петък, 30 юли 2010 г.

Всемирната хармония - инж. Петьо Христов ( част 6 )

13 ключ – Пространство

Това е, което ни заобикаля и познаваме.

Пространството е преобразувано време спрямо световете и се преобразува в ново време спрямо явленията. То има линейна или двуначална конфигурация. Отново ще повторя разликата между пространство и светове. Пространството е структура със статични характеристики, а световете са система с динамични характеристики.

Пространството е форма. От тази гледна точка ние наблюдаваме и възприемаме тази форма като кристали. 7-те основни форми на пространството се отъждествяват с основните видове кристални решетки, а те са : 1. кубична, 2. квадратична, 3. триклична, 4. моноклинична, 5. ромбоична, 6. ромбоедрична, 7. хексогонална.

Времето и пространството са величини, чрез които се измерват явленията и световете. От гледна точка на първото ниво на Всемира времето разделя, а пространството свързва явленията и световете, а от земна гледна точка е обратното, времето свързва, а пространството разделя явленията и световете.

Единствено чрез хармоничната точка на пространството може да се премине в другите рамена на Кръста-промисъл. Т.е. да се “пътува” във времето, да се опознаят световете и явленията, да се преминава от едно ниво на Всемира в друго негово ниво. В своите знаменити книги Карлос Кастанеда описва как с помощта на енергийното ни “тяло” става това.

14 ключ – Формула на Закона на Единството

Законът на Единството е първият и най-общ закон, който включва в себе си всички останали. Непознаването му поставя неразрешим глобалния въпрос за причината и следствието – не е възможно да се разбере “ефектът на кокошката и яйцето” в неговите три проявления, защото ние наблюдаваме само две от тях.

В Библията чрез 10-те имена на Бог, написани на староеврейски, са кодирани и десетте основни физически закона. Но те са включени в Закона за Единството, който се изразява чрез първата физическа формула. А тя съдържа в себе си гениалната простота и цялата невероятна сложност на Битието й е : 1 (първична сила) = 1 (пространство).

Тази аксиоматична формула доказва, че в природата всичко е промяна и процес. Ако за познатите ни закони важи правилото, че за да се разбере философията, трябва да се знае формулата им, то за Закона за Единството е обратно – за да се разбере формулата, трябва да се познава философията на закона.

Смисълът на Закона се изразява във връзката между двете противоречиви развития – на Първичната сила и на Кръста-промисъл, при което се получава цялото безкрайно многообразие в Битието. Ние нямаме сетива да възприемем Силите, а само времето, пространството, явленията и света, в който съществуваме.

Светлинният лъч е енергия, която е материализирана Сила, или с негова помощ можем да онагледим как се развиват Силите в Кръста-промисъл. От физиката знаем : когато един лъч, разпространяващ се във въздуха, попадне върху гладка повърхност ( например огледало ), той се отразява. Още древните гърци с опити установяват, че ъгълът на отражение е равен на ъгъла на падане – закон за отражение на светлината

Холандският физик Уилброрд Снелиус е намерил зависимост, известна като Закон на Снелиус, от който следва, че когато светлината преминава от среда с по-малък показател на пречупване (напр. Въздух) в среда с по-голям показател на пречупване ( напр. Стъкло), пречупения лъч се приближава към перпендикуляра, или ъгълът на преупване е по-малък от ъгъла на падане http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0

Така и Първичната сила при своето преобразуване в Кръста-промисъл всеки път изменя ъгъла на своето движение. Това означава, че тя се и отразява, и пречупва от полупрозрачните огледала-рамене на Кръста – промисъл, които са време, светове, пространство и явления. По този начин тя създава нови четири самостоятелни отражения.

15 ключ – Развитие на Човека

*

*

*

грубо духовно тяло * фино духовно тяло

фино материално тяло * грубо материално тяло

*

*

Грубото материално тяло изразява онази част от кръговрата, която наричаме земен живот. Нашето раждане на Земята става при изтоното рамо на Кръста-промисъл (светове) и животът ни тук се характеризира с грубо (плътно) материално тяло. В непрекъснатия процес на човешко прераждане движението в Кръста-промисъл е по посока на часовиковата стрелка.

От горната схема се вижда как с всяко достигане на рамо от Кръста-промисъл следва смърт, а след преминаването му, настъпва ново раждане. Или един пълен кръговрат се състои от 4 раждания и 4 пъти смърт на различните носители на душата, а те са : грубо духовно тяло, фино духовно тяло, грубо материално тяло и фино материално тяло. Този кръговрат е наречен Самсара ( от санскрит – порочният кръг, редуването на живот и смърт, който прозилиза от невежеството и се характеризира със страдание ) и е характерен за всички явления. Духът (душата) се преражда многократно, като непрекъснато е в различен “носител”, в зависимост от това в коя четвъртинка от Кръста-промисъл се намира. Движещата сила на това развитие ние наричаме карма. Удивителното е, че нашата карма може да бъде променяна само тук, на Земята, докато човешкият дух (душа) е в груб материален носител. Кармата всъщност е ъгълът, под който пресичаме рамената на Кръста-промисъл. Той определя специфичния ни, личен, неповторим път на развитие в цялостния кръговрат. От него зависи синхронизирането на раждане и смърт спрямо звездите, спрямо биологичните родители и мястото ни на раждане. Синхронизирането е като настройване на радиото на различни станции. Ще повторя, този ъгъл е пространствен и задължително неизменен при кръговрата с изключение на онази част от Кръста-промисъл, когато се намираме в грубо материално тяло и имаме щастливия шанс да го променяме. Ето защо животът ни тук, на Земята е изключително ценен, съдбовен за всекиго.

Сега вече можем да обясним две любопитни подробности в познанието си, които упорито се натрапват – какво е просветление и непорочно зачатие. Според будизма всеки от нас с човешкото си поведение и медитации има възможност само тук, на Земята да се освободи от порочния кръг на Самсара, да преодолее процеса на непрестанно и мъчително прераждане от живот в смърт и обратно. Под просветление будизмът разбира “разтварянето” на егото, на ума ни в пустотата, преливането на нашата индивидуалност във всичкото. Според Закона на Единството просветление означава след земната си смърт да се преродим в 4-то ниво на Всемира, в което е създадено явлението Светлина. Ако си спомним “ефекта на кокошката и яйцето” от втори вид, 4-то, 5-то и 6-то ниво образуват една троица. Така 4-то ниво е идеята, а 5-то и 6-то са “кокошката и яйцето” и Самсара се намира между тях. Всъщност просветлението изразява способността на подготвения дух (душа) да се върне, “разтвори” и остане в нетленността на идеята.

Зачатието на Иисус от Назарет е непорочно, защото неговият дух (душа) не идва на Земята от Самсара, а се “снема” направо от 4-то ниво на Всемира, от идеята, и донася тук нейния озарен смисъл. Затова при неговата поява небето се осиява с Витлеемската звезда, ярък символ на явлението Светлина, което е създадено на 4-то ниво. Древните са го знаели, не случайно във всички последвали изображения на Христос от него струят лъчите на изрисуваното Слънце, сам по себе си Той е светлина, понеже е носител на явлението Светлина .........

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.