неделя, 31 март 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 9


Енергийна зависимост
Възникването на една връзка не винаги е придружено, със съзнателно доминиране. През фазата на влюбеността сме движени сякаш по-скоро отвън. За да си обясним интензивността на отношенията, ние спрягаме Бог, съд­бата или някоя друга небесна инстанция. Но силите, ома­гьосали ни до такава степен, не са нито небесни, нито съдбовни, а само проявления на астралната пъпна връв. Топлата вана на влюбеността е енергиен импулс, кой­то ни държи в нещо като наркотично опиянение дори ако любимият човек отсъства физически. Когато той мисли за нас, както често става в началото на всяка връзка, по­стоянният и несъзнаван приток на енергия се увеличава чувствително. Има ли повишен интерес и силни чувства, образуването на астрална пъпна връв е неизбежно. Повечето хора искат да узнаят възможно най-бързо всичко за новия си партньор. Техният стремеж към психически контрол нерядко е продиктуван от горчив минал опит, страх от разочарование или потребност от сигурност. За съжаление, ние долавяме и подсъзнателно чуждата рев­ност, несигурността и страха от загуба, тъй като пъпната връв е проводник на всички емоции.
В нормалния случай с времето отношенията се приземяват, т. е. пъпната връв се прекъсва на астрално ниво. Партньорите вече се познават, знаят всичко един за друг и са се почувствали достатъчно сигурни, за да си дадат взаимно свобода. Сега те могат да се сближат като инди­види, които продължават да се харесват въпреки всички­те си различия, вътрешни отстояния и специфични осо­бености, като всеки позволи на другия да запази личното си пространство.
Често обаче и двамата не желаят да се лишат от това особено нещо във връзката си, защото им се струва, че точно то я дефинира и че без него тя току-виж се разпаднала. И тогава ставаме свидетели на феномена, който аз наричам  собствен  астрален  живот  на енергийната връзка.
По-нататък астралният рапорт е факторът, който диктува отношенията, а не съзнателните действия на партньорите и още по-малко - истинските им чувства един към друг. Мощната енергийна форма на астралната пъпна връв постоянно ще се опитва да намери и физиче­ски израз. Стига се дотам партньорите да не могат пове­че да живеят един без друг. Същевременно обаче усещат, че в симбиотичния съюз вече няма място за личностна изява.
Така възниква двойната обвързаност „нито с теб, нито без теб", която в края на краищата, при наличието на здрав инстинкт за самосъхранение, взривява отношенията или - в неблагоприятния случай - завършва с погубване, съответно - със завладяване на единия от участниците. Нерядко именно по този начин приключват отноше­нията, започнали като най-голямата любов. Те не издър­жат на взаимното освобождаване, което всъщност - кол­кото и да е парадоксално - би гарантирало трайността им. Обтегнатата пъпна връв, енергийната симбиоза, да­рила някога партньорите с особена близост, застрашава индивидуалността на всеки от тях.
Каквото и да говорим, един съюз не може да просъ­ществува без известна дистанция. Силният стремеж към продължително енергийно сливане в повечето случаи е знак за нерешени проблеми със собствената майка. При­чините трябва да се търсят в ранното детство, когато майката е упражнявала настойчив контрол, като е възможно между нея и детето и все още да съществува астрална пъпна връв. Тази пъпна връв може да задейства рефлекс за повторение в брака или партньорството. Ето защо тя трябва да се премахне, ако целта е постигане на трайна промяна. 
Структурите на подобна болезнена привързаност мо­гат да доведат и до физическа зависимост от осъществя­ваното по тях енергийно зареждане на собственото поле. Те са средоточие на целия спектър емоции и реакции - от страстта до бягството - които като правило се изявяват в конкретни физически форми.
Енергийната зависимост си проличава в общуването, като от енергия бива лишена по-силната личност. Това важи не само за вече установените връзки. Понякога в ежедневието си се сблъскваме с хора, в чието присъствие нашето енергийно ниво сравнително бърза спада, сякаш всеки момент ще останем без сили. Близо до ума е, че от­срещната страна се чувства превъзходно. Ние вече ин­стинктивно избягваме вечно нещастните; този обаче ни­то е болен, нито се оплаква от нещо, а и разговорът ни не е бил обременителен или напрягащ. И въпреки това сме изчерпани и отпаднали.
Ако това се повтори и при следваща среща, трябва да предположим, че имаме пред себе си енергийно нестаби­лен човек. Зависимостта има много лица, не е изключе­но той вече да се е свързал астрално с нас. Но да го уко­ряваме за слабостта или пък да му обясняваме нещо, ко­ето за него е несъзнавано и невидимо, е колкото нера­зумно, толкова и безсмислено, тъй като отчасти и сами­те ние носим отговорност за възникналата енергийна връзка. И все пак защо да си вредим, като, поддържаме енергийно зависимия от собственото си енергийно поле както майката храни детето.  Освен това така зависимостта му още повече се задълбочава. Та значи е по-доб­ре и за двамата, ако без думи и много шум прекъснем връзката и се погрижим за защитата си. Споменатите до­сега начини ще опиша подробно в следващите глава.
Може би онзи, който ви отнема енергията, не би имал нищо против да усвои методи, с чиято помощ ще може сам да зарежда енергийното си поле. Би могъл да си послужи с кристали или с други предмети на силата, за да не се прикачва към близките си. Навярно ще успеете да му предложите нещо в тази посока. Но нека решението си бъде лично негово.
Да спасяваш зависими не е лесна работа. Вживявате ли се прекалено, възниква въпросът дали пък не се нуж­даете от такива хора, за да се правите на спасител. Всяко желание за промяна или лечение трябва да дойде от са­мия човек. Единствено действащият по своя воля може да постигне някакъв резултат.
Просто не забравяйте да се предпазвате и нито един „крадец на енергия" не ще ви навреди. Това не е проява на жестокост, а тъкмо обратното: стимул за откриване на собствените енергийни източници. Общувайте съвсем нормално и бъдете учтиви, но пазете своите граници.
Ако„не се дадете" и не приемете астралната връзка, човекът току-виж станал и останал самостоятелен и независим, което ще е от полза и за двама ви.
Пренасяне на астрална енергия или астрално пътуване
Друго необичайно явление е чувството, че онзи, с когото сме свързани енергийно, е постоянно с нас. Значи докато мислим за него, той не е само в ума ни, а като че ли и в стаята ни. Това състояние изобщо не е въображаемо, а обичайно за хората, които умеят да се движат в астрала.
Астралното тяло може да „отпътува" несъзнавано и неволно, например по време на сън. Случва се обаче да се автономизират и само части от него. Затова съветвам всички, които експериментират с астрални пътувания или спонтанно са преживели нещо подобно, да внимават за „личните си неща". Астралното тяло ще ви послуша, ако му забраните да „се разхожда" така. Визуализира­ният защитен обръч върши добра работа (вижте абзаца, отнасящ се до енергийната работа и защитата).
Във връзка с казаното дотук следва да отбележим, че чрез пъпната връв се предава такова количество енер­гийна субстанция, което води дори до манифестации на материално ниво. Понякога се чуват отчетливи шумове с необясним произход, доловими за всички, намиращи се наблизо, друг път се усеща докосване или тежест (като от полагане на ръце). По-рядко се появява самият човек, но това зависи от други фактори, един от които е светли­ната.
Адресатът на „астралната пратка" обикновено не е до­статъчно чувствителен, за да я забележи. Тогава предаде­ната енергия, ако е достатъчно силно концентрирана, ще се разтовари в околното пространство и ще се прояви съобразно намерението на изпращача: да кажем, от сте­ната ще падне не която и да било картина, а тъкмо сним­ката на онзи, който иска да привлече вниманието ви.
Тоест между енергията и породените от нея форми ви­наги съществува смислена връзка. В отношенията си с Марчело преживях редица такива случки, които до голя­ма степен бяха показателни за неговото влияние. Пово­дът за първата ни среща бе един хороскоп. Бързо устано­вихме, че имаме общи интереси и кой знае защо Марче­ло от самото начало изпита потребност „да ми разкаже всичко", което прави благодарение на своите психически способности.
Това по-късно ми даде възможност да подложа на проверка собствените си възприятия. Срещата ни бе ня­как обгърната в мистика и на мен ми се прииска да раз­бера какво се крие зад всичко това. Започнах да туширам въздействието на излъчващата се от него безкрайна дъл­бочина, като си водех точни записки за всичките ни раз­говори и усещания и понякога ги споделях с други хора. Така у мен полека-лека се затвърди отначало неясното предположение, че Мадчело се смята за относително просветлен поради онова, което умее.
Докато дискутирахме, той многократно се опитваше да ми насади своите възгледи с претенцията, че са един­ствено правилни. В глъбините на сърцето му кипеше борба между Доброто и Злото, която той постоянно про­ектираше върху външния свят. Зная, че понеже не срещ­на отклик в мое лице, се беше опитал да въздейства на подсъзнанието ми. Но след като и това не даде резултат, силните му мисловни форми атакуваха избраните от мен духовни символи. Вещите ми взеха да падат или се оказ­ваха разбъркани непонятно как, без някой да ги е докос­вал. Марчело пък ме упрекваше, че не го допускам до се­бе си и му нямам доверие!
Все по-често ми се струваше, че цялото ми жилище е изпълнено с чужда енергия. Нощем на пода се стоварва­ха саксии, тоалетното казанче се задейства само два пъ­ти за една седмица, съвсем в унисон с моите символи: тъкмо така ми се искаше - да пусна водата върху цялата тази история, в която се бях забъркала тогава, и да я из­пратя в канала ведно с Марчело! Случките, свързани с вода обаче често са синхронична подсказка от духовния свят. Спомняте си, че астралното ниво се числи към елемента вода. Този елемент има отношение към емоциите, които пък на нивото на грубата материя съответстват на водата или съдържащите вода течности. Ако вашата ин­туиция се опитва да насочи вниманието ви към някакви психични процеси, обикновено като символ се появява водата - насън, в картите таро (бокалите) или в ежедне­вието под формата на необичайни явления.
Жилището или собствената ни стая е по принцип на­шата трета кожа (втората са дрехите) и е символ на са­мите нас. То е нашето гнездо, защитеното ни простран­ство. Та моят партньор по рапорт Марчело, който дори проявяваше активност в дома ми, се беше вселил все ед­но в мен.
Такива феномени не се наблюдават без наличието на енергийна взаимовръзка. Те не са свръхестествени знаци и чудеса, а манифестации на енергията, която - ако гово­рим за хората - „се произвежда" от силни желания, наго­ни, емоции, не винаги породени от положителни нагласи и приятелски чувства.
Но всички сме чували и разкази за знаменателни случки точно в часа на нечия смърт. Те пък явно са отра­жение на енергийна връзка, подобна на астралната пъп­на връв. Причината за тях не би трябвало да се търси не­пременно в преминаването отвъд, а и - както видяхме - в действията на живите.
Все пак мнозина изпитват страх - от една страна за­щото споменатите феномени крият в себе си нещо злове­що, което буди съмнение в собствения разум и собстве­ните възприятия, а от друга - защото хората си мислят, че любимият им човек може би се намира в беда. Голяма част от опасенията, свързани с проявленията на астралната пъпна връв, са обаче напълно излишни.
Най-добре ще си помогнете, ако погледнете трезво на ситуацията и останете здраво стъпили на земята, факти­те са сигурна почва, която не подхранва преувеличения­та и страховете. Пренасянето на астрална субстанция, и то толкова силно, че да се прояви в материалния план говори за наистина сериозно въздействие, което в първия момент плаши и често пъти е равнозначно на атака. Важното е да запазите самообладание. Другите имат над вас ни повече и ни по-малко власт от онази, която им по­зволите да имат: значи вашето поведение също е опреде­лящо за изхода от такава една ситуация.
Енергийното нахлуване не винаги е така очевидно. Ако психическите способности на партньора ви по ра­порт не са особено големи, той не ще ви стряска със събаряне на предмети. Но чувствителната ви аура все пак ще долавя чуждата енергия и не е изключено да реагира­те спонтанно чрез някакво символно действие.
Инстинктът ви за самосъхранение ще ви подтиква да заключвате входната врата, макар досега да не сте го правили. Внезапният страх от крадци, неизпитван нико­га по-рано и несвързан с подобно преживяване в минало­то, също би могъл да е знак за енергийно нахлуване. Об­ръщайте внимание и на сънищата си, в които присъстват врати и граници, огради и зидове и т. н. или се виждате да заключвате стаи, или пък се движите голи не по свое желание, тоест - вашата втора кожа не ви предпазва. Не­ка те ви наведат на мисълта да се погрижите за жилище­то и аурата си.
Наред с описаните по-нататък методи за предпазване и защита съществуват и много други възможности за париране на зловредните външни въздействия. След като се съвземете от първоначалния уплах, веднага, с целена­сочено движение на ръката, изтрийте от тялото си усе­щането за докосване. Ако намесата е предизвикала необясними шумове с неоткриваем източник, отвърнете с някакъв свой шум или извикайте силно „Не!", „Марш оттук!" (което може да ви изглежда смешно, но благода­рение на вашия глас ще повлияе неимоверно стабилизи­ращо), или си пуснете силна, приятна музика (не блудкаво-сантиментална!). Проветрете помещението и по въз­можност оставете да стане леко течение. Осигурете си достатъчно добро осветление. С включването на лампи­те привиденията ще се изпарят, а вие ще се убедите, че в стаята няма крадец, и ще си отдъхнете.
Знайте, че във всички тези случаи става дума за нор­мални енергийни явления. Цялата вселена се състои от чиста енергия. Нищо в космоса не е свръхестествено, ма­кар изследователите да не са още съвсем наясно с движе­щите сили в него. Но и излъчването на хората впрочем под формата на енергийни вълни не е никак за пренебрег­ване, а мнозина не знаят нищичко за това. Вие обаче се старайте да разчитате знаците и решително се ограждай­те по отношение на онзи, който прониква в личната ви пространство, а и въобще в ежедневието, в разговорите и действията ви като цяло. Когато разберете кой се крие зад въпросните странности, не се гневете и не се подвеждайте да го атакувате или усмирявате мислено. Омразата, желанието за отмъщение и страх не само че облекчават достъпа на нападателя до вас, но и прокарват нови нишки помежду ви. Всяка борба подхранва именно оно­ва, срещу което се борим! Да не забравяме, че може са­мите вие да сте инициатор на свързването и съответно - неволен причинител на сегашните си преживявания. И току-виж сте се оказали в ситуация, която вече не сте в състояние да управлявате.
Моят съвет е да не се паникьосвате, а да се заземите веднага, тоест - да се съсредоточите върху нещо физичес­ко, нещо от този свят. Не мислете за човека. Хапнете си, като се постарайте да дъвчете бавно и да се наслаждава­те на всеки залък. Почувствайте как храната слиза по хранопровода и стига до стомаха ви и т. н. Парчето шо­колад също е добро средство за заземяване! Всичко това ще ви помогне да се завърнете в тукашната реалност.

