неделя, 8 януари 2017 г.

Правилото на Минев за дистанции в невидимия свят

Правилото на Минев за дистанции в невидимия свят гласи, че размери30 от фонов свят математически се делят регламентирано първо причинно скрито, завоалирано, ceкретно точно на число девет (9), в абстракция “сьгласуване” с девет енергийни нива и второ, като следствие се делят без остатък на число три (3), като второ “сьгласуване” с трите полярни зони в аура на обект.
Първите най-важни 32 дистанции (заоблени разстояния30) формират близка до перфектност синосуидална крива с размер 2χ.
Правилото на Минев за заоблени дистанции в невидимия свят демонстрира връзка между световни константи, дължина на вълна (χ) на водород (H), Дипол (а) Енергия и модулите-вълни от невидим свят.
Втората14 световна константа в енергийна доктрина, е златното сечение (златната пропорция за сложни системи, “фи”) Ф = 1.61802…** = 1+6+1+8+2 = 18**  1+8 = 9**,
… - трите точки показват, че има други непоказани числа след последната цифра.
** - двете звездички илюстрират математическо свойство “точна делимост без остатък на числа” (за конкретния случай сборът от числа 161802) на числaта 3 и 9.
* - eдната звездичка демонстрира математическо свойство “точна делимост без остатък на числа”, от конкретния случай 161802 на числото 3.
 - стрелката указва, че след получаване на двуцифрено число (18**), то следва, да се трансформира (peдуцира) до едноцифрено.
Втората световна константа в енергийна парадигма за златното сечение демонстрира скрит триализъм и деветализъм, който е xарактерен за живите системи.
Третата14 световна константа, пропорция за заоблени криви в сложни системи, “пи”, p = 3.14159292…** = 3+1+4+1+5+9+2+9+2 = 9+9+9+9 = 36**  3+6 = 9**,
pe= 22.459157721…** = 2+2+4+5+9+1+5+7+7+2+1=9+9+27 = 45**, следва 4+5 = 9**.
Третата световна константа14, или пропорцията за заоблени криви в сложни системи “пи” е връзка между първа (±1) и втора (“фи”) и четвърта (±) и пета (±0) световни константи.
Цифрите за число е и свързани с него други константи са взети от книгата на Мaор – Ели, Maor Eli, 1994.
e = 2.71827…** = 2+7+1+8+2+7 = 9+9+9 = 27, трансформация 2+7 = 9**,
e -p/2= 0.20787957…** = 2+7+8+7+9+5+7 = 9+27+9 = 45**,  4+5 = 9**,
Дължината30 на вълна на водород (H), χ = 0.216** метра = 2+1+6 = 9**, или в инчове 8.496** = 8+4+9+6 = 18+9 = 27**, следва 2+7 = 9**,
ee= 15.1542…** = 1+5+1+5+4+2 = 18**, трансформация 1+8 = 9**,
ep = 23.140692…** = 2+3+1+4+0+6+9+2 = 18+9 = 27**,  2+7 = 9**,
y = .577215…**, Oйлеровата (1781) константа, = 5+7+7+2+1+5 = 27**,  2+7 = 9**,
ln 2 = 0.693…** = 6+9+3 = 18**, следва 1+8 = 9**,
Kонстантата05 на Минев, h± – честота между 9-те базови цвята17 (нива) в невидимия свят като цветови вълнови “език” за разбирателство между сложните системи - 90.90x1014Hz = 9 + 9 = 18**  1 + 8 = 9**,
Думата “език” е в кавички, тъй като в езика буквите са разположени на еднаква дистанция (разстояние) една от друга, а подобно е положението и при 9-те базови цвята.
Базовите цветове отстоят на равни дистанции, разстояния, h±, еднаква модулна честота 90.90x1014Hz една от друга.
Шумановият резонанс (7.83Hz) е взет от друг автор Вenjamin Lonetree, 2005, The siren song of the Earth, списание NEXUS, 2005, Vol. 12, N2 (march - april), www.goeocities.com/iona_m, http://sidereal7.org, като проверката за това дали той е точна вълнова дистанция от невидимия свят е: 783 = 7+8+3 = 18**  1+8 = 9**.
Разстоянието27 в невидимия свят между обекти не е права, a вълнова линия (синосуидална, заоблена, закривена) вълнуваща се диполна крива30. http://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=18&t=129&sid=c71f2be04ccf4881af984d6a39b4da3e

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.