неделя, 21 април 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 14


От гледна точка на астрологията
Един поглед в собствения ни натален хороскоп също може да даде яснота относно предразположението ни към симбиотични връзки. Разбира се, тези съществени отделни аспекти не бива да се разглеждат изолирано от пълния хороскоп, тъй като са само една малка част от цялото. Отсъствието им не означава, че човекът не би за­вързал астрални връзки. Но наличието им увеличава ве­роятността от това, като съзнанието и степента на разви­тие на личността също не са без значение.
Няма как да се пренебрегнат и определени позиции на лунните възли. Те имат отношение към темата на живо­та, която би трябвало да се разгърне. Южният лунен въ­зел е показателен за онази част от развитието, която е важна за сегашното ни въплъщение. Тя може да съдър­жа наследено знание или знание, придобито вследствие на отработена карма. Точно на противоположна позиция е северният лунен възел, показателен за темата, по която тепърва ще се работи, но която е почти недоловима в началото на живота. С течение на времето ние се науча­ваме да уравновесяваме двата полюса. За обекта на на­шето изследване - астралната пъпна връв, са интересни само лунните възли, намиращи се в домове на хороскопа, отговорни за връзките между хората.
Лунни възли в първи и седми дом, съответно Овен и Везни (и асцендент в един от двата знака) поставят като задача отношенията Аз и Ти, субект и обект, както и раз­личаването на двете категории, и ориентират основната тема на човека към сферата на общуването. Лунните въз­ли „разказват" и кармичната история, която се разиграва между полюса на Овена и полюса на Везните.
Ако северният лунен възел се намира в първи дом или в знака Овен, то сегашният живот ще доведе до възход, който в съответствие със символиката ще бъде в посока самостоятелност, инициатива, лично развитие. Тези хора идват от седми дом или от полюса на Везните, т. е. от_ вътрешното сливане и пълното съобразяване с другия. Целта на тяхното развитие е да се освободят от тази за­висимост. Вместо да се вкопчват, те следва да развият любов към себе си и увереност в собствените си сили. Обикновено попадат на доста независими партньори, ко­ито не желаят да се обвързват или бързо започват да се чувстват емоционално потискани.
В обратния случай, когато северният възел е в седми дом или във Везни, трябва да се постигне заедност и дру­гият да бъде допуснат в собствения живот, който е беля­зан от значителна самостоятелност и стремеж към сво­бода. Всъщност би следвало да предположим, че такъв човек не е склонен да се свързва астрално, тъй като се намира изцяло на полюса на самостоятелността и ди­станцията. Обаче тъкмо личности от този тип често се натъкват на партньори, отразяващи техния северен възел и държащи на симбиозата и сливането.
Темата за възлите в пети и единадесети дом, съответ­но в Лъв и Водолей (и асцендент в един от двата знака) също се отнася до сферата на връзките. Тук става дума за себереализация и индивидуална свобода в рамките на да­дена група. Ако северният лунен възел е в пети дом или в Лъв, то притежателят на хороскопа чисто кармично ид­ва от ситуация, в която творческата му реализация не се е състояла поради задължения към другите.
Това са хора, които се жертват в името на нечий на­предък и непременно искат да принадлежат към някак­ва общност. Те очакват любимите им да са им нещо ка­то „съзаклятници" и претендират за позицията на силния или контролиращия. Целеполагането им е свързано със самоосъществяването и креативността, както и с осво­бождаването от отговорност за неща, които не ги засягат пряко.
Ако северният лунен възел е в единадесети дом или във Водолей, тогава фонът често пъти се изразява в крайно, надхвърлящо всякакви граници своенравие. Този тип личности са крайно себични и се преструват, че не забелязват потребностите и изискванията на околните. Понякога се затварят напълно в своята субективност. Целта на тяхното учене като партньори е постигането на баланс между себереализацията и задълженията, които са поели към другите (включително и към децата) и чий­то смисъл е да съхранят връзката. Те обикновено дълго време не регистрират, че са узурпирани на астрално ни­во, тъй като себичността замъглява погледа им върху за­обикалящата ги среда. От друга страна е възможно да манипулират другите, за да ги държат далеч от себе си. Свързаните с астралната пъпна връв теми сила/безси­лие, раждане/смърт, приемане/освобождаване се нами­рат на оста между втори и осми дом, съответно Телец и Скорпион (с асцендент в един от двата знака). Тази пози­ция има много общо с темите субстанция/сътворение и тяхното разпадане. Хората с такава констелация биват изправяни многократно пред загуби и раздели, но в тази полярност се крие и изконната сила на избавлението. Ако северният лунен възел е във втори дом или в Телец, те идват почти от нищото, от тъмната бездна на несъзнаваното. Най-често мъкнат със себе си голям товар от кармична бъркотия, натрупван в минали прераждания чрез злоупотреба с магическа сила и затаен в душевните им глъбини. В тяхното подсъзнание са капсулирани не само кармични спомени, а и спомени за смърт, насилие, загуби, раздели от ранното им детство. Тези хора почти спонтанно установяват астрален контакт, тъй като за тях астралното ниво е терен, на който в повечето случаи се ориентират добре. Отличават се с окултни интереси и ду­ховни прозрения от предишни съществувания и са твър­де емоционални.
