петък, 5 април 2013 г.

Освобождаване от енергийни влияния и зависимости (Карин Брандл) - 10


Срещи на астрално ниво
Друг по-мек вариант на енергиен пренос е сънуването на едно и също нещо по едно и също време. „Действието се разиграва" в подсъзнанието, което се простира до астралната сфера. Докато спим, астралното ни тяло може да се отдели и да броди из нея. При наличие на активна енергийна връзка, което значи и силно привличане, това тяло ще се движи по нея към астралния ни близнак. Ето защо на другата сутрин двама души могат да си разкажат един и същи сън.
Астралният полов акт обаче е феномен, който не остава незабелязан от засегнатия поради породения ефект на физическо ниво. Този акт се осъществява най-често в неведение и от чиста любов, но и - напълно съзна­телно в нещо като астрално въображаемо или бленувано задоволяване на нагона. Сексуалната енергия е могъща сила. Щом някой е в състояние да обедини, групира и на­сочи енергиите си към определена цел по такъв начин, че да създаде компактна енергийна форма, чиито проявле­ния са очевидни, той може (чисто теоретически!) да пре­дизвика и истинско усещане за докосване. Ако сексуално­то влечение се преобразува в енергийна форма, е ясно какво ще произтече. Изживявания в диапазона от нена­дейни, силни и не винаги приятни до внезапен оргазъм, без човек да е мислил или правил каквото и да било.
На това място си струва да споменем, че подобни фи­зически реакции могат да бъдат извикани за живот от подсъзнанието и при друг вид неразрушени двупосочни връзки (като например детайли от травмиращи спомени, изплували на повърхността на съзнанието поради опре­делени обстоятелства). Разбира се, преди да прехвърлим отговорността за тях върху друг, сме длъжни да им по­търсим рационално обяснение.
В романа на Александра Дейвид-Нийл „Любовна ма­гия и черна магия" се описва как един йогин посещава но­щем с астралното си тяло жена, с чиято енергия иска да се обогати. Тази история напомня за Инкуби и Сукуби -демоните-любовници, от които хората през Средновеко­вието толкова са се боели. Аз впрочем съм убедена, че е имало и доста предрешени Инкуби, които са създавали съвсем реални деца от плът и кръв. С подобни трудно до­казуеми обстоятелства са били обяснявани и прикривани и всякакви непозволени връзки и похождения.
За окултните среди не е тайна, че сексуалната енергия може да се пренасочи по други канали, за да усили пси­хическите способности, ето защо някои хора се опитват посредством сексуални практики да отключат духовни енергии.    
В йога се говори за изкачване на кундалини - енерги­ята, която се изстрелва като змия от коремната област към темето. Упражнения от този род не бива да се пра­вят без ръководството на опитен учител, тъй като за оне­зи, които са в началото на духовното си развитие, вреда­та е далеч по-голяма от ползата.
Умишленото поддържане на чисто астрална връзка с някого не е никак за препоръчване. Когато свързаните с физическото тяло усещания биват преместени в астралната страна на мечтите, значи има някакъв дисбаланс. Една голяма част от човека се премества на астрално ни­во, а тялото, както и истинската близост, биват отречени. Жизнеността чувствително спада. И още - презареждането с енергия произвежда мощни сексуални фантазии форми, които въздействат и на създателя си и могат да се превърнат в енергийни вампири. Който не съумее да овладее фантазиите си, става играчка на емоционални и инстинктивни импулси!
Значи сексуалният нагон и психическите способности­те са твърде сродни, следователно - ако поток от силни емоции и сексуални енергии се насочи към дадена лич­ност, то споменатите току-що форми могат да бъдат по­родени и от хора без каквито и да било интереси към окултното или магиите.
Астрален терор
Когато енергийната връзка между двама души не е прекратена, описаните в предходния абзац феномени ка­то нищо могат да отключат истинска мания за преслед­ване. Веднъж бях свидетел на случващото се с една жена, която не подозираше, че дори след прекъсването на фи­зическия контакт с бившия й любим двамата продължа­ват да общуват на астрално ниво, което именно бе източ­никът на странните й сънища, видения и прочее прежи­вявания. И тъй като тя бе инициирала раздялата, сега естествено се чувстваше преследвана и тероризирана; да не говорим, че се опитваше да го успокоява телепатич­но, внушавайки му по-дружелюбни мисли. Така обаче са­мо бе засилила неговото вмешателство и бе заздравила връзката.
В този случай важи магическият закон: ако някой хвърли към някого енергийно ласо, то може да се използва от отсрещната страна като средство за черпене на ин­формация! Всяка връзка действа винаги и в двете посоки. Чак когато жената започна решително да се огражда, странностите полека-лека престанаха. Тя изпитваше подсъзнателна вина спрямо бившия си партньор, незави­симо че физическата раздяла се бе състояла.