събота, 30 март 2013 г.

Диалог с другия свят - част 1

  Тук, в мазето на една типична къща, обикновен човек може да е направил най-важното откритие на ХХ век, а почти никой не се интересува. И в наше време има нещо, което не трябва да бъде така. И нашето настояще установи солидна научна основа и ясно формулирани възгледи, въпреки че никой друг век на тази земя не е бил с толкова много открития и изобретения, както през ХХ век. През това време нашите гори и реки умират, океаните са се превърнали в място за изхвърляне на отпадъчни води, над Антарктида в защитната атмосфера има дупка с размера на Съединените щати. Атомните електроцентрали са тихо тиктакащи адски машини. Ние сме подозрителни към религиите и техните лидери, ние не вярваме на политиците, нито на нашите съседи. Ние не вярваме често дори на себе си. И тогава се появява пенсионер от Аахен, и ни носи най-доброто доказателство за живот след смъртта. И тъй като живеем в ерата на технологиите, това е същевременно и техническо доказателство. На този видеозапис ясно се виждат мъртви хора, както и касети, на които можете да ги чуете. Една телевизионна станция показа тези доказателства, няколко вестника съобщиха за тях. Но не се случи нищо. Хората четат недоверчиво, усмихват се и продължават да се занимават с тяхната ежедневна дейност. В края на краищата, това съобщение би трябвало да стои на първите страници на вестниците и да бъде предавано по телевизията като най-важните новини: хора, няма никаква смърт! Има само една трансформация, метаморфоза. Ние не можем да се извиним, че след нас и потоп. Да предположим, че самите наши потомци ще разберат хаоса, който оставяме зад себе си на света . Защо толкова малко журналисти се повлияват от снимките от Аахен? Защото те, подобно на естествоизпитателите учени, педагозите, политиците и лекарите се страхуват да се докоснат до област, която не се поддава нито на определение, нито на оценка. Сега, ако някой открие пътя към безсмъртието на тялото, след това може да разчита на вниманието на всички! Доказателството за безсмъртието на душата, в сравнение с това е по-безинтересно, защото е твърде абстрактно. Възможно е фактите, които са в този материал да са плод на голямата илюзия, която е възникнала в подсъзнанието на даден човек и после се появяват на касетата. Възможно е той самият, без да знае това, да проектира всички тези образи и гласове от неговите спомени? Може би се е свързал с морфогенетично поле, в което според Шелдрейк е съхранена паметта на всичко това, което е съществувало на Земята? (Шелдрейк, Рупърт (роден през 1942 г.) е английски биохимик, който с неговата теория за морфогенетичните полета не само постави под въпрос естествения научен възглед, но също така даде нов тласък на парапсихологията).

