понеделник, 16 юли 2018 г.

Приемствеността на научните знания и огледалото на съвременната наука - 5

Нека се опитаме да разберем какво е науката от гледна точка на Новото Знание.
Науката е непрекъснато развиваща се система за познаване на обективните закони на природата, обществото и мисленето, които се получават и превръщат в директна производствена сила на обществото в резултат на специалната дейност на хората, придружена и коригирана от Системата за управление на Земята.
Науката може да се разглежда в различни измерения:
Като специфична форма на обществено съзнание под формата на мироглед, чиято основа е системата от знания;
Като процес на познаване на законите и закономерностите на обективния свят на всички негови йерархични нива;
Като определен вид социално разделение на труда, насочено към подобряване на качеството на живот и поддържане на хармонията на обществото и природата;
Като един от важните фактори за социалното развитие и като процес за производство на знания и тяхното използване за получаване на полезни за обществото резултати.


Ще приемем, че етапът на "конската диплома" е изчерпал потенциала си за развитие, въпреки че все още използваме голяма част от миналите инструменти по инерцията на мисленето в зараждащата се наука, наречена обобщено - Новото знание. Така че, нека да дадем някои определения, с които все пак ще си имаме работа.
Основната характеристика и основна функция на науката е опознаването на обективния свят и използването на знанието за подобряване, запазване, развитие на живота и света около нас. Науката е създадена, за да идентифицира непосредствено основните аспекти на всички явления на природата, обществото и мисълта, за да ги поддържа в хармония.
Инструменталната база на познанието на околния свят е ограничена от способностите на инструментите (максималната октава не е по-висока от 62), а на този етап - и от възможностите на човешкия мозък.
Отхвърляйки позицията, че познаването на околния свят в съвременните условия е възможно само въз основа на научно обоснована методика за познание, родена на базата на анализа на огромен брой артефакти, ще се опитаме да разберем какви са елементите или инструменти трябва да има тази методология, за да може от СУЗ да се получава необходимата и вярна информация.
Освен инструментите, науката включва в себе си изследователските методи. С методите на научните изследвания се занимава науката методология (метод - познание и логос - учение за методите, които представляват набор от когнитивни операции в научните изследвания). Основната цел на методологията на науката е изследването и анализа на методите, средствата и техниките, чрез които се придобиват нови знания в науката, както на емпиричните, така и на теоретичните нива на познанието, в процеса на който се използват един или друг метод на познание, които формират мирогледа на учения.


Автори:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.