неделя, 7 април 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 11


Физически симптоми
Наличието на астрална пъпна връв се отразява и на физическо ниво. Смесването на енергии може да доведе до предаване например на болести или на симптомите им. На него обаче не бива да се гледа като на възможност за „заразяване"! Когато става дума за тежки заболявания, са нужни десетилетия енергиен обмен, докато организ­мът на единия и в това отношение се уеднакви с организ­ма на другия - подобно на външния вид. С времето посте­пенно се образува съответната психична структура с по­тенциал за развитие на същата болест. Тоест онова, което се предава, е не болестта, а психичният модел.
Така според мен се получава със заболяванията, смя­тани за наследствени. Децата често възприемат поведе­нието и характера на родителите си, особено ако са от същия пол. Освен това астралните връзки от ранното детство нерядко продължават да съществуват доста след като хората са навършили пълнолетие.
Ако приемем, че определено заболяване е отражение на конкретна, ендопсихична нагласа (разбирай енергий­ната структура на човека), то тогава е логично тя да съз­даде съответната клинична картина. Има достатъчно свидетелства за спонтанни изцеления, постигнати чрез про­мяна на вътрешната нагласа. Което ще рече, че болестите и психиката са взаимно преплетени, а психосоматичният механизъм може да се предава посредством астралната пъпна връв.
Известен ми е случай, в който двама живеещи вече отделно съпрузи редовно се разболяват по едно и също време от един и същи вид подагра. Знам, че жената така и не се отказа от мъжа си и продължава тайно да се на­дява отношенията им да се възобновят.
Но не винаги става дума непременно за болести. Твър­де напрегнатият и стегнат слънчев сплит също е често срещан симптом. Енергийните влияния стресират соб­ствената ни система. По телепатичен път могат да пре­дизвикат промени дори във физическото тяло. Шийла Острендър и Лин Шрьодер разказват в своята книга „ПСИ" за дългогодишното изследване на Дъглас Дийн в Ню Йоркския инженерен колеж, доказало, че ако едно телепатично послание достигне адресата си, обемът на кръвта в тялото на последния се редуцира. Съзнанието не разпознава това, но уредът, регистриращ например колебанията на периферното кръвоснабдяване в някой пръст, отчита безпогрешно промяната.
Аз обаче съм убедена, че подобна фина промяна може да бъде доловена от чувствителния човек. Безпричинно­то ни безпокойство или неразположение е толкова по-забележимо, с колкото по-голяма интензивност и концен­трация „работи" телепатичният предавател. Така нашето подсъзнание иска да насочи вниманието ни към мисле­щия за нас или дори натрапника. Усукването в слънче­вия ми сплит винаги ми подсказваше кога Марчело уси­лено мисли за мен. После можех да проверя правилно ли съм определила моментите и всеки път получавах по­твърждение!
Усещах и кога той извършва уж крайно необходимото прочистване на чакрите ми, за което, както си бях леко­мислена и любопитна, бях дала съгласието си още в на­чалото - то, разбира се, допринесе за укрепването на пъпната връв помежду ни. Бях радостна естествено, че съм се натъкнала на някого, който можеше да види „ло­шото" състояние на моите чакри и незабавно предложи помощта си! В двата края на енергийната връзка ние из­падахме едновременно в нещо като транс и после някол­ко дни аз бях болна. На Марчело също не му беше добре. Той имаше същите симптоми като моите!
Най-лошото в случая беше, че самият Марчело няма­ше понятие какви процеси отключва у другите хора и какво може да стане при неговия начин на енергийно въздействие. Тогава и на мен не ми беше ясно, но днес знам: такова преплитане на състоянията по време на ра­бота с енергията по принцип не е нормално. Срещата ми с Марчело ме излекува от моята наивност относно тези неща. Този вид работа за доброто на другите изисква висока отговорност и уважение към чуждата душа и нейна­та карма, а освен това и достатъчно себепознание, за да не бъдат смесвани психичните потребности на лечителя с потребностите на търсещия изцеление.      