                    Гласове от друг свят

   Една възрастна жена е в интензивното отделение. Лекарят и съобщава че скоро ще умре. Въпреки това, жената е спокойна, почти весела. Тя е убедена, че смъртта няма да угаси живота й.. Тя знае, че просто "ще се движи от една стая в друга." През изминалите няколко години Анна К. е изследвала "гласове на магнетофонна лента". От своя касетофон записва гласа на починалия си съпруг, починалия син и други "същества", казва тя. Анна К. е една от многото хиляди хора в Германия, които имат контакт с феномена на паранормални гласове, които през 1959 г. случайно открил шведа Фридрих Юргeнсон. Парапсихолозите по света отдавна са документирали този феномен, те вярват, че гласовете се формират от експериментаторите без препратка от "дълбините на подсъзнанието." Те не могат да се съгласят със спиритичния вариант, при който умрелите ни дават да узнаем за тях от областта, която се намира от другата страна на виждането ни за света. Но именно за това отново и отново говорят изследователите на гласове от записи. Само в Германия са регистрирани 2 съюза, чиито членове самостоятелно и в групи правят така наречените "записи" и по този начин често постигат невероятни резултати.

   Председателят на "Съюза на изследователите на гласове върху лента" в Мьонхенгладбах Ханс Ото Кьониг от ранна детска възраст проявил интереси в областта на електрониката, той е скептик в началото, опитвайки се да представи това явление като "технически обяснимо". Кьониг с помощта на различни устройства постига подобрение на записа. На този ден той е бил до леглото на Анна К., като е бил с нормален магнетофон. Двамата се познавали един друг. "Аз ще те уведомя, когато се окажа в отвъдния свят", каза г-жа К. и се усмихва. Лекуващият лекар е съгласен за експеримента. Той знае, че живота на пациентката му е към своя край. Осцилографът записвал вълните, излъчвани от мозъка. Сигналът информира, че слабите реакции върху екрана преминали към права линия. Г-жа К. починала. Кьониг включва магнетофона. В стаята е напълно безшумно. Кьониг е присъствал за пръв път при смъртта на човек. По свое желание . Той е развълнуван. Ще изпълни ли Анна К. обещанието, дали тя е в състояние да промени енергията на магнитните слоеве на лентата така, че да се чуе нейния глас от другия свят? Кьониг след около половин час спира касетата и превърта лентата. След това натиснал върху бутона за възпроизвеждане и напрегнато се вслушвал в звуците . Времето минава. След около 10 минути, се чува кратък шепот. При Кьониг обаче има умения в областта на прослушване на паранормални сигнали. Той превърта лентата назад, вслушвайки се няколко пъти. Той вика лекаря и медицинските сестри , които се интересуват от това . Всеки ден те е трябвало да се занимават с умиращите. Но все още до същността на смъртта не били стигнали. Мнозина вярват, че трябва да има безсмъртна душа. Сега те ясно чуват глас, за който се смята, че принадлежи на починалата Анна К., "Виждам тялото ми." Кьониг прослушва и по-нататък касетата. Без успех. По-късно той се опитва много пъти, чрез използване на различни средства, да осъществи контакт с Анна К., която през живота си, както и тя твърди, е имала успешни контакти с други нива на съществуване. Спиритуалистите почти не се учудват на думите : "Виждам тялото ми" . Не само в древната "Книга на мъртвите" от Египет и Тибет, но и в записите на много от днешните лекари се казва за реанимирани хора, които са били в клинична смърт и се върнали отново към живота. Тези свидетелства са сходни: умиращият човек се разделя с тялото си самостоятелно, той вижда себе си "от височина". Без емоции, той наблюдава усилията на лекарите, докато не възникне нещо, наподобяващо чувството на "изсмукване" и той се отдръпва към тъмен тунeл. През това време той преминава през целия си живот невероятно бързо, но все пак ясно и спокойно. Всички преживели клинична смърт хора по-късно бележат глобална промяна: те вече нямат страх от смъртта. Животът им става по-свободен и по-малко утежнен, след като са били на прага на друга емпирична сфера. Много от тях започват да реконструират опита си и да рисуват много красиви картини, а някои го описват в книги. Швейцарският архитект Стефан фон Янкович се оттегля от професионална дейност, след като претърпял ужасна катастрофа и при това е изпитвал "невероятни моменти." В книгите и по време на устни изложения той иска да спаси своите съвременници от страха от физическата смърт.

   Много лекари са определили тези предсмъртни преживявания поради вътрешни промени в мозъка. В ситуации, които са опасни за живота, тялото произвежда хормони, които подобно на морфина причиняват халюцинациии, по този начин умиращият не е наясно с безнадеждността на състоянието. Основният аргумент срещу хора, които вярват по различни начини в задгробния живот е факта, че пациентите в реанимирано състояние все още не са "напълно мъртви "и че досега няма доказателства от " отвъден свят ", които да са проверими.

   Изследователите на гласове повдигат като защита, че на техните ленти и касети има стотици доказателства, които могат да бъдат използвани за потвърждаване на живот след смъртта. Междувременно, очевидно има еволюция на паранормалните гласове. Преди няколко години, експериментаторите се радвали , че при слушане на техните лентите долавят един вид "дишане", което може да се тълкува по различни начини, докато сега има ясно различими шептящи гласове . Често се появяват на касетите дори записи, които могат да бъдат чути ясно, сякаш някой ви говори по телефона от чужбина.

   Нито един физичен институт досега не е заинтересован от това явление. Науката не признава резултата, ако експериментът не е бил потвърждаван многократно в лабораторни условия. Но точно с гласовете от магнитни ленти е различно. Опитът от последните десетилетия показва, че технологично усъвършенстваните устройства съществено помагат на такива експерименти.

   Професорът от Майнц, д-р Ернст Сeнковски критично наблюдавал дейността на изследователите на гласове в Германия, Италия и Съединените щати толкова дълго , докато той самия не постигнал като експериментатор положителни резултати. От този момент той е зает със създаване на умствените модели, предназначени да се намери място на тези явления в един рационален мироглед.

   Интересното е, че тези индивидуални паранормални изявления върху касетите винаги са точно адресирани до експериментатора, т.е. до "земен събеседник ." Понякога се казват умалителните имена или прякорите на мъртвите, с които вероятно те искат да бъдат познати за своя "колега", а понякога и дори можете да чуете една или друга силна дума. Но отново и отново в различни варианти ни казват: "мъртвите са живи" "ние живеем ". За подобряване на комуникацията работи и Кьониг, който е построил генератор и на своите "духовни другари" предлага да избират "изходен материал" измежду инфрачервена светлина или ултразвук. В едно привлякло световното внимание пряко предаване чрез RTL PLUS беше представено това устройство. След около десет минути на интензивно слушане можеше да се различат няколко неземни гласа. Такъв бе гласът на едно младо момиче, наричащо себе си "Аня" , за която Кьониг казва, че е неговата "свръзка с другия свят". Аня живяла недалеч от него и на 16 години се пребила при каране на мотопед. Той по това време обаче не я познавал . "Помощничката в контактите" може да се чуе след няколко минути. Целта на експеримента е желанието на фрaу Дина Телке да общува с мъртвия си син Франк, загинал на осемнадесет години . В действителност около 35 минути след началото на опита започва да се чува монотонен глас: "Здравей, Динхен". Г-жа Телке покрила лицето си с ръце. Тя познала сина си Франк, който в живота си често я наричал "Динхен". След това се чул като шепот изречен прякора " Франки бой". Така Франк Телке наричал себе си. Паранормалните гласове често ползват невероятна за нас граматика и странен, отривист начин на говорене. "Това са мисли, които се трансформират в звук, казва професор Сeнковски. Мисловните процеси на живи хора също не се появят в готови изрази като за печат " . Едно от тези предавания чул Клаус Шрайбер. От този момент живота му започна да тече по съвсем различен начин.


               Поздрави от мъртъв приятел


   Клаус Шрайбер e весел човек. Някога е изучил сарашкия занаят, а по-късно работи като технически контрольор на системи за предотвратяване на пожари. На възраст от 59 години участъковият лекар го изпратил да се пенсионира.
Веселият характер не спасил Шрайбер от заболявания на тялото: ставите са усукани, измъчвал го артрит, бронхитът му създавал твърде много неприятности. Някак бързо се примирил с пенсионирането. Все пак той е имал съпруга Агнес, деца и малка къща в покрайнините на Аахен. Просторният си сутерен той оборудва като стая за партита. Тук Шрайбер e правел редовни срещи със своите връстници , съседи и приятели от училищните години. В една вечер през пролетта на 1982 г. всичко било както обикновено. Някой от гостите между другото разказвал за невероятните истории, които сутринта чул по радиото. Разговорът се насочил към гласовете от отвъдния свят, за сигнали от други измерения. Клаус Шрайбер също слушал това предаване. Както винаги, възникнала гореща дискусия. “Всичко това са глупости, казвали някои. Смъртта си е смърт. И такива “хапчета” не помагат.” Други възразявали. “Дайте да опитаме, предложил Шрайбер. Тук имам магнетофон и празна касета. Би трябвало да е лесно да извикаш мъртвите !”

   Но кой би могъл да бъде събеседник в отвъдното? Петер - предложил някой от компанията. На него би трябвало да му е криво , че той не е с нас днес! Петер Ш. е поправял покриви и преди няколко седмици починал след операция. Приятелите го наричали с нежна насмешка "Капитан Кьопеник", защото той е имал изкривено ходене . Барът утихнал, когато Клаус Шрайбер включил касетофона. Здравей, Петер! Къде си? Хайде, пийни едно питие с нас! казал той и кожата на останалите настръхнала. Всички мълчали. Мaгнетофонът записвал. В стаята било тихо. След около десет минути Шрайбер спрял записването и пренавива лентата. Приятелите в напрежение слушали записа.

