събота, 10 юни 2017 г.

Shifting & Lifting – начинът за трансформация - 4

Центърът на слънчевия сплит - в тази област е съсредоточена значителна част от еманациите, свързани с нашето психоемоционално състояние. Като канал за енергообмен с външното поле той е много слаб, но даже нищожен приток на свежа енергия тук може съществено да повлияе на еманациите, отговарящи за нашите емоции - мо­же да ги усили или отслаби, което незабавно ще се отрази на позицията на събирателната точка. Това се отнася особено за „напречните” й премествания, „оцветяващи” възприятието. Тук може по желание да се разгръща или „нагнетява” страх, жа­лост, чувство за собствена важност.

Твърди се,че именно от областта на слънчевия сплит излизат енергийните нишки, които ни привър­зват към другите хора и предизвикват любов или ненавист.

5. „Тимус - точката между веждите". От ди­намична гледна точка това е най-активната зона на пашку­ла и най-тясно свързана с психическите преживявания на личността. Долната част на сегмента е въвлечена в ин­тензивната „вихрушка" на гьрловия център. Тук протича енергийното проявление на речта и мисленето.

Тъй като речта е естественото средство за самоосъществяване на разума, дейността на гьрловия център при обикновено състояние не прекъсва дори за секунда -центърът продължава да работи дори насън.

Значението на тази активност е толкова голямо, че в курса си за „магическите пасове" Кастанеда нарича този център Център за взимане на решения (ЦВР).

Неуправляемата работа на психиката поддържа този център в режим на излъчване. През него ние губим по-го­лямата част от енергията, получавана от събирателната точка от външните излъчвания. Спирането на вътрешния диалог обаче може радикално да промени положението на нещата. Когато спрем „вътрешното дърдорене", ние прев­ключваме гърловия център от режим на излъчване в ре­жим на поглъщане. Това оказва непосредствено влияние върху поведението на събирателната точка като за броени се­кунди в тази област на пашкула се събира излишък от енер­гия, който кара събирателната точка да напусне обикнове­ното си място на фиксиране.

По време на това изместване осъзнаването активизира голям брой вътрешни излъчвания и за няколко мига влиза в контакт с намерението. Точно затова гьрловият канал се нарича ЦВР - като поглъща енер­гия, той осигурява възможност за реализиране на предва­рително формулираните намерения.

Частта на полевия сегмент, която е разположена пред лицето, проектира навън целия комплекс съзнателни и несъзнателни напрежения, които непрекъснато бушуват във вътрешния ни свят.

Горната част на сегмента образува центъра между веж­дите. Неговата работа е свързана със степента на концен­триране на вниманието. Ако човек е разсеян, този център може дори да не бъде забелязан. Но при всички, които ре­довно се занимават с работа, изискваща мисловна дисциплина, а също така у медитаторите от всички школи, у йоги­те, окултистите и т.н. този център е достатъчно активен. По неговото състояние може да се определи степента на организираност на психиката.

При обикновения интелектуалец например центърът между веждите забележимо пулсира, като периодично про­меня ритъма и амплитудата на пулсациите си. При доб­рия медитатор центърът работи стабилно почти не­прекъснато. Центърът може с еднакъв успех да излъчва и да поглъща енергия, като се подчинява на намерението на индивида.

6. „Център между веждите - връх на пашку­ла". Този сегмент е изключителен на първо място с това, че е полеви скелет на един много важен канал на енергообмена, който върви от темето към върха на пашкула.

Плътността на излъчванията тук не е висока. Енергий­ният поток, свързващ върха на пашкула с външните излъчвания, на пръв поглед изглежда като цялостно лъче­ние. Внимателното виждане обаче разкрива, че в самия център на излъчваното нагоре светене има няколко нишки, които притеглят енергия отвън.

Някои техники, за концентри­ране на вниманието върху темето, позволяват многократ­но да се усили способността на центъра да поглъща енер­гия. Страничен резултат на тези упражнения понякога е значително изместване на събирателната точка нагоре.В областта на върха на пашкула силата на фиксация на събирателната точка отслабва дотолкова, че тя лесно излиза навън. Именно тук за пръв път се формира сънува­ното тяло, което впоследствие може да се превърне в „двойник".

Ако СТ попадне в областта на излъчва­нията, по които пашкулът излъчва енергия навън, тя може с невъобразима скорост да се премести в най-отдалечени по­лета на възприятие.

Главните струк­тури за натрупване на енергия са разположени в центъра на пашкула - в областта на гръбначния стълб. Централната ос, има две точки на съприкоснове­ние с външното поле - зоната на перинеума и средата на темето (сахасрара чакра). Можем чувствително да повишим своя енер­гиен потенциал, ако усвоим методите за хармонично активизи­ране на двата канала. При това на първия етап от работата (както показва практиката) е по-добре да се отдели основно внимание на средата на темето. Има няколко причини за това: а) каналът в средата на темето е по-слаб; б) плътността на пашкула е по-ниска; в) зоната лежи на пътя на една от оптималните траекто­рии на преместване на събирателната точка при преход към сънуване и към второто внимание.

Много ефективен начин да се работи с центровете и ка­налите в първите няколко години от практиката е превключва­нето на вниманието върху енергийното тяло. Това е и забеле­жителен метод за неправене, а и реална възможност да се усети в някаква степен как работи нашето тяло - една от непостижимите тайни на нагуала. Уп­ражнението занижава фиксацията на събирателната точка и да­же води до нейното преместване.Формата и състоянието на енергийното тяло на човека са до голяма степен резултат от разпределянето на неговото внимание. Именно вследствие на това, че основ­ният акцент в интерпретацията на сензорните сигнали е върху визуалния канал, предната част на пашкула е по-ак­тивна и съдържа по-плътни излъчвания. Много манипула­ции с невидимата част на пашкула се осъществяват с по­мощта на специална концентрация на произволното вни­мание пред лицето, гърдите и корема.

От друга страна, ние обикновено не обръщаме голямо внимание на краката, поради което долният сегмент на пашкула е разреден, аморфен и с него трудно се работи. А именно в него е разположен „коренът" - главната енергий­на магистрала, подхранваща тялото ни от планетарното поле. Ефектът на йогийските асани, ци-гун и други телесни техники е свързан не толкова с механичното развитие на едни или други групи мускули, колкото със специалното привличане на вниманието към различните зони на тяло­то. С тях може да се работи непосредствено, но затова е Необходимо да имаме много добре развити навици за произволна концентрация на вниманието.

И така, енергийното тяло изобщо не е нещо отвъдно, призрачно, ефимерно, съществуващо само в променените режими на възприятие и във виденията на екстрасенсите. То е съвсем реално и отчасти осезаемо дори в обикновено­то състояние на съзнанието. Просто ние никога не му обръщаме внимание. В резултат пашкулът расте стихийно, като от време на време се деформира, става вял и лесно излиза от хомеостатичното равновесие. Физическото тяло, което е неразривно свързано с тези невидими за обикновеното зрение полета, започва да страда от различни дисфункции, да боледува и чрез това издига понякога почти непреодо­лими прегради по пътя на трансформация на психиката. От друга страна, от правилното развитие на осъзнаването до голяма степен зависи и телесното здраве на индивида. Точно затова дон Хуан има здраво и силно тяло, което просто не иска да старее.

Из: KKK program /Ксендзюк, Кастанеда и Класен/

Превод и компилация: aya

http://colorsofmagic.net/index.php/magicheski_materiali/index/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.