понеделник, 31 май 2010 г.

Всемирната хармония - инж. Петьо Христов (част 1)

РАЗДЕЛ 1 - КОСМОЛОГИЯ :

1. Общи понятия

Как е създаден Всемирът и какво е мястото ни в него ? Има ли един всеобщ закон, който е организирал целостта ? Какъв е смисълът на човешкия живот ? От древността до наши дни тези основни въпроси са занимавали умовете и съзнанието на онези, които разбират, че търсенето на техните отговори осмисля битието им тук, на Земята .
Появата на теорията на относителността и особено на квантовата теория, промениха изцяло представата за сложната архитектура на материята. Вменената ни от древните гърци идея, че материята се състои от все по-малки градивни частици ( молекула, атом, ядро с неговите адрони – протони и неутрони ) се оказва погрешна. При цялата своя причудливост най-вероятно елементарните частици са чиста енергия, която поради огромната си скорост на движение вътре в ядрото и около ядрото на атома се “уплътнява” и проявява себе си като частица. Следователно елементарните частици са повече събитие, отколкото обект. Сега физиката допуска пораждане на материя от чистия вакуум, от 4-те основни сили – електромагнитните, силните и слабите взаимодействия и гравитацията. Гравитацията е нищожно малка, но при струпването на огромни маси тя се оказва решаваща за поддържане на конструкцията и реда във Вселената. Именно с помощта на по-усъвършенстваните уреди учените установиха, че всеки от нас има аура, че в мига на смъртта губим част от теглото, че някаква фина енергия се отделя и отлита от тялото. Но всичко това ние наблюдаваме в обкръжаващия ни видим и материален свят. Както ще разберем, този познаваем свят е само едно ниво на Всемира, а Мирозданието в своята цялост се състои от девет такива нива, които са вложени едно в друго и се самосъдържат подобно на руските матрьошки.
Започвам пояснението на Закона на Единството от философска гледна точка, защото Всичко се начева от Нищото. Или в момента на “абсолютното начало” не съществува нищо освен Изначалната идея за възникването на Битието, която се трансформира , “сгъстява” до появата на една сила. Ще я наречем Първична сила. Т.е. с помощта на тази сила Изначалната идея при своето непрекъснато развитие се “синтезира”, “концентрира”, “материализира” на етапи. Много по-късно тя ще се прояви в явленията Звук, Светлина и т.н., до Материята, каквато я познаваме ние. Така изначалната идея се осъществява чрез Първичната сила. При това осъществяване се получават физическите закони и всичко видимо и невидимо за нас, както и ние самите.
В този надбитиен момент не съществуват никакви физически и математически величини. При появата на Първичната сила няма нищо друго, с което тя да се съизмери, ето защо нейната големина е 1 (единица). По-сетне в изложението ще разгледаме произхода, съдбовното значение и вътрешната структура на числата .
2. Кратко обяснение на Закона на Единството


За да се развива, а това означава да съществува, всяко нещо във Всемира непрестанно се преобразува от един вид във друг. Преобразуването е изменение на една система в друга такава с нови количествени и качествени характеристики, но така, че външно погледнати, тези две системи остават еднакви. Различията са в техните конфигурации ( в реда на свързване и промяна на потенциала на елементите вътре във всяка от тях ). Така конфигурацията изразява качествената характеристика на системата, а стойностите на нейните елементи са количествената й характеристика. Най-лесно това може да бъде разбрано, ако вземем две съпротивления и си свържем по два различни начина – последователно или паралелно
От най-обща гледна точка конфигирациите биват два вида – линейна и кръгова. В първия пример със съпротивленията имаме линейна , а вторият илюстрира кръговата конфигурация. Ето защо единицата (ограничена права линия) символизира линейното развитие , а нулата (кръгът) кръговото развитие. Всяко линейно развитие може да се опише с три точки от правата линия. От едната точка започва началото. Стигаме до която и да е друга и тя е втората точка. Там се намира краят на първото вътрешно развитие на правата линия и началото на второто й вътрешно развитие. Третата точка е краят на линията и на второто вътрешно развитие. Този тип развитие се нарича двуначално, защото имаме две начала или последователно .
Вторият вид развитие е кръговото. В него двете начала започват от една точка и завършват едновременно в противоположната точка на кръга. Но тези вътрешни развития са в противоположни посоки. Това развитие се нарича едноначално, кръгово или паралелно.
Линейното или двуначалното развитие е последователно и еднопосочно.
Кръговото или едноначалното развитие е едновременно и двупосочно.
Както видяхме, независимо от това дали развитието на двете части е линейно или кръгово, те представляват единство – една линия или един кръг. Това е израз на Закона за единство и борба (противоречие) на противоположностите. Линията се образува от множество точки една до друга, но всяка от тях съдържа в себе си кръгово развитие. Следователно линейното развитие на една система е съставено от поредица кръгови събития. И обратното – кръгът се образува от множество линии една до друга, които преставляват поредица от линейни развития. Или кръговото развитие на една система се състои от поредица линейни развития. Погледнато навътре, в дълбочина, линейното развитие произлиза от кръговото, което от своя страна произлиза от линейното развитие и т.н. Единството на конфигурациите е съставено от външното противоречие – между линията и кръга, както и от вътрешното противоречие – в линията и в кръга. Това е възможно най-опростената и разбираема формулировка на Закона на Единството.
Този закон дава първата физическа формула, от която се получават основополагащите десет физически закона, чрез които е създаден Всемирът. От тези 10 закона естествено произтичат всички останали физически закони. Те са изразени в Библията чрез 10-те Божии имена. Тук се има предвид Библията, написана на иврит, защото както ще видим по-нататък, Знанието в нея е закодирано с помощта на древната еврейска азбука.
Законът на Единството е изначалният, основополагащ закон, който съдържа в себе си цялостното познание и от него произлизат всички физични, математически и философски закони на Битието .....

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.