неделя, 4 юни 2017 г.

Shifting & Lifting – начинът за трансформация - 3

Дина­мика на трансформационните процеси в Енергийното тяло. Тригерът (включващият механизъм) винаги е зоната на възбудените нишки, които изискват по-активен и целенасочен енергообмен, след като СТ ги е „бранувала" с изместванията си. Този рай­он обхваща част от задната пластина на пашкула и някои други излъчвания, намиращи се под съответния фрагмент на задната пластина.

Енергообменът на пашкула се осигурява от контакта му със Земята - най-мощния източник на енергия, който подхранва всичко живо на нейната повърхност. Тъй като естественият и най-активен канал, по който минава енергията, е в „коре­на" на човешкия пашкул, тъкмо там почва да се променя структурата, общият обем и усуканите енерговлакна.

1. „Корен"

„Коренът" на човешкия пашкул започва под стъпалата на физическото тяло и свършва малко под ко­ленете. Наблюдавайки този сегмент на енергийното тяло, може да се разбере докъде са стигнали трансформационните процеси в пашкула. В областта на краката „коренът" на пашкула променя конфигурацията си: удебелява се, защитните му пластове стават по-здрави и плътни, централните снопчета излъчва­ния стават по-ярки, но най-важното е, че започват да се движат също както започва да се движи събирателната точка.

Магът, който изцяло е развил второто внимание, има поне четири ярки дебели сплита - въжета, които тръгват от повърхността на Земята и стигат до коленете: два от тях подхранват дясната страна на пашкула, другите два - ля­вата. Яркостта им е практически еднаква. Ако магът е във второ внимание, ореолът, състоящ се от по-тънки полеви нишки, засиява. Впечатлението е, че лявата страна на „корена" е по-дебела и по-ярка от дясната. Докато сте в първо­то внимание, всичко това изглежда наопаки.

С редки изключения обикновеният човек има в „коре­на" си само два сплита - десен и ляв. Освен това нито един от сплитовете никога не се покрива с ореол. Нещо повече, откакто човекът е измислил обущата, дебелината на тези два сплита е намаляла; яркостта им е станала непостоян­на, а някои техни участъци на практика са изгаснали или са се присъединили към онези, които все още запазват актив­ността си. В резултат естественото разпределение на енер­гията в пашкула е претърпяло пагубни промени, което, раз­бира се, води до заболявания и до общо понижаване на тонуса на имунната система, до увеличаване на невротизацията, на психическата неустойчивост и подобни.

Трансформационните процеси приличат за сезонни проби в магазин за обувки - изглеждат все едно че той /тя/ обува свете­щи обувки - първо половинки, после високи (или нещо като боти), накрая ботуши, които постепенно стигат до коленете. На равнището на долната част на прасците от двата спли­та се образуват четири. Двата нови сплита са по-дълбоко от първите и отначало са мъждиви. След това (с трансфор­мационните промени) яркостта им се увеличава, появява се ореол, който може да се слива с ореолите на първите два - най-често този ярък и наистина красив тъмнокехлибарен букет се появява, когато магът придобива способност да се телепортира, да създава двойник, да преминава заедно с физическото тяло в някой от паралелните светове.

Особено странно изглежда „двойникът": събирателната точка, която го конструира, е на самия връх на структурата. Надолу, към Земята, се протяга нещо като издължена светеща луковица, а „коренът" се разплесква като недовтасала питка, съдържа­ща четири сплита с общ ореол. Сиянията на събирателната точка и на корена са приблизително еднакви; светлината на самия пашкул значително отстъпва по сила на тази на паш­кула на физическото тяло.

Тежките болести например се отразяват много силно на „корена". През по­следните часове на живота „коренът" се откъсва от Земя­та, навива се на спирала и се скъсява. Пръв изгасва левият сплит (той поддържа структурите, създадени от тонала и нуждаещи се от повече енергия). Левият сплит продължа­ва да свети дори в състояние на клинична смърт (именно него окултистите понякога наричат „сребърната нишка"); той винаги е готов да се разгъне, щом пашкулът започне да се възстановява. Ако това не стане, левият сплит първо се връзва на възел, след което рязко и бързо изгасва. Това обикновено става малко след изгасването на събирателна­та точка и означава окончателната смърт на организма.

2. “слабини - колене". Това е резер­воар на сексуална енергия; има мощен канал на енергообмен със Земята (слабинен канал). Този канал се блокира само в случай на сериозно заболяване, което води до смърт.

Трансформационните процеси го засягат последен и се състоят в забележимо разширяване на енергийния слаби­нен канал.