Опирайки се на собствения си опит, мога само да ви посъветвам да не се доверявате на бръснари и шарлата­ни, които работят не от човечност и любов, а за да обслужат егото си. Това, че някой притежава лечителски спо­собности, които най-често са придобити спонтанно и ня­ма как да бъдат потвърдени с университетска диплома, не легитимира самозваните „лечители" да правят с хора­та каквото им хрумне. Ето защо искам да призова паци­ентите да проявяват отговорност към самите себе си и да внимават доколко сериозен е онзи, комуто гласуват дове­рие. Сериозността обаче не се изразява в някакво особе­но поведение, харизматичност или пък ореол на светец. Във всеки случай истинският лечител предварително ще ви каже какво може (и какво не!), какво ще направи и какви странични ефекти могат да се появят. Той не ще създава директен рапорт с вас, за да ви предаде енергия и после да го отстранява. И още: силният медиум или добрият лечител няма да се опитва да ви внушава страх, за да приемете услугите му.
Други физически симптоми на нежелана психо-енергийна връзка се явяват под формата на напрежение или стягане в гърдите или по гръбначния стълб. Енергийното въздействие може да се усеща като тежест вър­ху раменете  (твърде  голяма  отговорност)  или  като юмрук зад тила (тайна заплаха). Може да ви секне дъхът (обладаване) или да се почувствате като стегнати в корсет (ограничаване на свободата). Нервността, недостигът на въздух, тежестта в сърдечната област или дори астматичните пристъпи, както и стомашните неразполо­жения от всякакъв род (предизвикващи отпадналост, повръщане) се числят също към въпросния кръг симпто­ми, а освен тях и всички заболявания, които подсказват слаба защита или нарушени граници като например про­блемите с кожата (кожата = разграничаване от външния свят), чупливите нокти (символ на защитата) или бъбречните оплаквания (бъбреци = конфликти с парт­ньора).
Самата аз многократно преживях очевиден пренос на безсъние заедно с един енергийно свързан с мен човек. Въпреки физическата раздяла всеки път ставаше дума все за същия вид смущение, което се появяваше и при двама ни точно по едно и също време. Когато осъзнах и отстра­них пъпната връв (която впрочем подсказваше за себе си и по други начини), този феномен не се появи никога по­вече. Трябва да отбележа, че след това структурата на на­шите отношения се измени напълно. Отначало човекът не ми се обади три месеца, макар че обикновено звънеше по един-два пъти седмично. И аз не изпитвах ни най-мал­ко желание да му се обаждам. После, при случайните ни срещи, се установи един нормално любезен контакт, кой­то според мен бе подходящ за това приятелство.
Често погрешно се предполага, че енергийната сим­биоза се наблюдава само при хора, които живеят заедно. Това обаче не е вярно: астрална пъпна връв може да въз­никне и в професионалното обкръжение или в по-широк кръг от познати. При жените например се стига до уед­наквяване на менструалния цикъл.
Ясно ми е, че всички тези физически симптоми могат да имат и други органични причини. Естествено, болес­тите трябва да се атакуват със средствата на медицината, тъй като дори и когато говорят за енергийна свързаност, те вече са се установили в енергийното поле на човека. Тогава едното прекъсване на енергийната връзка не вър­ши работа; но ако външните влияния бъдат прекратени, това ще се отрази положително върху процеса на оздра­вяване. Не искам да поощрявам и склонността да се прехвърля вината само върху другата страна, която „ни разболява". Затова ще напомня още веднъж, че всеки енергиен рапорт е двустранен. Някога е възникнала вза­имна симпатия, благодарение на която е била инсталирана астралната пъпна връв и ето че много хора с цената на всичко поддържат отношения, съвсем очевидно нездра­вословни за тях и нарушаващи техните границите.
Значи и двамата са отговорни, обаче отговорността не е непременно еднаква. Всеки човек е уникален и затова всеки има различна склонност към симбиоза. Една астрална пъпна връв, подхранвана поравно от спокойно адаптирали се един към друг партньори, може да функ­ционира добре години наред. Може да се случи и така, че тя да остане дълго време незабелязана, тоест - да не се набива на очи с неприятни неща, понеже не поражда по-сериозни проблеми. Ако обаче единият е обзет от по-сил­на амбиция за енергийно сливане, тогава рано или късно неминуемо се стига до борба за надмощие, конкурентно поведение и до отстояване на собствената индивидуал­ност и територия.
 Индивидуално предразположение към астрална пъпна връв
Енергийният организъм на астралните близнаци
Познаването на вътрешното предразположение на чо­века към образуване на енергийни връзки е важно за правилното диагностициране на астралната симбиоза. Какво ни кара да се стремим към нея?
