така и на представителите на т.нар. "властен елит" около катедралата "Св. Исаак" - са следствие от процесите, които са се случили и които са пряко свързани с дейността на мозъка на специфични генотипове. Но нека продължим нататък.
Управленският комплекс в Калифорния в рамките на Програмата е трябвало да извърши персонифицирано образуване на обектовия разум на отделни индивиди или на ограничени групи от тях, като приспособява тяхното ниво и състояние към програмните им функции. Подобен процес е трябвало да промени значително техния властническо-социален статус и позиция, да осигури специална правна основа за тяхното съществуване и изпълнение на програмните действия в условията на безспорно легитимно състояние на "FAS" - като авторитет от Всемогъщия, както и да съпътства и да осигури почистването на цялата властова пирамида по силата на Програмните действия на "Златния милион".
През април 2001 г. Програмата за развитие на индивиди с вменен 46 генотип на мозъка (462 ÷ 466) е напълно премахната като несъстояла се в нейното въплъщение. Това оказва значително влияние върху корекцията на изпълнителската дейност на индивидите от всички нива на управляващата класа от онова време (на държавно, сакрално-кланно, конфесионално, административно и военно ниво - от локален и международен мащаб). Тук искам да отбележа, че все още има някакъв вид автомоторност в действията на представителите на този генотип на мозъка. А когато през 2012 г. тази автомоторност също беше прекъсната, тогава пред очите ни започна процес на ДЕГРАДАЦИЯ (във всички етапи, до стареене и болести) за този генотип на мозъка, който все още е (временно) на власт.
Настоящото обстоятелство фундаментално промени хода на процеса, или по-скоро неуспеха да се изпълнят събитията, планирани по-рано от старата система в рамките на вече неконтролираните от нея Вектори на Целите на явленията, действията и събитията. Третата световна война, която те формират (от август 2012 г.), като заложена по-рано в програмния събитиен процес функция за елиминирането на всички индивиди, непринадлежащи на 4ХХ генотип на мозъка, вече не било съдено да се осъществи, независимо от всички усилия и опити от онова време! Поддръжката от старата система по този "важен епизод от събитието" вече не съществуваше. 


През 2006 г. беше началото на формирането на "златния милион", т.е. на онези, които трябваше да имат перфектна защита и пряка връзка със системата за управление на Ебра. Останалите НЕ СА НЕОБХОДИМИ и биха могли да бъдат унищожени (някои биха могли да бъдат оставени за служба). Прераждането също вече не беше необходимо. И "майката с младенеца" също, тъй като животът трябваше да се превърне в регулирана система за управление на Ебра, а "златният милион" ще трябва да "живее вечно", като притежава всичко, което е било поробено. Няма революции, няма терористи (по време на преходния период е било необходимо да се сформират необходимия брой силови структури за унищожаването им). Някои от тях, имащи информация за формирането на нова защита и на "златен милион" от 04.03.2007г., побързаха да легализират своето управление от този ден (Украйна, Грузия). След въвеждането на новата защита няма да има нужда да се поддържат приказките за Христос (няма да има на кого да се разказват). Това бяха плановете на Eбрите от 2006 г. И точно тези планове се разпространяваха сред евреите чрез юдейското жречество. Но избраният "златен милион" не разбра само едно - че само техните "дрехи" ще останат избрани, а мозъкът ще бъде от този Ебровски милион, който е на Слънцето. Трудно е да се повярва, но беше така. И ако можете да осмислите написаното и да анализирате събитията, които се случват пред очите ви, започвайки поне от 2000 г., ще се убедите в това.
През март 2008 г. системата за управление на Ебра беше унищожена. Настъпиха сериозни аварии във всички Комплекси за управление на старата система (намесваше се възстановяващата се родна система за Управление на Земята), което доведе до необратими процеси, и то не само при съпровода и осигуряването на програмната дейност на изпълнителите, но и в развитието на генотипите на мозъка. От този момент насам вече нищо не е спряло или възпрепятствало възстановяването на системата за Управление на Земята (което ние виждаме, ако вече сме се научили да виждаме) да изчисти всички резултати от въздействието на eбрите върху планетата Земя и околното пространство. 