   - Здравей, Петер! Къде си? Хайде, пийни по едно питие с нас! "Те ясно чували гласа на Клаус Шрайбер. Едва след това се чуло леко шумолене и на моменти шума от улицата. Шрайбер е разочарован и поискал да изключи записа, но тогава те чули вик: "Здравейте, приятели!" Всички били втрещени. Било възможно точно да познаят гласа на техния приятел и неговия силен аахенски акцент. Шрайбер извикал жена си Агнес. Тя не могла да повярва на ушите си. Това наистина бил гласа на Петер. След този момент на вечеринката разговорите между приятелите секнали. Веселото настроение се изпарило, а гостите набързо се разотишли. Много от тях след това престанали да идват. "Аз станах един самотен мъж, казва Шрайбер. Но животът ми придоби различен смисъл. Аз знам, че смъртта не е край на живота. И знам, че всички от семейството ми са щастливи в другия свят! "Междувременно Шрайбер оборудвал една малка стая, в непосредствена близост до бара си на Lorttsingshtrasse като лаборатория, в която са свързани във верига записващи устройства, телевизори и видеокасетофони. На рафтовете са подредени ленти и касети с паранормални съобщения, повечето от които Шрайбер записвал и надлежно систематизирал.

Из книгата на Райнер Холбе "Картини от царството  на мъртвите"

вторник, 26 март 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 8


Признаци за наличие на астрална пъпна връв и нейните проявления
Видима прилика
По какво може да се познае дали в даден случай дей­ствително става дума за астрална енергийна връзка и пъпна връв или тя е само плод на нашето въображение? Осъществяването на рапорт по нея се издава с много раз­лични симптоми, които могат, разбира се, донякъде да ни заблудят, а погрешните ни преценки за близките ни -да породят недоверие и гняв.
Доближаването до нас на астрално ниво обикновено не ни е приятно. Наложителна е прецизна проверка, осо­бено когато се отнася за отскорошно познанство или за чужд човек, вървял неотдавна по улицата пред нас. Има обаче няколко признака, които са толкова очевидни, че изключват всяко съмнение.
Продължителната връзка на психично ниво води до заличаване на границите между собствените и чуждите потребности. Представата ни трябва да е за нещо като астрални сиамски близнаци. Това вече не са два индиви­да, които се срещат и общуват помежду си, а един двоен астрален организъм, оформил се постепенно и приел окраската на доминиращия полюс. Така те стават енер­гийно зависими един от друг.
Сгъстяването на енергията стои в основата на проце­са на сътворение, протичащ в цялата вселена. Когато енергията се компресира до форма, възниква материя.
Специфичната енергийна форма не се проявява по различни начини на материално ниво, а само по един-единствен, съответстващ на нейния план. Ето защо при свързаните с рапорт партньори започват да се наблюда­ват изумителни прилики в чертите на лицето, поведението, жестовете, мимиките и т. н. При по-възрастните се­мейни двойки те са просто фрапиращи и са все последи­ца от астралното сливане. Двете личности са се отказали от своята индивидуалност и са станали едно. Ако еди­ният умре, другият в повечето случаи не живее дълго след него.
Това е безспорно екстрема. Но има и други варианти на този феномен. Аз самата няколко години живях в тра­ен рапорт, т. е. в много тясна връзка с най-голямата си любов. Приятелят ми следваше музика и бе поканил у нас на обяд преподавателя си по пиано. Когато дойде, до­центът спонтанна възкликна: „Ама вие си приличате ка­то брат и сестра!" Обективно погледнато, изобщо не си приличахме чак толкова, но днес разбирам, че такъв е бил ефектът от астралната пъпна връв. Човекът бе доло­вил неволно нашето енергийно родство и му бе намерил тази странна формулировка.
Тогава не го осъзнавах, но днес разбирам, че силното поляризиране е било резултат от психо-енергийната връз­ка и много близките ни отношения в съвместния живот.
Манифестираната потребност на някои двойки от сливане съответства на доста популярния в някои перио­ди „партнерлуук" в облеклото и прическата. Тенденция­та към изкуствено постигана оптична еднаквост е нещо повече от каприз на модата: зад нея се крие дълбокото желание за идентификация с партньора, а често и краен вариант на астрална пъпна връв, която е послужила за сливането на двата организма.
Психични феномени
Наличието на трайна психо-енергийна връзка е съпро­водено с впечатляващо струпване на психични феномени. Телепатичните преноси не са рядкост, както и спонтанно­то медиумно приемане. Те се случват под формата на яр­ки визии, сънища, чуване гласа на партньора и т. н. Към тях се числят и емоционалното съзвучие или едно малко прекалено състрадание. Така свързаните астрално парт­ньори могат да изпитват еднакви чувства по едно и също време. Когато единият е тъжен по някакъв повод, другият също бива споходен от внезапна, непонятна тъга.
Понякога се наблюдават необясними колебания в на­строението, които поне при единия не произтичат от ста­ващото в момента. Необходимо е обаче да се изясни да­ли той все пак няма вродена склонност към депресии. Щом и това предположение се отхвърли, не е изключено причинителят да се окаже неговият любим. Или още ня­кой, с когото го свързва пъпна връв.
Подобни случаи могат да се изследват и проверяват ем­пирично. Ако очевидните промени в настроението са че­сто явление, моментът на настъпването им би следвало да се отбелязва, за да може по-късно да се направи сравне­ние. Имал ли е другият партньор подобни емоции горе-долу по същото време, най-вероятно става дума за психична връзка. Но нека да обърнем внимание на това, че когато той е погълнат от много важни неща, предаването на чув­ства и състояния може да бъде значително отложено във времето. Просто някакъв психически филтър възпрепятства достъпа на несъзнаваните съдържания и информации и бариерата му се вдига едва след като човек се успокои. Тъй_като чувствата чакат на вратата, докато ги забележат, току-виж това станало едва вечерта след работа.
За медиумното приемане е редно да се каже още, че един медиум, който черпи информация от енергийната среда, съзнателно се стреми към подобен рапорт и създа­ва психично-енергийна връзка с клиента си.
Във всеки случай тя функционира далеч по-успешно не когато се осъществява между двама души, а с посред­ничеството на т. н. астрален „контрол" - контакта в ду­ховния свят с духовния водач на медиума, например. То­зи водач е психична инстанция, един вид защитна мем­брана за двете страни, която предотвратява предаването на нежелани енергии. Директният рапорт от друг човек към човек предизвиква смесване на енергиите, а то вреди на лечителя, тъй като той започва да възприема енергийните форми на болестите от пациентите си. Ето защо не бива да се предприема предаване на енергия без съответната защитна мярка.
Веднъж срещнах един човек със силни медиумни спо­собности, който все още не долавяше напътствията на своя духовен водач, но въпреки това усърдно лекуваше и облекчаваше страданията на хората. Той притежаваше някакви спонтанно получени, но не съвсем изчерпателни знания за енергийните взаимовръзки, може би на базата на предишни прераждания. Това го бе превърнало в един, както се казва, медиум по природа. Понякога такива вне­запно придобити психични сили трудно се удържат и контролират. Ето защо той се освобождаваше от напреже­нието, като често им намираше приложение, без особено да се замисля, че дори и съвсем несъзнателно. Този човек, когото тук ще нарека условно Марчело, работеше във фризьорски салон и докато ондулираше косите на кли­ентките си, „четеше" аурите им и предлагаше всякакви свои виждания за необходимите им манипулации като из­чистване на чакрите, предаване на енергия и други подоб­ни. Ако проявяха интерес, вечер след работа започваше да се труди на астрално ниво. Доколкото знам, правеше го предимно в състояние на транс или като предприема­ше астрални пътувания, в които се беше специализирал. След това обаче не прекратяваше астралната връзка.
Така „си навлече" десетки рапорти, като се учудваше защо изведнъж плувваше в пот, защо му прилошаваше, докривяваше или енергията му намаляваше. От друга страна се издигна доста в собствените си очи поради фак­та, че толкова много хора имаха нужда от него. Инстинк­тивно се ориентираше правилно, но не му беше ясно, че сам предизвиква тези феномени. Усещаше се като кос­мически канал, а на страдащите, които бяха свързани с него, бе позволено да пият по всяко време от извора му. Обясняваше ми, че ако се нуждая от енергия, винаги мо­га да си я набавя, като се възползвам от услугите му.
Няма нужда да споменавам, че такъв дееспособен ка­нал би могъл да бъде само някой светец в пълно сливане с избрания архетип[1]. Явно беше, че Марчело не бе ни­какъв светец - неговата мания да доминира и неговият нарцисизъм много скоро се показаха иззад това погреш­но разбрано човеколюбие. И все пак трябва да добавя, че Марчело бе човек с ярко изявени психични способности, до които прибягваше постоянно и използваше съвсем импулсивно, за да влияе и властва, осигурявайки си така други изгоди.
В този контекст ми се струва убедително твърдението му, че медиуми като него никога не доживяват дълбоки старини. Тъй като нито един обикновен човек не може дълго време да бъде канал за космически енергии, впли­тането на Марчело разсипа естествено и собствената му субстанция.
Аз също се озовах в тази мрежа и ми се даде да пре­живея онова, което навярно се случва на хората, свърза­ли се със съмнителен лечител. Една от причините беше,  че Марчело и аз имахме изразена кармична връзка. Да  не говорим, че преди да въздейства върху нечие поле на астрално ниво, той не винаги изчакваше съзнателното съгласие на съответния човек. И още - от него се излъчваше нещо, което ми се иска да обознача като притегателна сила на гуруто: сякаш помежду ни не съществуваха никакви граници, поради което на мен от самото на­чало ми се струваше, че той не седеше на масата срещу мен, а вътре в мен. Този феномен се намира в пряка за­висимост от астралната пъпна връв и нейната манипулативна функция. Именно отношенията ми с Марчело ме накараха да обърна специално внимание на енергийната компонента на общуването и любовните връзки, и ето че в резултат на моите преживявания се появи настоящата книга. По-нататък ще се връщам отново към неговата история, понеже тя е особено показателна за последици­те от астралната пъпна връв. Ако обаче двама души с не толкова изострена сензитивност се свържат по такъв на­чин, много от психичните феномени ще се изявяват доста по-слабо и по-нарядко или ще останат незабелязани.[1] Светец е човек, който се разтваря напълно в някое от качест­вата на човешката душа (архетип), например състрадание, и по този начин самият той се превръща в това качество. - Б. а.

