сряда, 25 април 2018 г.

Съзнателното познание на непознатото - част 3

Тритий, Баня и неизвестното ...

И така, какъв е този тритий? Нека да вземем изданието на "Голямата руска енциклопедия", том 5, стр. 168. "Тритий ЗН е радиоактивен супер тежък радионуклид на водорода с масово число 3. Периодът на полуразпад е 12.35 години. При обикновени условия тритият е газ, т.пл. = -252.520 °С. В комбинация с кислород тритият образува свръхтежка вода от Т3О. Изотопният индикатор е част от термоядреното гориво. Днес термоядрените реакции могат да се извършват само при експлозия на водородни бомби.


Общоприето е, че тритият е изотоп на водорода. Да разгледаме таблицата.


Наименование Число гравитационных слоёв Число электронных слоёв Число внешних решёток Пусковой магнитный импульс
Водород 2 - 1 -
Дейтерий 3 2 2 1
Тритий 8 36 8 36

Съвременната наука има представа за всеки химичен елемент от гледна точка на наличието на гравитационен слой. Ако потенциалите на слоя са нулирани, елементът не съществува.
Тритий: запълването на повече от 2 електронни слоя с едновременно отстраняване на потенциалите от гравитационните решетки превръща трития в неенергийна маса с възможност за последваща употреба като гориво. Всички радиационни октави са включени в състава на електронните слоеве. Външната (гравитационна) решетка има октава от 32.62546258, следващата - 53.66. Ако отстраним потенциала от нея, горенето на тритий ще се различава от горенето на водород и деутерий. Бета-минусното разпадане се дължи на разпад на външната гравитационна решетка и няма отношение към електронните пластове.
Деутерий: нулирането на решетката на трития го укрепва в стабилно по отношение на външната среда състояние, като минималният брой електронни решетки е 2, а външните решетки са 3 (октави 53.66, 51.66, 32.62546258). Външната решетка определя течното състояние на деутерия.
Водород: наличието само на гравитационни слоеве и радиационната решетка (32,62546258 октави) не позволява използването на водорода като гориво (за термоядрен синтез), тъй като няма електронни слоеве, а външните контури на гравитационните решетки се прилагат за бягащия електрон и скачащия протон (който може да бъде претеглен).


По този начин БАЗОВИЯТ елемент е тритий, а деутерият и водородът са неговите изотопи. Водородът не може да бъде превърнат в състояние на неинерционна маса.
Отбелязвам, че всички 3 елемента са ЕДИН ЕЛЕМЕНТ с различни свойства, в зависимост от състоянието на решетките.


Автор:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.