Автор:

сряда, 10 януари 2018 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 15

1946 г.-1990 г. Разрушителен демократизъм

По време на Великден от 1946 г. общото състояние на Системното управление беше пренасочено към последната фаза от изпълнението на програмните процеси на този етап:
осъществяване и завършване на взаимно регулирания антагонистичен феномен на Програмното развитие на две специални целеви сфери на живот - капиталистическа и социалистическа, като единен управляван процес на развитие на 44 генотип на мозъка. Въвеждането на елементи на либерализма като основа за изграждане на структури в сферата на властта. Целевата основа за социалистическата сфера на съществуване беше въвеждането на елементите на демократизма със съответни конструкти на управление и цялостно социално устройство;
завършване на общата подготовка за прехода към ЕДИННА система от властови структури и Управление на либерално-демократична основа, която ще се превърне в основата на управление в следващ етап от развитието на генотипите на мозъка;
да приведе Управляемостта на световната финансова система, организирана въз основа на въведените производни стойности, в състояние на хармонизиране с основните принципи на процеса на Световната програма за управление, в интерес на комбинирането в едно управленско състояние на "силата на парите и властта" за завършване на подготовката за прехода към нов етап на развитие;
цифров базис на построяване на конструкция на Управляващи информацията системи, чрез предоставеното познание, но без придобиване на дълбочинно осъзнаване на същността му, внедряване на цифрови технологии като заместване на част от мозъчните функции и подготовката за преход на друго ниво от отделното Управление на генотипите.
Тъй като третата фаза на този етап е приключила (т.е. до момента на "узряване" на изпълнителните състояния на "потребността" до нивото на пълна готовност, всичко съвместно преживяно да се разглобява и разпределя към конкретен генотип на мозъка), процесът на задържане е безсмислен. Цялото въплътено Управление беше прехвърлено на базата на цифровите технологии във всички аспекти, и в двете целеви области на битието на капитализма и социализма. Най-важният качествен скок направи Световната финансова система, която навсякъде премина към електронно управлявано счетоводство и електронни пари. От своя страна, те започнаха да придобиват определени свойства на независимост от естеството на прилагането на обема на заместителя (печатни пари и тяхното обезпечение).


Беше завършено натрупването и технологичната подготовка на финансите за прехода към следващия етап на развитие на генотипите на мозъка.


Автор:

понеделник, 8 януари 2018 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 14

1904 г.-1946 г  Войнствуващ фашизъм

От страна на системата дойде значителна програмна корекция и целенасочено преориентиране на всички процеси на управление, включително и на Програмните изпълнителски състояния на "нуждите, труда и работата": Февруарската революция, Октомврийската революция, Първата световна война, завземането на властта от фашистите в Германия и Италия, 2-ра световна война и т.н. - програмни процеси, изпълнявани от старата система.
Програмният процес от изпълнителен характер за хората - "Премахване на 50 милиона ненужни индивиди, като последици от програмния процес на енергийна биогенеза на клетката на плътта". Изпълнителските действия в активната форма на техните прояви започнаха да се появяват едва през 1933 г., след това продължават през Втората световна война. До май 1945 г. (празникът на Деня на Победата на 9 май също е процес от Програмата) втората фаза на този период привършва. Цинично? Отвъд човешкото разбиране? Да! Но това беше точно така. И всичко, за което "историците" "говорят" по тази тема няма значение. Цялата тази "история" се извършва само заради определен генотип на хората. Сигурен съм, че вие, Читателите, вече сте разбрали.
Всички управленски корекции на програмните условия от страна на управленските Комплекси бяха завършени. Фиксирани са процесите на териториално оправомощаване по въплъщение  на общия Програмно управленски процес на две особено "ценни" сфери на живот - капиталистическа и социалистическа.


Автор:

петък, 5 януари 2018 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 13

1841 г.-1990 г.