неделя, 24 март 2013 г.

Moстове между световете ( Транскомуникация с отвъдното )


От края на 1987 г. Адолф Хомс и Фридрих Maлкхоф редовно провеждат контакти с отвъдния свят, а оттам на свой ред предизвикват контакт с Адолф и Фридрих, които се запознали по обява във вестника и оттогава работят заедно. В началото, когато те са използвали касетен магнетофон и радиопредавател на славянски език, на лентите се чували гласове, които може да получи всеки изследовател, който работи върху анализ на записи. Но с течение на времето, гласовете станали по-силни. И в средата на януари 1988 г., изследователите чули глас, който ясно се откроява сред останалите. Адолф и Фридрих установили, че успехът не зависи от апаратурата, а от собственото желание да се отворят към явлението. Отговорите били по-отчетливи.

   През октомври 1988 г. те са посетили една среща в Дармщат, на която присъствали семейството Хaрш - Фишбах с доклад за своята работа и резултатите от нея. Хaрш - Фишбах са именно онези учени, които са се занимавали с най-ясните и убедителни гласове от отвъдния свят, свързани с най-новата история. След тази среща, Хомс и Maлкхоф решили да усъвършенстват люксембургската апаратура и постигнали сензационни резултати. На 14 януари 1989 г. започват първите експерименти. Подобряването на устройството е със специални антени, транслатор, луминесцентна лампа и кристален кварц. Работило е в УКВ обхват при честота от 87, 5 MHz.

   "Директен контакт" е установен. На поставения въпрос веднага идва и отговора. При това магнитната лента не е била използвана. Така например, на 6 март 1989 , в 11:30 ч. сутринта покойният разработчик на ракетна техника Вернер фон Браун се обърнал към учените със следните думи: "Говори Вернер фон Браун, учен. Свързвам се с Хомс по радиото на мъртвите. "

   По-късно Адолф и Фридрих предполагат, че контакт с мъртвите е възможен и с помощта на телевизора. Но първо Хомс се опитва да се свърже с помощта на компютъра, тъй като други изследователи са отчели добри резултати, получени по този начин. Експериментът е протекъл както следва: на 24 април 1989 г. монтирали компютър в Ривених . Фридрих публикува на езика на "Basic" малко съобщение с въпроса дали нашите "отвъдни" приятели могат да се свържат по телефона, радиото или телевизията. Писмото въвели в компютъра и включвайки цялото оборудване , зачакали. Два дни по-късно, най-накрая невидим приятел им казал: "До Цeнтъра, Адолф. Само телевизия ". На второто писмо компютърът дава отговор на следващия ден. Да цитираме:

   "И двамата имаме контакт с групата "Център "на трето ниво. Те наричат своя свят Хибрис, те имат три слънца . Центърът се управлява от Универсален Разум. Техните имена са Сет, Томас, Бoделшвинг I и II (баща и син). В групата "Център" са мъртви, които са се обединили за въвеждане на нови видове енергия. Група "Център" работи за установяване на нови контакти със Земята и други светове. Майката на Адолф ръководила контакта в Ривeних с Вернер фон Браун. "Адолф Хомс и Фридрих Малкхоф по време на сеансИзображение на Елиза Хомс - починалата майка на Адолф Хомс, получено на телевизора

   В последствие се оказва, че мъртвите могат да бъдат потърсени и с телевизионен образ и звук, макар, изображението да се получава много бледо и могат да се доловят само слаби очертания. Въпреки това е добро допълнение към звука.

   Първият контакт с телевизионна картина и звук е на 17 октомври 1989 г. в 11:20 сутринта. Изображението върху екрана на починалия е продължило 24 секунди, а разговорът продължил 95 секунди:

   "Центърът ви приветства чрез Томас, сключва мир с вас и вашата вселена. Отворете границите на своя ум и ще можете да видите с очите си. За съжаление, продължителен контакт не е възможен. "Център" приветства всички други експериментатори, които имат добра воля. Посланието, което изпращаме до вас - това е съобщение от царството на живите. Край на контакта ".

   Вторият телеконтакт се състоял в четвъртък, 25 януари 1990 г. в 11.20 ч.. Той продължил 3 минути и 18 секунди.

   Цитат: "Доброто и злото. Двете понятия са единни. Вашето битие се определя от съзнанието ви. Това съзнание е реалността, и вие трябва да бъдете отговорни за всичко. В резултат вашето битие придобива цел. Дявола, ако има такъв, има само толкова сила, колкото вие сте му дали . Вашата енергия дава храна на бога и дявола. Пазете се от дявола. Той изковава меч, за да ви убие. Край на контакта ".

   За много хора е странно, че мъртвите и живите общуват с помощта на апаратура, но за хората, които дълго време са се занимавали с парапсихология, това не е изненадващо ...

   Заедно с телевизионните контакти се развиват и компютърните контакти. Така например, компютърен контакт е установен с покойния изследовател на магнетофонно записани гласове Манфред Боден , погребан на 29 март в Баден - Баден.

   На същия ден той се свързал с Хомс и Maлкхоф. Цитирам текста:

   "Поздравления за моето погребение. Всичко е възможно. Средните нива на съществуване. Минало, настояще и бъдеще са логически свързани помежду си. Аз натрупвам опит, защото моят реинкарнационен цикъл завършва. Има безкраен брой системи. Мисля, че преживявам един сън. Тук има много невероятности. Всичко е свързано едно с друго. Имам нужда от покой и концентрация. Шарл. "(радиолюбителската позивна на Манфред Бaден). Това е последвано от други коментари от личен характер, които не даваме тук.

И всичко това е само една малка част от целия проблем. Който има очи - нека види. Който има уши - нека слуша.

Дитер Виргoвски

Източник : www.rait.airclima.ru 

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 7


Чакрите - точки на образуване на енергийни връзки
Астралната пъпна връв се закрепва винаги за трета­та чакра или за слънчевия сплит. Нека разгледаме по-отблизо системата на чакритe.

Физическото тяло е материалният аспект на човеш­кото съществуване. Най-близкия до него ауричен слой образува менталното тяло - тази част от Духа, която е насочена към материята и обхваща човешкото съзнание и плана за конструкцията и функционирането на физиче­ското тяло. Следва астралното тяло, аспектът на душата, който включва подсъзнанието, света на чувствата и кармичните спомени. Най-отвън е духовното тяло, носещо божествения аспект, висшия Аз. На това най-фино ниво сме свързани с всичко, което е. Плътността на ауричните слоеве в посока отвътре навън все повече намалява. Инкарнираният човек неминуемо обединява и четирите аспекта.
Първа и седма чакра излъчват съответно надолу и на­горе. Чакрите от втора до шеста излъчват двустранно - напред и назад. Те са нещо като врати в аурата - фуниевидни енергийни вихри, през които - ако са отворени и функционират добре, се приема енергия/информация от средата и се предава собствена енергия/информация на­вън. В нормалния случай аурата и чакрите притежават нещо като естествен предпазен щит, възпрепятстващ не­гативните влияния и загубата на енергия. Когато защитата работи, ние като правило и по инстинкт се държим както трябва, като избягваме всичко вредно за енергий­ното ни поле. Противоестественият начин на живот, про­питото от лъчения, електросмог и т. н. жизнено про­странство, стресът, наркотиците, както и смяната на времето и психичните фактори обаче често изваждат от рав­новесие нашата защита и увреждат аурата. Медитацията, релаксацията и различните други практики могат да пре­дотвратят нарушенията. По-нататък ще се спрем по-по­дробно и на тази тема.

Чакрите са комплексна система от енергообменни центрове в аурата. Те се зареждат с енергия и я препра­щат към физическото тяло за подпомагане на органичните му функции. Всяка чакра има точно определена сфера на дейност, свързана със зоната на тялото, към която принадлежи. На следващата страница е дадено кратко описание на чакрите и тяхното предназначение.

Седемте главни чакри
  
1. коренна чакра Жизнена енергия, воля за живот, заземяване в материалния свят; цвят: червен
2. сакрална чакра Сексуална енергия, физическо качество на любовта, отдаване и приемане; цвят: оранжев
3. чакра на слънчевия сплит
Боравене с властта, воля, пробивност, лекуване, праг към по-висшите фини нива, съответно към несъзнаваното и към астралното ниво; цвят: жълт
4. сърдечна чакра Любов към хората и вселената, душевна сила, отговорност; цвят: зелен
5. гърлена чакра Общуване, мислене и разбиране, разсъдливост; цвят: син
6. челна чакра (третото око) Въображение, прозрение, концентрация, разбиране за собствения път, ПСИ-енергии; цвят: виолетов
7. коронна чакра Интеграция на личността, духовност, космично съзнание; цвят: бял

Енергийният обмен между хората се осъществява през тези врати. Както бе казано, през тях ние събираме енергия/информация от външния свят и отдаваме енер­гия/информация, което означава, че чакрите разгръщат пълния диапазон на функциите си отдолу нагоре в даде­ната последователност. Според мен това става в съответ­ствие със седемгодишните етапи на Сатурновия цикъл. Следователно на всеки седем години в чакрите отдолу нагоре частично се активира определен аспект от разви­тието на човека и се интегрира в неговото битие, така че в идеалния случай с изтичането на всяка година се пробужда и определен аспект на една от чакрите.
През първата година от човешкия живот започва раз­витието на първия аспект на коренната чакра. Тя е изця­ло предназначена за консолидирането на жизнената енергия в тялото. Бебето е оставило зад себе си най-труд­ното и вече разпознава близките си. Ето че се пробуждат и функциите на втората чакра. В началото на първата фаза се усвояват даването и вземането, както и ходенето. После, през третата година, се развива способността за самоутвърждаване. Малкото същество осъзнава своята власт и сила. През четвъртата година става първото отваряне на сърдечната чакра и идва ред на осъзнаване­то на чувствата. Детето поема към света и към другите хора с открито сърце. През петата година най-интензив­но е развитието на способностите за общуване и мисле­не. Духовният му глад расте. И така, на шест години то е вече готово да тръгне на училище. Научава се да изпол­зва умствените си способности концентрирано и целена­сочено. През седмата година всичко това е интегрирано, постигната е първата степен на зрелост. Често на тази възраст се извършват духовни и религиозни посвещения.
После пътуването през чакрите започва отново и продължава през по-нататъшния живот, като всеки път способства за частичното приобщаване на някой по-висш аспект на всяка една чакра. Началото на тези пе­риоди е съответно някъде към 14-та, 21-та, 28-та година и т. н.
При възрастните също се случва дадена чакра да не е напълно отворена или пък друга, инак отворена, да се за­твори за кратко време. Тогава тя работи на по-ниски обо­роти или изобщо не работи. Степента на функциониране­то й може да се определи с махало (пръстен, вързан на конец, или нещо подобно). За това са нужни двама души, като онзи, който иска да провери чакрите си, ляга изпъ­нат по гръб. Другият държи махалото на около 10 см от тялото му, минавайки над енергийните центрове.
То се задвижва обикновено веднага в посоката на тях­ното въртене. Кръговете надясно с диаметър около 15 см говорят за отворена и добре функционираща чакра. Съв­сем малките кръгове са знак, че нещо не е както трябва. Завъртането наляво - според моя опит - е индикация за затворена чакра и за нарушение в енергийната система.
В такъв случай би било добре чакрите да се изчистят, както е описано в практическата част на книгата. Кога­то махалото не помръдва над някой от енергийните цен­трове или почти веднага спира, това вероятно означава, че в съответната област има физическо увреждане. Въз­можно е да става дума за кратковременно нарушение и чакрата да се стабилизира с полагане на кристали. Ако не се постигне подобрение, би следвало да се отиде на лекар. Но дори да е налице заболяване, едно основно изчистване на чакрите ще бъде от помощ.
Чакрите са свързани с ендокринната система, която управлява функциите на физическото тяло. Тоест – те оказват влияние на ключовите точки в него. Чакрата на слънчевия сплит е седалището на астралната пъпна връв и отговаря за надбъбречните жлези, които в стресови ситуации произвеждат адреналин и активират телесните енергии. Тогава решението дали да се борим или да бяга­ме идва светкавично. Ето къде обитава нашият инстинкт за самосъхранение.
Тази гледна точка също ни дава да разберем, че съюз, в който единият доминира, се реализира най-вече през тази чакра. Задействането на рефлекса „борба или бяг­ство" зависи от оценката ни на противниковата сила и влияние. Освен това могат да съществуват и други, съпътстващи трайни рапорти на останалите чакри, да ре­чем - на сърдечната. Една енергийна връзка се провоки­ра само благодарение на вътрешната готовност и на двете страни. Най-често и малкото симпатия стига. По принцип не се предполага някаква злонамерена психиче­ска атака, предприета от един човек спрямо друг, и - освен в случаите на умишлена намеса с магически сред­ства - астралната пъпна възниква обикновено абсолют­но несъзнавано и неволно.
Това обаче не променя факта, че тя непременно е неравностойна, с нарцистичен и собственически уклон и с елементи на инфантилно вкопчване. Да бъдеш обичан и да будиш възхищение означава да имаш власт над нечии чувства. И тогава загубата на любовта ще е загуба на властта, която в крайни случаи може да завърши с пъл­на разруха.
Трайният рапорт поражда енергийни форми или енергийни полета
Непосредствената физическа близост обикновено ви­наги е съпътствана от енергийни връзки с най-различно естество. Вселената е явление, основано на взаимодей­ствие. Човешката сфера и отделните същества в нея не правят изключение. Ние общуваме най-вече на фино ниво.
Нарушението „астрална симбиоза" се наблюдава, когато връзката не се прекъсне след физическата раздяла, а заживява собствен астрален живот. Тя изсмуква от орга­низма жизненоважни психични енергии и ги притегля към астралното ниво, съответно,-  в астралното тяло на индивида. В началото връзката е постоянен поток от енергия/информация. Състоянието на влюбеност най-често предизвиква приятни усещания и бива продължено съвсем съзнателно. Тогава става обмен на мисли и чувства, независимо дали другият присъства или не.
Вече бе казано, че излъчената от един източник енер­гия се разгръща и се групира в диференцирани полета или енергийни форми. Полета и форми с определен характер постепенно започват да се отцепват и от психо-енергийния информационен поток от между двама души, ако той се запази достатъчно дълго и вибрацията му се натъкне на нечий съответно резониращ основен модел на душата.
Всички мисли и чувства, които асоциираме с темата за интимната страна на междучовешките отношения, из­граждат базисната ни представа за тях. Тази представа също е организирана в поле. Тя ни ориентира дали това, което преживяваме, е знак за близост или не. Ако то от­говаря на базисната ни представа, ще го окачествим като близост, защото съвпада с кондиционираното ни (а често и кармично) поле на взаимоотношенията. То съдържа в себе си не само вече изпитваните чувства, но и нашата културна обусловеност. Всички ние притежаваме такова поле, което ни подтиква да възприемаме и поддържаме връзките си по познатия ни начин. Търсим партньор със сходни възгледи, със сходен вътрешен модел. Следова­телно хората, в които се влюбваме, не са някакви особени и изключителни - в тях ние срещаме своето огледално отражение. И винаги биваме привлечени от познато­то, защото с инструментариума на полето си не бихме могли да идентифицираме нещо напълно чуждо.
Когато се зароди чувство на влюбеност и се образува астрална пъпна връв, нашето индивидуално поле на отно­шенията се разширява, понякога дори истински се раздува. Така се стига до отцепване/отделяне на части от енергийното ни съзнание, които впоследствие образуват специфичната енергийна форма на завързаната от нас връзка.
Подобно на аурата, силно сгъстената енергия заема пространство във финия план, тоест – притежава форма на астрално ниво. По-сензитивните хора дори могат да я  почувстват. Освен това тя се насочва към точно определена точка - в нашия случай точката е другият човек или по-конкретно - слънчевият му сплит.
В действителност енергийната форма непрекъснато пребивава в общата сфера, защото предаването на ин­формация се случва за части от секундата. Тази инфор­мация е продукт от всички представи, които двамата вла­гат във връзката си, обединени с полетата на базисните им представи за интимни отношения.
Така се поддържа рапортът по астралната пъпна връв. Двамата са в непрекъснат контакт, независимо на колко километра един от друг се намират и колко често мислят един за друг.
„Несъзнаваното преплитане на полетата на отношенията вреди най-вече тогава, когато в тях се съдържат проблематични модели. По горещата линия последните се намесват във връзката и й влияят. В по-леките случаи пораждат недоверие и недоразумения, превръщайки му­хата в слон. Неспособността да се оттеглиш от енергий­ната форма на връзката си проличава най-вече тогава, когато се поддържа трайно психическо напрежение и ко­гато тя по някаква причина не може да бъде интегрира­на в собствената система, така че след първата фаза на влюбването не се стига до заземяване, което да превър­не партньорството в част от индивидуалната реалност.
Същото може да се получи и когато става дума за тай­на връзка, за връзка забранена или противоречаща на об­ществените норми. Понятията „жената-мечта" и „мъжът-мечта" също се вписват тук. Те се отнасят за междучовешки отношения, които в значителната си част се ре­ализират в астралната (несъзнавано-емоционалната) или в менталната (съзнавано-мисловната) сфера. Тези отно­шения просъществуват с малко или без никакви физиче­ски прояви (предварително уговорени любовни срещи), но в сферата на фината материя са напълно реални, по­някога дотолкова, че могат да се отразят дори на психическата сфера на мечтания партньор.
Случва се обектът на нечия любов да е на практика недостъпен - или е семеен, или е на много километри, или пък просто няма желание за контакт, но представите, фантазиите и бляновете по негов адрес се запазват и с течение на времето се натоварват с емоции и събуждат инстинкти. Така енергийната форма бива заредена.
Когато той/тя откликне по някакъв начин, било то и неволно (например с чувство за вина: „понеже отсрещна­та страна - горката/горкият - страда заради мен"),  този отклик може да породи могъща астрална пъпна връв. Това между другото съответства на принципа на действие на магията. Щом човек насочи своята мисловна или емоционална енергия към нещо определено, той ве­че създава енергийна форма. Тя ще бъде толкова плътна и компактна, колкото силен е интересът на изпращача.
За да се материализира във видимия за очите ни свят, енергията трябва да е с висока концентрация, която да се запази достатъчно дълго. Мимолетно помисленото и по­чувстваното бързо избледнява. Наситената енергийна форма, каквато е влюбеността, представляваща сноп от мисли, чувства, представи, нагони, може да упражнява постоянно въздействие върху другия човек, понеже се загнездва в сферата му като невидим придружител.
Ако обаче не получи отклик от него (например в случай на едностранно бленувана връзка), тази форма не ще доведе до образуване на астрална пъпна връв. За щастие - защото инак поп-изпълнителите, кино-звездите и други публични личности биха живели постоянно оплетени в невидимите мрежи на своите фенове. Осъзнал попълзновението на астрално ниво, потърпевшият обикновено се отдръпва по най-бързия начин.
Тогава енергийната форма със сигурност ще окаже обратен натиск на създателя си, подтиквайки го още по-интензивно да продължи да зарежда полето с фантазии, разбирай - с енергийна храна, което може напълно да обърка оценката му за естеството на връзката. И докато другият я мисли за чисто приятелство, този ще взима и най-незначителната любезност за обяснение в любов и ще изпада във все по-силна самозаблуда. Най-лошото е, ако се стигне до фиксация - болестно състояние, което налага намесата на психотерапевт.сряда, 20 март 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 6