Има хора - твърде малко за съжаление - които по при­рода са неуязвими и защитени от такива зависимости. Всяко общуване е придружено от психо-енергийна връзка и това е напълно нормално. Но не всяка психо-енергийна връзка е смущаваща, завладяваща и ограничаваща.
„Незатворена астрална телефонна слушалка" наре­кохме онази, която в астралната сфера създава от двама души нещо като общ енергиен организъм. Характерна за нея е взаимната енергийна зависимост един от друг, коя­то налага често възобновяване на физическия контакти. Силният копнеж по партньора най-често е индикатор за наличието на астрална пъпна връв. Ето откъде идва и съвсем основателният страх на някои хора, че ако се сближат с някого прекомерно, могат да изгубят себе си. Те просто не се осмеляват да се отдадат на любовта, по­неже винаги, когато до този момент са се отдавали, по-късно не са успявали „да затворят слушалката". Причината за страха им е дълготрайната астрална връзка, съ­здадена все пак не без тяхно участие.
Изброяването на симптомите ни даде да разберем, че по-слабият полюс на енергийната симбиоза с времето действително изгубва себе си, специфичните си характеристики, своеобразието и може би дори, жизнеността и здравето си. Общият организъм обуславя онова силно чувство за „ние", което вече не търпи никакви индивиду­ални особености. В резултат на това възниква борба за власт, която по принцип е борба за индивидуалност. И още - появява се чувство за вина, понеже всяка крачка към самостоятелността на индивида бива оценена от об­щия организъм като постъпка в ущърб на партньора, а следователно - срещу съществуването на енергийната цялост. Силната енергийна форма на пъпната връв се автономизира и управлява партньорите така, че тя самата да не бъде застрашена.
Заедността сега вече не се определя от двамата, а от енергийната форма на техните отношения. Тази ситуация е твърде сходна със ситуацията, в която би могъл да из­падне един маг, ако изпусне юздите на собствените си психични творения. Той ще се види принуден да ги разру­ши, преди да са станали твърде силни.
Създавайки от себе си едно единно енергийно творе­ние, безумно влюбените се превръщат в чираци-магьосници, без дори да подозират. Пъпната връв води само­стоятелен астрален живот и образува мета-нивото на връзката им. Така безграничното енергийно сливане оси­гурява немалко напълно безпочвени страдания и недора­зумения, нямащи нищо общо с реалността.
Общият организъм в любовните отношения е продукт и на митовете, които ни се поднасят в най-различни фор­ми от киното, телевизията или поп-музиката. Те изграж­дат образа на истинската любов, която в стремежа си да бъде възможно най-интензивна, неминуемо съдържа самоунищожителна програма. Духът на времето е такъв, че онова, което не стимулира чувствата, потъва в пъстро­цветното море от дразнители като нещо, незаслужаващо внимание. Само суперлативите докосват душата и затова емоциите трябва да са толкова силни, че да впечатляват.
Известен ни е класическият мит за астралните близ­наци, за онези две половини, представлявали може би ня­кога едно цяло. Имат се предвид хора, които са си душев­но близки, а това означава, че възприемат и преживяват нещата еднакво. Те придават на връзката си загадъчен ореол на мечтана или бленувана близост.
Емоционалното ниво на душата функционира като ця­ло неосъзнато, тоест то не допуска намесата на съзна­нието ни. Така несъвместимите части от душите на парт­ньорите често изчезват в бездната на подсъзнанието, до­като двамата си внушават, че са във висша хармония. Го­рещото желание за сливане с астралния близнак по пара­доксален начин осуетява истинското вникване в интим­ния свят на другия.
Ето как на една връзка, която се разминава с човека и с истинската любов, се придава мистична окраска. Ос­вен това видяхме какво се случва, след като всяко разли­чие на партньорите бива подведено под общия знамена­тел на полученото от сливането единство. Те вече са не две взаимно предани самостоятелни същества, а две бо­лезнено отделени поради материалните си тела части, за­висими една от друга, доколкото само заедно са в състоя­ние да постигат някакво чувство за цялост. За мен митът за душата-близнак е продукт на астралната пъпна връв, която в един такъв случай най-вероятно има кармичен произход. Възможно е в някоя предишна инкарнация партньорите да са водили крайно симбиотичен съвмес­тен живот, който сега подсъзнателно ги подтиква отново да търсят липсващата им половина.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.