До началото на 1841 г. етапът на програмата за развитие и подобряване на Управляваното състояние на развитието на 441 генотип на мозъка се приближи до завършването му. Започна нов период на развитие на субстанцията на състоянието на Ебровския разум. Появи се нужда от преминаване към следващия етап от развитието на мозъка, т.е. въвеждането на друг нов генотип. В тази връзка, по време на Великден през 1841 г. беше активиран Управленският комплекс Алпи 2, който чрез въвеждането на 442 генотип на мозъка символизира началото на четвъртата фаза - ерата на ЦИФРОВАТА информационна цивилизация на човешкото развитие, хегемонната фаза на кървавия генотип, 1841-1990.
Финансовият РЕВАНШИЗЪМ, след като се организира като програмна система, започна да набира скорост, но все още не бе в състояние да поеме пълната власт чрез "силата на парите". Имаше нужда от време, голяма легитимност и обхват. А "Силата на властта", с влиятелното участие на тайни ордени и кланове, поради редица вътрешни причини значително намали управленската си ефективност. Именно в този "исторически" момент, с въвеждането на нови мантиси на мозъка, Системата чрез своите управленски комплекси, включително и Алпи 2, е създала всички обстоятелства за значителна промяна в субстанцията на състоянието на ебровския разум към този момент, придавайки му агресивен и унищожителен характер. Въвеждането на този генотип на мозъка беше много важно за старата система за управление. С тази стъпка на развитие приключи дългата фаза на процеса на управленско развитие - подготовката на "Златния милиард".
Осъзнаването за обкръжаващата "обективна реалност" на водещите изпълнители от Концептуалната власт бе изцяло ориентирано и оформено от Програмата "Силата на властта" за век и половина. В резултат на въплъщението на тази програма изпълнителите организираха и изпълниха кървав поетапен път: Революционизъм, Войнстващ фашизъм и Унищожителен демократизъм. Всички тези и подобни "НАЗВАНИЯ" са въведени в текста, за да се разберат по-добре протичащите процеси, сравнени с нашите представи, които от своя страна са пряко "свързани" с нашите ПОЗНАНИЯ.
През този период цялата дълбочина на "познавателната" сфера беше фокусирана единствено върху разработването на технологии за производство на оръжия, от гранати и щикове до оръжията за масово унищожение и техните носители.
Състоянието на "Властен реваншизъм" в областта на управлението, което продължи до 1990 г., позволи на представителите на 442 генотип на мозъка да изпълнят напълно своите програмни функции. Те успяха да подготвят върху костите и кръвта на стотици милиони хора непоклатима императорска държава във всички сфери на съществуването на Управлението на световната общност, да създадат Програма за социални и управленски проекти в локален и глобален план, да осигурят необходимите количества натрупване и съсредоточаването на управлението на финансовите ресурси и оборотния производствен субститут в ръцете им и т.н., както и подготовката на различна социална позиция за бъдещия "Златен милион". Следователно този период поради ясно изразените промени в програмата трябва да бъде разделен на три фази: първата фаза (1841-1904) - РЕВОЛЮЦИОНИЗЪМ. Втората фаза (1904-1946) е ВОЙНСТВАЩ ФАШИЗЪМ. Трета фаза (1946-1990) - РАЗРУШИТЕЛЕН ДЕМОКРАТИЗЪМ.Автор:

сряда, 3 януари 2018 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 12

1433 - 1841 г.

Значителен принос за увеличаването на ролята и придаването на различно ниво на програмна значимост на управленското влияние на "паричната сила" се появи с въвеждането на 441 генотип на мозъка, осъществено от Управляващия комплекс на Алпи 1 през пролетта на 1433 г. През този период с придобиване на управленските функции на индивидите от 441 генотип на мозъка, балансът на разклатената властническа сила се запази за сметка на "силата на парите", а властта на базата на остарялата религиозна методология на ценностите сдаде своя водещ авторитет завинаги. Придаването на мозъка на допълнителни мантиси от различен ред позволи на представителите на този 441 генотип да придобият напълно различни СЪСТОЯНИЯ във всичко. Рязък скок се случи в "научното" познание, което доведе до практическото прилагане на проявените технологии - за въвеждане на машините във всички сфери на човешкото съществуване. Алпийският комплекс усложнява значително процеса на формиране на Управленската програмна субстанция на състоянието на ебровския разум  за този период.


В резултат на това специално осъзнаване, обкръжаващата "обективна реалност" на индивидите от генотипа 441 им даде възможност да ВЪПЛЪТЯТ програмния процес на управление на битието в нова форма. Осъзнавайки себе си като особено "избрани и познаващи някои дълбоки тайни на този свят", те оформят кръга си със сакрални ореоли от различни ордени и кланове, тайно поставяйки под влиянието си всяка власт в сферата на Управлението на водещите страни по света. Активира се процесът на формиране на организирана финансова система и нейното завършване в състояние на цялостно управление на мозъчния генотип 441 с участието на специалисти от други генотипове, като се отхвърлят всички предишни авторитети. Този генотип за кратко време успя да придобие специални управленски функции в обществото, пренебрегвайки всички норми на закона и завладявайки правото на собственост и управление във ВСИЧКО, което е свързано с организацията на битието на хората, завършвайки процеса на постигане на "силата на парите" като особено важна властническа функция в процеса на Управление.