Понятието „астрална пъпна връв"
Нека сега разгледаме по-отблизо това понятие. На практика прекалено силната психо-енергийна „радиовръзка” е един вид пъпна връв.                                       ~~"
Тя говори както за неравенство на силите и взаимна зависимост, така и за мястото на тялото, където „се об­разува". Физическата пъпна връв свързва растящия плод с майчиното кръвообращение, а това значи обща обмяна на веществата, като доминиращата роля принадлежи на майката, която решава например с какво ще се хранят и двамата. Освен това е жизнеспособна сама по себе си, а плодът - едва от една определена фаза на своя растеж.
И все пак зависимостта наистина е взаимна, физичес­ката пъпна връв е канал, който, преминавайки през фил­търа на майчиното тяло, осигурява контакт с външния свят, където бебето ще се роди. Благодарение на снабдя­ващата й функция то още в утробата на майка си се за­познава с определени, постъпващи отвън вещества. Пъп­ната връв го приобщава към имунната й система, затова освен за хранене, служи и за защита, докато при ражда­нето бъде прекъсната.
Начинът, по който това се случва, е решаващ като преживяване за целия по-сетнешен живот на човека. Много е важно пъпната връв да се пререже едва след ка­то новопоявилото се същество вече е полежало няколко минути върху гърдите на онази, която го е износила и ро­дила. Природата неслучайно е създала физическата връз­ка помежду им с точната за целта дължина. Така то мо­же да чуе ударите на сърцето, гласа, да усети мириса и да види лицето на майка си. И най-важното - да почувства енергията на любовта й, преди да бъде отделено от нея като източник на неговото съществуване.
Ето как възниква едно нещо, наричано от изследователите бондинг или с други думи - енергийна връзка между майката и детето, която замества физическата Смятам, че „нещото" е своего рода астрална пъпна връв. Благодарение на него се извършва плавен преход от ма­териалната към астралната пъпна връв, която по-късно, щом човек стане самостоятелен, напълно изчезва или се преобразува. Такъв идеален случай за съжаление е по-скоро рядкост. Всеобща практика е жизненоважната за бебето материална пъпна да се прерязва веднага след из­лизането му от родовия канал и, ако това стане грубо, то бива подложено на силен стрес и кислороден дефицит, понеже непосредствено след раждането дишането му се осъществява все още основно чрез нея. Според Джоузеф Чилтън Пиърс тази практика причинява първото нару­шение в развитието на дошлия на бял свят човек, което би могло да се избегне чрез по-щадяща родилна помощ. Освен това Пиърс вижда връзка между въпросното нару­шение и по-късните смущения на личността, стигащи до екстремна склонност да упражнява насилие.
Ако въздействието на първите минути от земния жи­вот действително е толкова обременяващо, пред мен из­никва въпросът: дали белязаното с жестокост раждане и отделяне, често в съчетание със стрес, чувство за загуба и смъртен страх, не предизвикват емоционален дефицит, който съпровожда човека през целия му живот и отчая­но го кара да търси начин да възстанови прекъснатата връзка? И то - под формата на астрална пъпна връв в партньорството, която при възрастния вече не е актуал­на, тъй като той е престанал да бъде нуждаещото се мал­ко дете. Но заедно с нея е била прекъсната най-вече връз­ката с любовта и с базисното доверие[1], изпитвани в за­слона на майчиното тяло.
Тя често продължавала липсва на онези възрастни, които се вкопчват в партньори и приятели, прокарвайки астрална пъпна връв. Първите минути от живота сигурно не са единственият решаващ фактор за склонността на човека през целия си живот да се измъчва от недостиг на любов и базисно доверие и поради това да прилепва към любимите си хора. Аз обаче смятам, че този фактор заслужава внимание, защото ще ни помогне да разберем причините за психологическото вкопчване между парт­ньорите. Да не говорим за огромното безлюбие, което се шири в нашето общество и се обръща предимно срещу най-слабите - срещу децата: на неговия фон придружено­то със студенина механизирано раждане е само прелюдия към изпълнения с борба и коравосърдечие живот.
След раждането детето диша самостоятелно и е жиз­неспособно, макар още да не е в състояние да се изхран­ва без чужда помощ. Астралната пъпна връв, която на практика представлява невидимо продължение на физи­ческата, служи за защита и енергийно поддържане на детския организъм. Малкото живее благодарение на си­лата и любовта, протичащи по нея. И би изостанало в развитието си, би умряло дори, ако получаваше само обичайната храна.
Енергийна връзка в рамките на семейството може да възникне и между детето и бащата или други близки, но претърпява обратно развитие, щом то порасне и стане самостоятелно. Това значи, че в хода на този процес ед­ностранното доминиране изчезва. В идеалния случай по-късно семейството се превръща в общност на равностойни възрастни, уважаващи се взаимно и зачитащи своите граници и потребности като индивиди. Звучи по-просто, отколкото е, защото онова, което е уместно и полезно за отделния човек, представлява много по-голямо предиз­викателство и е далеч по-трудно за реализиране в сравне­ние с претопяването в затворената в себе си заедност.
Така че когато и двете страни се държат за астрална­та пъпна връв, тя просто продължава да съществува, което винаги накланя везната на една страна. При това е все едно дали някой доминира или пък другите го нато­варват с подобни очаквания. Бунтът срещу нечие въдображаемо потисничество също издава наличието на неравностойни отношения. Следователно, ако и двете страни не изоставят този модел, порастването на детето се възпрепятства, както впрочем и на родителите, които не искат да се откажат от упражняването на власт и кон­трол. За съжаление, астралната пъпна връв винаги влече със себе си и чувство за максимална взаимна задълженост, така че порочният кръг понякога окончателно се затваря и създава работа на психолози и терапевти. Тези здрави, симбиотични семейни връзки почти без изклю­чение могат да бъдат разхлабени само с помощта на ня­каква терапия.
Понеже характерите на родителите обикновено служат за ориентир при избора на партньор, често се случва в младото семейство да се стигне до вече познатата схема.
Несъстоялото се отделяне от родителския дом е оби­чайна причина за възникването на нова астрална пъпна връв. Осъществява се само изместване на зависимости­те. Наличието й при възрастните винаги е белег за ин­фантилност в някои структурни звена на партньорските им взаимоотношения.
Убедена съм, че отстраняването на астралната пъпна връв с родителите се осъществява поетапно в зависимост от астрологичните цикли на Сатурн. Те маркират най-важните моменти в развитието на човека през приблизи­телно седем години. Най-късно при завръщането на Са­турн - някъде около 28-та година, последните остатъци от тази пъпна връв трябва окончателно да се отстранят.