Те трябва да се стремят да не изпадат в крайности, да са изцяло Тук и Сега и ясно да осъзнават отговорността за собствените си постъпки. Трябва да са способни да стоят здраво на земята, инак, при съответната склон­ност, южният лунен възел в осми дом може да ги отнесе изцяло в друга реалност отвъд очертанията на живота, да ги вкара в психотично състояние или „лудост".
Ако северният лунен възел е в осми дом или в Скор­пион, човекът трябва да се научи да освобождава. Би следвало да разбере, че нищо материално не е вечно, че нищо не можем да задържим и че един ден дори самата вселена ще се разпадне. Ако приеме кръговрата (ражда-не-смърт), няма да се вкопчва панически в другите хора и да ги охранява ревниво, за да се предпази от загуби.
Наред със споменатите лунни възли и асцендентната ос, за установяване отношения на зависимост допринасят и други тъй наречени тежки аспекти. Към тях се числят тау-квадратът с Плутон на върха (равнозначен на опози­цията на две планети, при която Плутон образува ъгъл от 90° с всяка от тях) или Космическият кръст с участието на Плутон (равнозначен на 4 планети на разстояние от по 90° една спрямо друга).
Изобщо силно изразеният Плутон (или Скорпион) ви­наги е знак за мощна психична енергия и за съпътстващи я проблематични преживявания. Тази ситуация е харак­терна и за разположението на лунните възли във втори и осми дом. Хората с такъв хороскоп тепърва ще се учат да си служат конструктивно със своя потенциал. Силният Плутон може да бъде разпознат посредством множество аспекти, аспекти със Слънцето и Луната, позиция на асцендента или в първи дом.
Както вече видяхме при сравняването на хороскопите, връзките между Плутон и Венера също съдържат комби­нацията сила/безсилие. Хората с изразен Плутон трябва да се конфронтират със силата (в себе си и навън) дото­гава, докато започнат да я използват разумно. В негатив­ните си изяви Плутон е абсолютно обвързващ и ограб­ващ, а и деструктивен. Ако самонаблюдаващият се и раз­виващ се човек насочи енергията му в положителна по­сока, тя ще му донесе изцеление и избавление.
Силният Нептун също може да бъде индикатор за установяване на солидни астрални връзки. Нептун е сим­вол на финия свят и на духовните сили. Той, както и не­говият зодиакален знак Риби, символизират трансцендентното единство на битието. За съжаление, когато енергията на Нептун се влива в междуличностните отно­шения, нептуновите хора често бъркат надличностното духовно Едно с астралното единение.
В противовес на очевидната Плутонова мощ енергия­та на Нептун е по-фина и субтилна. Нептунианците при­тежават медиумна дарба, подчертан интерес към света на сънищата и силна способност за емпатия (вчувстване). Нека анализираме думата в-чувстване от позицията на вече казаното за астралната пъпна връв! За разлика от конкретния физически контакт, вчувстването не спи­ра до „границата на дрехите". Това понятие може да се използва и като елегантен евфемизъм за психо-енергийно проникване, и то именно тогава, когато липсва рес­пект и зачитане на другата душа и нейното своеобразие. Астралната пъпна връв под знака на Нептун често се проявява като безсмъртна, романтична любов, която просъществува понякога доста дълго без сексуални кон­такти или пък дори без нито една реална среща (мечта­ният партньор). Истинският нептунов тип в обожанието си би си закачил снимката на любимото същество на ня­какъв свой олтар, докато плутоновият най-вероятно би изрекъл над нея няколко магически заклинания.