С въвеждането на нов генотип на мозъка и двата предишни не бяха ликвидирани. Те бяха подложени на постоянна програмна и функционална корекция и развитие, включително разработване и подобряване на ценностния базис, адаптирайки собствената им позиция и участие в изпълнителните процеси.
Генотипът 421 е използван за подобряване на процесите на обмен, първичното РАЗВИТИЕ на системата от ценностни еквиваленти, като ембрион в явлението на бъдещите финансови системи в големи области, където досега не са изживели и не са организирали такава система.
Предишните генотипи на мозъка бяха заменени от малък, но интелигентен, разумен и много жесток генотип - както в процеса на вземане на решения, така и в действията за тяхното прилагане. Представителите на този генотип за кратко време ПРИДОБИВАТ водеща и мощна позиция във всички влиятелни сфери, които определят организацията и управлението на цялото битие на обществото.
С по-деликатен логически ред и по-висока степен на функционална способност при получаване на информация за управлението, представителите на този генотип на мозъка, които не притежават голяма представителна масовост, успяват в кратък период да преодолеят повечето установени стереотипи на ценностната методология, държавността и правните конструкции и да започнат процесите на социална реорганизация на обществата на голяма територия почти едновременно. Вещните ценности намерили много нови форми и са се променили значително в мащаба. Продължи активното развитие на правилата и законите на новия бартер. Обществото получи тласък в развитието на банковото дело и формирането на елементи от световната финансова система.
Устойчива основа и влияние върху всички процеси придобиха предоставените обеми на заместителя в обръщение. Контролът, притежанието и употребата на заместителя (злато) са взети от представители на 441 генотип на мозъка.
Всички субективни ценности и тяхната основа се променят под диктаторското влияние на сакралните ордени и кланове. Изграждането на мощни социални структури в обществото, формирането на икономическите системи (икономика) на основата на робското прилагане на "човешкото стопанство", програмното нарастване и нерешимостта на социалните проблеми - това е начинът за закаляване и изработване на функционалните възможности и способности на мозъчния генотип 441. Това беше труден етап в придобиването на способността да се управлява в тежки и трудни условия, в зараждащия се век на машината.
Чрез практическата дейност на изпълнителите на 441 генотип на мозъка в кратък исторически период започна изпълнението на Програмния процес на разделението на труда, който впоследствие изигра изключително важна роля в определянето на "пътя на развитие на цивилизацията".
До края на 1840 г. водещата позиция на индивидите от 441 генотип на мозъка в сферата на управлението на обществата започна да се изгубва рязко, активизираха се конфликти в рамките на клановете и тайните ордени. Несъгласието и конфликтите оказват значително влияние върху спада и ефективността на всичките им властнически функции в обществата. Ефектът от действията и легитимността на изпълнителите значително намаля. Системата за управление се подготвяше за въвеждането на нов програмен генотип, а на света се подготвяше съдбата на кървавия исторически епизод за половин век.


Автор:

понеделник, 1 януари 2018 г.

"Лабораторната работа" на паяците - 11

Процесът на развитие на генотипите на мозъка чрез извънземната система на управление

Накратко ще обобщим някои от резултатите, от които мнозина могат да се почувстват неудобно, но все пак всичко е точно така - мисля, че ще стане ясно как "дойдохме" до този живот ... Разбирането дава възможност да се прецени какво се случва днес и това според мен е най-важното.

0 -1433 г.

Продължаване на Програмата за РАЗВИТИЕ на Генотипите на мозъка и въвеждането на други програми:

Комплексът Арарат създаде първия генотип на мозъка 421 през 1605 г. преди новата ера;
Комплексът "Казбек" създава генотипа на мозъка 422 през 822 г. пр.н.е.
Комплексът Елбрус създаде генотипа на мозъка 423 в годината 0, завършвайки формирането на първата група, т.е. генотип на мозъка 42.
Мозъчният генотип 423, като по-съвършен, е основата за по-нататъшно усъвършенстване на възможните допълнителни изпълняващи функции на индивиди с по-висок управленски ред и по-нататъшно подобряване на мозъчните генотипове. През 1433 г. е получен първият генотип на мозъка 441 (Контрол на комплекс Алпи 1). През 1841 г. е получен първият генотип на мозъка 442 (Алпите 2). През 1990 г. е получен първият генотип на мозъка 461 (Калифорния). До 2012 г. трябваше да бъде завършен вторият цикъл на формиране, т.е. да се завърши работата по формирането на всички индивиди от втората група с генотипа на мозъка 46. Първият цикъл е завършен през година 0, за да бъдем точни, 0000-01-17 в 02-11.
Основната задача на Системата за управление беше създаването на такива биоструктури, чийто мозък изцяло отговаря на всички програмни настройки на системата и е напълно контролируем. В същото време въплътеното Управление на цялото битие на индивидите и социалната организация на обществото трябваше да се изгражда само под формата на пирамида (тъй като това се изисква от внесената база при изграждането на управленската информация):
Ниво 1 - Мошиaх (Аллах, Буда и други), Мозъчен генотип 481;
Ниво 2 - "златният милион", генотипове на мозъка 461, 462, 463, 464, 465, 466;
Ниво 3 - "златният милиард", генотипите на мозъка 441, 442;
"Златен милион" са "жреци", които управляват финансите, науката, обществото и разпространението на всякакви материални стоки и услуги; "Златен милиард" - производство и попълване на материално богатство, подготовка и предоставяне на услуги.
Останалата част от населението не е нужно и би трябвало да бъде унищожено до края на декември 2012 г.
С приближаването на 0 година от Новата ера, нивото на авторитет на индивидите с 422 генотип на мозъка рязко спада. Хората-богове започнаха да заминават в забвение, програмните им функции свършиха. Хората - богове живееха твърде малко! С решението на проблема с удължаването на биологичния живот на отделни групи индивиди, старата система за управление не успя да се справи, подходът към четвъртия кодон на ДНК не беше намерен. На 17 януари 0 г. в 02 часа 11 минути чрез Управляващия комплекс Елбрус се въведе нов 423 генотип на мозъка. Бе въведена програмата "Прераждане", т.е. продължаването на функционирането на хуманоида, комуто беше осигурено от програмата  последователно и поетапно придобиване на няколко "ризи" (тела) за пълното изпълнение на възложената функция. Въведена е програмата за "защита", известна сред народа под името "Христос". Между материалната "риза" (биоструктура) и фантома (матрица, може би "хуманоид"), се определя междинна октава с честота от 51,5 (общо 22 честоти). Тези честоти осигуряват връзката с атмосферата (кубична структура).
Втората функция на въведените честоти беше да се осигури процеса на прераждане (преработената матрица не беше изхвърлена, а прехвърлена на следващата риза). Оттук и символиката на майката с бебето. За първи път защитната система беше тествана през година 0 и оттук нататък във всеки програмен цикъл 2 дни преди инсталацията (15.22 московско време) защитата биваше премахната (символизираща смъртта на Христос), след инсталирането на нови честоти защитата с нови свойства се фиксираше и всички комплекси на Земята съпровождаха вече новата система. Започна процесът на въвеждане на исторически епизод върху формирането на специфично състояние на управление в организирането на съществуването на хората - "силата на парите" като окончателно оформена Програма за управление (ритуално символизирана от разпъването на Исус Христос). Централният сървър за управление е Византия.
От този момент нататък основната мощ на Управленското въздействие на Елбруския комплекс беше възложена на инструмента на Управлението "от Всевишния", т.е. за религиозни деноминации. Пълната активна мощ този инструмент за Управление придоби на Великден през 385 г. (явлението е символизирано от разпятието на Исус Христос).
Бе въведена фундаментално нова основна основа на духовните ценности - религията, която придоби основния управленски товар. Религията във всички варианти се превърна не само в основата на всички духовни, но и субективни ценности, т.е. ОСНОВНИЯТ ефективен инструмент при въплъщението на функциите на изпълнителите от концептуалната власт и е основната връзка при определянето на конструкцията на държавността, властта и правото.
През 1433 г. е завършен програмния стадий на развитие и подобрение на цялата СФЕРА НА УПРАВЛЕНИЕТО, обхванат от нейното изпълнителско управлявано въплъщение чрез процеси, в които е включен тривариантния 42 генотип на мозъка. Техническите, енергийно-информационни и други съвършенства на Кавказкия управленски комплекс във връзка с останалите Комплекси и системи, както и неговите функции в процеса на увеличаване и усложняване на процеса на УПРАВЛЕНИЕ чрез 42-и генотип на мозъка, са напълно изчерпани по отношение на своите възможности, развитие и дългосрочно адаптиране на функциите на мозъка.


Автор: