сряда, 11 юли 2018 г.

Приемствеността на научните знания и огледалото на съвременната наука - 3

А има ли наука?

Известно е, че всяко изследване се основава на специфична инструментална база и резултатът от изследването се определя не само от точността на тази база, но и от смисъла на нейната конструкция, както бе писал А.М. Хатибов. Инструменталната база на съвременната наука и тази, която сам създава, той привежда в сравнителна таблица. Ето някои извадки от нея.


Современная наука Холодный ядерный синтез
1
Математика
- знаки операций (+, -, *, /);
- трудоёмкость решения задач управления (класс «Системный анализ и исследование операций») N! (N факториал)
Математика
- знак определяется комплексной функцией, например, вместо +, – используется 32 знака;
- трудоёмкость решения задач управления N (без факториала).
2
Физика
Модель атома-Бора и тому подобное, в основе лежит некая масса (протон, электрон, электрино, гравитон и т.п.)
Физика
Частотно-волновая-пучковая модель с конкретной морфологией и конкретными структурами связи.
3
Химия
Таблица Менделеева – построена в зависимости роста атомного веса (по модели Бора). Реакции – по типу взаимодействия масс.
Химия
Гравито-электро-магнито-пучково-волновая таблица Максима. Реакции – взаимодействие различного типа волн и их энергий.
4 Морфология и симметрия
- 11 осей симметрии (включая время);
- 1 пространство;
- 1 форма массы.
Морфология и симметрия
- 18 осей симметрии + 6 трансляций (без функции времени), 24 аддитивных и 108 мультипликативных вариантов симметрии,
- 3 пространства расчётных и 8 пространств действующих;
- 36 вариантов преобразования одной формы.
5
Время
Отнесено к эталону число колебаний атома цезия.
Время
Отнесено к магнитному полю макрообъекта.
6
Вакуум
Пустое место, Е= 0 (Г.И. Шипов, Теория физического вакуума). Пустота управляет миром (все создалось из ничего). Закон Хаббла на основе красного смещения. Максимальная скорость сигнала = С.
Вакуум
Строго фазированное пространство с конкретными значениями гравитационных, электрических и магнитных составляющих, суперпозиция частот при прохождении сигнала. Радиус Вселенной не изменяется. Максимальная скорость сигнала=1056 *С.
7 Типы полей и взаимодействий
- электромагнитное;
- гравитационное;
- сильное;
- слабое.
Остальные – см. статью «Главные понятия в жизнедеятельности человека»
Типы полей и взаимодействий
- гравитационное;
- электрическое;
- магнитное;
- гравито-электрическое;
- гравито-магнитное;
- электро-магнитное;
- гравито-электро-магнитное.
512 типов взаимодействий этих полей.

Сравнението на табличните графи показва, че между съвременната наука и Новото знание, основателите на което са Н.А. Moрозов, Н.В. Левашов, A.M. Хатибов и други руски учени, има огромна пропаст, която показва, че приемствеността се наблюдава само при запазване на терминологията, с която те са свикнали и която се променя по-бавно от промените в парадигмите на науката. До сега науката не се интересува от това, което е извън нейното разбиране. Веднъж в един частен разговор, Н. В. Левашов изрази идеята, че по принцип е необходимо да се разбере явлението и изследваният обект. В крайна сметка имаме най-мощния инструмент - мозъкът, който на определено ниво на развитие ще ни позволи да проникнем в дълбочината на материята, при което ще бъде възможно да се разгледа не само един атом, а и структурата му ... И това вече не е фантастика.
Според М. Планк, отказвайки се от разработките на предметни модели и наричайки математическите модели физически теории "... физиците са се потопили в мъгливата атмосфера на матриците и вълновата механика, в математическите операции. Те направиха правилни изводи, но в същото време не разбраха физическата реалност, стояща зад тях"
"Какво е физиката?" - пита А.М. Хатибов и самият той отговаря: "Няма достатъчно основание да наричаме физиката наука за природата".


Автори:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.