При жените този канал е отворен винаги - при тях транс­формацията се изразява в рязко нарастване на обема и плътността на енергопотока. Това активира матката и я превръща във „втори мозък". Смисълът на това преобразу­ване е в това, че жената с помощта на вниманието на матка­та може да измества събирателната си точка много по-лес­но от мъжа, тъй като матката е извън вниманието на тонала и дори при слабо усилие го увлича в пашкула - в нагуала.

По време на менструация цялата област около матката активно поглъща и отделя енергия по неструктуриран начин, т. е. така, както това става не при хората, а при живите същества без упорядъчено съзнание (неорганичните). В тези дни енергийното тяло на жената в областта на матката „диша” с цялата си повърхност - сякаш тя изобщо ня­ма тонал. Несъмнено това влияе на силата на фиксация на съ­бирателната й точка. (Навярно именно затова дон Хуан казва, че на жените веднъж в месеца им се открива „процепът между световете”.)

3. „Пъп - слабини". Лесно се подда­ва на трансформационни процеси. Обикновено се измест­ва надолу, към разширилия се слабинен енергоканал.

По същата причина значително се разширява „пролу­ката", през която маговете целенасочено индуцират пото­ка енергия (волята), като я използват за осъществяване на магични актове. В този случай изразходваната енергия минава през слабините, а излъчването е през пъпния център.

Ако събирателната точка се измести в този сегмент, магът става мощен, но необуздан. Доминиращата тук цир­кулация на енергия има висока плътност и почти не подле­жи на контрол. (При жените не е така поради дейността на „втория мозък" - матката.)

Маговете, които редовно прибягват към изместване в „точката на звяра" (между пъпа и гениталиите), са склон­ни да вредят на другите живи същества, тъй като в тази област доминират енергии, кодирали в себе си инстинкти­те, които сме наследили от хищниците, т.е. прекалената агресивност.

4. „Пъп - тимус". Централен сегмент, в кой­то е основната маса траектории на изместванията на СТ. В средната област на този сегмент се на­трупва много енергия. Тук „нишките на света" са най-много и най-ярки. По периферията се наблюдава голямо дви­жение: нишките непрекъснато се местят, като по този на­чин отразяват емоционалните и интелектуалните флуктуации на света на психиката. Съзнанието от първото внима­ние разполага тези процеси в главата, т.е. в кората на глав­ния мозък и в други негови части. От гледна точка на първо­то внимание, това е правилно, защото колебанията на ни­шките са най-компактни и организирани именно там. И въпреки това източникът им е в сегмента „пъп - тимус".

Когато СТ се измества, траекторията й най-често е в района на този сегмент. Тук, между пъпа и тимуса, нишките се извиват, „уплътняват" се в едни об­ласти и се “разреждат" в други. Това води до промяна на психическото състояние на индивида, настроението му, нагласата на мисленето му, качеството на вниманието му - всичко това се променя. Тоналът автоматично разполага тези промени някъде в главния мозък, а това не отговаря. Източникът на доброто настроение например се намира най-вероятно отляво на физическото тяло на разстояние 15-30 сантиметра между раменния пояс и далака, малко по-ниско от лявата проекция на сърдечния мускул. Източникът на злобата пък е в района на щитовид­ната жлеза - и т.н., и т.н. Добра база за интерпретиране, нали?

Интересно е, че в задната част на този сегмент, някъде между кръста и плешките, се намира обширната „зона на страха". Тя е не само на повърхността на физическото тяло, но и в областта, разположена зад гърба на разстояние 5-10 сантиметра от кожата. Това е нещо като „тъмната (обрат­на) страна на човека". Пак тук е разположен центърът на излъчване на енергия. Обикновено той е слабо забележим за виждащия, тъй като няма толкова ясна структура като останалите канали и не е много активен. Вероятно този център се е формирал в процеса на еволюцията на човека като биологично съще­ство, именно гърбът е бил най-уязвимото мя­сто за първобитния човек и тъкмо тук се е формирал стабилният източник на несъзнателния страх. Концентра­цията на вниманието в тази област лесно може да предиз­вика странично изместване на събирателната точка и в резултат промененото възприятие ще събере ужасяващи видения.

Зад гърба винаги се възприема евентуалния враг - навярно недостъпен за идентификация, по­ради което - внушаващ страх.

От друга страна успокояващото физическо или енергийно погалване може да отпусне напрежението в тази област.


 Из: KKK program /Ксендзюк, Кастанеда и Класен/

Превод и компилация: aya

http://colorsofmagic.net/index.php/magicheski_materiali/index/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.