[1] Виж Конеберг/Грамер-Ротлер,   „Размърдай  си  мозъка", Аквариус, София, 2005 - Б. р.

неделя, 17 март 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 5


Астрологични констелации на партньорите
Има една астрологична особеност, която е свързана с наличието на астрална пъпна връв и явно благоприят­ства нейната поява. Разбира се, един-единствен аспект не е от решаващо значение, ако не се прибавят и други фак­тори. Но наблюдаваните от мен рапорти винаги бяха съ­пътствани от връзка между Венера и Плутон в синастрията на партньорите.
В резултат на тази констелация двамата могат да се окажат дълбоко очаровани един от друг, без да успеят да назоват конкретни основания за чувствата си. В зависи­мост от натюрела им констелацията може да отключи интензивна до маниакална страст, която не е задължи­телно да е кармично обусловена, но току-виж се превър­нала в по-сетнешна карма.
В синастрията впечатляват най-вече съвпадът (0-8° разстояние между планетите), опозицията (около 180°), квадратурата (около 90°) и секстилът (около 60°).
Веднъж наблюдавах истинска астрална симбиоза при точен съвпад на Плутон с Венера и доминираща позиция на Нептун в двата хороскопа (много силни медиумни способности). Връзката продължаваше повече от 10 го­дини, но и двамата я усещаха като прекалено интензивна, за да послужи като основа за съвместен живот. Про­явленията на астрална пъпна връв се допълваха от точен квинконкс (150°).
За изчисляването на аспектите между Венера и Плу­тон при партньорите са необходими или точните данни за мястото, деня и часа на раждане и таблици за разполо­жението на небесните тела (ефемериди), или компютър­но изчислена натална карта. В първия случай проверява­те в ефемеридите положението на Венера и Плутон в де­ня на раждането. Зодиакалният кръг обхваща 360°, за­почва с 0° Овен и завършва с 30° Риби. Всеки от 12-те знака разполага с 30°.
Разстоянието по зодиака между 28° Лъв и 4° Стрелец е 96°. И затова тук става дума за квадратура, чието влия­ние продължава да се усеща при орбис от 8°. Колкото по-прецизни са аспектите, толкова по-интензивно е дей­ствието им.
Ако разполагате с изчислените графики, просто нане­сете планетите на единия партньор в хороскопа на дру­гия. После можете да отчетете разстоянието между тях по външната част на кръга.
С това не искам да кажа, че наслагването на тези ас­пекти в двете натални карти неминуемо ще доведе до силна психо-енергийна зависимост. Хороскопът показва само заложеното, което в течение на живота може да бъ­де култивирано, развито или загърбено. Както се казва: „Звездите не ни задължават с нищо!" Човекът е онзи, който решава как ще използва и реализира даденостите. Хората с такава квадратура помежду си би трябвало да държат на своите граници и да контролират потребността си да властват. Връзката им вероятно съществува, за да бъде отработена тази проблематика, и следователно служи като шанс за освобождаване от натрапливите поведенчески модели, които могат да възникнат от нега­тивното отношение между двете планети. Венера е отда­ващата се, стремящата се към сливане сила в нас; а Плу­тон е привлечен от всяка възможност за проява на власт. В резултат на това често се получава пълно себеотдаване или принудително подчинение на тази власт.
Тъй като Венера представлява женската страна на сексуалността, а Плутон - като господар на знака Скор­пион - владее цялата сексуална сфера, резултатът от комбинацията може да е (според зодиакалния знак и раз­положението на планетите в домовете) силно и дори свръхсилно сексуално привличане. То също създава из­ключително благоприятна почва за възникване на трай­ни енергийни връзки, тъй като сексуалната енергия е един от главните окултни енергийни потоци на земния живот.
При тези предпоставки отношенията, чиято природа като правило не е сексуална (например в работната среда, между близки роднини), също могат да придобият субтилна сексуална окраска, която по понятни причини трябва да остане непроявена. Ако заложеното по приро­да не бъде осъзнато и изяснено с необходимата откритост, целият този комплекс може да се премести на астрално ниво, особено когато става дума за хора със силно въображение. Същевременно се образуват мощни енергийни връзки, които транспортират субтилната ин­формация целенасочено и при определени обстоятелства могат да послужат дори за астрално отреагиране на въз­никналото напрежение. Голямата доза несъзнавани емо­ционални и сексуални съдържания  със сигурност води до постепенно нарушаване на общуването рано или  късно причинява експлозивно действие, което внезапно ги изкарва на повърхността.
Констелацията Плутон-Венера в двата хороскопа в много случаи говори за необяснимо фино упражняване на власт или пък за неудържима страст, съответно - без­силна любов, и най-често е индикатор за наличието на астрална пъпна връв. Ако преживее избавление или развитие (като се освободи от индивидуално присъщото властолюбие или безсилие) връзката Плутон-Венера обещава дълбоко удовлетворение в емоционален и сек­суален план и истинско свързване на сексуалност и любов.
Сексуалност                               
Сексуалността способства създаването на фини връз­ки между психичните центрове в аурата на човека, а по време на половия акт - и между всички чакри. Така се осъществява не само физическо сливане на телата, но и енергийно. Сексуалността се отличава с по-широк об­хват, а не се свежда единствено до полово общуване. При наличие на пълно отдаване сексуалният акт е равнозна­чен на цялостна енергийна баня в общото силово поле.
Ако не се разпадне след него, така че участниците да възстановят своята отделност, създадената връзка в повечето случаи устава под формата на астрална пъпна връв. Тя е резултат от детския копнеж да си постоянно слят с другия. Астралната пъпна връв, възникнала на сексуална основа, е изключително силна и много­пластова.
Някои хора сменят сексуалните си партньори некол­кократно през живота си. Тук е мястото да се каже, че енергийната връзка всеки път трябва да се прекъсва, инак може да се случи душите на бившите любими и след години да изпращат или да черпят енергия посред­ством астралната пъпна връв. Това до такава степен оказва влияние на човека, че току-виж не успее да се отвори истински за следващото партньорство. Между другото бившият любим е истински трети участник в съ­юза, най-малкото - на астрално ниво. Сантименталните копнежи, трепетът или непреодоленият гняв са сигурен белег за неприключила докрай връзка.  Най-доброто средство за контрол в случая, както и въобще в живота, е оптималната осъзнатост. Иска ли ви се да потънете в обятията на обекта на вашите чувства, опасността от ас­трално обсебване е особено голяма. Някои хора направо  хипнотизират партньорите си, макар че навярно не го правят нарочно и не го осъзнават. Отдадеността е съставна част на щастливото сексуално преживяване, но тя не би трябвало да се бърка със самоподчиняването, нито пък с отсъствието на самоуважение. Колкото по-осъзна­то и будно се наслаждавате на физическия контакт, тол­кова по-отчетливо ще почувствате разликата в състоя­нието си, след като се отдръпнете в себе си, и съответно ще разберете дали и другият е успял.
Завръщането в собствената енергийна обвивка и пазенето на собствените граници е предпоставка за нова, ра­достна среща. То е като вдишването и издишването. Ед­ва когато си издишал, можеш отново да вдишаш. И само ако си прекратил контакта, можеш да го подновиш и при това да откриеш неподозирани качества на партньора си.
Магията на влюбеността – любовната магия
Най-ярък пример за възникване на силна психо-енергийна връзка е любовта от пръв поглед. Наблюдава се мълниеносно "енергийно „скачване" на участниците. Влюбеността е топла енергийна баня най-вече затова, за­щото по връзката постоянно протича енергия в двете по­соки и се осъществява продължителен обмен, от който партньорите са истински окрилени. Чрез нея вътрешни­те им акумулатори се зареждат несъзнавано и взаимно. Това, разбира се, е изключително приятно и двамата изобщо не желаят да се откажат от него.. Магията на влюбеността по принцип не е нищо друго освен астрална пъпна връв.
Към основната дума „магия" в случая се числи и лю­бовната. Магически услуги, предимно за щастие в лю­бовта, се предлагат в безброй малки обяви във всеки вестник. Нещата отново опират до нещо като прокарва­не на астрална пъпна връв от мага, щом енергията се на­сочи към някоя определена личност. Ако магията дей­ства, то винаги става дума за принудителна, а не за доб­роволна любов!
Това би трябвало да е ясно на всички, които искат да „вържат" някого по този начин. И още: те би следвало да помнят, че така закрепостяват вовеки и себе си. Освобождаването от астралната пъпна връв най-често е продължителен и болезнен процес.
С всеки магичен акт се обръща някаква стрелка и влакът на живота се отклонява в друга посока. Нищож­но малко са специалистите по магия, които са в състоя­ние или пък полагат усилие да предвидят напълно отго­ворно дали новият път води към глух коловоз или към по-добро бъдеще.
Ако една връзка е предопределена свише, тя така или иначе неизбежно ще се осъществи. Ако обаче човек бъ­де привлечен от друг насила, то тогава принудата и над­мощието ще бъдат винаги съставна част на отношенията им и ще се проявяват по неприятен начин в ежедневието, защото каквото влагаш, това и получаваш!