Същевременно не обръщаше внимание, че той и в ре­алния живот се държеше с нея като лишен от притежа­нието си алчен собственик (което навярно бе правил ви­наги, но настроена позитивно, тя бе вземала това за страст). Жената си мислеше, че напускайки го, му е при­чинила голяма мъка. Просто тълкуваше жаждата му за власт като дълбока любов. Това бе фатална заблуда. Тя не искаше да проумее, че този спектакъл няма нищо об­що с любовта, а единствено и само с желанието да власт­ваш, и че произлиза от егото. Истинската любов не при­нуждава и не наранява. Жената непременно трябваше да се откаже от мисълта, че все още става дума за любов. Когато една връзка е продължила с години, не е никак лесно такова нещо да се приеме.
Сензитивните хора не винаги успяват да различат да­ли онова, което им се случва, е резултат от чуждо влияние или е плод на техните собствени, некоординирани психични енергии и произтичащите от тях емоционални кризи. За да си помогнат обаче, е все едно срещу чужди енергии ли ще си изграждат защита или срещу собстве­ния си импулс да се вкопчват за другите или за минало­то. По принцип  защитата трябва да взема предвид и съ­държанията на енергийната форма на връзката, която не се разпада веднага след вземането на решение за прекра­тяването й, а съществува още известно време и е редно да бъде преобразувана.
Колкото и трагично да звучи, но едва в процеса на раздялата хората биват осенени от прозрението за струк­турата и характера на отношенията си с бившия си парт­ньор. Често истинското лице на страстната отначало лю­бов се разкрива в последвалите я сражения.
В зависимост от това в какво ще се трансформира енергийната форма или астралната пъпна връв, отноше­нията, макар и рядко, могат безболезнено да преминат на ново ниво, да речем - от семейни или сексуални към чисто приятелски. Но скъсването, временната пълна раз­дяла са крайно необходими, за да се депрограмира обща­та форма. И причината за астралния терор в гореописа­ния случай се крие до голяма степен във факта, че жена­та, държейки все още на този мъж, е пожелала да се от­каже само от сексуалната страна на връзката, което на­вярно е било непонятно за него, тъй като общото поле все още е съществувало.
Завързването на астрална пъпна връв и чуждата наме­са винаги се предхождат от вътрешното съгласие на по­търпевшия. Ето защо е безсмислено да се отправят упреци или да се настоява другият да ви остави най-после на мира, доколкото въздействието му най-често е несъзнавано.
Собствената ни представа за близост в психо-енергиен план ще се промени след дълговременна работа и само-познание, а това е най-добрата защита срещу подобни посегателства. Тогава ще отпаднат както неблагоприят­ните енергийни връзки, така и точките на прикачване в енергийното ни поле, които хората биха могли да изпол­зват.
Липсата на дистанция в резултат на астралната сим­биоза е крайно неприятна, защото всяка възможна греш­ка на другия се изживява (и наказва) като собствен про­вал. Ето откъде идва склонността към тесногръдо, деструктивно критикарство, което разваля много партньорства. Към него се числят прословутите натяквания за неправилно изцедената паста за зъби, за отново про­стряната не както трябва хавлия и онова „Винаги ти каз­вам, че не бива да...." Хора, които никога не правят греш­ки, няма естествено да ги търпят и у астралния си близ­нак, понеже нали той е (почти) част от самите тях. Те не­годуват, защото близнакът не отговаря на очакванията, които отправят всъщност към себе си!
По-късно този пренос продължава да функционира без думи, тоест - астралният близнак знае какво се иска от него и постоянно усеща гнета на другия. Тук си стру­ва да споменем, че явлението „астрална пъпна връв" се наблюдава не само в отношенията между партньори, роднини и приятели, но и нерядко - между колеги.
Крайната съпринадлежност и сливането, произтича­щи от това явление, често водят и до превишаване на правата и прекрачване на границите поради погрешното схващане, че в една връзка (семейство, приятелство, тру­дов колектив) всичко е позволено. Астралните близнаци гледат един на друг като на своя собственост, а и по ня­какъв начин наистина са едно цяло. Енергийната свърза­ност замъглява истинската мотивация на действията им („Познаваш ме и знаеш, че аз нямам това предвид.") и отваря широко вратите за злоупотреби във всякаква форма.
Така се стига до задоволяване на собствените потреб­ности за сметка на другия, проектирани посредством пъпната връв, като се казва: „Ама ти го искаш!" А той, другият, подсъзнателно започва да вярва, че го иска, и се идентифицира с чуждите потребности. Получава се голя­мо вътрешно объркване, тъй като успялата да се запази индивидуална част от душата естествено не е съгласна.
Всичко това са форми на астрален терор - той подко­пава увереността и интегритета на по-слабия полюс в от­ношенията. Но сработва само ако изпитвате страх и не оказвате отпор. Астралният терор, възникнал при траен рапорт, винаги съдържа известна доза претенции за доминиране и контрол от страна на тероризиращия, който същевременно е твърде зависим от тероризирания, който пък трябва да бъде преоформен и променен вследствие на оказвания му натиск.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.