неделя, 28 април 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 16


Вратичката в аурата
Дотук разгледахме предпоставките и предразположе­нията, позволяващи образуването на астрални връзки. Ендопсихичните модели, както и физическите болести благоприятстват по различни причини астралното свърз­ване, което най-вече при психическа или кармична обу-словеност трае дълго и съответно често бива повтаряно. Но и хора, които не са никак склонни да се привързват болезнено и организират своите отношения както решат, понякога също изпадат в зависимост. Това става, когато някоя среща или друго събитие са съпроводени с чувства или когато поради съвсем делнични неща аурата намаля­ва донякъде защитната си функция.
Нито една астрална пъпна връв не може да просъщест­вува без резонанс от отсрещната страна. Тя укрепва само ако намери астрална опорна точка в енергийното поле на другия човек. Тази точка може да е зародила се симпа­тия, любов или просто сексуално привличане. Негатив­ните емоции като чувство за вина, прекалено състрада­ние, прекалена загриженост, гняв или омраза също мо­гат да дадат нужния резонанс. Техните енергийни сег­менти в аурата или в съответната чакра изпращат сигна­ли, които търсещото око на астралната пъпна връв ула­вя и за които се захваща.
Когато става дума само за мимолетни, непроникнали надълбоко емоции, астралната пъпна връв бързо изгубва опората си и не след- дълго се разсейва. Ако обаче истин­ски владеят човека, тези емоции все едно излъчват раз­решение, тоест - отварят вратичка в аурата, през която влиза онзи, по когото копнеем, към когото изпитваме състрадание.
Но аурата може да стане изключително чувствителна, че и направо рехава и от различни други въздействия. Тогава дори промяната на времето се отразява върху енер­гийното поле на тялото. Стресът, големите натоварва­ния, негативното мислене, грижите, болестите, наркоти­ците, злоупотребата с алкохол и цигари, нараняванията, силните медикаменти, електросмогът и земните лъчения могат да я увредят, да намалят защитните й функции или изобщо да ги ликвидират, да я направят уязвима и подат­лива на кратковременни астрални нападения и на най-различни психични влияния. Понякога не сме „съвсем във форма'', но в повечето случаи нарушението в енер­гийното ни поле остава незабелязано. Увредената и чув­ствителна аура представлява относително слабо препят­ствие пред чуждото посегателство, изразяващо се било то в психическо внушение, било в желание за енергийно обвързване. Затова трябва винаги да внимаваме за мен-талната и астралната си защита. Тя спада към отговор­ностите на всеки човек. В следващата глава ще ви изло­жа моите методи, но съществуват и много други. Вие най-вероятно също знаете някои, които са ви се сторили тъкмо като за вас. Важното е да ги прилагате всекиднев­но (както използвате четката за зъби и крема за лице!). За съжаление, непрекъснато срещам хора, които са наясно как точно да се предпазват, но не го правят и обик­новено се оправдават: „Да бе, знам, че е важно, ама все забравям." Малко дисциплина, докато си създадете навик, ще ви спести обаче доста неприятни неща. Струва си!
Прекъсване на нежеланите енергийни връзки
Лекуване на двете страни
Бих искала да напомня отново, че ефектът от астралната пъпна връв е като от незатворена телефонна слу­шалка. Тази слушалка трябва първо да се сложи на мя­стото й, за да послужи като бариера на информационния поток, което, разбира се, се отразява и на двете страни. Това не означава, че никога повече няма да набирате съответния номер, но отсега нататък след разговора ще трябва да прекъсвате връзката, за да избегнете продъл­жителния нежелан симбиотичен контакт.
Ако сте сигурни, че причината за онова, което ви сму­щава в отношенията ви с определен човек, е наличието на астрална пъпна връв, можете да си послужите с някой от многото различни начини за бързо реагиране, възпре­пятстващи едно или друго неприятно енергийно влияние или появата на психични феномени. Впоследствие обаче ще се наложи да промените собствения си модел, който ви диктува да приемате и да създавате неравностойни връзки. Промяната може да се осъществи с помощта на подходяща терапия, а защо не и със собствени сили, със самонаблюдение и самопознание.
Решите ли се на такава стъпка, първото най-важно не­що ще е постигането на обратна духовна връзка с Пър­воизточника. Прилепването към всичко земно на мате­риално, ментално и емоционално ниво произлиза от из­губената връзката с висшия Аз. При раждането си все още сме били едно с всичко. Усвоявайки уроците на жи­вота и срещайки се с други хора, ние „изпадаме" от със­тоянието на единение в света на ограниченията и отделността. Този процес е от изключително значение, тъй като само когато се отдели и разграничи, човек се индиви­дуализира. Същевременно обаче, ако преживяванията му са мъчителни и деструктивни, неговата духовна връзка с Първоизточника може напълно да се прекъсне.
За да обърнем това развитие, трябва отново да повяр­ваме във висшия Аз като в пътеводна звезда, защото той е носител на базисното доверие и упованието в цялото съществуване, които могат да ни освободят от всички из­мамни убеждения и зависимости. Описаната в тази кни­га работа с енергиите и чакрите ще подпомогне вашето израстване. Измолена за себе си, енергийната благосло­вия, на която се спрях в предходната глава, е друго сред­ство за възстановяване на връзката с висшия Аз. Просто променете текста според нуждите си. Но всекидневната молба да бъдеш воден и защитаван според мен е най-ефикасна. Висшият Аз ще избере най-добрия път за ре­шаване на всички ваши задачи и проблеми и с времето ще привлича вниманието ви върху себе си все по-често, дарявайки ви с прозрение и интуитивна увереност.
Както бе казано неведнъж, астралната пъпна връв ви­наги е двустранна. В основата й стоят любовта или най-малко симпатията. Това обстоятелство прави прекъсва­нето й толкова трудно и съответно нерядко води до реци­диви. Любовта, която желае да властва, не може да се до­зира, при нея винаги става дума за „всичко или нищо". Спешната помощ в енергийната сфера дава временен ре­зултат и не може да замести работата върху себе си.
Срещала съм хора, които просто изтръгват от аурата си нежеланите връзки, „защото другият ги дърпа". После обаче си продължават постарому. По този начин пъпна­та връв почти веднага се образува отново. Само когато се поровите в себе си за причините и осъзнаете всички взаи­мозависимости, ще промените успешно своя модел и рес­пективно - своите отношения. Това включва както сис­темно очертаване на границите на физическо и на астрално ниво, така и отказ от собствения стремеж за до­миниране и оказване на контрол.
На второ място се налага да преосмислите предста­вата си за любовта и да се конфронтирате с проблема за преходността на физическото съществуване. Всяко прия­телство или любовна връзка все някога свършват. Дори ако тази мисъл отначало ви натъжава, постарайте се да не се вкопчвате в каквото и да било, опитвайки се да го задържите, а да се наслаждавате на това, което се случва в момента. Ако можете да приемете идеята за края, ще подхождате  по-отговорно  към  скъпоценното време, което ви е дадено да сте заедно с любимия човек. И убе­дили се, че никой друг не е в състояние да засити косми­ческия ви глад за любов и свързаност, ще намерите пра­вилната, подходяща за вашия съюз човешка мяра.
Надявам се, че сте открили и себе си в списъка с дис­позициите и в общи линии сте наясно кога и в какво да се самонаблюдавате, ако искате да избегнете симбиозата.
Когато близостта е твърде голяма, а не се предвижда прекратяване на отношенията, е желателно другият съ­що да се потруди съзнателно над собственото си преобразяване. В противен случай най-вероятно ще реагира със страх и ще се мисли за изоставен, което на свой ред ще породи у вас състрадание и чувство за вина. Така ед­ностранните ви усилия ще бъдат подкопани. Ако обаче и двамата сте съгласни да се освободите взаимно, можете да пристъпите към ритуала за прекъсване на пъпната връв.
Необходимостта да се заемете сами с разрушаването на властническите структури, защото партньорът/ парт­ньорката ви не ще и да чуе за отграничаване или пък смята енергийната работа за чиста безсмислица, ще ви изправи пред споменатите противодействия. Да свърши­те работата и на двамата е, разбира се, много по-трудно. Ще ви трябва повече време и повече търпение, а ако партньорът ви се окаже абсолютно резистентен към как­вато и да било положителна промяна, бъдете готови при определени обстоятелства окончателно да се разделите.
Докато отстранявате астралната пъпна връв, съзна­нието ви също ще се променя, а невидимите взаимовръз­ки ще започнат да се проявяват. Съвместният живот на хора с твърде различна степен на осъзнатост е меко ка­зано сложен. Те схващат погрешно думите на другия и от това общуването страда. За да се нивелират крайно раз­личните хоризонти в една връзка, се иска много само­отвержена любов. Само истинската любов е в състояние да приеме различията и да уважава партньора такъв, какъвто е.
Тя обаче може да вирее единствено при наличието на равнопоставеност. Подчинението и самолишаването не са любов, а само жертвената страна на модела сила/без­силие. Осъзнаете ли тези взаимовръзки и започнете ли да се освобождавате от тях, с течение на времето ще ви бъде все по-малко възможно да живеете заедно с човек, който се опитва да властва над вас. Ако той не приема несъгласието ви с всичко и не го споделя, а се придържа здраво към старите параметри, вие вече не си подхожда­те и пътищата ви се разделят. Този акт ще се отрази по­зитивно и на него (не само на вас), защото собственият му опит ще го научи, че вкопчването, доминирането и за­висимостта разрушават любовта и съвместния живот.
Но каквото и да се случи, ще бъдат излекувани и двете страни. Излекуване означава постигане на цялост. То включва и интегрирането на собствените сенчести стра­ни. Ако един човек не приема негативните си аспекти, ако сам не полага усилия да ги осъзнае и трансформира, то волю-неволю ще се конфронтира с тях посредством реакциите на другите. А ако след отстраняването на ас­тралната пъпна връв връзката се разпадне, понеже еди­ният от двамата не желае да се раздели с претенцията си да доминира, той по принцип ще бъде принуден от съд­бата да се занимае отново със същата тема. Тази съдба обаче не е нещо външно, а собственото му твърдоглавие. Човекът ще продължи да създава връзки по старата схе­ма, които ще се провалят навярно все по същата позната ни вече причина, но всеки път с нещичко ще го проме­нят, колкото и да е инертен.
Сигурно трябва да се мине многократно един и същ път и темата за доминирането да се отработва в продъл­жение на много животи. От еволюцията обаче не може да се избяга, колкото и всеки да се развива според соб­ствения си ритъм. Не бива да упреквате партньора си, че се развивате по-бързо от него. Разделете се с добро, прос­тете си и продължете по своя си път!


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.