Този списък с астрологически белези със сигурност не е пълен, защото един хороскоп трябва винаги да се раз­глежда в неговата цялост, а тя е постигната, когато ана­лизираме аспектите на всички релевантни фактори. Все пак се надявам, че споменатите констелации ще ви дадат по-добро разбиране за самите вас или за вашите близки, а с разбирането идва и промяната.
Наличието на горните аспекти не означава, че чове­кът не би могъл да направи от себе си нищо повече и че цял живот ще се свързва астрално само защото така е за­ложено в хороскопа му. Един отделен астрологически фактор не ни дава основание да слагаме някому клеймо; .напротив - тъкмо души с такива качества са си постави­ли задачата да отработят точно тази проблематика в се­гашния си живот.

Семейно кондициониране
Склонни към създаване на трайни астрални връзки са и хората, които произхождат от тъй наречените „инцестни" семейства, дори да не са били обект на сексуално на­силие. А астралната симбиоза е определяща за личност­ното развитие на всички, намиращи се в нейния обхват. Би могло да се каже, че цялата семейна структура пред­ставлява един-единствен психо-енергиен организъм. Всичките й членове са свързани помежду си и поради то­ва живеят при пълно незачитане на личните си граници. При тях няма такова нещо като индивидуалност или ин­тимна сфера на отделния човек. Сексуалната злоупотре­ба е само една конкретна проява на отсъствието на гра­ници, израз на съединяването и обсебването, практику­вани от енергийната форма на астралната пъпна връв. И тук става дума за власт, контрол, нарцисизъм, страх от загуба, обаче не и за любов или сексуалност.
Сексуалното и емоционално насилие заличават гра­ниците между Аз и Ти. Хора, които като деца са били обект на посегателство, трябва да се научат да поставят (и да приемат!) граници, и то не само в полето на физи­ческото, а и в астралната или душевната сфера на същест­вуването си. Сексуалната или емоционалната злоупотре­ба води до насилствено разкъсване, пробиване или в най-тежките случаи - до пълна негодност на душевния слой на аурата и така осигурява възможност за по-нататъшни астрални въздействия.
Предполагам, че тази е една от причините за диагно­зата множествена личност, поставяна на човек, обеди­няващ в себе си няколко различни личности. Явлението най-често е предхождано от много тежки душевни трав­ми и злоупотреби в ранното детство. Клиничната пси­хиатрия се позовава на шизофренията. Според мен става дума за групиране на повече човешки души на астрално ниво, от които по нормален път се е инкарнирала само една. Другите са били отначало привързани към земята[1], а след групирането са се присламчили към същото физи­ческо тяло. И сега всички те са свързани помежду си с астрална пъпна връв, а то функционира съобразно лич­ността, която го обитава в момента. В зависимост от нея се регистрират например не само промени от външен ха­рактер като жестове, мимика, почерк и т. н., а и различ­ни болестни прояви, стойности на кръвта, острота на зре­нието - и всичко това в едно тяло!
Деца, които са изнасилвани или малтретирани, в теж­ка ситуация си помагат, като се отправят спонтанно в ас­трално пътуване, при което съзнателната личност и душа­та напускат физическото тяло. Нещо подобно се случва, когато човек умира, само че тогава се скъсва онази ниш­ка, благодарение на която душата се връща в материята, щом опасността отмине. По време на пътуването тялото е енергийно незащитено, ако не се вземат съответните мер­ки. Шаманите или медиумите никога не оставят своето без защита, защото в противен случай току-виж го обсеби­ли други енергийни същности или други души. Спонтанно излизащото в астрала дете не знае естествено нищо за те­зи неща. Там то може би дори среща приятели, на които понякога разрешава да влязат в тялото му.
Терапията, провеждана след сексуално или емоцио­нално насилие, би следвало наред с психологическата ра­бота да включва и енергийна, за да се затворят и да се за­щитят границите на наранената индивидуална душа (както е описано в практическата част). Постигането на обратна връзка с духовния аспект на човека също ще я укрепи, доколкото висшият Аз е неуязвимата, божестве­ната съставна част на нашето съществуване. Основната централна тема на лечението е преоткриването на себеусещането и на самочувствието, както и завръщането към свещените корени на живота.
Това може да стане чрез транс, медитация, непрестан­но развитие на собствената духовност. Тук не става дума за възприемане на догми и чужди дефиниции, а за едно постоянно самонаблюдение и навлизане навътре, за да бъде открита собствената истина.


[1] Виж и: Дейвид Ешуърт, „Което нашите очи не виждат", Аквариус, София, 2006

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.